Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

107 12 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Thu Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò hiệu kinh doanh Doanh nghiệp 1.1.4 Thị trường chứng khoán 1.1.5 Phân loại hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp 10 1.1.6 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh doanh 10 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 16 1.2.1 Nhóm yếu tố khách quan 16 1.2.2 Nhóm yếu tố chủ quan 20 1.3 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐTÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI 27 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 34 2.1.1 Mô tả biến 36 2.1.2 Thiết lập dạng hàm mơ hình 37 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 38 2.2.1 Cấu trúc nguồn vốn 38 2.2.2 Quy mô doanh nghiệp 39 2.2.3 Đầu tư tài sản cố định 40 2.2.4 Tốc độ tăng trưởng Doanh nghiệp 41 2.3 MÔ TẢ SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 42 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 44 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 44 3.2 MÔ TẢ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 46 3.3 XÂY DỰNG MƠ HÌNH GIỮA ROA VÀ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 47 3.3.1 Khảo sát dạng hàm hồi quy 47 3.3.2 Xây dựng hàm hồi quy ROA biến độc lập 49 3.3.3 Kiểm định mơ hình ROA 50 3.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 69 4.1 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 69 4.1.1 Những kết làm 69 4.1.2 Trong phạm vi đề tài 73 4.2 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 73 4.2 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 73 4.2.1 Nâng cao lực kinh doanh đẩy mạnh uy tín DN 73 4.2.2 Phát triển kênh huy động vốn khác 74 4.3 ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 76 4.3.1 Ổn định kinh tế vĩ mô 76 4.3.2 Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 77 4.3.3 Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 78 4.4 KIẾN NGHỊ 79 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABSres_1 ABSres_2 ABSres_3 BPres_1 BPres_2 BPres_3 CSH CUB DN EXP GROWTH HQKD LIN LOG LTDTA QUA res_1 res_2 res_3 ROA ROE SXKD STDTA SIZE TDTA TDTE TANG u WACC β : Biến trị tuyệt đối phần dư mơ hình : Biến trị tuyệt đối phần dư mơ hình : Biến trị tuyệt đối phần dư mô hình : Biến bình phương phần dư mơ hình : Biến bình phương phần dư mơ hình : Biến bình phương phần dư mơ hình : Chủ sở hữu : Hàm hồi quy bậc : Doanh nghiệp : Hàm số mũ/lũy thừa : Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản : Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh : Hàm hồi quy tuyến tính : Hàm logarit : Tỷ lệ nợ dài hạn tổng vốn : Hàm hồi quy bậc : Biến phần dư mơ hình : Biến phần dư mơ hình : Biến phần dư mơ hình : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu : Sản xuất kinh doanh : Tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng vốn : Quy mô doanh nghiệp : Tỷ lệ nợ tổng vốn : Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu : Tỷ trọng tài sản cố định tổng tài sản : Hạng nhiễu/Sai số : Chi phí vốn bình quân gia quyền : Hệ số độ dốc DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 3.1 Mô tả thống kê biến 44 3.2 Mô tả hệ số tương quan 46 3.2 Mơ hình hồi quy bội với biến 49 3.3 Hệ số tương quan Spearman biến TDTA ABSres_1 52 3.4 Hệ số tương quan Spearman biến LOG_TDTE ABSres_1 58 3.5 Hệ số tương quan Spearman biến STDTA ABSres_3 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu 2.1 Tên hình Mơ hình nghiên cứu đề nghị Trang 35 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 1.1 Tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệpxây dựng giai đoạn 2010 – 2014 18 1.2 So sánh tỷ lệ nợ ngành XD số nhóm ngành khác Việt Nam 21 3.1 Biểu đồ bình phương phần dư theo ROA (mơ hình 1) 51 3.2 Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư (mơ hình 1) 53 3.3 Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư (mơ hình 1) 54 3.4 Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa theo thứ tự quan sát 55 3.5 Biểu đồ bình phương phần dư theo ROA (mơ hình 2) 57 3.6 Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư (mơ hình 2) 58 3.7 Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư (mơ hình 2) 59 3.8 Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa theo thứ tự quan sát (mơ hình 2) 60 3.9 Biểu đồ bình phương phần dư theo ROA (mơ hình 3) 61 3.10 Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dư (mơ hình 3) 62 3.11 Biểu đồ tần số Q-Q Plot khảo sát phân phối phần dư (mô hình 3) 63 3.12 Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa theo thứ tự quan sát (mơ hình 3) 64 83 trúc tài với nợ vay tương đối cao chủ yếu nợ ngắn hạn, mức độ đầu tư máy móc thiết bị khơng cao thể qua tỷ trọng tài sản cố định thấp, công tác thu hồi nợ khó khăn nợ xấu mức cao, quy mô họ tăng trưởng DN khác Phân tích mơ hình hồi quy phương pháp ảnh hưởng ngẫu nhiên cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi tài sản Doanh nghiệp: Cấu trúc vốn, quy mô, tốc độ tăng trưởng quản trị nợ phải thu khách hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] ThS Phạm Trí Cao, ThS Vũ Minh Châu (2009), Kinh tế lượng ứng dụng, Nhà xuất thống kê, TP.HCM [2] Trần Thị Bạch Diệp (2009), Giáo trình kinh tế xây dựng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tr.3 [3] TS Nguyễn Quang Đơng (2002), Kinh tế lượng (chương trình nâng cao), Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội [4] Nguyễn Trọng Hồi, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khanh Duy (2012), Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, Nhà xuất thống kê, TP.HCM [5] TS.Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, Nhà xuất thống kê, TP.HCM [6] Thanh Phương (2009), Những thăng trầm doanh nghiệp ngành xây dựng [7] Quốc Hội (2013), Luật xây dựng, số 16/2003/QH11 [8] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức [9] Nguyễn Văn Tạo (2009), Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trường Websites [10] [http://na.gov.vn/htx/vietnamese/default.asp? [11] [http://www.vndirect.com.vn] [12] http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/18514 [13] http://tailieu.vn/xem-tai- lieu/dacdiemchungcuanganhxaydung [14] www.gso.gov.vn, www.hsx.vn, www.hnx.vn [15] www.cafef.vn, www.dnsc.com.vn, www.cophieu68.com PHỤ LỤC PHỤ LỤC 2: Hình dáng phân phối liệu PHỤ LỤC 3: Khảo sát dạng hồi quy có biến độc lập ROA PHỤ LỤC Số liệu tính tốn dùng nghiên cứu ( giá trị trung bình từ 2010 đến 2014 ) ... PHAN THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn... VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Hiệu Doanh. .. kinh doanh Doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam để nghiên cứu Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh giúp cho Doanh nghiệp kiểm tra,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn