Quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh đắk lắk

608 10 0
  • Loading ...
1/608 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HỒNG ðÌNH Q QU N CHI NGÂN SÁCH ðU CHO HOT ð NG KHOA HC CÔNG NGH T NH ð KL K LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG HỒNG ðÌNH QUÝ QU N CHI NGÂN SÁCH ðU CHO HOT ð NG KHOA HC CÔNG NGH T NH ð KL K Chuyên ngành: Kinh t ᄉ phát tri ᄉ n Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS ðào Hu Hòa ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c công b b t kỳ công trình khác Tác gi Hồng ðình Q MC LC M ð U 1 chn ñ tài Mc tiêu nghiên cu ð i ng phm vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu B cc c a B Tài chính, Quy đ"nh v quyt tốn d án hồn thành thuc ngun NSNN, Hà Ni [4] B Tài (2011), Thông s 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 c a B Tài chính, Quy đ&nh v qun lý, tốn v n đu v n s nghip có tính ch t ñu thuc ngu7n v n NSNN, Hà Ni [5] Chính ph Vit Nam Ngân hàng Th! gii (2005), Vit Nam qu n chi tiêu cơng đ tăng tr ng gi m nghèo, Nhà xu t bn Tài chính, Hà Ni [6] Ngơ Th& Bích (2011), “Hồn thin cơng tác qu n chi ngân sách nhà n c ti thành ph ðà N#ng”, ði hc ðà NRng [7] Mai Văn Bưu & ðS Hoàng Toàn (2005) “Qu n Nhà n c v Kinh t”, , Nhà xu t bn Lao ñng - Xã hi [8] NguyKn Th& Cành (2006), “Tài Cơng”, Nhà xu t bn ði hc Qu c gia TP.H7 Chí Minh [9] Dương ðăng Chinh (2009), “Qu n tài cơng”, Nhà xu t bn Tài Chính [10] ðng Văn Du (2010), “Qu n chi ngân sách Nhà n c”, , Nhà xu t bn Tài [11] H7 Xuân Phương Lê Văn Ái (2000), “Qu n Tài Nhà n c”, Nhà xu t bn Tài chính, Hà Ni [12] Phương Th& H7ng Hà (2010), “Qu n ngân sách Nhà n c”, Nhà xu t bn Hà Ni [13] NguyKn Thái Hà (2007), “Qu n chi ngân sách Nhà n c hi nhp kinh t toàn cu”, tr 2ng ði hc Kinh t! TP H7 Chí Minh [14] Bùi Ti!n Hanh (2015) “Qu n chi phí d án đu xây dng thuc ngun ngân sách nhà n c”, Nhà xu t bn Tài Chính [15] Qu c hi Vit Nam, Lu t Ngân sách Nhà n c s 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 [16] Tô Thin Hin (2012), “Nâng cao hiu qu qu n ngân sách Nhà n c tnh An Giang giai ñon 2011 – 2015 ñ"nh h ng 2020”, tr 2ng ði hc ngân hàng TP H7 Chí Minh [17] NguyKn Qu c Huy (2014), “Hồn thin qu n chi ngân sách đ"a phương ñu xây dng h tng giao thông ñ ng b tnh Vĩnh Phúc”, Hc vin Tài Chính [18] ðS ðình Hồng (2013), “Hồn thin cơng tác qu n chi ngân sách nhà n c ti thành ph Quy Nhơn”, ði hc ðà NRng [19] NguyKn Ngc Ki-m (2011), “Qu n chi ngân sách nhà n c cho ñu xây dng b n huyn Núi Thành”, ði hc ðà NRng [20] SO ðình Thành (2006), “Lý thuyt Tài Cơng”, Nhà xu t bn ði hc Qu c gia TP.H7 Chí Minh [21] Trn ðình Ty (2005) “ði mi ch qu n ñu t ngun ngân sách Nhà n c”, Nhà xu t bn Lao ðng [22] Trn Th& H7ng Y!n (2014), “Qu n chi ngân sách Nhà n c cho ñu xây dng kt c u h tng ñ"a bàn huyn Tu Mơ Rông tnh Kon Tum”, ði hc ðà NRng [23] Ơng Th& Thanh Vân (2012), “Hồn thin công tác qu n chi ngân sách Nhà n c vi cơng trình giao thơng cơng đ"a bàn thành ph ðà N#ng”, ði hc ðà NRng PH LC B$ng : Các t4 ch.c KH&CN ñ;a bàn t=nh ð>k L>k ðVT : t- chc STT Tên quan, ñ n v& I T ᄂ chc KH&CN đ&a phương 01 Trung tâm Thơng tin Th ng kê KH&CN t+nh ð,k L,k 02 Trung tâm _ng dng ti!n b KH&CN t+nh ð,k L,k 03 Trung tâm K8 thu t TCðLCL t+nh ð,k L,k 04 Trung tâm CNTT t+nh ð,k L,k 05 Trung tâm CNTT Truyn thông t+nh ð,k L,k 06 Ban Nghiên cu giáo dc hc sinh dân tc t+nh ð,k L,k 07 Trung tâm Quy hoch v n xây dng t+nh ð,k L,k 08 Trung tâm Quan tr,c Phân tích mơi tr 2ng t+nh ð,k L,k 09 Trung tâm Ki-m ñ&nh xây dng t+nh ð,k L,k 10 Trung tâm Khuy!n công v n phát tri-n công nghip ð,k L,k 11 Trung tâm Khuy!n nông t+nh ð,k L,k 12 Trung tâm Gi ng tr7ng v t ni t+nh ð,k L,k STT Tên quan, đ n v& 13 Trung tâm Ki-m nghim Dư c – M8 ph:m t+nh ð,k L,k II T ᄂ chc KH&CN Trung ương 01 Vin V sinh d&ch tK Tây Nguyên 02 Vin KHKT Nông Lâm nghip Tây Nguyên 03 Vin KHXH vùng Tây Nguyên 04 Vin CNSH Môi tr 2ng Tây Nguyên 05 Vin ðiu tra, Quy hoch phát tri-n rMng Tây Nguyên 06 Vin Phát tri-n bn v-ng Tây Nguyên 07 Phân vin Thi!t k! quy hoch nông nghip Min Trung 08 Phân viên Quy hoch thy l i Tây Nguyên 09 Tr 2ng ði hc Tây Nguyên 10 Tr 2ng ði hc Buôn Ma Thut 11 Trung tâm KHXH&NV – Tr 2ng ði hc Tây Nguyên 12 Trung tâm Nghiên cu ð t, Phân bón Mơi tr 2ng Tây Nguyên 13 Trung tâm NC Quan tr,c Môi tr 2ng nông nghip Trung Tây Nguyên 14 Trung tâm Qu c gia Gi ng thy sn n c ngt Min Trung STT Tên quan, ñ n v& 15 Trung tâm Khai thác ki-m nghim gi ng, sn ph:m tr7ng Tây Nguyên 16 Trm Nghiên cu chuy-n giao TBKT ngơ Phía Nam 17 Công ty TNHH v n ðTPT Nông Lâm nghip Ea Kmat Báo cáo ca UBND tnh ðk Lk năm 2015 B$ng 2: Nhân l9c KH&CN năm 2010 năm 2015 ðVT : Ng i Chia theo trình đ đào to Năm T ᄂ ng s Ti!n sĩ Thc sĩ ði hc Cao ñBng 2010 23404 58 610 13275 9461 2015 46424 97 1113 30326 14888 Báo cáo ca S KH&CN tnh ðk Lk năm 2015 B$ng 3: Nhân l9c KH&CN phân theo lĩnh v9c ho0t ñ7ng năm 2015 ðVT: ng i Phân theo lĩnh vc hot ñng T ᄂ ng s Nhân lc KH&CN KHTN KHKT Khoa Khoa hc y hc KHXH công - nông &NV ngh dư c nghip 46.424 1.904 2.308 2.036 2.672 37.504 536 128 26 156 170 56 45.888 1.776 2.282 1.880 1.502 37.448 Trong đó: Cán b KH&CN Khác Báo cáo ca UBND tnh - S KH&CN tnh ðk Lk năm 2015 B$ng 4: Các chương trình khoa h c cơng ngh& t=nh ð>k L>k giai ño0n 2011 - 2014 ðVT: ñ tài T ᄂ ng Chia theo năm Hng mc ð n v& tính 2011 2012 2013 2014 cng S ð tài ð tài 37 38 47 58 180 Nghim thu ð tài 10 11 11 38 Chuy-n ti!p ð tài 18 21 17 24 80 M1 mi ð tài 13 19 23 62 T ᄂ ng kinh phí thc hin TP ñ7ng 10,909 4,770 10,791 9,887 36,36 Báo cáo ca UBND tnh -S KH&CN tnh ðk Lk năm 2015 ... S- LÝ LU NV QU N LÝ CHI NGÂN SÁCH ðU TƯ CHO HOT ð NG KHOA HC VÀ CÔNG NGH 11 1.1 KHÁI NIM V QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH ð ᄂ U TƯ CHO HOT ðNG KHOA HC VÀ CÔNG NGH 11 1.1.1 Chi ngân sách. .. Qun lý chi ngân sách ñu tư cho hot ñng KH&CN 15 1.1.3 Mc đích, đc đi-m, vai trò c a qun lý chi ngân sách ñu tư cho hot ñng khoa hc công ngh 21 1.2 NI DUNG QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH... chi ngân sách đu tư cho hot đng KH&CN 26 1.2.4 Ki-m tra, tra, ki-m tốn chi ngân sách đu tư cho hot đng KH&CN 28 1.3 NH"NG NHÂN T# NH HƯ$NG ð%N QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH ð ᄂ U TƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh đắk lắk , Quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn