Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng đắk lắk

524 35 0
  • Loading ...
1/524 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH M LAN K TOÁN TRÁCH NHI M TI CÔNG TY C PHN XÂY D NG ðĂK LĂK LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH ðà Nng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG TRN TH M LAN K TỐN TRÁCH NHI M TI CƠNG TY C PHN XÂY D NG ðĂK LĂK Chuyên ngành: K toán Mã s: 60.34.03.01 LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: PGS TS TRN ðÌNH KHƠI NGUN ðà Nng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Trn Th M Lan M-C L-C M ðU 1 S cn thit ca ñ tài nghiên c u M c đích câu h i nghiên c u Phương pháp nghiên c u Kt cu ca lun văn Tng quan tài li ᄉ u nghiên c u CHƯƠNG S LÝ LU N V" K TOÁN TRÁCH NHI M TRONG DOANH NGHI P 1.1 KHÁI NI ᄉ M VÀ BN CHT K TOÁN TRÁCH NHI ᄉ M 1.1.1 Khái ni ᄉ m v k toán trách nhi ᄉ m 1.1.2 Bn cht ca k toán trách nhi ᄉ m 1.2 MC TIÊU VÀ VAI TRÒ CA K TOÁN TRÁCH NHI ᄉ M 14 1.2.1 M c tiêu ca k toán trách nhi ᄉ m 14 1.2.2 Vai trò ca k tốn trách nhi ᄉ m 14 1.3 PHÂN CP QUN LÝ TÀI CHÍNH VÀ S HÌNH THÀNH K TỐN TRÁCH NHI ᄉ M 15 1.3.1 Khái ni ᄉ m, ý nghĩa ca phân cp qun lý tài 15 1.3.2 Các nguyên t-c ca phân cp qun lý doanh nghi ᄉ p 17 1.3.3 Li ích ca vi ᄉ c phân cp qun lý 18 1.3.4 Khó khăn ca vi ᄉ c phân cp qun lý 19 1.3.5 N i dung ca phân cp qun lý doanh nghi ᄉ p 20 1.4 N I DUNG T! CH"C K TOÁN TRÁCH NHI ᄉ M TRONG DOANH NGHI ᄉ P 22 1.4.1 Xác ñ#nh trung tâm trách nhi ᄉ m doanh nghi ᄉ p .22 1.4.2 Các ch$ tiêu ño l %ng thành qu ca trung tâm trách nhi ᄉ m 28 ng tit ki ᄉ m ngu8n lc 95 KT LU N Trong nn kinh t th# tr %ng c/nh tranh kh&t li ᄉ t hi ᄉ n nay, yêu cu doanh nghi ᄉ p cn nâng cao hi ᄉ u qu qun lý tit ki ᄉ m chi phí đ t8n t/i phát tri.n Do k tốn trách nhi ᄉ m m t cơng c đ-c lc h ᄉ th&ng ki.m sốt đòi h i phi s phân cp rõ ràng qun lý h ᄉ th&ng báo cáo phi ñánh giá ñ c trách nhi ᄉ m ca m9i ñ n v#, b phn m9i cá nhân Công ty Hi ᄉ n t/i Cơng ty xây dng cho trung tâm trách nhi ᄉ m s? phân cp qun lý d ng quy ch giao khốn vi ᄉ c t ch c điu hành sn xut, giao khốn qun lý đ thc hi ᄉ n ki.m sốt chi phí Tuy nhiên t/i Cơng ty chưa hoàn thi ᄉ n trung tâm trách nhi ᄉ m g-n lin v:i cp qun lý m t s& thông tin báo cáo chưa ñ ñ ñánh giá trách nhi ᄉ m ca b phn Cơng ty ð góp phn vào hồn thi ᄉ n cơng tác k tốn trách nhi ᄉ m t/i Công ty C phn Xây dng ðăk Lăk lun văn ñã gii quyt ñ c m t s& ñ sau: - chương 1, tác gi ñã h ᄉ th&ng ñ c nh6ng lý lun bn v k tốn trách nhi ᄉ m làm s? đ ñánh giá thc tr/ng ñ a gii pháp nh]m hồn thi ᄉ n cơng tác K toan trách nhi ᄉ m t/i Công ty C phn Xây dng ðăk Lăk - chương 2, tác gi ñã ñánh giá thc tr/ng k toán trách nhi ᄉ m v nh6ng m2t ñ/t ñ c nh6ng khuyt ñi.m thc tr/ng k tốn trách nhi ᄉ m t/i Cơng ty - chương 3, tác gi kt hp gi6a nh6ng m2t đ/t đ c nh6ng h/n ch cơng tác k tốn trách nhi ᄉ m t/i Cơng ty T< kt hp gi6a lý lun thc ti@n đ xây dng mơ hình t ch c, hồn thi ᄉ n thơng tin d tốn, xây dng báo cáo đánh gía kt qu t
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng đắk lắk , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần xây dựng đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn