Phát triển trang trại trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

1,088 17 0
  • Loading ...
1/1,088 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:17

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ NHT QUANG PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð KL K LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ NHT QUANG PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð KL K Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: TS TRN PH C TR ðà N ng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Lê Nht Quang MC LC M- ðU 1 Tính cp thit c a đ tài M 1.3 Quy mơ lao đng c a trang tri Tng s lao ñng: ………… (ng !i) • S lao đng gia đình: (ng !i) • S lao đng th !ng xuyên: • T r u n g STT Tui S lao đng mùa v: Trình đ văn hóa Gi)i tính (ng !i) Mù ch C p1 (ng !i) Trình ñ chuyên môn C p2 C p Chưa qua c p t r p ñào to lên Lương nhân công III THƠNG TIN V ᄉ TÌNH HÌNH S$N XU5T TRANG TRI 2014 Di ᄉ n tích sn xut: (ha) Xin quý Anh/ch# cho bit thơng tin v ᄉ tình hình sn xu t ti trang tri năm 2014 ð i v)i trang tri tr-ng tr,t: STT (tri ᄉ u ) Tng ð Loi tr-ng Di ᄉ n tích (ha) Sn l ng (t Doanh thu n) i v)i trang tri chăn nuôi: STT Tng Loi vt nuôi S l ng (con) Sn l ng Doanh thu (tri ᄉ u) Xin q Anh/ch# cho bit thơng tin v ᄉ tình hình chi phí sn xu t ti trang tri năm 2014 Khon mc STT Chi phí ᄉ n n )c Chi phí lương nhân cơng Chi phí ging tr-ng/vt ni Thành ti n 10 Tng IV KI'N THnC NÔNG NGHI(P Xin quý Anh/ch# cho bit quý Anh/ch# tip nhn thông tin, kin thc t ngun nào? nông nghi ᄉ p Tivi, sách báo Tip xúc cán b T h,c hAi Bn bè, ng !i thân Ngu-n khác: Khi đ c gii thiu, h ng d/n thơng tin v ᄉ k& thut, cơng ngh mi, q Anh/ch# có cm th y chúng có ích cho vic sn xu t ca khơng? Rt có ích Bình th !ng Có ích Khơng có ích Xin q Anh/ch# cho bit áp d%ng k& thut, công ngh mi, quý Anh/ch# thu đ cl i ích th nào? (nu có) Năng sut cao Tit ki ᄉ m chi phí sn xut Cht l ng nông sn tăng Gim ô nhi?m mơi tr !ng Li ích khác: V TH3 TR oNG TIÊU TH S$N PH7M Sn phm t trang tri ca quý Anh/ch# ñ c tiêu th% ñâu? ða phương Tồn qu N )c ngồi c Khơng bit Ai ng -i mua sn phm t trang tri ca quý Anh/ch#? Thương lái ña phương Thương lái t; nơi khác đn Hp tác xã Khác ……… Cơng ty thu mua, ch bin nơng sn Q Anh/ch# có tham gia liên kt, h p tác vi t! chc khác không? Trang tri khác Công ty thu mua, ch bin nông sn Khác ……… Hp tác xã ... CHƯƠNG GI"I PHÁP PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð KL K 70 3.1 CƠ S& ð ᄉ XU5T CÁC GI$I PHÁP PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ð3A BÀN HUY(N KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K... kinh nghi ᄉ m phát trin trang tri ti huy ᄉ n Krông Năng, t+nh ð-k L-k 38 Kt lun chương 39 CHƯƠNG TH!C TRNG PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ðA BÀN HUYN KRÔNG NĂNG, TNH ð... 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIN TRANG TRI TRÊN ð3A BÀN HUY(N KRÔNG NĂNG, T1NH ð2K L2K 50 2.2.1 Thc trng gia tăng v s l ng trang tri 50 2.2.2 Các ngu-n lc sn xut c a trang tri
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển trang trại trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk , Phát triển trang trại trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn