Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại kiểm toán nhà nước khu vực XII

105 23 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ạ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ạ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đà Nẵng - năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn MỤC LỤC 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm kiểm toán 1.1.2 Các loại hình kiểm tốn áp dụng kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 1.1.3 Khái qt quy trình kiểm tốn đầu tƣ xây dựng cơng trình 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Phân loại dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 11 1.2.3.Trình tự thực dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 12 1.2.4 Các hình thức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 12 1.2.5 Chi phí dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 12 1.2.6 Báo cáo toán dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình .13 13 1.3.1 Đặc điểm dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình ảnh hƣởng đến cơng tác kiểm tốn 13 1.3.2 Đặc điểm kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 15 1.4 15 1.5 17 1.5.1 Phƣơng pháp kiểm toán 17 1.5.2 Phƣơng pháp kiểm toán tuân thủ 18 1.5.3 Kiểm toán hoạt động 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DO KTNN KHU VỰC XII THỰC HIỆN 22 22 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƢ 25 2.2.1 Qui định quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ 25 2.2.2 Thực trạng hệ thống văn pháp luật liên quan đến quản lý dự án đầu tƣ 27 2.3 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC KHU VỰC XII 29 2.3.1 Thực trạng ể ự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Kiểm toán Nhà nƣớc Khu vực XII thực 29 2.3.2 Thực trạng phƣơng pháp kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình 39 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ QUI TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA KTNN KHU VỰC XII 43 2.4.1 Ƣu điểm qui trình phƣơng pháp kiểm toán dự án đầu tƣ 43 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế qui trình phƣơng pháp kiểm toán dự án đầu tƣ 45 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG .51 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM TỐN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TẠI KTNN KHU VỰC XII 52 53 3.1.1 Về trình tự kiểm tốn 53 3.1.2.Về nội dung kiểm toán .55 3.1.3.Phạm vi kiểm toán 70 3.1.4 Hồn thiện phƣơng pháp kiểm tốn 70 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 80 3.2.1 Đối với Kiểm toán nhà nƣớc 80 3.2.2 Đối với Quốc hội, Chính phủ 87 3.2.3 Đối với đơn vị đƣợc kiểm toán 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG .88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KTNN KTNN KV XII KTV NSNN XDCB DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ 2.1 2.2 3.1 Trang 27 Sơ đồ minh hoạ bƣớc Quy trình kiểm tốn dự án đầu tƣ 31 71 1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển cách mạnh mẽ, nhu cầu đầu tƣ xây dựng ngày gia tăng nhiều lĩnh vực an ninh, quốc phòng, văn hố, y tế, giao thông vận tải, phúc lợi xã hội Đầu tƣ xây dựng góp phần việc xây dựng sở vật chất xã hội, tạo nên chuyển biến quan trọng hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo mặt cho xã hội, góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế đất nƣớc Hàng năm, nguồn vốn đầu tƣ nhà nƣớc ngày tăng cao, mức chi xây dựng chiếm tỷ trọng lớn mức chi toàn xã hội Bên cạnh nguồn vốn đầu tƣ nhà nƣớc nhiều nguồn vốn khác tham gia, hoạt động đầu tƣ xây dựng ngày phong phú đa dạng Bên cạnh mặt tích cực, đầu tƣ xây dựng có mặt trái, tƣợng thất thốt, lãng phí q trình đầu tƣ, làm suy yếu nguồn lực đất nƣớc gây vấn đề tiêu cực xã hội, làm xói mòn lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nƣớc Với vị trí, vai trò Kiểm tốn Nhà nƣớc Việt Nam, có Kiểm tốn Nhà nƣớc Khu vực XII có đóng góp tích cực việc kiểm tra, kiểm sốt lĩnh vực đầu tƣ xây dựng Hàng năm, Kiểm toán Nhà nƣớc tham gia kiểm toán báo cáo toán dự án đầu tƣ xây dựng Để cơng tác kiểm tốn vào quy chuẩn, nề nếp, Kiểm tốn Nhà nƣớc ban hành “Quy trình kiểm tốn chung” quy trình kiểm tốn chun ngành khác, có “Quy trình kiểm tốn dự án đầu tƣ” Với việc ứng dụng quy trình kiểm toán kiểm toán dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình, cơng việc kiểm tốn viên trở nên có bản, khoa học hiệu Tuy nhiên, trƣớc đa dạng phức tạp lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơng trình, tình trạng thất thốt, lãng phí diễn biến theo chiều hƣớng gia tăng ngày tinh vi, công tác kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình xuất tồn bất cập, hàm chứa nhiều rủi ro Bên cạnh đó, đời Luật Xây dựng Luật Đấu thầu, Luật Đầu tƣ công với thay đổi thƣờng xuyên nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn nên Quy trình kiểm tốn dự án đầu tƣ cần có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện Vì việc nghiên cứu đề tài "Hồn thiện quy trình phương pháp kiểm tốn Dự án đầu tư xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII thực hiện" có ý nghĩa thiết thực, mang tính thời cấp bách mặt lý luận thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng kiểm toán lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nƣớc Khu vực XII Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích sở lý luận thực tiễn qui trình phƣơng pháp kiểm toán Báo cáo toán dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nƣớc thực Từ đƣa đề xuất để sửa đổi, bổ sung hồn thiện quy trình phƣơng pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Kiểm toán Nhà nƣớc Khu vực XII Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài quy trình phƣơng pháp kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Kiểm toán Nhà nƣớc Khu vực XII thực Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài sâu nghiên cứu giai đoạn thực kiểm tốn chủ yếu nghiên cứu kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ có kết hợp kiểm tốn hoạt động mức độ 83 tài liệu liên quan đến cấu tổ chức, chức nhiệm vụ ngành nhƣ Luật KTNN, nghị UBTV Quốc hội, chế tổ chức hoạt động Đồn kiểm tốn phát hành rộng rãi tới đối tƣợng kiểm toán Thứ tư, nâng cao lực, trình độ kiểm tốn viên Kiểm tốn Nhà nƣớc Hiệu quả, chất lƣợng kiểm toán phụ thuộc chủ yếu vào lực trình độ KTV, ngƣời trực tiếp tiến hành kiểm tốn, KTV KTNN phải có lực, trình độ phù hợp với lĩnh vực kiểm tốn Đối với kiểm toán viên thuộc lĩnh vực đầu tƣ dự án, cần trọng vấn đề sau: - Tăng cƣờng số lƣợng KTV có chun mơn phù hợp với lĩnh vực đầu tƣ dự án theo hƣớng đa dạng, chun mơn hóa cao nhƣ chun gia kinh tế đầu tƣ, kỹ sƣ chuyên ngành máy móc thiết bị, môi trƣờng ; - Xây dựng chiến lƣợc đào tạo đội ngũ kiểm toán viên mặt, phù hợp với giai đoạn, trọng đào tạo chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Tăng cƣờng tổ chức lớp tập huấn, cập nhật kiến thức lĩnh vực đầu tƣ cho KTV, trọng đến nội dung thẩm định dự án đầu tƣ, phƣơng pháp đo bóc tiên lƣợng dự toán; kỹ thu thập, đánh giá chứng kiểm tốn Thứ năm, tăng cƣờng cơng tác giáo dục trị tƣ tƣởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp KTV Trong năm qua, KTNN trọng đến việc nâng cao đạo đực nghề nghiệp cho KTV KTNN ban hành Quy chế tổ chức hoạt đọng Đồn kiểm tốn, Quy tắc ứng xử KTV Tuy nhiên, thực tế có phận KTV chƣa chấp hành chấp hành không nghiêm túc Quy chế tổ chức hoạt động đoàn kiểm toán nhƣ Quy tắc ứng xử KTV, điều làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng làm giảm hiệu cơng tác kiểm tốn 84 Thứ sáu, đẩy mạnh cơng tác tin học hóa hoạt động kiểm toán, lĩnh vực kiểm toán đầu tƣ xây dựng cơng trình Do đặc thù sản phẩm xây dựng bản, cấu giá thành phức tạp với nhiều loại công tác xây dựng đa dạng chủng loại vật tƣ nên việc tính tốn, xác định khối lƣợng, phân tích vật tƣ phƣơng pháp thủ cơng việc khó khăn nhiều thời gian Trong thực tế, có nhiều phần phềm dự toán đƣợc đơn vị tƣ vấn, chủ đầu tƣ sử dụng để tính tốn tiên lƣợng dự tốn cơng trình KTV lại khơng có chƣơng trình phù hợp với chƣơng trình đơn vị, kể trƣờng hợp đơn vị đƣợc kiểm toán cung cấp file liệu KTV cung khơng sử dụng đƣợc để phục vụ cho cơng tác kiểm tốn Để khắc phục vấn đề này, KTNN cần có kế hoạch áp dụng phần mềm tính tiên lƣợng, dự tốn có thị trƣờng, xây dựng phần mềm riêng phục vụ cơng tác kiểm tốn Thứ bảy, đảm bảo hoạt động cho KTV Trong năm qua, đƣợc quan tâm cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, điều kiện hoạt động KTNN đƣợc cải thiện tăng thêm đáng kể nhƣng thực tế, điều kiện, phƣơng tiện phục vụ cho cơng tác kiểm tốn thiếu so với nhu cầu nhƣ: Phƣơng tiện lại, máy tính, phƣơng tiện kỹ thuật đặc chủng phục vụ cho kiểm toán dự án đầu tƣ (máy trắc đạc, máy kểm tra cƣờng độ cứng bê tông, ); kinh phí đƣợc cấp hàng năm hạn hẹp, đa số kiểm toán phải nhờ đơn vị đƣợc kiểm toán giúp đỡ nơi ở, phƣơng tiện lại nên phần làm hạn chế tính độc lập, khách quan KTNN gây phiền hà cho đơn vị đƣợc kiểm toán Do vậy, việc trang bị đầy đủ phƣơng tiện làm việc, bố trí đủ kinh phí hoạt động cho Đồn kiểm tốn, Tổ kiểm toán điều cần thiết để đảm bảo tính độc lập KTV, hạn chế đến mức tối đa ảnh hƣởng đến đơn vị đƣợc kiểm toán q trình thực nhiệm vụ kiểm tốn KTV 85 Thứ tám, thực kiểm tốn chun đề, quy trình kiểm tốn dự án đầu tƣ bao gồm ba loại hình nội dung kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ kiểm tốn hoạt động, tùy thuộc vào quy mơ, tính chất kiểm tốn mà thực kiểm tốn một, hai ba nội dung kiểm toán Tuy nhiên, thực tế, kiểm tốn KTNN đƣợc thực với ba loại hình kiểm tốn Kinh nghiệm KTLB Đức cho thấy, KTLB Đức chủ yếu tiến hành thực kiểm toán chuyên đề, qua phát tồn tại, thiếu sót q trình tổ chức thực dự án khâu, từ đề biện pháp khắc phục hữu hiệu Với lực KTNN Việt Nam, giai đoạn năm tới, tiến hành kiểm tốn chun đề nhiều đơn vị khác theo phạm vi hẹp tƣơng ứng với giai đoạn, công việc q trình đầu tƣ nhƣ: kiểm tốn cơng tác lập, thẩm định dự án; kiểm tốn cơng tác lựa chọn nhà thầu; kiểm tốn cơng tác quản lý chất lƣợng thi cơng xây dựng cơng trình; kiểm tốn cơng tác tu, bảo dƣỡng cơng trình, Thứ chín, xây dựng quy trình kiểm tốn hoạt động chung, sở phát triển xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động riêng cho lĩnh vực, có quy trình kiểm tốn hoạt động lĩnh vực đầu tƣ dự án Thứ mười, xây dựng quy chế phối hợp với lãnh đạo quyền địa phƣơng cấp tỉnh thuộc địa bàn phụ trách, cụ thể phối hợp đạo thực kết luận thực kiến nghị Kiểm toán nhà nƣớc khu vực XII Hàng năm không ngừng tăng cƣơng trao đổi thông tin lãnh đạo bên để tháo gỡ vƣớng mắc tồn phát sinh có ảnh hƣởng đến việc thực kiến nghị Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến hoạt Cần tập trung kiểm tốn nói chung kết luận, kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy sai phạm, tham nhũng nói riêng Có thể nói quy định tƣơng đối đầy đủ nhƣng không tập trung mà 86 rải rác nhiều văn luật dƣới luật nên khó thực vận dụng Đặc biệt quy định trách nhiệm cá nhân để xảy sai phạm, tham nhũng thuộc lĩnh vực phụ trách Kiểm toán Nhà nƣớc ban hành Hƣớng dẫn số 165/HD-KTNN ngày tháng năm 2008 hƣớng dẫn kết luận trách nhiệm kiến nghị xử lý vi phạm theo kết kiểm toán, song văn bộc lộ số bất cập loạt quy định pháp luật liên quan đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ: Bộ luật hình sự, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Cán cơng chức…Vì vậy, cần đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Tăng cƣờng công tác phối hợp quan tra, điều tra kiểm toán việc phát hành vi vi phạm pháp luật cung cấp thông tin liên quan Quy định pháp luật nƣớc ta trao cho quan Nhà nƣớc thẩm quyền định liên quan đến lĩnh vực phụ trách, để quan công quyền thực tốt chức năng, nhiệm vụ cần phải tăng cƣờng phối hợp cơng tác, đặc biệt việc trao đổi cung cấp thơng tin có liên quan đến việc phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật Kiểm toán Nhà nƣớc thực ký quy chế phối hợp công tác với nhiều quan máy nhà nƣớc, việc bƣớc khắc phục đƣợc khó khăn hoạt động kiểm tốn, tạo điều kiện thuận lợi nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Kiến nghị quan nhà nƣớc có thẩm quyền quy định chế tài xử lý hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nƣớc, đặc biệt hành vi không thực đầy đủ kết luận, kiến nghị KTNN Để bảo đảm hiệu lực, hiệu hoạt động kiểm toán tính nghiêm minh pháp luật, Luật KTNN cần quy định chế tài xử lý chủ thể tham gia quan hệ pháp luật KTNN có hành vi vi phạm pháp luật kiểm toán nhà nƣớc Trong thực tiễn hoạt động kiểm toán xảy nhiều hành vi vi phạm Luật Kiểm tốn nhà nƣớc, nhƣng chƣa có văn pháp luật quy định chế tài 87 để áp dụng hành vi vi phạm đơn vị đƣợc kiểm tốn tổ chức, cá nhân có liên quan Đây vấn đề phức tạp, có liên quan đến nguyên tắc xử lý, thẩm quyền xử lý, hình thức xử lý, thi hành định xử lý Do vậy, sở quy định xử lý vi phạm mang tính nguyên tắc Luật Kiểm toán nhà nƣớc (Điều 73), Kiểm toán Nhà nƣớc sớm nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành hoạt động kiểm toán nhà nƣớc, tạo sở pháp lý cho việc xử lý hành vi vi phạm Luật Kiểm tốn nhà nƣớc./ 3.2.2 Đối với Quốc hội, Chính phủ Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý đầu tƣ xây dựng Trong năm qua, kể từ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu đời có hiệu lực, Chính phủ bộ, ngành liên quan ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật liên qua đến đầu tƣ xây dựng, trình thực liên tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhƣng số bất cập làm cho công tác quản lý đầu tƣ xây dựng chƣa đạt đƣợc hiệu mong muốn Vì vậy, hệ thống văn quản lý liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ xây dựng, cần hạn chế tối đa chồng chéo, không đồng bộ, không thống nhất, nội dung văn cần rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện cho đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực tốt trình tổ chức thực dự án đầu tƣ xây dựng công trình 3.2.3 Đối với đơn vị đƣợc kiểm tốn Nâng cao hiểu biết, nhận thức vị trí, chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nƣớc Kiểm toán Nhà nƣớc đời 20 năm, Luật Kiểm tốn Nhà nƣớc đời có hiệu lực đƣợc 10 năm, nhƣng công tác tuyên truyền chƣa đƣợc sâu rộng nên đơn vị, tổ chức hiểu biết đầy đủ vị trí, chức nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nƣớc nhƣ quyền hạn trách nhiệm đơn vị đƣợc kiểm toán 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 3, luận văn tập trung sâu vào phần hoàn thiện quy trình phƣơng pháp kiểm tốn nhằm phần đƣa phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện phần việc quy trình dự án đầu tƣ KTNN mặt hạn chế nội dung phƣơng pháp kiểm tốn, việc hồn thiện quy trình chủ yếu theo hƣớng bổ sung nội dung chƣa thực thực nhƣng chƣa đƣợc trọng nhiều, bên cạnh phƣơng pháp kiểm tốn giá trị khối lƣợng hồn thành cần đƣợc hoàn thiện thống nhất, đảm bảo phù hợp chế độ hành lực KTNN giai đoạn nay, để đƣa kiến nghị phù hợp góp phần hồn thiện quy trình phƣơng pháp kiểm toán dự án đầu tƣ Kiểm toán nhà nƣớc khu vực XII 89 KẾT LUẬN XDCB lĩnh vực then chốt nên KTQD, tạo sở hạ tầng phục vụ cho ngành kinh tế phát triển Hàng năm, NSNN dành cho XDCB khoản lớn để đầu tƣ xây dựng tất lĩnh vực ngành kinh tế, phát triển ngành cơng nghiệp XDCB có ảnh hƣởng to lớn quan trọng phát triển kinh tế quốc dân Bên cạnh mặt tích cực mà XDCB mang lại có mặt tiêu cực, tình trạng tham nhũng, thất thốt, lãng phí Tình trạng lãng phí, thất đầu tƣ xây dựng vấn đề cộm Hiện tƣợng tiêu cực quản lý thi cơng cơng trình diễn phổ biến, nhiều cơng trình có chất lƣợng thấp, gây lãng phí hiệu đầu tƣ Nguyên nhân việc thất thốt, lãng phí đầu tƣ nhiều, từ hệ thống sách quản lý đầu tƣ chƣa đồng bộ, công tác quy hoạch ngành, vùng chƣa tốt, chất lƣợng cơng tác thiết kế, lập tổng dự tốn chƣa cao, chất lƣợng công tác đấu thầu chƣa đảm bảo tất nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất thốt, lãng phí Với chức quan kiểm tra tài cơng quốc gia, KTNN đóng vai trò quan trọng việc giảm thiểu tình trạng tham nhũng, thất thốt, lãng phí xây dựng Để hồn thành đƣợc nhiệm vụ, đòi hỏi KTV KTNN phải nắm vững quy trình kiểm tốn dự án đầu tƣ, bên cạnh phải khơng ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đƣợc nhiệm vụ thời kỳ Trên sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, luận văn trình bày thực trạng kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình Kiểm tốn nhà nƣớc Khu vực XII thực từ năm 2012 đến hết năm 2014, sở phân tích, đánh giá mặt làm đƣợc vấn đề tồn 90 Từ đề giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng kiểm toán dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình thời gian tới Kết đạt đƣợc luận văn tóm tắt nhƣ sau: - Luận văn trình bày khái quát vấn đề chung kiểm toán dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình - Hệ thống phƣơng pháp, nội dung q trình kiểm tốn tn thủ, kiểm tốn BCQT dự án đầu tƣ cơng trình hồn thành, kiểm tốn hoạt động - Đề xuất giải pháp hồn thiện kiểm tốn dự án đầu tƣ điều kiện thực giải pháp, tập trung vào vấn đề: + Đối với kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình hồn thành: + Đối với kiểm tốn việc tn thủ sách, pháp luật Nhà nƣớc: + Đối với kiểm tốn tính kinh tế, tính hiệu lực hiệu dự án đầu tƣ Do trình độ có hạn, luận văn khơng thể sâu nghiên cứu tồn vấn đề phát sinh q trình thực kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình mà trình bày, đề xuất số nội dung cụ thể phù hợp với lực KTNN giai đoạn năm tới Quá trình nghiên cứu tránh khỏi tồn tại, thiếu sót Rất mong nhận đƣợc đóng góp thầy cô giáo, nhà nghiên cứu, đồng nghiệp đồng chí quan tâm đến vấn đề để luận văn đƣợc hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2007), Thông tƣ số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007, Hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN [2] Bộ Tài (2007), Thơng tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007, Hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [3] Bộ Tài (2007), Thơng tƣ số 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007, Về sửa đổi, bổ sung số điểm Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 Bộ Tài Hướng dẫn tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [4] Bộ Tài (2011), Thơng tƣ số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011, Hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [5] Bộ Tài (2007), Thơng tƣ số 118/2007/TT-BTC ngày 2/10/2007, Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư dự án sử dụng vốn NSNN [6] Bộ Tài (2011), Thơng tƣ số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư dự án sử dụng vốn NSNN [7] Bộ Tài (2007), Thơng tƣ 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007, Sửa đổi, bổ sung số điểm Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 Hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN [8] Bộ Tài (2009), Thơng tƣ 88/2009/TT-BTC ngày 29/04/2009, Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 Thông tư 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 Bộ tài Hướng dẫn quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN [9] Bộ Tài (2011), Thơng tƣ 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN [10] Bộ Xây dựng (2008), Công văn số 737/BXD-VP ngày 22/04/2007, Hướng dẫn đo bóc khối lượng cơng trình [11] Bộ Xây dựng (2005), Quyết định 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005, Ban hành Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần xây dựng [12] Bộ Xây dựng (2005), Quyết định 33/2005/QĐ-BXD ngày 4/10/2005, Ban hành Định mức dự toán xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt [13] Bộ Xây dựng (2005), Thông tƣ 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007, hƣớng dẫn lập quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng cơng trình [14] Bộ Xây dựng (2010), Thơng tƣ 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010, Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình [15] Bộ Xây dựng (2005), Thông tƣ 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005, Hướng dẫn điều chỉnh dự tốn cơng trình xây dựng [16] Bộ Xây dựng (2007), Thông tƣ 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007, Về Hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng [17] Bộ Xây dựng (2008), Thông tƣ 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008, Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu xây dựng [18] Bộ Xây dựng (2009), Thông tƣ 03/2009/TT-BXD ngày 20/03/2009, Quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình [19] Bộ Xây dựng (2009), Thông tƣ 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009, Hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình [20] Bộ Xây dựng (2009), Thông tƣ 22/2009/TT-BXD ngày 06/07/2009, Quy định chi tiết điều kiện lực hoạt động xây dựng [21] Bộ Xây dựng (2009), Thông tƣ 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009, Hướng dẫn số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng [25] Bộ Xây dựng (2013), Thông tƣ 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013, Hướng dẫn số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng [26] Chính phủ (2004), Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, Về quản lý chất lượng cơng trình xây dựng [27] Chính phủ (2013), Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013, Về quản lý chất lượng cơng trình xây dựng [28] Chính phủ (2005), Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003, Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy Chữa cháy [29] Chính phủ (2005), Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình [30] Chính phủ (2006), Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006, Về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường [31] Chính phủ (2006), Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006, Về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu Thầu Lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng [32] Chính phủ (2006), Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006, Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 16/2005/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình [33] Chính phủ (2007), Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007, Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình [34] Chính phủ (2008), Nghị định 03/2006/NĐ-CP ngày 07/01/2008, Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 99/2007/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình [35] Chính phủ (2008), Nghị định 49/2009/NĐ-CP ngày 18/04/2008, Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 2009/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng [36] Chính phủ (2008), Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008, Về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng [37] Chính phủ (2009), Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, Về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình [38] Chính phủ (2009), Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình [39] Chính phủ (2009), Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng [40] Chính phủ (2014), Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Về quy định chi tiết số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu [41] Chính phủ (2009), Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009, Về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình [42] Chính phủ (2015), Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình [43] Chính phủ (2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Về quản lý Dự án đầu tư xây dựng [44] Chính phủ (2009), Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009, Về giám sát đầu tư [45] Kiểm toán Nhà nƣớc (2013), Báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán Báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng Dự án xây dựng trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông [46] Kiểm toán Nhà nƣớc (2014), Báo cáo kiểm toán Báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng Dự án cơng trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Krơng Búk Hạ Dự án cơng trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Ea Súp Thượng [47] Quốc hội (2003), số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Xây dựng Quốc hội (2005), số 37/2005/QH11 ngày 14/06/2005, Luật Kiểm toán Nhà nước [48] Quốc hội (2005), Số 48/2005/QH11 ngày 14/06/2005, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí [49] Quốc hội (2005), số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Đầu tư [50] Quốc hội (2004), số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Đấu thầu [51] Quốc hội (2013), số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Đấu thầu [52] Quốc hội (2014), số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Đầu tư công [53] Quốc hội (2014), số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng [54] Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc, Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/08/2007, Ban hành Quy trình kiểm tốn Kiểm toán Nhà nước, Hà Nội [55] Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc, Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN ngày 02/08/2007, Ban hành Quy trình kiểm tốn dự án đầu tư, Hà Nội [56] Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc, Quyết định số 03/2012/QĐ-KTNN ngày 04/4/2012, Ban hành Quy trình kiểm tốn dự án đầu tư [57] Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc, Quyết định số 04/2013/QĐ-KTNN ngày 05/4/2013, Ban hành Quy trình kiểm tốn dự án đầu tư ... đƣợc xây dựng Quy trình Kiểm tốn dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình quy trình đƣợc cụ thể hố bƣớc cơng việc kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình sở tn thủ đầy đủ quy định Quy trình kiểm. .. lƣợng kiểm toán dự án cơng trình xây dựng đơn vị KTNN khu vực XII, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện quy trình phương pháp kiểm tốn Dự án đầu tư xây dựng cơng trình Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII Đề tài... toán dự án đầu tƣ xây dựng Để công tác kiểm toán vào quy chuẩn, nề nếp, Kiểm toán Nhà nƣớc ban hành Quy trình kiểm tốn chung” quy trình kiểm tốn chun ngành khác, có Quy trình kiểm tốn dự án đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại kiểm toán nhà nước khu vực XII, Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại kiểm toán nhà nước khu vực XII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn