Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty cổ phần VINACONEX 25, Đà Nẵng

126 35 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ THANH LAN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LÕNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25, ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan ĐẶNG THỊ THANH LAN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Cấu trúc luận văn .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 12 1.1 LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC 12 1.1.1 Các lý thuyết lòng trung thành 12 1.1.2 Giá trị việc xây dựng lòng trung thành nhân viên với tổ chức 14 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 15 1.2.1 Lãnh đạo 16 1.2.2 Tiền lƣơng phúc lợi 16 1.2.3 Cơ hội đào tạo thăng tiến 18 1.2.4 Thƣơng hiệu công ty 18 1.2.5 Môi trƣờng làm việc .19 KẾT LUẬN CHƢƠNG .20 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 21 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 21 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 21 2.1.2 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty 26 2.1.3 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành nhân viên với tổ chức 30 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG .42 2.2.1 Hình thành mơ hình nghiên cứu 42 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 43 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 44 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 44 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 45 2.5.1 Thiết kế thang đo 45 2.5.2 Thiết kế bảng câu hỏi điều tra .47 2.5.3 Chọn mẫu 48 2.6 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 48 2.6.1 Kiểm tra xử lý liệu 48 2.6.2 Phƣơng pháp phân tích liệu .49 KẾT LUẬN CHƢƠNG .50 CHƢƠNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ MÔ TẢ 51 3.1.1 Mô tả mẫu 51 3.1.2 Mô tả thang đo 53 3.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 59 3.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 61 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 66 3.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU CỦA MƠ HÌNH 67 3.5.1 Kiểm định giả thuyết biến mơ hình 67 3.5.2 Kiểm định giả thuyết thuộc thành phần phụ khơng thuộc mơ hình nghiên cứu 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ 81 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 82 4.2.1 Vấn đề Lƣơng phúc lợi 82 4.2.2 Vấn đề Cơ hội đào tạo thăng tiến .84 4.2.3 Vấn đề Môi trƣờng làm việc 86 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG .88 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải CBCC Cán chủ chốt CBNV Cán nhân viên HĐQT Hội đồng quản trị NLĐ Ngƣời lao động PTGĐ Phó Tổng Giám đốc SXKD Sản xuất kinh doanh TGĐ Tổng Giám đốc DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Bảng số liệu lao động gián tiếp (Năm 2015) 27 2.2 Cơ cấu lao động phân theo trình độ qua năm 29 2.3 Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi (Năm 2014) 30 2.4 Cơ cấu lao động phân theo thâm niên công tác (2014) 30 2.5 Mức thƣởng theo Quy chế tiền lƣơng, thƣởng Công ty 36 2.6 Thang đo nhân tố mơ hình nghiên cứu đề xuất 45 3.1 Mô tả mẫu theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thời gian làm việc Công ty, mức lƣơng 51 3.2 Mô tả thang đo Lãnh đạo 54 3.3 Mô tả thang đo Lƣơng phúc lợi 55 3.4 Mô tả thang đo Cơ hội đào tạo thăng tiến 56 3.5 Mô tả thang đo Thƣơng hiệu công ty 57 3.6 Mô tả thang đo Môi trƣờng làm việc 58 3.7 Mô tả thang đo Lòng trung thành nhân viên với tổ chức 59 3.8 Kết Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu 60 3.9 Kết EFA cho thang đo 62 3.10 Kết Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu sau phân tích nhân tố khám phá EFA 64 3.11 Kết EFA cho thang đo Lòng trung thành nhân viên với tổ chức 65 3.12 Các thành phần nghiên cứu 65 3.13 Phân tích tƣơng quan biến biến Lòng trung thành nhân viên 68 3.14 Phân tích khác biệt lòng trung thành nhóm có độ tuổi khác 72 3.15 Phân tích khác biệt lòng trung thành nhóm có trình độ đào tạo khác 74 3.16 Phân tích khác biệt lòng trung thành nhóm có thời gian làm việc cơng ty khác 76 3.17 Phân tích khác biệt lòng trung thành nhóm có mức lƣơng khác 77 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp gián tiếp đến lòng trung thành qua thỏa mãn công việc Mô hình nghiên cứu Các yếu tố ảnh hƣởng đến thỏa mãn gắn kết nhân viên hợp tác xã thƣơng mại thành phố Hồ Chí Minh Mơ hình nghiên cứu Các yếu tố tác động đến lòng trung thành nhân viên văn phòng khu vực Miền 11 Nam Vietnam Airline 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Công ty cổ phần Vinaconex 25 Đà Nẵng 26 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 43 2.3 Quy trình nghiên cứu 44 3.1 Mơ hình nghiên cứu thức 66 3.2 Kết kiểm định thuộc mơ hình nghiên cứu 78 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Ngày nay, điều kiện khắc nghiệt thị trƣờng, cạnh tranh nguồn nhân lực vấn đề nóng bỏng doanh nghiệp Vƣợt ngồi lợi cạnh tranh, vấn đề nguồn nhân lực yếu tố định sống doanh nghiệp Vấn đề khơng nguồn nhân cơng giá rẻ mà trở thành nguồn nhân lực chất lƣợng cao Cuộc chạy đua để có đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao ngày diễn gay gắt Ngoài việc thu hút nhân tài, doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện sách phát triển nguồn nhân lực để giữ chân nhân tài doanh nghiệp muốn thành cơng hoạt động có hiệu nhờ đến đóng góp đội ngũ nhân viên giỏi trung thành Là Công ty tự hào đứng vững giai đoạn ngành xây dựng bất động sản vơ khó khăn, nhƣng năm gần đây, Công ty cổ phần Vinaconex 25 ln phải đối mặt với tình trạng nhiều nhân viên khơng thực tốt cơng việc nghỉ việc để chuyển sang làm công ty khác Mặc dù Vinaconex 25 ngày trọng đến cơng tác quản lý nhân có nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt với lao động giỏi nhiều đóng góp nhƣng xảy tình trạng nhân viên nghỉ việc nhiều Theo báo cáo thống kê phòng Tổ chức Nhân sự, tổng số lao động nghỉ việc năm 2014 74 ngƣời, lao động giỏi chiếm 32% Tuy chƣa có sở thức kết luận ngun nhân tình trạng trên, song Lãnh đạo Công ty phần nhận thức đƣợc có khơng hài lòng cơng việc dẫn đến tình trạng nghỉ việc nhân viên Để biết đƣợc ngƣời lao động có hài lòng với cơng việc họ hay khơng việc hài lòng có liên quan nhƣ đến tình trạng nghỉ việc họ, vấn đề cấp MT4 Valid Cumulative Percent Khong dong y Co dong y chut it Frequency 20 31 Percent 9,1 14,2 Valid Percent 9,1 14,2 Tuong doi dong y 69 31,5 31,5 Kha dong y 64 29,2 29,2 84,0 Dong y 35 16,0 16,0 100,0 219 100,0 100,0 Total 9,1 23,3 54,8 MT5 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y Co dong y chut it 24 39 11,0 17,8 11,0 17,8 11,0 28,8 Tuong doi dong y 63 28,8 28,8 57,5 Kha dong y 65 29,7 29,7 87,2 Dong y 28 12,8 12,8 100,0 219 100,0 100,0 Total f Thang đo Lòng trung thành nhân viên Statistics TT1 N Valid Missing Mean TT2 TT3 TT4 219 219 219 219 3,35 3,40 3,46 3,28 TT1 Valid Cumulative Percent Khong dong y Co dong y chut it Frequency 14 39 Percent 6,4 17,8 Valid Percent 6,4 17,8 Tuong doi dong y 63 28,8 28,8 Kha dong y 63 28,8 28,8 81,7 Dong y 40 18,3 18,3 100,0 219 100,0 100,0 Total 6,4 24,2 53,0 TT2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y Co dong y chut it 32 3,7 14,6 3,7 14,6 3,7 18,3 Tuong doi dong y 81 37,0 37,0 55,3 Kha dong y 60 27,4 27,4 82,6 Dong y 38 17,4 17,4 100,0 219 100,0 100,0 Total TT3 Valid Cumulative Percent Khong dong y Co dong y chut it Frequency 10 35 Percent 4,6 16,0 Valid Percent 4,6 16,0 Tuong doi dong y 63 28,8 28,8 Kha dong y 66 30,1 30,1 79,5 Dong y 45 20,5 20,5 100,0 219 100,0 100,0 Total 4,6 20,5 49,3 TT4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y Co dong y chut it 17 34 7,8 15,5 7,8 15,5 7,8 23,3 Tuong doi dong y 75 34,2 34,2 57,5 Kha dong y 56 25,6 25,6 83,1 Dong y 37 16,9 16,9 100,0 219 100,0 100,0 Total B2 KẾT QUẢ ĐỘ TIN CẬY CHO CÁC THANG ĐO a Thang đo Lãnh đạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha 809 LD1 LD2 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 11.73 12.943 11.43 14.659 Corrected ItemCronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 682 744 528 792 LD3 11.62 13.788 601 770 LD4 11.80 12.810 718 733 LD5 11.51 14.958 457 813 b Thang đo Tiền lƣơng phúc lợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 840 TL1 TL2 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 14.07 10.642 13.97 10.820 Corrected ItemCronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 667 801 680 798 TL3 13.84 11.379 560 830 TL4 14.06 10.964 635 810 TL5 14.03 10.738 678 798 c Thang đo Cơ hội đào tạo thăng tiến Reliability Statistics Cronbach's Alpha 738 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CH1 CH2 6.87 6.99 2.864 3.059 643 656 551 539 CH3 6.73 3.989 410 814 d Thang đo Thƣơng hiệu công ty Reliability Statistics Cronbach's Alpha 786 N of Items Item-Total Statistics TH1 TH2 Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 10.11 7.489 10.37 6.875 Corrected ItemCronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 535 762 606 727 TH3 10.25 7.067 613 724 TH4 10.42 6.795 620 720 e Thang đo Môi trƣờng làm việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha 879 N of Items Item-Total Statistics MT1 MT2 Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 12.97 15.233 12.97 14.669 Corrected ItemCronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 664 864 682 860 MT3 12.79 14.118 748 844 MT4 12.86 14.324 700 856 MT5 12.99 13.752 763 840 f Thang đo Lòng trung thành nhân viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha 733 N of Items Item-Total Statistics TT1 TT2 Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 10.15 6.859 10.09 6.927 Corrected ItemCronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 489 694 566 651 TT3 10.03 6.728 545 661 TT4 10.21 6.827 501 687 B3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ B3.1 Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 846 Approx Chi-Square 2.404E3 df Sig 231 000 Communalities LD1 LD2 Initial 1.000 1.000 Extraction 803 588 LD3 1.000 584 LD4 1.000 829 LD5 1.000 500 TL1 1.000 605 TL2 1.000 646 TL3 1.000 509 TL4 1.000 581 TL5 1.000 638 CH1 1.000 751 CH2 1.000 778 CH3 1.000 490 TH1 1.000 556 TH2 1.000 635 TH3 1.000 635 TH4 1.000 654 MT1 1.000 654 MT2 1.000 690 MT3 1.000 686 MT4 1.000 630 MT5 1.000 741 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % Total Variance % 6.779 30.813 30.813 6.779 30.813 30.813 3.453 15.694 15.694 2.492 11.326 42.139 2.492 11.326 42.139 3.395 15.430 31.124 2.384 10.837 52.976 2.384 10.837 52.976 2.839 12.904 44.028 1.386 6.298 59.274 1.386 6.298 59.274 2.487 11.306 55.333 1.142 5.190 64.464 1.142 5.190 64.464 2.009 9.131 64.464 944 4.291 68.755 777 3.533 72.288 731 3.324 75.612 640 2.910 78.522 10 604 2.746 81.268 11 577 2.622 83.890 12 508 2.309 86.199 13 14 450 427 2.044 1.940 88.243 90.183 15 389 1.768 91.951 16 358 1.626 93.577 17 325 1.480 95.056 18 293 1.331 96.387 19 259 1.175 97.562 20 245 1.112 98.674 21 212 962 99.636 22 080 364 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component MT3 MT4 776 736 TL2 721 MT5 717 TL4 711 MT1 682 MT2 677 LD2 659 TL1 652 TL5 604 CH1 577 TL3 572 CH3 TH4 TH2 430 -.426 459 420 802 763 TH3 752 TH1 682 LD1 414 -.761 LD4 458 -.740 LD3 467 -.509 LD5 411 CH2 514 443 563 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component TL5 TL1 770 718 TL2 708 TL3 668 TL4 623 MT5 810 MT2 788 MT1 746 MT3 697 MT4 663 LD4 LD1 855 834 LD3 725 LD5 596 LD2 469 547 TH4 796 TH3 790 TH2 786 TH1 734 CH2 821 CH1 770 CH3 640 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Compone nt 2 593 -.003 610 180 386 115 -.100 963 342 -.164 430 -.073 -.811 172 350 643 -.653 293 043 -.268 -.223 -.404 306 177 813 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization B3.2 Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 758 172.082 Sig .000 Communalities TT1 TT2 Initial 1.000 1.000 Extraction 513 607 TT3 1.000 582 TT4 1.000 528 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total 2.230 678 % of Variance 55.744 16.961 Cumulative % 55.744 72.705 559 533 13.971 13.324 86.676 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.230 % of Variance 55.744 Cumulative % 55.744 Component Matrixa Component TT2 779 TT3 763 TT4 727 TT1 716 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted  B4 KẾT QUẢ ĐỘ TIN CẬY CHO CÁC THANG ĐO SAU KHI PHÂN TÍCH EFA Thang đo Lãnh đạo: sau loại bỏ biến LD2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 792 Item-Total Statistics LD1 LD3 Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted 8.63 8.141 8.53 9.104 Corrected ItemTotal Correlation 696 564 Cronbach's Alpha if Item Deleted 690 758 LD4 8.71 8.004 741 666 LD5 8.42 10.024 422 824 B5 CÁC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH B5.1 Phân tích tƣơng quan COMPUTE LD=MEAN(LD1,LD3,LD4,LD5) EXECUTE COMPUTE TL=MEAN(TL1,TL2,TL3,TL4,TL5) EXECUTE COMPUTE CH=MEAN(CH1,CH2,CH3) EXECUTE COMPUTE TH=MEAN(TH1,TH2,TH3,TH4) EXECUTE COMPUTE MT=MEAN(MT1,MT2,MT3,MT4,MT5) EXECUTE COMPUTE TT=MEAN(TT1,TT2,TT3,TT4) EXECUTE Correlations TL LD LD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TL TH 248 000 118 080 219 TT -.095 163 ** 409 000 217** 001 219 219 219 219 248 000 ** 515 000 -.081 232 ** 589 000 664** 000 219 219 219 219 219 219 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 118 080 ** 515 000 * -.144 033 ** 447 000 537** 000 N 219 219 219 219 219 219 -.095 163 -.081 232 * -.144 033 -.043 527 -.097 152 219 219 219 219 219 219 ** 409 000 ** 589 000 ** 447 000 -.043 527 627** 000 219 219 219 219 219 219 ** 217 001 ** 664 000 ** 537 000 -.097 152 ** 627 000 219 219 219 219 219 219 Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TT MT 219 N MT TH ** N CH CH ** Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) B5.2 Kiểm định mơ hình Model Summaryb Model R R Square Std Error of the Estimate Adjusted R Square 556 746a a Predictors: (Constant) MT LD CH TL b Dependent Variable: TT 548 Durbin-Watson 56149 1.876 ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 84.578 67.469 214 152.046 218 F 21.144 315 Sig .000a 67.067 a Predictors: (Constant) MT LD CH TL b Dependent Variable: TT Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std Error Model (Constant) LD Standardized Coefficients Beta t Collinearity Statistics Tolerance VIF Sig .483 -.031 201 044 -.035 2.401 -.702 017 483 TL 387 062 375 6.230 CH 195 053 200 3.666 MT 296 055 331 5.399 826 1.211 000 573 1.745 000 698 1.433 000 550 1.817 a Dependent Variable: TT Collinearity Diagnosticsa Eigenvalue Condition Index (Constant) Variance Proportions LD TL Model Dimension CH 1 4.833 079 1.000 7.817 00 01 00 77 00 02 00 10 041 10.893 26 03 01 05 65 027 13.470 37 13 14 85 01 021 15.219 37 07 83 00 34 a Dependent Variable: TT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Residual Maximum Mean Std Deviation N 1.5042 -1.70168 4.7950 2.04093 3.3733 00000 62287 55632 219 219 Std Predicted Value -3.001 2.282 000 1.000 219 Std Residual -3.031 3.635 000 991 219 a Dependent Variable: TT MT 00 00 B6 CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KHÁC B6.1 Độ tuổi Descriptives TT 95% Confidence Interval for Mean Duoi 25 tuoi Tu 26 den 35 tuoi N Mean 64 3.4258 100 3.3850 Std Deviation 78639 82145 Std Error 09830 08214 Lower Bound 3.2293 3.2220 Tu 36 den 45 tuoi 47 3.2021 91728 13380 2.9328 3.4715 1.00 5.00 3.8125 79899 28249 3.1445 4.4805 2.50 4.75 219 3.3733 83514 05643 3.2621 3.4845 1.00 5.00 Tren 45 tuoi Total Upper Bound Minimum 3.6222 1.50 3.5480 1.75 Maximum 5.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic 325 df1 df2 Sig 215 807 ANOVA TT Between Groups Within Groups Sum of Squares 3.110 148.936 Total df 215 152.046 Mean Square 1.037 693 F Sig 1.497 216 218 B6.2 Giới tính Gioi tinh TT Group Statistics Mean Std Deviation N Nam Nu 182 37 3.3530 3.4730 Std Error Mean 83395 84530 06182 13897 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F TT Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig .004 951 t -.796 df t-test for Equality of Means Std 95% Confidence Interval of Error the Difference Sig (2Mean Differenc tailed) Difference e Lower Upper 217 427 -.11995 15073 -.41704 17714 -.789 51.257 434 -.11995 15209 -.42526 18535 B6.3 Trình độ đào tạo Descriptives TT N THCN hoac tuong duong Cao dang Dai hoc Sau Dai hoc Total Mean 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 44 3.0625 66061 09959 2.8617 3.2633 1.50 4.75 17 3.9559 81603 19792 3.5363 4.3754 2.25 5.00 150 3.4017 85917 07015 3.2630 3.5403 1.00 5.00 3.3125 59387 20996 2.8160 3.8090 2.50 4.25 219 3.3733 83514 05643 3.2621 3.4845 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic 2.300 df1 df2 Sig 215 078 ANOVA TT Between Groups Within Groups Sum of Squares 10.170 141.876 Total 152.046 df Mean Square 3.390 660 215 F Sig 5.137 002 218 Multiple Comparisons TT Bonferroni Mean (I) Trinh dao tao (J) Trinh dao tao THCN hoac tuong duong Cao dang Dai hoc -.89338* -.33917 Std Error 23198 13927 -.25000 31222 1.000 -1.0814 5814 * 89338 55422* 64338 23198 20789 001 050 2756 0006 1.5111 1.1078 34829 396 -.2841 1.5708 13927 20789 094 050 -.0317 -1.1078 7100 -.0006 Sau Dai hoc 33917 -.55422* 08917 29476 1.000 -.6958 8741 THCN hoac tuong duong Cao dang 25000 -.64338 31222 34829 1.000 396 -.5814 -1.5708 1.0814 2841 Dai hoc -.08917 29476 1.000 -.8741 6958 Sau Dai hoc Cao dang THCN hoac tuong duong Dai hoc Sau Dai hoc Dai hoc Sau Dai hoc 95% Confidence Interval THCN hoac tuong duong Cao dang * The mean difference is significant at the 0.05 level Difference (I-J) Sig Lower Bound 001 -1.5111 094 -.7100 Upper Bound -.2756 0317 B6.4 Thời gian làm việc công ty Descriptives TT N 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum 09674 3.4242 3.8106 1.00 08222 2.9428 3.2705 1.50 Duoi nam Tu den duoi nam 66 75 Mean Std Deviation 3.6174 78596 3.1067 71207 Tu den duoi 10 nam Tren 10 nam 66 3.3485 90179 11100 3.1268 3.5702 1.25 5.00 12 3.8333 93744 27061 3.2377 4.4290 2.50 5.00 219 3.3733 83514 05643 3.2621 3.4845 1.00 5.00 Total Maximum 5.00 4.75 Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic 1.740 df1 df2 Sig 215 160 ANOVA TT Between Groups Within Groups Sum of Squares 11.846 140.201 Total 152.046 df 215 Mean Square 3.949 652 F Sig 6.055 001 218 Multiple Comparisons TT Bonferroni (I) Thoi gian lam viec tai (J) Thoi gian lam viec Cong ty Duoi nam tai Cong ty Tu den duoi nam Tu den duoi 10 nam Mean 51076* 26894 Std Error 13629 14057 Sig .001 342 Lower Bound 1478 -.1054 Upper Bound 8737 6433 -.21591 25342 1.000 -.8907 4589 Duoi nam Tu den duoi 10 nam * -.51076 -.24182 13629 13629 001 465 -.8737 -.6047 -.1478 1211 Tren 10 nam -.72667* 25107 025 -1.3952 -.0581 Duoi nam Tu den duoi nam -.26894 24182 14057 13629 342 465 -.6433 -.1211 1054 6047 Tren 10 nam -.48485 25342 342 -1.1597 1900 Duoi nam Tu den duoi nam 21591 72667* 48485 25342 25107 1.000 025 -.4589 0581 8907 1.3952 25342 342 -.1900 1.1597 Tren 10 nam Tu den duoi nam Tu den duoi 10 nam Tren 10 nam 95% Confidence Interval Difference (I-J) Tu den duoi 10 nam * The mean difference is significant at the 0.05 level B6.5 Mức lƣơng Descriptives TT N Duoi trieu dong Tu den duoi 7.5 trieu dong Tu 7.5 den duoi 10 trieu dong Tren 10 trieu dong Total 95% Confidence Interval for Std Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum 74652 37326 2.3746 4.7504 2.75 Mean 3.5625 128 3.3516 87137 07702 3.1992 3.5040 1.00 5.00 76 3.3717 76321 08755 3.1973 3.5461 1.50 5.00 11 3.5682 98165 29598 2.9087 4.2277 2.00 5.00 219 3.3733 83514 05643 3.2621 3.4845 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic 833 df1 df2 Sig 215 477 ANOVA TT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 622 151.425 152.046 df 215 218 Mean Square 207 704 F Sig .294 830 Maximum 4.50 ... độ hài lòng nhân tố cơng việc mức độ ảnh hƣởng hài lòng đến lòng trung thành nhân viên Đó lý tác giả tiến hành Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên Cơng ty cổ phần Vinaconex. .. cấu thành nên lòng trung thành nhân viên xây dựng mơ hình lòng trung thành nhân viên Công ty cổ phần Vinaconex 25, Đà Nẵng - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến lòng trung. .. trung thành nhân viên Công ty cổ phần Vinaconex 25, Đà Nẵng - Kiến nghị số giải pháp liên quan đến việc nâng cao lòng trung thành nhân viên Công ty cổ phần Vinaconex 25, Đà Nẵng dựa kết nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty cổ phần VINACONEX 25, Đà Nẵng, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty cổ phần VINACONEX 25, Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn