Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Cao Đẳng kinh tế kỹ thuật Kom Tum

127 28 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - HUỲNH THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KON TUM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - HUỲNH THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KON TUM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Phi Anh ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum” hồn tồn kết nghiên cứu thân chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Học viên Huỳnh Thị Tuyết DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CĐ Cao đẳng DV Dịch vụ SV Sinh viên KTKT KT CTCT&QLSV GV QTKD TS Kinh tế kỹ thuật Kon Tum Cơng tác trị quản lý sinh viên Giáo viên Quản trị kinh doanh Tiến sĩ MỤC LỤC MỞ ĐẦU - 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi giả thiết nghiên cứu - Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Bố cục đề tài - Tổng quan tài liệu - CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ, CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤSỰ HÀI LÕNG CỦA NGƢỜI HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 12 1.1 DỊCH VỤ - 12 1.1.1 Khái niệm dịch vụ - 12 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ - 12 1.2 CHẤT LƯỢNGCHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ - 14 1.2.1 Các quan điểm chất lượng 14 1.2.2 Chất lượng dịch vụ 15 1.3 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 24 1.3.1 Định nghĩa hài lòng khách hàng - 24 1.3.2 Các mơ hình đo lường hài lòng khách hàng - 26 1.3.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 30 1.4 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠOSỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN - 31 1.4.1 Chất lượng dịch vụ đào tạo - 31 1.4.2 Sự hài lòng sinh viên - 33 1.4.3 Ảnh hưởng đặc điểm dịch vụ giáo dục chất lượng dịch vụ đào tạo hài lòng sinh viên 34 1.4.4 Đặc điểm chuyên ngành kế toán 35 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KON TUM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠOSỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kon Tum 39 2.1.2 Đặc điểm lao động Trường 40 2.1.3 Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật Nhà trường - 42 2.1.4 Đặc điểm chương trình đào tạo - 44 2.1.5 Đặc điểm số lượng học sinh sinh viên Nhà trường - 45 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU - 47 2.2.1 Xác định mô hình nghiên cứu 47 2.2.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu - 49 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT - 49 2.4 XÂY DỰNG THANG ĐO - 50 2.5 MẪU VÀ THÔNG TIN MẪU 52 2.6 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 53 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - 57 3.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 57 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 59 3.2.1 Đối với thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo 59 3.2.2 Đối với thang đo hài lòng sinh viên 60 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 61 3.3.1 Đối với thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo 61 3.3.2 Đối với thang đo hài lòng sinh viên 66 3.4 THỐNG MÔ TẢ CÁC BIẾN CỦA THANG ĐO 67 3.5 ĐIỀU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 69 3.6 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU - 70 3.6.1 Phân tích tương quan 71 3.6.2 Phân tích hồi quy bội 72 3.6.3 Kiểm định giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 75 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH - 78 4.1 KẾT LUẬN 78 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KON TUM - 79 4.3 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số lượng cán công nhân viên, giáo viên Trường 41 Bảng 2.2 Một số sở, vật chất chủ yếu nhà trường 42 Bảng 2.3 Số lượng HSSV Nhà trường phân theo nhóm ngành 45 Bảng 2.4 Số lượng HSSV chuyên ngành kế toán 46 Bảng 2.5 Các thành phần bảng câu hỏi điều tra 52 Bảng 2.6 Mức độ ý nghĩa thang đo 52 Bảng 3.1 Bảng mô tả mẫu nghiên cứu chuyên ngành kế toán 57 Bảng 3.2 Hệ số Cronbach’s ampha thang đo chất lượng DV 60 Bảng 3.3 Hệ số Cronbach’s ampha thang đo chất lượng DV 61 Bảng 3.4 Kết phân tích nhân tố lần 61 Bảng 3.5 Kết phân tích nhân tố lần cuối 62 Bảng 3.6 Kết phân tích nhân tố thang đo chất lượng DV đào 63 Bảng 3.7 tạo Bảng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng DV rút trích 64 Bảng 3.8 Kết phân tích nhân tố thang đo hài lòng SV 66 Bảng 3.9 Thống mô tả biến thang đo 67 Bảng 3.10 Kết phân tích tương quan Pearson 72 Bảng 3.11 Kết hồi quy bội mô hình 72 Bảng 3.12 Phân tích phương sai ANOVA 73 Bảng 3.13 Phân tích hệ số hồi quy bội 74 Bảng 3.14 Bảng kết kiểm định giả thuyết 76 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang Hình 1.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ Parasuraman, 1985 17 Hình 1.2 Mơ hình chất lượng dịch vụ Gronroos 20 Hình 1.3 Mơ hình chất lượng dịch vụ Gi-Du Kang Jeffrey James 21 Hình: 1.4 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVPERF 23 Hình 1.5 Mơ hình số hài lòng Mỹ 28 Hình Mơ hình số hài lòng khách hàng quốc gia EU 29 Hình 1.7 Mơ hình nhận thức khách hàng chất lượng thỏa mãn 30 Hình 2.1 Biểu đồ thể trình độ lao động Nhà trường 42 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 48 Hình 2.3 Quy trình nghiên cứu đề tài 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình phát triển hội nhập kinh tế giới, tồn cầu hóa xu thời đại khơng diễn lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hóa, thương mại, khoa học cơng nghệ… mà tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực giáo dục quốc gia toàn giới Tại Việt Nam hệ thống giáo dục nói chung, giáo dục đại học, cao đẳng nói riêng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu xã hội khơng nằm ngồi xu Đã từ lâu vấn đề giáo dục đề tài nóng bỏng thu hút ý báo chí, cơng luận xã hội, chun gia đối tượng khác xã hội Trước giáo dục xem hoạt động nghiệp đào tạo người mang tính phi thương mại, phi lợi nhuận, qua thời gian dài chịu tác động kinh tế thị trường yếu tố bên ngồi khiến cho hoạt động khơng túy hoạt động phúc lợi công mà thay đổi thành “dịch vụ giáo dục” Khi giáo dục loại hình dịch vụ điều đồng nghĩa sở giáo dục đơn vị cung cấp dịch vụ khách hàng sở giáo dục sinh viên, hay nói cách khác sinh viên sản phẩm dịch vụ giáo dục đào tạo họ đối tượng tham gia trực tiếp trình dịch vụ Có thể nói chất lượng dịch vụ đào tạo điều kiện tồn phát triển đơn vị giáo dục Khái niệm chất lượng hình thành từ nhiều thành tố như: chương trình đào tạo, đội ngũ cán giảng viên, nhân viên, chất lượng đầu vào sinh viên, chất lượng giảng dạy, hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, điều kiện sở vật chất kỹ thuật, trang 36 Nhà trường thường xuyên khảo sát, thu thập, lắng nghe ý kiến SV TCQL8 37 Nhà trường ln tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có hồn cảnh khó khăn (gia hạn học phí, sách hỗ trợ khác…) TCQL9 VI Sự hài lòng HL 38 Anh (chị) cảm thấy hài lòng chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành Kế toán trường HL1 39 Trường Anh (chị) cung cấp chương trình đào tạo Chuyên ngành Kế toán tuyệt vời HL2 40 Anh (Chị) ấn tượng với chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành Kế toán trường HL3 41 Quyết định theo học ngành Kế toán trường lựa chọn đắn HL4 42 Anh (chị) giới thiệu bạn bè, người thân vào học ngành Kế tốn HL5 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA PHỤ LỤC 2.1 ĐỐI VỚI THANG ĐO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO * Thang đo chất lƣợng sở vật chất Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,671 Scale Mean if Item Deleted CSVC1 CSVC2 CSVC3 CSVC4 CSVC5 CSVC6 CSVC7 CSVC8 23,39 24,15 23,92 23,90 23,68 23,09 24,33 24,44 Item-Total Statistics Scale Corrected Item- Cronbach's Variance if Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 10,578 ,236 ,666 9,519 ,359 ,641 9,008 ,366 ,639 8,365 ,530 ,595 9,129 ,379 ,636 10,117 ,220 ,671 8,320 ,439 ,619 9,015 ,352 ,643 * Thang đo chất lƣợng chƣơng trình đào tạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,765 Scale Mean if Item Deleted CTDT1 CTDT2 CTDT3 CTDT4 CTDT5 CTDT6 CTDT7 19,35 19,22 19,26 19,39 18,97 19,28 18,48 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 10,400 ,457 ,695 10,154 ,612 ,655 10,877 ,524 ,679 11,011 ,494 ,686 10,703 ,484 ,687 10,517 ,447 ,697 13,739 ,655 ,729 * Thang đo chất lƣợng đội ngũ giảng viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,668 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation GV1 GV2 GV3 GV4 GV5 GV6 GV7 GV8 GV9 27,78 28,23 28,15 27,61 27,62 28,23 28,05 27,14 27,33 7,859 8,542 8,608 8,203 7,960 7,846 8,649 9,855 9,177 ,483 ,432 ,303 ,423 ,491 ,417 ,233 ,552 ,430 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,552 ,574 ,598 ,569 ,552 ,567 ,617 ,655 ,554 * Thang đo đánh giá sinh viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,762 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected ItemCronbach's if Item Variance if Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted DGSV1 8,05 4,202 ,518 ,728 DGSV2 7,43 3,942 ,634 ,665 DGSV3 7,22 4,287 ,493 ,741 DGSV4 7,69 3,912 ,599 ,683 * Thang đo chất lƣợng tổ chức quản lý, đào tạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,723 Scale Mean if Item Deleted TCQL1 TCQL2 TCQL3 TCQL4 TCQL5 TCQL6 TCQL7 TCQL8 TCQL9 24,99 24,71 24,62 24,34 24,84 24,86 24,38 24,10 24,25 Item-Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 13,326 ,464 12,938 ,478 13,451 ,486 12,832 ,528 13,180 ,459 13,489 ,469 15,450 ,174 15,780 ,206 16,163 ,223 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,667 ,663 ,664 ,653 ,668 ,667 ,720 ,710 ,719 PHỤ LỤC 2.2 Đối với thang đo hài lòng Reliability Statistics Cronhbach's Alpa N of Items ,863 Scale Mean if Item Deleted HL1 HL2 HL3 HL4 HL5 10,75 11,01 11,03 10,65 10,46 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected ItemTotal if Item Deleted Correlation 6,473 ,651 6,277 ,706 5,941 ,710 7,095 ,611 6,776 ,779 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,843 ,829 ,830 ,852 ,818 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA PHỤ LỤC 3.1 ĐỐI VỚI THANG ĐO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO (LẦN 1) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df Sig ,723 2915,684 666 ,000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings % Cumulative % of Variance Total Cumulative% % ofVariance Total % Cumulative % of Variance Loadings Total Component Initial Eigenvalues 5,961 16,112 16,112 5,961 16,112 16,112 2,998 8,104 8,104 3,115 8,418 24,530 3,115 8,418 24,530 2,792 7,545 15,649 2,389 6,457 30,987 2,389 6,457 30,987 2,632 7,115 22,763 2,235 6,041 37,028 2,235 6,041 37,028 2,424 6,552 29,315 2,062 5,573 42,601 2,062 5,573 42,601 2,347 6,343 35,658 1,805 4,879 47,480 1,805 4,879 47,480 2,105 5,688 41,346 1,569 4,239 51,719 1,569 4,239 51,719 1,973 5,331 46,678 1,391 3,759 55,478 1,391 3,759 55,478 1,856 5,017 51,694 1,310 3,539 59,017 1,310 3,539 59,017 1,843 4,982 56,676 10 1,239 3,348 62,365 1,239 3,348 62,365 1,842 4,977 61,654 11 1,050 2,839 65,203 1,050 2,839 65,203 1,313 3,549 65,203 12 ,962 2,599 67,802 13 ,929 2,510 70,312 14 ,807 2,181 72,493 15 ,787 2,128 74,622 16 ,727 1,965 76,587 17 ,687 1,856 78,443 18 ,650 1,756 80,199 19 ,641 1,733 81,932 20 ,582 1,572 83,504 21 ,552 1,491 84,995 22 ,545 1,474 86,469 23 ,532 1,438 87,907 24 ,464 1,255 89,161 25 ,425 1,149 90,310 26 ,416 1,123 91,434 27 ,409 1,107 92,540 28 ,394 1,065 93,606 29 ,340 ,919 94,525 30 ,336 ,908 95,433 31 ,318 ,861 96,294 32 ,299 ,809 97,103 33 ,272 ,734 97,837 34 ,218 ,589 98,426 35 ,213 ,576 99,002 36 ,205 ,555 99,557 37 ,164 ,443 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis CTDT2 CTDT5 CTDT1 CTDT6 CTDT3 CTDT4 TCQL5 TCQL4 TCQL6 TCQL1 TCQL2 TCQL3 DGSV4 DGSV2 DGSV3 DGSV1 CSVC7 CSVC8 GV4 ,723 ,706 ,647 ,605 ,574 ,528 Rotated Component Matrixa Component ,748 ,687 ,675 ,578 ,557 ,763 ,740 ,665 ,639 ,912 ,853 ,812 10 11 GV5 ,811 GV1 ,680 CSVC3 ,852 CSVC5 ,671 CSVC4 ,591 CSVC2 ,528 TCQL8 ,824 TCQL7 ,824 TCQL9 GV7 ,643 GV3 ,612 GV6 ,505 GV2 GV9 ,832 CTDT7 ,649 GV8 ,540 CSVC6 ,819 CSVC1 ,636 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 13 iterations PHỤ LỤC 3.2 ĐỐI VỚI THANG ĐO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO (LẦN 2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,748 1834,042 378 ,000 5,382 19,220 19,220 5,382 19,220 2,403 8,581 27,801 2,403 8,581 1,945 6,947 34,748 1,945 6,947 1,908 6,814 41,562 1,908 6,814 1,688 6,027 47,589 1,688 6,027 1,328 4,744 52,332 1,328 4,744 1,191 4,254 56,586 1,191 4,254 1,103 3,941 60,527 1,103 3,941 1,045 3,731 64,258 1,045 3,731 10 ,932 3,330 67,588 11 ,875 3,125 70,713 12 ,828 2,957 73,670 13 ,725 2,590 76,260 14 ,651 2,327 78,586 15 ,639 2,282 80,868 16 ,612 2,185 83,053 17 ,554 1,977 85,030 18 ,521 1,862 86,892 19 ,503 1,795 88,687 20 ,461 1,645 90,332 21 ,442 1,579 91,911 22 ,393 1,404 93,315 23 ,381 1,362 94,676 24 ,359 1,281 95,957 25 ,338 1,206 97,163 26 ,295 1,055 98,218 27 ,263 ,939 99,157 28 ,236 ,843 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis 19,220 27,801 34,748 41,562 47,589 52,332 56,586 60,527 64,258 2,510 2,502 2,502 2,228 2,046 1,684 1,656 1,617 1,248 8,964 8,936 8,935 7,955 7,306 6,013 5,916 5,776 4,458 Cumulative% % ofVariance Rotation Sums of Squared Loadings Total Cumulative% % ofVariance Total Cumulative% % ofVariance Total Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 8,964 17,900 26,835 34,790 42,096 48,109 54,025 59,801 64,258 ,760 ,693 ,658 ,602 ,588 Rotated Component Matrixa Component TCQL5 TCQL1 TCQL6 TCQL2 TCQL4 DGSV4 ,756 DGSV2 ,752 DGSV3 ,690 DGSV1 ,616 CTDT3 ,693 CTDT4 ,659 CTDT5 ,622 CTDT6 ,509 GV5 ,833 GV4 ,815 GV1 ,700 CSVC5 ,827 CSVC3 ,746 CSVC4 ,734 CTDT1 ,740 CTDT2 ,611 GV9 CTDT7 GV7 GV3 GV6 CSVC2 GV8 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 13 iterations ,814 ,744 ,643 ,588 ,819 -,538 PHỤ LỤC 3.3 ĐỐI VỚI THANG ĐO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO (LẦN 3) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig ,754 1209,600 171 ,000 4,465 23,499 23,499 4,465 23,499 2,008 10,567 34,066 2,008 10,567 1,815 9,551 43,617 1,815 9,551 1,504 7,916 51,532 1,504 7,916 1,443 7,594 59,126 1,443 7,594 ,967 5,090 64,216 ,932 4,906 69,123 ,702 3,697 72,820 ,642 3,380 76,199 10 ,616 3,242 79,442 11 ,568 2,988 82,430 12 ,550 2,896 85,326 13 ,516 2,715 88,041 14 ,468 2,463 90,504 15 ,443 2,331 92,835 16 ,393 2,068 94,903 17 ,389 2,048 96,951 18 ,305 1,606 98,557 19 ,274 1,443 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis 23,499 34,066 43,617 51,532 59,126 2,483 2,419 2,233 2,139 1,959 13,070 12,732 11,755 11,257 10,313 Cumulative% % ofVariance Rotation Sums of Squared Loadings Total Cumulative% % ofVariance Total Cumulative% % ofVariance Total Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 13,070 25,801 37,556 48,813 59,126 Rotated Component Matrixa Component ,785 ,776 ,702 ,672 ,776 ,718 ,632 ,592 ,553 ,768 ,672 ,653 ,640 ,819 ,810 ,716 DGSV2 DGSV4 DGSV1 DGSV3 TCQL5 TCQL1 TCQL6 TCQL2 TCQL4 CTDT5 CTDT3 CTDT6 CTDT4 GV5 GV4 GV1 CSVC4 ,830 CSVC5 ,806 CSVC3 ,724 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 3.4 Đối với thang đo hài lòng sinh viên KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,843 528,662 10 ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 3,284 65,682 65,682 3,284 65,682 65,682 ,619 12,371 78,053 ,475 9,508 87,561 ,350 6,996 94,557 ,272 5,443 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component PHỤ LỤC THỐNG MÔ TẢ DGSV2 DGSV4 DGSV1 DGSV3 TCQL5 TCQL1 TCQL6 TCQL2 TCQL4 CTDT5 CTDT3 CTDT6 CTDT4 GV5 GV4 GV1 CSVC4 CSVC5 CSVC3 HL5 HL3 HL2 HL1 HL4 Valid N (listwise) N 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 Descriptive Statistics Minimum Maximum 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mean Std Deviation 2,70 ,832 2,44 ,870 2,08 ,850 2,91 ,846 2,80 ,937 2,65 ,900 2,78 ,858 2,92 ,963 3,30 ,924 3,36 ,905 3,06 ,824 3,05 ,997 2,93 ,824 3,65 ,679 3,66 ,677 3,48 ,714 3,37 ,819 3,59 ,786 3,35 ,837 3,01 ,651 2,44 ,895 2,47 ,818 2,72 ,815 2,83 ,695 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI PHỤ LỤC 5.1 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN Correlations Đánh giá Tổ chức Chương trình sinh viên quản lý đào tạo Đánh giá sinh viên Tổ chức quản lý Chương trình đào tạo Pearson Correlation Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation ,299** ,000 ,184** ,006 -,004 ,948 ,603** ,000 225 225 225 225 225 225 ,411** ,000 ,381** ,000 ,277** ,000 -,113 ,090 ,551** ,000 225 225 225 225 225 225 ** ** ** ,260 ,000 -,076 ,254 ,377** ,000 ,381 ,000 225 225 225 225 225 225 ** ,184 ,006 ** ,277 ,000 ** ,260 ,000 -,047 ,480 ,328** ,000 225 225 225 225 225 225 -,004 -,113 -,076 -,047 -,024 Sig (2-tailed) ,948 ,090 ,254 ,480 N 225 225 225 225 225 225 ** ** ** ** Sig (2-tailed) N Giảng viên Sig (2-tailed) N vật chất Sự hài lòng ,299 ,000 Pearson Correlation Cơ sở Cơ sở vật chất ,411** ,000 Sig (2-tailed) N Giảng viên Pearson Correlation Pearson Correlation Sự hài lòng Sig (2-tailed) N ,719 ,603 ,000 ,551 ,000 ,377 ,000 ,328 ,000 -,024 225 225 225 225 225 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ,719 225 PHỤ LỤC 5.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate a ,504 ,495 ,446 ,710 a Predictors: (Constant), Giảng viên, Đánh giá sinh viên, Chương trình đào tạo, Tổ chức quản lý Model ANOVAa Sum of Squares df Mean F Square 11,115 55,953 ,199 Sig Regression 44,461 ,000b Residual 43,704 220 Total 88,165 224 a Dependent Variable: Sự hài lòng b Predictors: (Constant), Giảng viên, Đánh giá sinh viên, Chương trình đào tạo, Tổ chức quản lý a Coefficients Unstandardized Standardized Model Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) -,048 ,227 Đánh giá sinh viên ,410 ,051 ,423 Tổ chức quản lý ,290 ,053 ,300 Chương trình đào tạo ,098 ,051 ,100 Giảng viên ,158 ,056 ,141 a Dependent Variable: Sự hài lòng t Sig -,213 ,832 8,001 ,000 5,415 ,000 1,900 ,059 2,802 ,006 Collinearity Statistics Tolerance VIF ,805 ,735 ,809 ,893 1,242 1,360 1,237 1,120 ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - HUỲNH THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KON TUM Chuyên ngành: ... cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo Nhà trường Câu hỏi giả thiết nghiên cứu a/ Câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi 1: Mức độ hài lòng sinh viên chuyên ngành kế toán chất lượng dịch vụ đào. .. hình nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Trên sở kết nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Cao Đẳng kinh tế kỹ thuật Kom Tum, Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Cao Đẳng kinh tế kỹ thuật Kom Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn