Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện và phát hiện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện

141 27 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÂU THỊ HIỆP NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHẬN DIỆN PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT DO CÁC CƠNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÂU THỊ HIỆP NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHẬN DIỆN PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT DO CÁC CÔNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Đà Nẵng - Năm 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ THUẬT NHẬN DIỆN PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 10 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY NIÊM YẾT 10 1.1.1 Khái niệm công ty niêm yết 10 1.1.2 Điều kiện niêm yết 11 1.1.3 Báo cáo tài cơng ty niêm yết 13 1.1.4 Ảnh hưởng thông tin cơng bố Báo cáo tài đến người sử dụng 16 1.2 GIAN LẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIAN LẬN 18 1.2.1 Khái niệm gian lận 18 1.2.2 Giới thiệu thủ thuật gian lận BCTC cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn 19 1.2.3 Các cơng trình nghiên cứu gian lận BCTC 21 1.3 KỸ THUẬT NHẬN DIỆN PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TỐN BCTC CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 23 1.3.1 Kỹ thuật nhận diện gian lận 24 1.3.2 Kỹ thuật phát gian lận 35 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 41 2.1 KHẢO SÁT BẰNG BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 41 2.1.1 Khảo sát bảng câu hỏi 41 2.1.2 Phỏng vấn 46 2.2 NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP TÀI LIỆU 47 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 3.1.1 Phương pháp thống kê 50 3.1.2 Kết thu thập phiếu khảo sát 50 3.1.3 Đánh giá sơ kết 50 3.2 THỰC TRẠNG CÁC THỦ THUẬT GIAN LẬN TRÊN BCTC Ở CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 51 3.2.1 Gian lận theo cách lợi dụng kẽ hở chuẩn mực, chế độ kế toán 52 3.2.2 Đối với thủ thuật gian lận theo cách vi phạm yêu cầu chuẩn mực, chế độ kế toán hành 61 3.3 THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG KỸ THUẬT NHẬN DIỆN PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BCTC CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 65 3.3.1 Thực trạng việc áp dụng kỹ thuật nhận diện gian lận 66 3.3.2 Thực trạng việc áp dụng kỹ thuật phát gian lận 69 CHƯƠNG CÁC GỢI Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHẬN DIỆN PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TỐN BCTC CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT DO CÁC CƠNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 77 4.1 ĐỐI VỚI KỸ THUẬT NHẬN DIỆN GIAN LẬN 78 4.1.1 Kỹ thuật phân tích xu hướng 78 4.1.2 Kỹ thuật phân tích yếu tố bên bên .80 4.1.3 Mơ hình thuật tốn kết hợp số Z –Score, P – Score, M – Score 82 4.2 ĐỐI VỚI KỸ THUẬT PHÁT HIỆN GIAN LẬN 84 4.2.1 Gian lận theo hướng lợi dụng kẻ hở chuẩn mực, chế độ kế toán85 4.2.2 Gian lận theo hướng vi phạm yêu cầu chuẩn mực, chế độ kế toán 88 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ghi rõ họ tên Châu Thị Hiệp DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BGĐ Ban giám đốc CSDL Cơ sở dẫn liệu CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp GDCK Giao dịch chứng khoán HTK Hàng tồn kho HĐQT Hội đồng quản trị KTV Kiểm toán viên KSNB Kiểm soát nội SPDD Sản phẩm dở dang SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TK Tài khoản UBCK Ủy ban chứng khoán UBND Ủy ban nhân dân ĐHCĐ Đại hội cổ đông DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Bảng 1.1 Điều kiện niêm yết chứng khoán sở giao dịch Trang 12-13 Bảng 1.2 Bảng đo lường biến công thức Z – Score 31 Bảng 1.3 Bảng đo lường biến công thức P –Score 32 Bảng 1.4 Bảng đo lường biến cơng thức tính M -Score 33 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp kết khảo sát cách thức thực gian lận 52 Bảng tổng hợp kết khảo sát mức độ thực gian Bảng 3.2 lận theo hướng lợi dụng kẻ hở chuẩn mực, chế độ 53 kế toán Bảng 3.3 Bảng tổng hợp kết khảo sát mức độ thực gian lận thông qua phép tính kế tốn 53 Bảng 3.4 Bảng tổng hợp kết khảo sát mức độ thực gian lận thông qua phương pháp kế toán 58 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp kết khảo sát mức độ thực gian lận thông qua giao dịch thực 59 Bảng tổng hợp kết khảo sát mức độ thực gian Bảng 3.6 lận theo hướng vi phạm yêu cầu chuẩn mực, chế độ 61 kế toán Bảng 3.7 Bảng tổng hợp kết khảo sát mức độ thực kỹ thuật phân tích việc nhận diện gian lận 66 Bảng 3.8 Bảng tổng hợp kết khảo sát mức độ thực kỹ thuật phân tích tỷ suất việc nhận diện gian lận 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường chứng khốn hình thành vào năm đầu kỷ 20 phát triển vào kỷ 21 đem lại nguồn thu nhập dồi cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, kênh thu hút vốn đầu tư hiệu công ty phát hành chứng khốn cơng chúng Bất kỳ nhà đầu tư tham gia “sân chơi” mong muốn đầu tư vào chỗ lợi nhuận cao, để làm điều đòi hỏi kênh thơng tin mà cơng ty niêm yết cơng bố phải thật xác Nhu cầu cho nhận thông tin, đặc biệt thơng tin tài ln giữ vai trò tối quan trọng Các nhà đầu tư, chủ nợ, quan quản lý…, dựa vào thông tin tài để định kinh doanh Do đó, tính minh bạch, tính trung thực thơng tin tài u cầu tất yếu đóng vai trò to lớn việc ổn định thị trường chứng khoán ổn định xã hội Tuy nhiên năm gần đây, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng kéo theo lãi suất ngân hàng tăng cao cộng thêm việc cắt giảm đầu tư cơng cắt giảm chi tiêu tồn kinh tế làm cho DN giới nói chung Việt Nam nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn Đối với DN niêm yết, khó khăn cao gấp nhiều lần họ phải chịu sức ép cạnh tranh, lợi nhuận kỳ vọng mà chịu sức ép việc giữ giá cổ phiếu, thu hút đầu tư Do đó, khơng tránh khỏi việc DN thực kỹ thuật gian lận làm đẹp BCTC để đạt mục tiêu mong muốn Thực tế thời gian qua, kỹ thuật gian lận BCTC công ty niêm yết ngày tinh vi trở thành chủ đề nóng bỏng, thu hút nhiều quan tâm cơng chúng tính trung thực hợp lý BCTC Người ta không bất ngờ tổn thất kinh tế gian lận gây mà bất ngờ phương pháp thực gian lận Việc không phát phát chậm trễ gian lận nhiều nguyên nhân, phải kể đến trách nhiệm KTV cơng ty kiểm tốn độc lập Do nghề nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam đời khoảng 20 năm, khoảng thời gian khơng đủ dài để có đội ngũ KTV chuyên nghiệp với trình độ ngang tầm giới Việc xem xét, đánh giá phát gian lận tùy thuộc vào yếu tố chủ quan kinh nghiệm khả chuyên môn, điều thực khó khăn cho KTV vào nghề trợ lý kiểm tốn Thêm vào đó, mơi trường pháp lý cho ngành kiểm toán bước xây dựng hồn thiện nên nhiều bất cập thủ thuật gian lận ngày tinh vi có hệ thống Vì vậy, việc kiểm toán viên đặc biệt kiểm toán viên vào nghề cần phải tìm hiểu nắm kỹ thuật nhận diện phát gian lận q trình kiểm tốn BCTC cơng ty niêm yết chủ đề mang tính thời nhằm nâng cao tính minh bạch, tính đáng tin cậy thơng tin tài BCTC Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nên chọn đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện phát gian lận kiểm tốn báo cáo tài công ty niêm yết công ty kiểm toán độc lập thực hiện” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm: - Khảo sát thực trạng gian lận BCTC công ty niêm yết kỹ thuật nhận diện, phát gian lận kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết cơng ty kiểm tốn độc lập thực Câu 16: Nội dung Số phiếu chọn Tỷ lệ Tỷ suất nợ 41 60% Tỷ suất tự tài trợ 24 35% Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) 39 57% Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) 32 47% Tỷ lệ lãi gộp 68 100% Tỷ suất khả tốn 45 66% Số vòng quay HTK, nợ phải thu, tài sản khác… 50 74% Tổng 299 Câu 17: Nội dung Số phiếu chọn Tỷ lệ Sử dụng mơ hình phân tích PEST, SWOT,… 14 21% Chỉ thực phân tích chung chung, khơng theo mơ hình 54 79% Tổng 68 100% Câu 18: Nội dung Số phiếu chọn Tỷ lệ Gian lận vi phạm yêu cầu chuẩn mực, chế độ kế toán hành 23 34% Gian lận lợi dụng kẽ hở chuẩn mực, chế độ kế toán hành 45 66% Tổng 68 100% Câu 19: Nội dung Số phiếu chọn Tỷ lệ Phỏng vấn kế toán trưởng, BGĐ… 25 37% Dùng thủ tục phân tích 18 26% Thực ước tính độc lập, có hỗ trợ phần mềm chuyên dụng, so sánh đối chiếu với đơn vị 21 31% Thuê chuyên gia tư vấn 6% Khác 0% Tổng 68 100% Số phiếu chọn Tỷ lệ Phỏng vấn nhân viên, cá nhân liên quan 65 96% Mở rộng điều tra: kiểm tra chi tiết hợp đồng, HĐCT liên quan, xác nhận với bên thứ 3, thuê thám tử… 67 99% Lấy ý kiến chuyên gia 7% Câu 20: Nội dung Khác Tổng 137 PHỤ LỤC – KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN GIA (chỉ thống kê câu hỏi đóng, câu hỏi mở tổng kết trình bày viết) - Số phiếu phát - Số phiếu thu : 25 : 15 Câu 1: Nội dung Số phiếu Tỷ lệ chọn Đây vấn đề cộm, gây hậu nặng cho kinh tế, cần gia tăng mức độ quan tâm 14 93% Đây vấn đề cần quan tâm mức vừa phải 7% Đây vấn đề không đáng quan tâm 0% Tổng 15 100% Câu 2: Nội dung Số phiếu Tỷ lệ chọn Các mơ hình nghiên cứu phân tích mơi trường vĩ mơ PEST, phân tích SWOT 19% Các mơ hình đánh giá trung thực tiêu lợi nhuận (Leuz et al, Deangelo, Friedlan…) 16% Các mơ hình phân tích hồi quy đa biến 14 38% Các cơng cụ thống kê toán học 10 27% Tổng 37 100% Câu 3: Nội dung Số phiếu chọn Tỷ lệ Rất hữu hiệu 14 93% Khá hữu hiệu 7% Ít hữu hiệu 0% Hồn tồn khơng hữu hiệu 0% Tổng 15 100% Số phiếu chọn Tỷ lệ Tỷ suất nợ 14 16% Tỷ suất tự tài trợ 12 13% Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) 15 17% Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) 11 12% Tỷ lệ lãi gộp 15 17% Tỷ suất đánh giá khả tốn 13 14% Số vòng quay HTK, nợ phải thu, tài sản khác… 10 11% Tổng 90 100% Số phiếu chọn Tỷ lệ Đã đầy đủ thích hợp 40% Chưa đầy đủ thích hợp 60% Tổng 15 100% Số phiếu chọn Tỷ lệ Đã đầy đủ thích hợp 27% Chưa đầy đủ thích hợp 11 73% Tổng 15 100% Câu 4: Nội dung Câu 6: Nội dung Câu 7: Nội dung PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT QUA NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN – MÃ CHỨNG KHOÁN BTS I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Năm 2009 2,240,828,483,575 Năm 2010 782,316,962,392 Năm 2011 975,648,985,607 Năm 2012 889,488,886,297 Năm 2013 1,069,228,474,403 Năm 2014 802,223,313,911 93,031,145,220 128,906,183,111 146,610,548,279 195,111,011,795 316,083,691,093 217,558,402,516 93,031,145,220 128,906,183,111 146,610,548,279 195,111,011,795 172,083,691,093 217,558,402,516 Các khoản tương đương tiền 0 0 144,000,000,000 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 10,079,824,800 30,000,000,000 0 Đầu tư ngắn hạn 10,079,824,800 0 0 0 0 0 76,069,849,720 209,592,824,968 443,031,875,494 340,127,311,013 333,274,746,718 172,336,164,934 9,246,412,804 157,628,666,519 376,102,233,111 296,118,305,648 280,947,492,686 128,870,890,634 Trả trước cho người bán 59,024,733,407 47,321,477,722 54,877,740,519 40,850,993,865 24,568,122,877 25,502,235,514 Các khoản phải thu khác 9,601,312,140 6,445,289,358 13,854,510,495 5,740,354,584 30,341,474,239 20,545,381,870 (1,802,608,631) (1,802,608,631) (1,802,608,631) (2,582,343,084) (2,582,343,084) (2,582,343,084) 2,044,069,467,368 426,003,729,121 349,137,854,341 347,578,324,711 383,054,538,869 397,254,846,345 Tiền khoản đương tiền tương Tiền Dự phòng giảm giá ngắn hạn đầu tư Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho TÀI SẢN Hàng tồn kho Năm 2009 2,044,069,467,368 Năm 2010 426,003,729,121 Năm 2011 349,137,854,341 Năm 2012 347,578,324,711 Năm 2013 383,054,538,869 Năm 2014 397,254,846,345 0 0 0 17,578,196,467 17,814,225,192 6,868,707,493 6,672,238,778 36,815,497,723 15,073,900,116 0 0 0 17,193,071,467 16,880,759,292 5,338,764,992 3,845,006,112 33,621,602,455 13,137,199,848 0 176,557,501 624,941,306 624,941,306 624,941,306 385,125,000 933,465,900 1,353,385,000 2,202,291,360 2,568,953,962 1,311,758,962 2,401,435,736,115 4,783,400,470,028 4,516,178,498,827 4,203,810,458,180 3,952,148,598,636 3,655,397,180,765 0 0 0 Tài sản cố định 2,370,075,907,646 4,715,636,235,614 4,445,773,268,009 4,179,510,307,782 3,884,237,015,296 3,639,097,294,023 Tài sản cố định hữu hình 1,028,380,754,107 4,617,104,144,883 4,356,879,991,624 4,092,778,647,893 3,818,891,952,065 3,604,391,335,874 Nguyên giá 2,669,214,541,319 6,371,168,097,567 6,375,309,462,235 6,344,652,664,372 6,328,289,590,892 6,380,896,904,228 (1,640,833,787,212 ) (1,754,063,952,684 ) (2,018,429,470,611 ) (2,251,874,016,479 ) (2,509,397,638,827 ) (2,776,505,568,354 ) 0 0 0 Tài sản cố định vơ hình 65,456,583,333 61,415,500,000 57,374,416,666 53,394,841,695 31,064,813 14,398,146 Nguyên giá 80,386,000,000 80,386,000,000 80,386,000,000 80,451,000,000 436,000,000 436,000,000 (14,929,416,667) (18,970,500,000) (23,011,583,334) (27,056,158,305) (404,935,187) (421,601,854) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài Giá trị hao mòn lũy kế TÀI SẢN Chi phí xây dựng dở dang Năm 2009 1,276,238,570,206 Năm 2010 37,116,590,731 Năm 2011 31,518,859,719 Năm 2012 33,336,818,194 Năm 2013 65,313,998,418 Năm 2014 34,691,560,003 0 0 0 Các khoản đầu tư tài dài hạn 58,564,383 58,564,383 0 0 Đầu tư dài hạn khác 58,564,383 58,564,383 Tài sản dài hạn khác 31,301,264,086 67,705,670,031 70,405,230,818 24,300,150,398 67,911,583,340 16,299,886,742 Chi phí trả trước dài hạn 31,301,264,086 67,705,670,031 70,405,230,818 24,300,150,398 65,579,959,100 13,111,777,923 0 0 2,331,624,240 3,188,108,819 4,642,264,219,690 5,565,717,432,420 5,491,827,484,434 5,093,299,344,477 5,021,377,073,039 4,457,620,494,676 3,632,615,718,437 4,270,330,485,089 4,423,347,251,999 4,109,649,339,060 4,108,219,680,276 3,363,666,374,030 Nợ ngắn hạn 829,038,313,301 1,675,960,291,314 2,056,820,832,389 2,246,821,173,052 2,240,123,034,677 2,032,334,185,113 Vay nợ ngắn hạn 372,608,089,984 882,300,146,445 1,196,984,208,215 1,422,552,781,146 1,454,357,869,103 1,360,314,537,624 Phải trả người bán 318,675,572,063 327,596,460,742 308,980,468,833 428,884,009,540 384,579,234,696 282,159,675,207 Người mua trả tiền trước 1,064,137,781 667,939,313 4,576,595,677 3,642,794,258 5,526,276,472 33,692,045,463 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 8,489,472,640 24,221,954,469 27,787,793,405 16,319,453,006 8,356,485,411 3,802,726,773 Phải trả người lao động 32,885,383,178 31,369,152,672 39,700,491,644 11,742,317,179 12,342,457,590 31,202,001,103 Chi phí phải trả 85,787,541,875 98,279,887,922 133,038,197,415 65,709,484,147 77,995,090,144 60,956,997,449 3,978,423,202 302,523,264,897 341,761,913,781 297,825,447,241 296,917,934,726 257,103,184,959 Bất động sản đầu tư Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Các khoản phải trả, phải nộp TÀI SẢN ngắn hạn khác Năm 2009 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 5,549,692,578 9,001,484,854 3,991,163,419 144,886,535 47,686,535 3,103,016,535 Nợ dài hạn 2,803,577,405,136 2,594,370,193,775 2,366,526,419,610 1,862,828,166,008 1,868,096,645,599 1,331,332,188,917 Vay nợ dài hạn 2,803,288,364,913 2,593,880,384,392 2,365,375,784,146 1,862,828,166,008 1,868,096,645,599 1,328,144,080,098 289,040,223 489,809,383 1,150,635,464 0 3,188,108,819 1,009,648,501,253 1,295,386,947,331 1,068,480,232,435 983,650,005,417 913,157,392,763 1,093,954,120,646 1,009,121,936,134 1,294,965,928,310 1,068,476,470,044 983,646,243,026 913,153,630,372 1,093,954,120,646 908,801,600,000 1,090,561,920,000 1,090,561,920,000 1,090,561,920,000 1,090,561,920,000 1,090,561,920,000 8,801,050,000 45,085,114,000 45,085,114,000 45,085,114,000 45,085,114,000 45,085,114,000 (109,678,243,943) (2,276,049,653) (164,867,277,112) (218,211,986,199) (59,232,365,187) 65,913,817,124 84,740,485,821 95,797,603,318 95,797,603,318 95,797,603,318 95,797,603,318 7,517,608,729 7,517,608,729 7,517,608,729 3,764,938,845 3,764,938,845 3,764,938,845 127,766,104,224 69,336,849,413 (5,618,498,891) (33,351,346,938) (262,823,580,604) (141,255,455,517) Nguồn kinh phí quỹ khác 526,565,119 421,019,021 3,762,391 3,762,391 3,762,391 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 526,565,119 421,019,021 3,762,391 3,762,391 3,762,391 4,642,264,219,690 5,565,717,432,420 5,491,827,484,434 5,093,299,344,477 5,021,377,073,039 Dự phòng trợ cấp việc làm NGUỒN VỐN HỮU CHỦ SỞ Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phối phân TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,457,620,494,676 II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1,431,265,641,859 1,237,146,742,610 2,846,359,252,660 2,808,649,616,875 3,052,266,853,333 3,105,304,883,297 Các khoản giảm trừ doanh thu 25,436,564,340 118,399,875,982 200,229,182,292 181,905,118,747 175,026,133,083 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1,431,265,641,859 1,211,710,178,270 2,727,959,376,678 2,608,420,434,583 2,870,361,734,586 2,930,278,750,214 Giá vốn hàng bán 1,064,056,921,692 917,013,021,916 2,006,654,532,642 2,081,588,567,706 2,335,874,070,447 2,330,490,084,985 367,208,720,167 294,697,156,354 721,304,844,036 526,831,866,877 534,487,664,139 599,788,665,229 2,610,453,918 54,502,345,358 3,078,253,314 7,966,795,528 1,386,557,577 132,861,253,035 35,837,381,757 101,011,754,170 436,805,259,795 357,207,769,797 527,375,518,520 296,981,892,657 35,837,381,757 52,221,343,377 367,126,195,382 330,359,225,562 272,742,642,037 233,101,552,842 75,020,515,426 78,374,936,970 157,044,999,017 147,571,727,593 151,797,998,529 204,417,694,795 Chi phí quản lý doanh nghiệp 109,939,723,426 87,598,810,320 133,342,184,387 76,444,980,807 91,321,597,731 116,009,827,337 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 149,021,553,476 82,214,000,252 (2,809,345,849) (46,425,815,792) (234,620,893,064) 115,240,503,475 1,591,796,100 2,285,082,392 2,809,345,849 26,743,088,499 13,266,632,158 12,111,950,938 83,627,985 12,138,223,760 7,044,167,285 5,567,138,850 1,591,796,100 2,201,454,407 2,809,345,849 14,604,864,739 6,222,464,873 6,544,812,088 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác CHỈ TIÊU Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 150,613,349,576 84,415,454,659 (31,820,951,053) (228,398,428,191) 121,785,315,563 18,826,668,697 11,057,117,497 0 131,786,680,879 73,358,337,162 (31,820,951,053) (228,398,428,191) 121,785,315,563 1,450 734 (292) (2,094) 1,117 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHỈ SỐ Z – SCORE STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Tiền khoản tương đương tiền 93,031,145,220 128,906,183,111 146,610,548,279 195,111,011,795 316,083,691,093 217,558,402,516 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 10,079,824,800 30,000,000,000 0 Các khoản phải thu ngắn hạn 76,069,849,720 209,592,824,968 443,031,875,494 340,127,311,013 333,274,746,718 172,336,164,934 Hàng tồn kho 2,044,069,467,368 426,003,729,121 349,137,854,341 347,578,324,711 383,054,538,869 397,254,846,345 Tổng tài sản 4,457,620,494,676 5,021,377,073,039 5,093,299,344,477 5,491,827,484,434 5,565,717,432,420 4,642,264,219,690 Vay nợ ngắn hạn 1,360,314,537,624 1,454,357,869,103 1,422,552,781,146 1,196,984,208,215 882,300,146,445 372,608,089,984 Tổng nợ phải trả 3,363,666,374,030 4,108,219,680,276 4,109,649,339,060 4,423,347,251,999 4,270,330,485,089 3,632,615,718,437 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2,930,278,750,214 2,870,361,734,586 2,608,420,434,583 2,727,959,376,678 1,211,710,178,270 1,431,265,641,859 Chi phí lãi vay 10 Lợi nhuận sau thuế 233,101,552,842 272,742,642,037 330,359,225,562 367,126,195,382 52,221,343,377 35,837,381,757 chưa (141,255,455,517) (262,823,580,604) (33,351,346,938) (5,618,498,891) 69,336,849,413 127,766,104,224 STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 11,057,117,497 18,826,668,697 1,307,836,752,445 phân phối 11 Thuế TNDN Giá trị thị trường 12 VCSH 13 EBIT 14 Vốn lưu động 0 0 831,396,423,084 457,981,478,304 393,474,740,736 384,632,464,689 1,258,692,760,644 91,846,097,325 9,919,061,433 297,007,878,624 361,507,696,491 132,615,310,287 182,430,154,678 2,223,250,287,108 764,502,737,200 968,780,278,114 882,816,647,519 1,032,412,976,680 787,149,413,795 15 X1 0.4988 0.1522 0.1902 0.1608 0.1855 0.1696 16 X2 -0.0317 -0.0523 -0.0065 -0.0010 0.0125 0.0275 17 X3 0.0206 0.0020 0.0583 0.0658 0.0238 0.0393 18 X4 0.2472 0.1115 0.0957 0.0870 0.2948 0.3600 19 X5 0.6574 0.5716 0.5121 0.4967 0.2177 0.3083 20 Z - Score 1.4278 0.7545 0.9811 0.9576 0.7132 0.8960 21 Z 0.8925 -0.2310 0.0245 0.3426 -0.2040 PHỤ LỤC - KẾT QUẢ TÍNH TỐN CHỈ SỐ P – SCORE STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Tổng tài sản 4,457,620,494,676 5,021,377,073,039 5,093,299,344,477 5,491,827,484,434 5,565,717,432,420 4,642,264,219,690 Tổng nợ phải trả 3,363,666,374,030 4,108,219,680,276 4,109,649,339,060 4,423,347,251,999 4,270,330,485,089 3,632,615,718,437 Chi phí lãi vay VCSH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Giá trị thị trường VCSH EBIT 233,101,552,842 272,742,642,037 330,359,225,562 1,093,954,120,646 913,157,392,763 983,650,005,417 1,068,480,232,435 1,295,386,947,331 1,009,648,501,253 3,052,266,853,333 2,808,649,616,875 2,846,359,252,660 1,237,146,742,610 1,431,265,641,859 3,105,304,883,297 367,126,195,382 52,221,343,377 35,837,381,757 0 0 11,057,117,497 18,826,668,697 (141,255,455,517) (262,823,580,604) (33,351,346,938) (5,618,498,891) 69,336,849,413 127,766,104,224 831,396,423,084 457,981,478,304 393,474,740,736 384,632,464,689 1,258,692,760,644 1,307,836,752,445 91,846,097,325 9,919,061,433 297,007,878,624 361,507,696,491 132,615,310,287 182,430,154,678 10 X1 0.2454 0.1819 0.1931 0.1946 0.2327 0.2175 11 X2 -0.0317 -0.0523 -0.0065 -0.0010 0.0125 0.0275 12 X3 0.0206 0.0020 0.0583 0.0658 0.0238 0.0393 13 X4 0.2472 0.1115 0.0957 0.0870 0.2948 0.3600 14 X5 0.6966 0.6079 0.5514 0.5183 0.2223 0.3083 15 P - Score 1.1631 0.8262 1.0239 1.0197 0.7745 0.9535 16 P 0.4077 -0.1931 0.0041 0.3166 -0.1878 PHỤ LỤC - KẾT QUẢ TÍNH TỐN CHỈ SỐ M – SCORE STT Chỉ tiêu Phải thu khách hàng Tài sản cố định hữu hình Chi phí xây dựng dở dang Khấu hao TSCĐ Tổng tài sản Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Doanh thu Doanh thu 10 Giá vốn hàng bán 11 Chi phí BH&QLDN 12 Lợi nhuận sau thuế Lưu chuyển từ 13 HĐKD 14 PP&E 15 DRSI 16 GMI 17 AQI 18 SGI 19 DEPI 20 SGAI 21 LVGI 22 TATA 23 M - SCORE Năm 2014 Năm 2013 128,870,890,634 280,947,492,686 3,604,391,335,874 3,818,891,952,065 34,691,560,003 65,313,998,418 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 296,118,305,648 376,102,233,111 157,628,666,519 4,092,778,647,893 4,356,879,991,624 4,617,104,144,883 33,336,818,194 31,518,859,719 37,116,590,731 267,261,853,466 4,457,620,494,676 2,032,334,185,113 1,331,332,188,917 3,105,304,883,297 2,930,278,750,214 2,330,490,084,985 320,427,522,132 701,001,996,196 265,713,091,695 5,093,299,344,477 2,246,821,173,052 1,862,828,166,008 2,808,649,616,875 2,608,420,434,583 2,081,588,567,706 224,016,708,400 383,993,007,044 263,047,902,167 5,021,377,073,039 2,240,123,034,677 1,868,096,645,599 3,052,266,853,333 2,870,361,734,586 2,335,874,070,447 243,119,596,260 372,026,389,078 462,340,144,889 191,917,861,559 3,639,082,895,877 3,884,205,950,483 0.4493 0.8622 0.9407 1.1029 0.8108 1.1926 1.0174 1.0867 0.9271 0.9539 1.2955 0.9987 0.9223 1.0140 0.0535 0.0359 -2.8622 -2.2391 268,525,898,186 5,491,827,484,434 2,056,820,832,389 2,366,526,419,610 2,846,359,252,660 2,727,959,376,678 2,006,654,532,642 290,387,183,404 (309,705,587,221) Năm 2009 9,246,412,804 1,028,380,754,107 1,276,238,570,206 117,271,248,805 5,565,717,432,420 1,675,960,291,314 2,594,370,193,775 1,237,146,742,610 1,211,710,178,270 917,013,021,916 165,973,747,290 (918,409,902,461) 23,147,738,927 4,642,264,219,690 829,038,313,301 2,803,577,405,136 1,431,265,641,859 1,431,265,641,859 1,064,056,921,692 184,960,238,852 (1,974,539,091,835) 369,367,601,189 68,165,362,946 10,637,006,478 4,126,115,466,087 4,388,398,851,343 4,654,220,735,614 0.8234 1.0598 20.1365 1.1396 0.8771 0.9915 0.9451 1.2269 0.3252 0.9868 2.3007 0.8644 0.9531 0.4262 0.4046 0.7818 0.7604 1.0381 1.0018 1.0498 0.9805 0.0029 -0.0688 -0.1669 -2.5577 -1.6009 13.8778 221,952,406,274 2,304,619,324,313 ... trạng gian lận BCTC công ty niêm yết kỹ thuật nhận diện, phát gian lận kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết cơng ty kiểm tốn độc lập thực 3 - Từ kết nghiên cứu, đưa gợi ý kỹ thuật nhận diện phát. .. trạng gian lận BCTC cơng ty niêm yết kỹ thuật nhận diện phát Từ đó, đưa hàm ý kỹ thuật nhận diện phát thủ thuật gian lận phổ biến kiểm toán báo cáo tài cơng ty niêm yết cơng ty kiểm toán độc lập thực. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÂU THỊ HIỆP NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHẬN DIỆN VÀ PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện và phát hiện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện, Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện và phát hiện gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn