Quản lý chi đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách tỉnh đắk lắk qua kho bạc nhà nước

1,605 29 0
  • Loading ...
1/1,605 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRÀ MINH TR QUN CHI ð U PHÁT TRI N BNG V N NGÂN SÁCH ð KL K QUA KHO BC NHÀ N C LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRÀ MINH TR QUN CHI ð U PHÁT TRI N BNG V N NGÂN SÁCH ð KL K QUA KHO BC NHÀ N C Chuyên ngành: Kinh t ᄉ phát tri ᄉ n Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS Bùi Quang Bình ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b n NSNN (2016) [2] Chính ph , Ngh ñ nh 59 v qun d án đ-u xây dng cơng trình, Ngh đ nh 136 h ng d=n mt s ñi u c a Lut đ-u cơng (2015) [3] Dương ðăng Chinh, Phm Văn Khoan (2009), Giáo trình Qu n tài cơng, H8c vin Tài chính, Nxb Tài [4] Phm S< Danh (2010), V t qua thách th c, thc hin th*ng li Chin l c phát tri#n hin ñi hoá hot ñng Kho bc Nhà n c ñn năm 2020, Tp chí Qu n Ngân qu) Quc gia, s 94, Nxb Tài [5] ð0ng Văn Du, TS Bùi Tin Hanh (2010) Giáo trình Qu n chi ngân sách Nhà n c, NXB Tài [6] Dwight H.Perkins, Steven Radelet, David L.Lindauer, Economics of Development 6th Edition - Kinh t h*c phát trin, (1992), Tái bn l-n th (2006), Nxb W.W Norton & Company New York - London [7] F.Baudhuin (1962), Tài cơng, Bn d ch c a Tr 1ng ði h8c Kinh t Thành ph H4 Chí Minh [8] Fabienne Dufay Marie-Christine Baranger, Quan h Nhà n c/ Chính quy&n đa phương: Nhà n c c p kinh phí h+ tr , Tng c c Tài cơng Pháp - DGFIP (12/2012) [9] Nguy>n Quang Hưng (2010), Hồn thin cơng tác kim soát chi th ,ng xuyên Ngân sách Nhà n c ñi vi kho n toán bên cung c p hàng hố, dch v' chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có hố đ n, ti Kho bc Nhà n c Vit Nam, ð án c p ngành, Mã s KB-01ðA/HD-2009 [10] Nguy>n Quang Hưng, Nguy>n Vit Dũng (2011), "Hồn thin cơng tác ki#m sốt chi th 1ng xun ngân sách nhà n c nhìn t5 góc đ hố đ n tốn", Tp chí Tài - K toán, s tháng 05 [11] Ianstockey, Kinh nghim tt qu n Kho bc Nhà n c (2007), Báo cáo v cơng tác ki#m sốt cam kt chi ti Cng hoà Pháp [12] Kho bc Nhà n c (2008), ð& án chin l c phát trin ca H thng Kho bc Nhà n c ñn năm 2020 ñã ñ c Th t ng Chính ph phê duyt, Nxb Tài [13] Kho bc Nhà n c (2010), Kho bc Nhà n c Vit Nam 20 năm xây dng phát trin [14] Michael Creed, Ngh sĩ - &y viên &y ban Tài chính, Chi tiêu cơng C i cách ca Quc hi Ai-len (09/2013), Các quy ñ nh v giám sát văn bn pháp lut v NSNN ti Ai-Len khuyn ngh cho Vit Nam [15] Ngân hàng th gii (2005), Vit Nam qu n chi tiêu cơng đ tăng tr ng gi m nghèo, Nxb Tài [16] Hồng Th Th Nguyt (2009), "C i cách qu n ngân sách ca Sinh-ga-po", Tp chí Qun Ngân qu< Qu c gia, s 89, Nxb Tài [17] Performance Budgetinh in OECD Countries - Thơng tin thc hin tin trình ngân sách n c T chc H p tác phát trin kinh t OECD [18] Nguy>n Văn Quang (2010), "Kim soát chi th ,ng xuyên theo ch mt c-a qua Kho bc Nhà n c", Tp chí Qun Ngân qu< Qu c gia, s 96, Nxb Tài [19] Nguy>n Văn Quang, Hà Xn Hồi (2011), Tích h p quy trình kim sốt chi cam kt chi NSNN qua Kho bc Nhà n c phù h p vi l trình phát trin Kho bc Nhà tài nghiên c u khoa h8c c p ngành ti Kho bc Nhà n c Vit Nam [20] Qu n c, ð c hi K13 Lut ñ u th-u (2014); Lut Xây dng, Lut ð-u công, Lut NSNN (2015) ; Lut NSNN (2002) ...KL K QUA KHO BC NHÀ N C LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRÀ MINH TR QUN LÝ CHI ð U TƯ PHÁT TRI N BNG V N NGÂN SÁCH ð KL K QUA KHO BC NHÀ N... Ni dung chi Ngân sách nhà n c 10 1.1.3 Qun lý chi NSNN 12 1.2 CHI NSNN CHO ðTPT 13 1.2.1 Ni dung 13 1.2.2 Qun lý chi ðTPT bng v n NSNN qua KBNN... GIÁ TÌNH HÌNH QUN LÝ CHI ðTPT BNG VN NGÂN SÁCH T'NH ð(K L(K QUA KBNN 50 2.3.1 Nh+ng thành công 50 2.3.2 Hn ch nguyên nhân qun lý chi ðTPT ngân sách t)nh qua KBNN ð*k L*k
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách tỉnh đắk lắk qua kho bạc nhà nước , Quản lý chi đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách tỉnh đắk lắk qua kho bạc nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn