Quản lý thuế môn bài tại cục thuế thanh khê thành phố đà nẵng

94 34 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* TRẦN THỊ NHƢ TRANG QUẢN THUẾ MÔN BÀI TẠI CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* TRẦN THỊ NHƢ TRANG QUẢN THUẾ MÔN BÀI TẠI CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Ngọc Vũ Đà Nẵng – Năm 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa luận thực tiễn Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ THUẾ MÔN BÀIQUẢN THUẾ MÔN BÀI 1.1 CƠ SỞ LUẬN VỀ THUẾ 1.1.1 Khái niệm thuế 1.1.2 Đặc điểm thuế 1.1.3 Vai trò thuế 1.1.4 Phân loại thuế 1.2 THUẾ MÔN BÀIQUẢN THUẾ MÔN BÀI 10 1.2.1 Thuế môn .10 1.2.2 Quản thuế môn 13 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN THUẾ MÔN BÀI 28 1.3.1 Nhân tố khách quan .28 1.3.2 Nhân tố chủ quan 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN THUẾ MÔN BÀI TẠI CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ 34 2.1 KHÁI QUÁT CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ .34 2.1.1 Tình hình kinh tế -xã hội địa bàn 34 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể địa bàn Thanh Khê .36 2.1.3 Lịch sử đời, cấu tổ chức, phân cấp quản lý, chức năng, nhiệm vụ 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ MÔN BÀI TẠI CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ 39 2.2.1 Tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế 40 2.2.2 Giải thủ tục hành thuế .44 2.2.3 Xử vi phạm pháp luật thuế 55 2.2.4 Kiểm tra thuế .58 2.2.5 Quản nợ, cƣỡng chế nợ thuế, thi hành định hành thuế 59 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ HẠN CHẾ 61 2.4.1 Kết đạt đƣợc 61 2.4.2 Hạn chế 63 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG .68 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN QUẢN THUẾ MƠN BÀI TẠI CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH KHÊ 69 3.2 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ MÔN BÀI .71 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN 71 3.3.1 Tập trung rà soát đối tƣợng kinh doanh chống thất thu thuế 71 3.3.2 Hồn thiện nâng cao chất lƣợng cơng tác tun truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế 73 3.3.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản thuế 76 3.3.4 Hoàn thiện tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực 77 3.3.5 Nâng cao hiệu quản nợ thuế, kiểm tra thuế 78 3.3.6 Thiết lập mối quan hệ tốt bền vững ngƣời nộp thuế .79 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MST Mã số thuế NSNN Ngân sách nhà nƣớc UBND Ủy ban nhân dân DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa ĐVT Đơn vị tính ĐTNT Đối tƣợng nộp thuế Thuế SDĐPNN Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Hộ KMST Hộ không mã số thuế TT DS Trực tiếp doanh số TT GTGT Trực tiếp giá trị gia tăng TNT Thu nhập thấp TNHH Trách nhiệm hữu hạn CTCP Công ty cổ phần DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân HTX Hợp tác xã DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh MB Môn Hộ KD Hộ kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tỷ lệ cán bố trí theo chức số nƣớc 31 2.1 Công tác hỗ trợ qua năm 41 2.2 Bảng tỷ trọng công tác hỗ trợ qua năm 43 2.3 Công tác đăng ký thuế hộ cá thể qua năm 45 2.4 Tình hình lập môn đầu năm doanh nghiệp 46 2.5 Tình hình kê khai thuế doanh nghiệp thành lập 47 2.6 Tình hình lập đầu năm hộ kinh doanh năm 49 2.7 Tình hình kê khai thuế hộ kinh doanh phát sinh 52 2.8 Tình hình số thu mơn qua năm 53 2.9 Tình hình số thu mơn tổng thu NSNN 54 2.10 Tình hình chậm nộp tờ khai thuế môn doanh nghiệp 56 2.11 Số thu từ tiền phạt nộp chậm tờ khai môn 57 2.12 Kết kiểm tra thuế môn 58 2.13 Tình hình nợ thuế mơn qua năm 59 2.14 Tình hình nợ thuế mơn tổng nợ 60 2.15 Số lƣợng cán phận chức (cuối năm 2015) 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình kê khai thuế mơn 18 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu ngành nghề quận Thanh Khê năm 2014 34 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Chi cục Thuế Thanh Khê 37 Sơ đồ 2.2 Mơ hình tổ chức ngành thuế 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế môn loại thuế ngƣời nộp thuế thực năm hay hoạt động, loại thuế mang tính kiểm kê số lƣợng doanh nghiệp, hộ cá thể địa bàn Tuy số thu thuế môn chiếm khoảng 3% tổng thu NSNN nhƣng với tính chất rộng lớn đối tƣợng quản lý, tính tiên phong việc quản đòi hỏi phối hợp cấp, quyền địa phƣơng, đảm bảo thu đúng, rà soát đầy đủ doanh nghiệp hay hộ kinh doanh địa bàn Trong thời gian qua, công tác quản thuế môn địa bàn Thanh Khê có chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế thất thu, tăng thu NSNN Tuy nhiên, ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế môn hộ kinh doanh cá thể chƣa cao, việc khai báo điều chỉnh vốn điều lệ doanh nghiệp dẫn đến thay đổi bậc môn chƣa thật rà soát hết đƣợc, cấp ban ngành chƣa thật trọng vào quản thuế mơn dẫn đến sai sót việc tuyên truyền thực Tình trạng hoạt động nhƣng chƣa có đăng ký mã số thuế hộ doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp tình trạng chậm trễ việc khai báo môn với quan thuế xảy phổ biến Do đó, vấn đề cấp thiết đặt phải hồn thiện sách công cụ quản để nâng cao hiệu quản thuế môn địa bàn quận Thanh Khê nhằm mục tiêu cụ thể sau: - Về phía ngành thuế: Thực thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đảm bảo nguồn thu ổn định, tạo tiền đề cho việc quản loại thuế quan trọng năm Tạo dựng tính liên kết, phối hợp Trung ƣơng với bộ, ban ngành địa phƣơng việc phân chia, hỗ trợ quản thuế - Về phía ngƣời nộp thuế: Nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, tăng hiểu biết thuế môn tạo sở pháp cho việc giải đầy đủ quyền lợi ngƣời nộp thuế Quận Thanh Khê quận có tình hình kinh doanh sơi địa bàn TP Đà Nẵng, số lƣợng doanh nghiệp nhiều nhƣng chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ hộ kinh doanh cá thể Do vậy, việc quản thuế môn địa bàn chiếm vị trí quan trọng Xuất phát từ việc chọn đề tài “Quản thuế môn Chi cục Thuế quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” có ý nghĩa thực tiễn luận Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề luận quản thuế mơn - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản thuế môn Chi cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản thuế môn Chi cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề luận quản thuế môn thực tế quản thuế môn Chi cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản thuế môn Chi cục Thuế quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng, tính chất đặc thù thuế mơn nên có số khác biệt cách quản ngƣời nộp thuế Về không gian: Chi cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng 72 đƣa tất đối tƣợng có thực tế kinh doanh, tiến hành cấp mã số thuế vào diện quản thu  Đối với doanh nghiệp: Rà sốt lại bậc mơn doanh nghiệp, đôn đốc, thông báo kịp thời cho doanh nghiệp Tuy chế quản tự khai, tự tính, tự nộp nhƣng việc kê khai thuế mơn bổ sung thay đổi vốn trƣờng hợp ngƣời nộp thuế thƣờng không quan tâm đến phát sinh khơng thƣờng xun Vì tình trạng vi phạm hành thuế mơn trƣờng hợp diễn phổ biến Vì vậy, cần có phối hợp quan Nhà nƣớc với nhau, bộ, ban ngành mà cụ thể Sở Kế hoạch Đầu Tƣ Chi cục Thuế quận Thanh Khê để doanh nghiệp tiến hành thay đổi giấy phép kinh doanh tăng vốn cán thực nhắc nhở doanh nghiệp việc kê khai lại tờ khai thuế môn cho năm sau mà chậm ngày 31/12 năm có thay đổi  Đối với hộ: Hộ kinh doanh đóng góp phần khơng nhỏ vào NSNN, nhƣng cơng tác quản thuế môn hộ kinh doanh lại không đƣợc coi trọng dẫn đến thất thu thuế, nợ đọng thuế mơn Chính nhỏ lẻ quy mơ hoạt động tính chất phân tán nên việc quản thuế môn hộ kinh doanh gặp số khó khăn định Ở lĩnh vực hộ cá thể, tập trung đạo Đội thuế tham mƣu UBND phƣờng đạo ban ngành phƣờng phối hợp đội thuế để triển khai biện pháp quản khai thác nguồn thu, khai thác triệt để nguồn thu phát sinh từ cho thuê mặt bằng, xây dựng tƣ nhân, hải sản, , đôn đốc thu dứt điểm thuế môn năm; thƣờng xun tiếp nhận thơng tin từ Phòng Tài kế hoạch quận cấp đăng ký kinh doanh để đƣa vào quản thuế kịp thời thực kiểm tra, đôn đốc, thu thuế Hộ cá thể kinh doanh quận Thanh Khê chủ yếu hộ nhỏ, lẻ nên công tác quản thuế khó khăn Tình trạng hộ kinh doanh chƣa có mã 73 số thuế diễn phổ biến, chủ yếu tiểu thƣơng chợ Để việc thu thuế trở nên dễ dàng có hiệu chống thất thu thuế cần có phối hợp với ban quản chợ để tạo điều kiện khuyến khích tiến hành cấp mã số thuế cho hàng loạt hộ tiểu thƣơng chợ khác địa bàn Từ đƣa vào chƣơng trình quản thơng qua MST, tránh quản thủ công không chặt chẽ dễ nhầm lẫn nộp tiền thuế, làm lãng phí nhân khâu quản khơng cần thiết Trên sở số liệu quan thống kê, số hộ hoạt động địa bàn gấp nhiều lần so với số lập môn đầu năm Chi cục Thuế Thanh Khê năm 2015 Đây số minh chứng tình trạng khơng kiểm sốt đƣợc mà số hộ kinh doanh nhỏ, lẻ, không ổn định, mang tính phân tán ngày gia tăng Tăng cƣờng tuyên truyền trách nhiệm pháp luật thuế đến với hộ kinh doanh Nâng cao ý thức nghĩa vụ đóng góp vào NSNN Phân loại hộ kinh doanh, từ khuyến khích, tun dƣơng số cá nhân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh Tiến hành rà sốt lại ngành nghề mang tính đặc thù nhƣ: vận tải, karaoke, massage Tổ chức điều tra doanh thu thực tế hộ kinh doanh địa bàn để điều chỉnh bậc môn hộ cá thể phát sinh cách hợp Giám sát chặt chẽ đạo đức nghiệp vụ số cán trực tiếp quản hộ kinh doanh, tránh tình trạng lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt cơng, có thái độ hống hách, quan liêu Nâng cao hiệu phản ánh đƣờng dây nóng, hòm thƣ góp ý để hộ kinh doanh yên tâm sản xuất kinh doanh 3.3.2 Hoàn thiện nâng cao chất lƣợng công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời nộp thuế Thuế môn loại thuế quan trọng, khâu quản mà đối tƣợng nộp thuế ngày gia tăng, đa dạng ngành nghề, quy mơ tính chất Tuy vậy, công tác tuyên truyền hỗ trợ ngƣời 74 nộp thuế lại khơng đƣợc trọng mức Vì tính chất loại thuế môn đơn giản mang tính ổn định nên cơng tác tun truyền trọng vào số lƣợng mức độ tiếp cận ngƣời nộp thuế Qua xem xét thực trạng năm Chi cục Thuế Thanh Khê, hình thức tuyên truyền không thay đổi nhiều, chƣa phân loại đối tƣợng để hƣớng tới nên hiệu công tác tuyên truyền không cao Công tác hỗ trợ chƣa thực đáp ứng đƣợc yêu cầu ngƣời nộp thuế mà sách thay đổi nhanh nhƣng nhân lực khâu hỗ trợ lại thiếu hụt, chƣa tạo đƣợc lòng tin môi trƣờng ổn định cho sản xuất kinh doanh Thuế mơn có đặc thù riêng đơn giản cách hiểu cách kê khai Tùy vào đối tƣợng nộp thuế mà Chi cục nên chọn cách thức tuyên truyền cho phù hợp mang lại hiệu cao qua hình thức nhƣ quảng cáo, truyền thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, hình thức giao tiếp, tiếp xúc trực tiếp nhằm gia tăng hiểu biết ngƣời nộp thuế quyền lợi nghĩa vụ, đặc biệt phƣờng khó khăn Bên cạnh xây dựng thói quen cho ngƣời nộp thuế nộp thuế mơn đầu năm điều quan trọng cần thiết mà tính chất tự tính, tự khai, tự nộp gia tăng khâu quản thuế Công tác chuẩn bị quan trọng khâu tuyên truyền thuế môn bài, đòi hỏi phải có phối hợp bộ, ban, ngành việc rà soát lại số doanh nghiệp, hộ cá thể hoạt động địa bàn Trên sở thực phân loại ngƣời nộp thuế theo thời gian hoạt động để có kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp: + Đối với nhóm DN, hộ cá thể thành lập mới, cần coi trọng tuyên truyên kiến thức sách thuế, quyền lợi nghĩa vụ ngƣời nộp thuế, tạo tiền đề để ngƣời nộp thuế phát triển tuân thủ từ ban đầu Nên áp dụng hình thức tuyền truyền, hỗ trợ nhƣ: hội thảo DN 75 thành lập, cung cấp trụ sở ngƣời nộp thuế ấn phẩm miễn phí, tổ chức đội tƣ vấn trực tiếp, xây dựng hệ thống thông tin riêng,…; + Đối với ngƣời nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh khơng có thay đổi dẫn đến thay đổi bậc môn cần coi trọng tuyên truyền quyền lợi nghĩa vụ nộp thuế môn vào NSNN thời hạn quy định luật thuế Cần thƣờng xuyên nhắc nhở qua địa mail ngƣời nộp thuế khoản thu thuế môn bài; + Đối với ngƣời nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh có thay đổi dẫn đến thay đổi bậc mơn cần rà sốt lại vốn đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tƣ tờ khai thuế môn ngƣời nộp thuế Ra thông báo đôn đốc nộp tờ khai nộp tiền thuế vào NSNN hạn Cơ quan thuế phải nâng cao vai trò trợ giúp hƣớng dẫn Các hình thức hỗ trợ chủ yếu tƣ vấn theo nhóm đối tƣợng giải đáp trực tiếp quan thuế; Trong công tác hỗ trợ phải lƣu ý giải đáp vƣớng mắc thuế phải dễ hiểu, tránh gây hiểu nhầm; tờ khai thuế đƣợc thiết kế để dễ kê khai; phần mềm hỗ trợ phải đƣợc nâng cấp kịp thời, tránh việc nâng cấp nhanh gây khó khăn việc kê khai thuế ngƣời nộp thuế Áp dụng hệ thống hình thức giao tiếp đa dạng với ngƣời nộp thuế nhƣ hệ thống trả lời qua điện thoại, dịch vụ hỏi đáp điện tử, sách mỏng thông tin thuế, hội thảo trực tiếp hội thảo qua mạng, tin báo, họp báo Đặc biệt, bối cảnh Internet phát triển nhƣ website kênh truyền thơng cách hiệu quả, website Cục Thuế Đà Nẵng, cần đƣợc hồn thiện hình thức lẫn nội dung để ngƣời nộp thuế tìm hiểu Khơng chuẩn bị phƣơng tiện mà nhân sự, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ thuế đạt đƣợc hiệu Với phạm vi rộng lớn đối tƣợng địa bàn, công tác lập kế hoạch tuyên truyền phải đƣợc 76 chuẩn bị chu đáo Cần huy động nhân thời gian ngắn để tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vào thời kỳ trọng điểm Sự phối hợp với ban quản chợ, ủy ban nhân dân phƣờng, xã, dân quân tự vệ làm cho công tác thu môn đạt kết tốt Đoàn niên quan lực lƣợng tiềm để hỗ trợ công tác quân thu môn hộ kinh doanh cá thể phƣờng xã, tạo dấu ấn, ý thức thực nghĩa vụ nộp thuế môn vào NSNN 3.3.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản thuế Việc đẩy mạnh kê khai thuế điện tử đem lại thuận tiện cho ngƣời nộp thuế khâu quản thuế môn Chi cục, giảm bớt thủ tục hành thời gian chờ đợi Tuy vậy, chất lƣợng nhà mạng cung cấp chữ ký điện tử chƣa cao, chƣa đồng Khi mà việc áp dụng kê khai thuế điện tử phù hợp với tình hình doanh nghiệp địa bàn, gia tăng nhanh dịch vụ nộp thuế điện tử, trách nhiệm việc hỗ trợ doanh nghiệp đơn vị cung cấp chữ ký số kê khai thuế điện tử chƣa tốt dẫn đến việc xác nhận nhầm lẫn tờ khai nộp tới quan thuế hay chƣa Nộp tờ khai điện tử thƣờng bị nghẽn mạng truy cập nhiều ngày cuối hạn báo cáo tháng, quý Điều dẫn đến chậm trễ tờ khai số doanh nghiệp, công tác hỗ trợ lại trở nên tải ngày Vì mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp tờ khai thuế điện tử nộp thuế điện tử trở thành vấn đề cấp thiết cần đƣợc xử kịp thời Thêm vào tình trạng tờ khai mơn đƣợc nhận điện tử thƣờng bị lỗi, không tự động nhập số liệu mà phải in nhập tay Điều dẫn đến lãng phí nguồn nhân lực cho khâu nhập liệu Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản thuế có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với q trình cải cách thủ tục hành thuế áp 77 dụng thuế điện tử Xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ cho ngƣời nộp thuế; chuyển đổi kiến trúc hệ thống ứng dụng quản thuế phân tán sang tập trung Thêm vào cần trang bị lại thiết bị, máy móc cho cán nhân viên, Đội thuế phƣờng Tránh tình trạng vừa thừa vừa thiếu quản tài sản phân biệt phân cấp tài sản Tạo công bằng, dân chủ cán nhân viên Chi cục 3.3.4 Hồn thiện tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực Mơ hình tổ chức theo chức phân định rõ ràng trách nhiệm nghĩa vụ khâu quản thuế môn Điều gia tăng tập trung, chuyên môn hóa quản thuế Nhƣng mặt khác gây khó khăn việc tiếp cận thơng tin ngƣời nộp thuế cần thiết Ngƣời nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với phận quản khâu để có nhìn xác thân họ Vì vậy, việc phối hợp chức phòng, đội phải cho thấy liên kết mật thiết Đồng thời, tiến hành đào tạo nghiệp vụ, phân quyền cho cán để tự theo dõi đƣợc cách tổng quan, khái quát tình hình ngƣời nộp thuế Nâng cao trình độ cán quản chuyên môn kỹ Phát động thi đua toàn Chi cục với tiêu thi đua cụ thể cho phận cơng tác, nhằm động viên tính tích cực từ tập thể, cá nhân, phấn đấu nhiều nhằm thực hồn thành dự tốn thu NSNN năm 2015 Việc đào tạo cán không chun mơn, nghiệp vụ mà đạo đức cơng vụ cốt lõi để thực tốt quản thuế thời gian đến, tránh quan liêu, nhũng nhiễu, tham ô Để thực đƣợc việc nâng cao trình độ cán bộ, Chi cục Thuế cần có hỗ trợ thời gian, tạo điều kiện cho cán công chức tiếp tục bồi dƣỡng đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ 78 Bổ sung đủ nguồn nhân lực cho Chi cục Thuế có hƣớng hỗ trợ, giải số cơng chức lớn tuổi, không theo kịp yêu cầu cải cách đại hóa để cấu lại nguồn nhân lực phù hợp, hiệu hơn; Điều chỉnh cấu nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu quản thuế: cán thuế làm công tác tra, kiểm tra đạt tối thiểu 30% tổng số cán bộ; giảm dần tỷ trọng công chức làm phận gián tiếp để tăng cƣờng công chức cho cán trực tiếp quản thuế Có chế độ đãi ngộ phù hợp cá nhân có khả năng, trình độ nghiệp vụ đạo đức với nghề nghiệp Việc áp dụng giải pháp mang tính khuyến khích, tạo động lực tạo gắn bó với ngành, đảm bảo trì khả học tập, thi đua lao động phong trào ngành, quận đoàn, thành phố 3.3.5 Nâng cao hiệu quản nợ thuế, kiểm tra thuế Tình trạng nợ đọng thuế môn ngày tăng, gây khó khăn việc quản Phải đạt yêu cầu có văn pháp cụ thể để xử vấn đề nợ thuế trách nhiệm ngƣời Đại diện theo pháp luật ngƣời nộp thuế nợ thuế khơng hồn thành nghĩa vụ nộp thuế; hƣớng dẫn cụ thể để áp dụng biện pháp cƣỡng chế nợ thuế mạnh (sau áp dụng biện pháp Thơng báo hóa đơn khơng giá trị sử dụng) NNT cố tình dây dƣa, nợ thuế Áp dụng việc phân loại ngƣời nộp thuế theo tính chất tn thủ pháp luật thuế Từ tăng cƣờng biện pháp kiểm tra, tra trƣờng hợp có rủi ro cao thuế Phân loại khoản nợ theo khả thu, sở có biện pháp để xử nợ đọng kéo theo từ năm sang năm khác Cụ thể nhƣ sau: - Tiến hành soát lại số trƣờng hợp nợ đọng thuế kéo dài, mang tính chất thời điểm, có nguyên nhân khách quan dẫn tới việc nợ đọng thuế 79 Đánh giá mức độ thu hồi khoản nợ tổ chức, cá nhân để từ trình cấp tiến hành xóa nợ, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh, tạo lòng tin ngƣời dân vào quan quản thu Nhà nƣớc - Tiến hành rà soát lại khoản nợ có nghi ngờ, phát trƣờng hợp nợ đọng thuế cán hạch toán kế toán sai với thực tế kinh doanh Trên sở để loại khoản nợ khơng đúng, điều chỉnh lại cho với số thực tế kinh doanh ngƣời nộp thuế - Với khoản nợ có khả thu, tiến hành đơn đốc có biện pháp cƣỡng chế ngƣời nộp thuế Đặt tiêu, giao trách nhiệm cụ thể cho cán quản trực tiếp để xét lực trình độ chuyên môn cán việc quản nợ để có hình thức khen thƣởng khiển trách hợp Có phối hợp, kết hợp chặt chẽ phòng ban quan tổ chức đoàn thể nhà nƣớc để tiến hành thu khoản nợ đọng có khả thu đƣợc 3.3.6 Thiết lập mối quan hệ tốt bền vững ngƣời nộp thuế Ngƣời nộp thuế yếu tố quan trọng định thành công công tác thu ngành thuế, với chế tự tính, tự khai, tự nộp tự chịu trách nhiệm Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ với ngƣời nộp thuế điều kiện cần việc trì mối quan hệ tốt bền vững điều kiện đủ để công tác thu đạt đƣợc hiệu cao thu đƣợc lòng dân Việc trì mối quan hệ lâu dài với ngƣời nộp thuế tốt cần thiết cho Chi cục Thuế mang lại hiệu cao Bằng việc làm cụ thể nhƣ: Tuyên dƣơng doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành tốt việc kê khai nộp thuế, đầu việc hƣởng ứng chủ trƣơng ngành thuế nhƣ kê khai điện tử, nộp thuế điện tử…, thƣờng xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi vƣớng mắc xảy kê khai thuế q trình hoạt động kinh doanh, khơng thông tƣ, nghị định mà 80 với quy định cũ nhƣng phát sinh trƣờng hợp khác chƣa đƣợc hƣớng dẫn cụ thể Ngoài ra, việc tập huấn kỹ ứng xử cho cán công nhân viên cách tốt việc tạo lòng tin ngƣời nộp thuế Chi cục Thuế 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ Trên sở thực tiễn quản thuế môn Chi cục Thuế có hạn chế, vƣớng mắc cần tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh đƣợc vào ổn định Ngoài giải pháp đƣợc nhắc đến trên, số vƣớng mắc trình thực quản thuế địa bàn quận Thanh Khê gặp phải cần hƣớng dẫn, tháo gỡ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế quan có liên quan bao gồm: Một số địa đăng ký nhận thông báo thuế không rõ ràng, số tuyến đƣờng địa bàn quận chƣa có tên đƣờng, có địa tổ phƣờng nên dẫn tới việc đôn đốc nộp tờ khai thông báo nợ không đến đƣợc với ngƣời nộp thuế Ngƣời nộp thuế không nhận đƣợc quyền lợi việc hỗ trợ gây khó khăn việc hƣớng dẫn, quản Việc đề xuất để quy hoạch lại tên đƣờng yêu cầu thiết trình quản thuế môn Một vƣớng mắc việc quản hộ kinh doanh cá thể việc đăng ký thuế hộ cá thể cấp mã số thuế hoạt động hai địa bàn khác Khi hộ kinh doanh cá thể muốn phát triển quy mô hoạt động kinh doanh, nhƣng quy định nên thêm cấp mã số thuế hoạt động Chính vậy, tình trạng gây khó khăn cho hộ kinh doanh muốn mở rộng sản xuất Giải pháp tình đƣợc Chi cục Thuế đƣa quản hộ dƣới hình thức khơng mã số thuế Tuy vậy, cách thức ngƣợc lại chủ trƣơng khuyến khích cấp mã số thuế gây khó khăn việc quản lý, dễ gây nhầm lẫn, thiếu sót việc hạch tốn chứng từ nộp thuế Chính nên việc áp dụng cấp mã số thuế mẹ - áp dụng cho hộ kinh doanh nhƣ 81 với cấp cho chi nhánh doanh nghiệp đề xuất nhằm tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho việc quản thuế đƣợc dễ dàng không ngƣợc lại chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc Công nghệ thông tin phải đáp ứng tốt kịp thời (ngay thời điểm hiệu lực sách) cho yêu cầu cải cách hành thuế, khắc phục nhanh lỗi thƣờng gặp, nâng cấp ứng dụng nhận tờ khai môn bài, phát triển mở rộng phát huy hết cơng ứng dụng có; đồng thời củng cố liệu bƣớc cho kết nối với Ngành liên quan để khai thác liệu phục vụ quản chống thất thu thuế Với nguồn thông tin tập trung, liên thông bộ, ban, ngành tạo điều kiện cho việc tra cứu, phối hợp quản hiệu Hƣớng dẫn quy trình xây dựng ứng dụng kiểm tra, rà sốt hồ sơ khai thuế mơn bài, tránh thất thu thuế Đồng thời thông báo kịp thời đôn đốc nộp tờ khai môn bài, tránh việc xử phạt hành thuế ngƣời nộp thuế 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong phạm vi đề tài với nguồn thơng tin hạn chế nên việc đánh giá giải pháp đƣợc đƣa chƣa thực cách đầy đủ cụ thể Các giải pháp đƣợc đƣa dựa thông tin thu nhận đƣợc trình thực tế học tập làm việc Chi cục Với mong muốn hồn thiện cơng tác quản thu thuế môn chống thất thu thuế, kiến nghị đƣợc đƣa cho cấp Bộ, ban, ngành có liên quan tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn đƣợc nêu q trình quản thuế môn Chi cục Thuế quận Thanh Khê 83 KẾT LUẬN Trên sở đánh giá thực trạng quản thuế môn Chi cục Thuế quận Thanh Khê để đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản thuế, luận văn hoàn thành đƣợc số vấn đề sau: Một là, hệ thống hóa đƣợc vấn đề chung thuế môn quản thuế môn bài, nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản thuế mơn Hai là, phân tích thực trạng quản thuế môn Chi cục Thuế quận Thanh Khê qua năm 2013-2015, luận văn thu thập đƣợc số liệu từ thực tế, từ đựa đánh giá mặt tích cực, mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hoàn chỉnh Ba là, sở đánh giá thực trạng công tác quản thuế môn địa bàn, đề xuất giải pháp gắn liền với mặt tồn tại, hạn chế q trình thực hiện, cụ thể: Hồn thiện nâng cao chất lƣợng công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế; Tập trung rà soát đối tƣợng kinh doanh, chống thất thu thuế; Hoàn thiện tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực; Nâng cao hiệu quản nợ thuế; Hồn thiện cơng tác quản thuế môn hộ cá nhân kinh doanh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản thuế Kiến nghị quan quản Nhà nƣớc tháo gỡ số vƣớng mắc gặp phải không thuộc thẩm quyền Chi cục Thuế giải đƣợc thực tế quản thuế môn quận Thanh Khê 84 Thuế môn loại thuế đơn giản nhƣng thực tế quản lại chƣa đƣợc trọng phát sinh nhƣng vấn đề cần khắc phục khâu quản lý, Quản tốt thuế môn làm tiền đề quản tốt sắc thuế quan trọng khác năm Trong phạm vi đề tài, tác giả cố gắng nghiên cứu luận thực tiễn quản để đƣa giải pháp sát với thực tế yêu cầu quản Tuy nhiên trình độ hạn hẹp thời gian không nhiều nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp thầy để luận văn đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2012), Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 20112020, NXB trị [2] Chi cục Thuế Thanh Khê (2011-2015), Báo cáo kết công tác tuyên truyền, hỗ trợ hàng năm [3] Chi cục Thuế Thanh Khê (2011-2015), Báo cáo số thu hàng năm [4] Chi cục Thuế Thanh Khê (2011-2015), Báo cáo kết công tác quản nợ hàng năm [5] Nguyễn Phùng Hạnh (2015), Đề tài thạc sỹ “Quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xây dựng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” [6] Học viện Tài chính, “Lý thuyết tài chính” [7] Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu (2008), Giáo trình thuế, NXB Tài chính, Hà Nội [8] Học viện Tài chính, Giáo trình “Quản tài cơng” [9] Quyết định 732/QĐ-TTg việc phê duyệt chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 ngày 17 tháng năm 2011, Hà Nội [10] Quỹ Tiền tệ quốc tế (2000), Sự lựa chọn tổ chức ngành thuế, Hà Nội [11] Trần Cơng Thành (2013), “Hồn thiện cơng tác quản thu thuế thu nhập cá nhân địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [12] Lê Bá Tiến (2012), “Hồn thiện cơng tác quản thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [13] Thông tƣ 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính, hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Quản thuế [14] Tổng cục thuế (2011), “Tài liệu bồi dƣỡng nghiệp vụ cơng chức thuế”, Tạp chí thuế, Hà Nội Website [15] http://danang.gdt.gov.vn [16] http://www.gdt.gov.vn [17] https://www.gso.gov.vn ... cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận quản lý thuế môn thực tế quản lý thuế môn Chi cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. .. quản lý thuế môn Chi cục Thuế quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng, tính chất đặc thù thuế mơn nên có số khác biệt cách quản lý ngƣời nộp thuế Về không gian: Chi cục Thuế Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. .. THIỆN QUẢN LÝ THUẾ MƠN BÀI TẠI CHI CỤC THUẾ THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 69 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH KHÊ 69 3.2 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế môn bài tại cục thuế thanh khê thành phố đà nẵng , Quản lý thuế môn bài tại cục thuế thanh khê thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn