Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với DN tại ngân hàng TM công thương việt nam, chi nhánh đăk lăk

153 41 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VI VĂN VINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VI VĂN VINH HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng – Năm 2016 CAM ĐOAN Tác giả Vi Văn Vinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… 1 Tính cấp thiết luận văn Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP…………………………………………………………………… 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NHTM…………………………… ….…7 1.1.1 Hoạt động cho vay NHTM 1.1.2 Hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM……………………………………………………………………….10 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM ………………………………………………………………… 13 1.2 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM………………………………………16 1.2.1 Khái niệm thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM 16 1.2.2 Mục tiêu thẩm định tín dụng trung dài hạn cho vay doanh nghiệp NHTM 17 1.2.3 Cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM 17 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác thẩm định tín dụng trung dài hạn cho vay doanh nghiệp NHTM 31 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng cơng tác thẩm định tín dụng trung dài hạn cho vay doanh nghiệp NHTM 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LĂK………………………… ………………………………………35 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VIETINBANK ĐĂK LĂK.35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank Đăk Lăk .35 2.1.2 Đánh giá hoạt động Vietinbank Đăk Lăk .42 2.2 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK ĐĂK LĂK 50 2.2.1 Thực trạng công tác thẩm định doanh nghiệp 50 2.2.2 Thực trạng thẩm định phƣơng án cấp tín dụng khách hàng 61 2.2.3 Thực trạng thẩm định tài sản đảm bảo 69 2.2.4 Thực trạng kết công tác thẩm định tín dụng trung dài hạn cho vay doanh nghiệp 74 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK ĐĂK LĂK…………………………………………………… ………………… 77 2.3.1 Kết đạt đƣợc .77 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK ĐĂK LĂK ……………………………….86 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP………… ………………… .86 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LĂK………………………… ………………………………………….… 87 87 3.2.2 Rà sốt quy trình thẩm định, tái thẩm định 88 3.2.3 Hoàn thiện việc thực bƣớc quy trình thẩm định tín dụng 90 3.2.4 Nâng cao hiệu việc thu thập sử dụng thông tin phục vụ công tác thẩm định khách hàng vay vốn 90 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm sốt 91 3.2.6 Nâng cao trình độ chun môn, nghiệp vụ cho chuyên viên khách hàng cán tín dụng 92 3.2.7 Kiểm soát kết định giá tài sản đảm bảo, xác minh tình trạng thực tế tài sản đảm bảo 94 3.2.8 Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quản trị thƣơng hiệu 95 3.3 KIẾN NGHỊ ………………………………………………………… 95 3.3.1 Đối với Chính phủ .95 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc 97 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 99 KẾT LUẬN………………………………………………………… ……100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng Nhà nuớc NHTM Ngân hàng Thuơng mại TSC Trụ sở HĐTD Hội đồng Tín dụng HDQT Hội đồng quản trị DN Doanh nghiệp KH Khách hàng KHDN Khách hàng Doanh nghiệp CBTD Cán Tín dụng GHTD Giới hạn Tín dụng KHBL Khách hàng bán lẻ BCTC Báo cáo tài TSCĐ Tài sản cố định TSBĐ Tài sản bảo đảm SXKD Sản xuất Kinh doanh KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ VCSH Vốn chủ sở hữu PASXKD Phuơng án sản xuất kinh doanh DAĐT Dự án đầu tƣ Vietinbank Đăk Lăk Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình hoạt động chung Vietinbank 42 2.2 Tình hình huy động vốn Vietinbank 44 2.3 Tình hình dƣ nợ tín dụng qua năm 45 2.4 Tốc độ tăng trƣởng tín dụng trung, dài hạn 48 2.5 Tỷ lệ thu nhập từ cho vay trung dài hạn 49 2.6 Nợ xấu TDH Vietinbank Đăk Lăk 50 2.7 Số lƣợng quy mô khách hàng Doanh nghiệp 74 2.8 Số liệu tần xuất tái thẩm định 76 2.9 Nợ xấu TDH Vietinbank Đăk Lăk 77 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Hệ thống tổ chức Ngân hàng Công thƣơng 38 2.2 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở 38 2.3 Cơ cấu tổ chức máy điều hành Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 39 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình hoạt động chung qua năm 43 2.2 Tình hình huy động vốn qua năm 44 2.3 Tăng trƣởng dƣ nợ Vietinbank 46 chế biến thành phẩm theo đơn đặt hàng Khách hàng  Quy trình cơng nghệ sản xuất mủ cao su bao gồm bƣớc sau: Cơng đoạn xử lý ngun liệu: mủ ngồi lơ đƣa xả vào bể chứa, trộn máy khuấy Sau qua hệ thống máng dẫn inox, mủ đƣợc dẫn vào hồ chứa xuống hồ đánh đông, mủ đƣợc ngăn cách inox nhằm tạo cho sản phẩm Tiếp mủ đƣợc đánh đông acid acetic nồng độ 1% với độ DRC 20%, độ pH 5.0 - 5.7 Công đoạn gia công học: sau – giờ, mủ từ mƣơng đánh đông đƣợc đƣa qua máy cán kéo, máy cán crepper, máy cán cắt tạo hạt Các máy đƣợc nối với thành băng chuyền tải Sau bơm chuyền cốm đƣa hạt mủ lên sàng rung để tách nƣớc rời đƣa vào thùng sấy chuyển đến lò sấy Cơng đoạn gia cơng nhiệt: mủ cốm sau đƣợc sấy lò sấy (13-19 phút, nhiệt độ từ 100 – 120C tùy thuộc vào chất lƣợng mủ đánh đông) đƣợc đƣa qua hệ thống hút làm nguội đem khòi lò Cơng đoạn hồn thiện sản phẩm: sau khỏi lò sấy, mủ đƣợc cân ép bánh Trọng lƣợng kích thƣớc bánh theo quy định TCVN 3769-83 (trọng lƣợng bánh 33,33 kg) Các bánh cao su đƣợc bao bọc PE đóng bao vào pallet đƣa vào kho thành phẩm để xuất xƣởng + Nhà cung cấp máy móc thiết bị/ cơng nghệ có kinh nghiệm, uy tín hay chƣa? Kinh nghiệm uy tín - Đánh giá địa điểm thực Dự án: + Sự sẵn có sở hạ tầng (điện, nƣớc, hệ thống xử lý chất thải, khí thải, nƣớc thải, hệ thống an tồn lao động, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ):  + Địa điểm triển khai Dự án đƣợc GPMB hay chƣa, lý chƣa đƣợc GPMB bổ sung tài liệu chứng minh việc tốn đền bù đất:  Cơng ty chấp hành theo quy định + Khó khăn/ thuận lợi điều kiện tự nhiên địa điểm (địa hình, địa chất, điều kiện khí hậu, thuỷ văn )  Địa hình triển khai dự án địa hình cao nguyên tƣơng đối phẳng, xen kẽ đồi thấp lƣợn sóng, có độ cao so với mực nƣớc biển trung bình từ 580 – 600 m ( dự án 02 ), 800 – 900 m ( dự an ), địa hình chia cắt nhiều sơng suối Tồn vùng dự án đất bazan có tính chất lý tốt, kết cấu viên cục độ xốp bình quân 62-65%, khả giữ nƣớc hấp thu dinh dƣỡng cao….rất thích hợp với laoij cơng nghiệp có giá trị kinh tế nhƣ cà phê, cao su, chè hồ tiêu… + Khó khăn/ thuận lợi giao thông, giao thƣơng, phù hợp mặt quy hoạch địa điểm  hệ thống mạng lƣới đƣờng huyện phân bố hợp lý, tạo đƣợc dự liên kết trung tâm huyện với xã  Khó khăn: Các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ có phổ biến 6-8m, mặt đƣờng 4-5m, chất lƣợng mặt đƣờng không đồng tồn tuyến nên tình trạng xuống cấp nhanh tạo nên đoạn đƣờng xấu khó lại mùa mữa  Hệ thống sông suối nhiều thuận lợi cho việc xây dựng hồ đập phục vụ cho công tác tƣới tiêu - Đánh giá tác động môi trƣờng PCCC + Dự án có thuộc diện phải có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng/ lập cam kết bảo vệ môi trƣờng, phải đƣợc thẩm duyệt PCCC hay không?  Sau thực đầy đủ tiêu kế hoạch đề ra, chất lƣợng giá trị rừng cao su khẳng định đƣợc hiệu đầu tƣ kinh tế nhƣng khẳng định đƣợc tác dụng bảo vệ môi trƣờng, chống xói mòn, rửa trơi đất, góp phần nâng cao độ che phủ cân sinh thái, đồng thời tạo cảnh quan môi trƣờng xanh đẹp + Sự phù hợp trang thiết bị công nghệ, sở hạ tầng, hệ thống xử lý chất thải/ chất ô nhiễm Dự án với cam kết bảo vệ môi trƣờng, báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng/ thẩm duyệt PCCC đƣợc phê duyệt quan có thẩm quyền (nếu có) Phƣơng diện tổ chức, quản lý thực Dự án - Hình thức tổ chức, quản lý giai đoạn thực Dự án (Chủ nhiệm điều hành Dự án, chủ đầu tƣ tự trực tiếp quản lý Dự án, hình thức chìa khóa trao tay hay hình thức tự làm – khơng thuê nhà quản lý dự án chuyên trách tƣ vấn quản lý Dự án; Tổ chức quản lý theo chức hay tổ chức chuyên trách quản lý Dự án)  Chủ đầu tƣ tự trực tiếp quản lý Dự án: Cty TNHH MTV Cao su Krơng Buk có tài khoản dấu riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ kinh doanh Các đơn vị trực thuộc nhƣ Nơng trƣờng, Xí nghiệp hạch tốn phụ thuộc Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: 05 i ngƣời + Tổng Giám Đốc: Phụ trách chung, trực tiếp đạo tổ chức, hoạch định định chiến lƣợc sản xuất kinh doanh + 04 Phó tổng giám đốc phụ trách * Các phòng ban tham mƣu giúp việc: Tại Cơng ty có 07 phòng trực thuộc Có trách nhiệm tham mƣu cho Lãnh đạo Cơng ty theo lĩnh vực chuyên môn * Các đơn vị trực thuộc: - Nông trƣờng cao su EaHồ - Phú Lộc - Nông trƣờng cao su Tam Giang - Nông trƣờng cao su Dliêya - Xí nghiệp Cơ chế biến vận tải - Xí nghiệp k - Trung tâm y tế Quản lý lao động thực cơng việc theo kế hoạch đƣợc giao - Hình thức tổ chức, quản lý giai đoạn vận hành Dự án (Quản lý theo nhiệm vụ, sản phẩm, vùng lãnh thổ hay đối tƣợng khách hàng…) => Phƣơng án tổ chức quản lý: Nông trƣờng đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Krông Buk, hạch toán kinh tế phụ thuộc, chịu giám sát Công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài tổ chức Nơng trƣờng thực chế độ khoán ngƣời lao động, ngƣời lao động đƣợc nhận khốn tồn chi phí nhân cơng, chi phí công cụ nhỏ … cụ thể nhƣ sau: - Vƣờn KTCB: Nông trƣờng quản lý tập trung năm trồng mới, đặc biệt khâu khai hoang, xây dựng vƣờn cây, chuẩn bị đất trồng… - Vƣờn kinh doanh: Hàng năm sở kế hoạch sản lƣợng khai thác đƣợc Công ty giao, Nông trƣờng tiến hành giao khoán sản lƣợng khai thác mủ đến tổ khai thác, tổ khai thác tiến hành giao khoán sản lƣợng đến công nhân Hàng tháng Nông trƣờng Ban quản lý kỹ thuật, sản lƣợng, chất lƣợng Công ty tổ chức kiểm tra, đề xuất Lãnh đạo Công ty để thƣởng phạt công minh Kinh nghiệm chủ đầu tƣ việc quản lý đầu tƣ Dự án Có Khơng + Ghi rõ kinh nghiệm chủ đầu tƣ/ bên đƣợc thuê quản lý Dự án  su - Đánh giá hiểu biết, trình độ, kinh nghiệm khách hàng việc tiếp cận, điều hành công nghệ, thiết bị Dự án  su Krông Buk n trồng cao su giai đoạn - Đánh giá khả ứng phó ngƣời điều hành Dự án có biến động theo chiều hƣớng bất lợi:  - Đánh giá nguồn nhân lực Dự án: số lƣợng lao động cần thiết, yêu cầu tay nghề, trình độ kỹ thuật, kế hoạch đào tạo khả cung ứng nguồn nhân lực cho Dự án  N Khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào Dự án - Loại nguyên liệu đầu vào Dự án? Không Hiếm Nguyên nhiên liệu 1: tỷ trọng cấu thành nên sản phẩm; đặc điểm nguyên nhiên liệu; nhà cung cấp Nguyên nhiên liệu 2: tƣơng tự nhƣ  - Nhu cầu nguyên nhiên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất hàng năm: - Đánh giá nguồn nguyên nhiên liệu: - Dự án có chủ động đƣợc nguồn ngun nhiên liệu đầu vào khơng? Khơng, cụ thể: Có, cụ thể:  Mức độ sẵn có nguồn nguyên liệu; thuận lợi, khó khăn nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào biện pháp giải quyết: biến động giá mua/ nhập nguyên nhiên liệu đầu vào (tỷ giá, sách nhập khẩu, thuế ): nguồn nguyên liệu Mức độ phụ thuộc khách hàng vào nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào  Khả xây dựng vùng nguyên liệu tập trung (đối với dự án phải gắn với vùng nguyên liệu) /  Chất lƣợng, trữ lƣợng tài nguyên, giấy phép khai thác tài nguyên (đối với nguồn nguyên liệu đƣợc cung cấp từ hoạt động khai thác) / Phƣơng thức toán (nếu phải mua) Trả Trả chậm, tỷ lệ trả chậm 70%  Phƣơng thức toán: trả ngay, trả chậm, chuyển khoản, tiền mặt, LC,.v.v Công ty quy chế tài cụ thể số tiền số ngày chậm trả xác mà tùy thuộc vào điều kiện khách hàng, tùy thuộc mức độ uy tín KH Cơng ty u cầu cách thức toán  Đánh giá rủi ro liên quan đến sách mua hàng/ tốn: phƣơng thức toán phù hợp với định hƣớng, chiến lƣợc kinh doanh Công ty thời gian tới Thị trƣờng, mạng lƣới phƣơng thức tiêu thụ a) Thị trƣờng mục tiêu - Thị trƣờng mục tiêu Dự án: nƣớc + Thị trƣờng nƣớc: bán hàng thành phố lớn nhƣ TP HCM, Hà Nội, cho Công ty hoạt động lĩnh vực thƣơng mại, sản xuất sản phẩm cao su, nhƣ Cty TNHH SX&TM Cát Quế, nhà máy cao su… + Thị trƣờng nƣớc ngồi: cơng ty khơng xuất trực tiếp mà ủy thác xuất - Kế hoạch/ cách thức tiếp cận/ thâm nhập thị trƣờng mục tiêu: mở rộng Dự án sang nƣớc láng giềng để đa dạng chất lƣợng sản phẩm, từ mang tới nhiều lựa chọn Khách hàng đặc biệt Khách hàng thị trƣờng - Đánh giá việc lựa chọn thị trƣờng mục tiêu sản phẩm, dịch vụ đầu Dự án phù hợp với thực tế hay không? Hiện thị trƣờng Trung Quốc ảnh hƣởng lớn đến giá cao su tự nhiên Việt Nam, chiến lƣợc tìm kiếm thị trƣờng đầu để hạn chế tác động Thị trƣờng Trung Quốc chiến lƣợc đắn Công ty, phù hợp với diễn biến thị trƣờng cao su thiên nhiên Sản phẩm đƣợc tiêu thụ nội Tập đồn/ Tổng cơng ty, đƣợc đối tác ký Hợp đồng bao tiêu? Khơng Có b) Đánh giá cung - cầu thị trƣờng Nhu cầu thị trƣờng - Sản phẩm, dịch vụ đầu Dự án có phổ biến hay khơng Nhu cầu thị trƣờng sản phẩm, dịch vụ đầu Dự án + Sản phẩm Dự án sản phẩm phổ biến, đƣợc sử dụng nhiều công nghiệp nhƣ sinh hoạt ngƣời dân + Sản phẩm cao su tự nhiên có thị trƣờng tiêu thụ lớn Theo số liệu thống kê, sản lƣợng cao su tiêu thụ có nguồn gốc từ Việt nam đƣợc nhiều nƣớc ƣa chuộng nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật bản, Singapore Ngồi Cơng ty bán mủ ngun liệu cho nhà máy sản xuất sản phẩm từ cao su nƣớc nhƣ Nhà máy cao su Sao Vàng, nhà máy cao su Đà Nẵng Theo dự báo thời gian tới nhu cầu tiêu thụ mủ cao su tự nhiờn lớn sản lƣợng mủ cao su giới sản xuất nên giá cao su trỡ mức cao Ngồi nhóm sản phẩm mủ cao su, có hai sản phẩm phụ lấy từ cao su là: Hạt cao su gỗ cao su Hạt cao su thu đƣợc phục vụ ƣơm giống cho vƣờn trồng tái canh cơng ty Ngồi ra, hạt cao su có nhiều giá trị kinh tế khác Hạt cao su ép lấy dầu, có đặc tính mau khơ nên dùng dầu cao su dùng để pha chế loại sơn tốt Dầu cao su có nhiều axit béo nên dùng để làm xà phòng, dùng để pha chế nhựa ankit để dán gỗ, làm ván ép Khơ dầu lại làm thức ăn gia súc hay phân bón Ngồi ra, nguyên liệu gỗ cao su để chế biến sản phẩm hàng mộc có giá trị mặt sử dụng tính thẩm mỹ, đƣợc khách hàng nƣớc đặc biệt ƣa chuộng Trong tƣơng lai nguồn nguyên liệu gỗ rừng tự nhiên ngày hạn chế, nên chắn nguyên liệu gỗ cao su ngày có giá trị, giá gỗ cao su chắn chắn tăng lên nhiều - Dự báo nhu cầu thị trƣờng tƣơng lai sản phẩm, dịch vụ đầu dự án (trên sở ƣớc tính mức tiêu thụ gia tăng hàng năm thị trƣờng nội địa khả xuất sản phẩm dự án, sách vĩ mô tác động đến nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ đầu Dự án) + Dự báo nhu cầu nhập thị trƣờng Trung Quốc (thị trƣờng xuất cao su thiên nhiên Việt Nam) tăng nhẹ 0,9% Trong ƣớc tính Bộ NN&PTNT, sản lƣợng xuất cao su năm 2014 xấp xỉ triệu tấn, giảm nhẹ so với năm 2013 Ngồi ra, Bộ tài Trung Quốc thơng báo giảm thuế nhập cao su thiên nhiên vào năm 2014, tín hiệu tốt cho DN sản xuất kinh doanh cao su nƣớc năm 2014 + Tại thị trƣờng Ấn Độ (thị trƣờng xuất lớn thứ cao su thiên nhiên Việt Nam), giảm giá đồng Rupee 17% năm qua tạo động lực thúc đẩy xuất lốp xe giúp cho ngành lốp xe Ấn Độ tăng trƣởng 8-10% năm 2014 Từ gia tăng nhu cầu nhập cao su phục vụ cho sản xuất, theo dự báo nhu cầu nhập Ấn Độ năm 2013 tăng khoảng 9,7% so với năm 2013 Nguồn cung thị trƣờng - Năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm tƣơng tự sản phẩm dự án thị trƣờng: + Năng suất bình quân tƣơng đƣơng với suất bình qn vƣờn cao su nƣớc tính đến cuối năm 2013 1,71 tấn/ha cao nhiều so với suất bình quân giới 1,1 tấn/ha - Dự báo nguồn cung sản phẩm tƣơng lai (khi xuất dự án khác, thay đổi sách liên quan đến nhập ) + Hiện Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Công ty Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam đầu tƣ trồng cao su qua biên giới Campuchia với nhận định ban đầu vùng đất tốt cho cao su, DA đƣa vào thu hoạch thời gian tới nhiều + Mục tiêu Ngành cao su thiên nhiên Việt Nam chiếm khoảng 10% sản lƣợng giới vào năm 2020, tập đoàn VRG kiến nghị Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch diện tích cao su nƣớc đến năm 2016 triệu so với mức 800.000 dự kiến ban đầu + Trong thời gian tới đặc biệt giai đoạn 2012-2020, dự án cao su toàn quốc triển khai nhiều, đặc biệt khu vực miền Bắc theo quy hoạch Chính phủ, đồng thời Tập đồn VRG bắt đầu thối vốn khỏi khoản đầu tƣ ngành để tập trụng nguồn lực trồng chăm sóc cao su Điều cho thấy nguồn cung sản phẩm DA ln nhận đƣợc ƣu tập đồn nhƣ Chính phủ Tập đồn nhìn thấy chiến lƣợc phát triển cao su Việt Nam Thế giới nên đẩy mạnh mở rộng phát triển vùng đất trồng cao su, phát triển bền vững ổn định tƣơng lai - Đƣa số liệu dự kiến tổng cung, tốc độ tăng trƣởng tổng cung sản phẩm, dịch vụ + Đối với giới: năm 2014, cung cao su vƣợt cầu khoảng 179.000 tấn, giá cao su không tăng ngắn hạn + Đối với nƣớc: xuất ƣớc đạt triệu năm 2014, giảm nhẹ so với 1,02 triệu năm 2013 Tuy nhiên nhu cầu cao su nội địa tăng từ 2013 nhà máy Radial Casumina Cao su Đà Nẵng vào hoạt động năm 2014 Thêm vào Tập đồn VRG đầu tƣ mở rộng nâng cơng suất nhà máy sản xuất găng y tế VRG Khải Hoàn từ 1,2 tỷ lên 3,2 tỷ chiếc/năm giúp tăng sản lƣợng tiêu thụ nƣớc  Đánh giá cân đối cung – cầu thị trƣờng + Đối với thị trƣờng xuất khẩu: ngắn hạn giá cao su giảm nhƣ năm 2013 Cơng ty trữ hàng để chờ giá lên, thuế nhập vào thị trƣờng Trung Quốc có giảm nhƣng tổng cung xuất năm 2014 khó tăng so với năm 2013 + Đối với thị trƣờng nƣớc: nguồn cầu sản phẩm cao su thiên nhiên bắt đầu tăng từ năm 2014 theo kế hoạch, Dự án nhà máy sử dụng nguồn cao su thiên nhiên đƣa vào hoạt động năm làm tăng sản lƣợng tiêu thụ nƣớc c)Phƣơng thức tiêu thụ mạng lƣới tiêu thụ - Dự kiến phƣơng thức tiêu thụ sản phẩm Dự án: bán trực tiếp, qua đại lý, qua ủy thác xuất - Đánh giá phƣơng thức bán hàng (trả hay trả chậm, số ngày chậm trả): trả trả chậm - Đánh giá mạng lƣới phân phối sản phẩm Dự án: Cơng ty trực thuộc Tập đồn CN Cao su VN nên đƣợc bảo hộ tƣơng đối lớn Tập đồn nhƣ Chính Phủ Sản phẩm Cơng ty có thêm uy tín mạng lƣới phân phối Công ty đƣợc hỗ trợ đạo Tập đồn nên phù hợp với tình hình biến động thị trƣờng - Các yếu tố rủi ro tiềm ẩn (liên quan đến sách tiêu thụ, mức độ tập trung vào đơn vị phân phối ): sách thuế quan sách giá thị trƣờng tiêu thụ ảnh hƣởng tƣơng đối lớn sản phẩm Dự án Trƣờng hợp sản phẩm Dự án có đơn hàng, cần xem xét tính hợp lý, hợp pháp mức độ tin cậy khả tiêu thụ theo đơn hàng (dựa việc đánh giá: ngƣời mua ai; số lƣợng/ giá trị, thời hạn mua; phƣơng thức, điều kiện toán ): nguồn thu cao su đƣợc tính lúc trồng khoảng 7, năm nên chƣa có đơn hàng cụ thể d) Đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm thị trƣờng - Nêu đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ƣu thế/ bất lợi so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp: + Các Công ty ngành nghề địa bàn nhƣ: Công ty TNHH MTV Cao su EaHleo, Công ty Cao su DăkLăk, Công ty trực thuộc Binh đồn 15, + Cùng với Cơng ty trực thuộc Tập đồn CN Cao su VN, Cơng ty có lợi lớn vƣờn năm địa bàn đất phù hợp với cao su, đƣợc hậu thuẫn Tập đồn có kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực hoạt động - Sự sẵn có nguy cạnh tranh sản phẩm thay thế: sản phẩm DA đặc thù, ln sẵn có cung cấp kịp thời theo nguồn cầu nƣớc - So sánh giá bán dự kiến sản phẩm Dự án: giá bán phù hợp với tình hình cung cầu vào thời điểm, thành phẩm từ cao su thiên nhiên có giá bán tiêu chuẩn phù hợp với ngƣời dân - Khả đáp ứng tiêu chuẩn để xuất – có (tiêu chuẩn chất lƣợng, vệ sinh ); rào cản, ổn định thị trƣờng xuất khẩu; sản phẩm loại nƣớc thâm nhập đƣợc vào thị trƣờng xuất khẩu: + Việt Nam đứng thứ giới xuất cao su thiên nhiên thị trƣờng Trung Quốc Ấn Độ thị trƣờng Việt Nam Trong năm 2014 02 thị trƣờng có nhiều điều kiện thuận lợi cho ngành cao su thiên nhiên Việt Nam  Đánh giá khả tiêu thụ sản phẩm Dự án: Khả tiêu thụ sản phẩm Dự án bảo đảm, Dự án đƣợc triển khai dựa Quyết định phê duyệt Chính Phủ việc tăng mạnh vƣờn sản lƣợng cao su thiên nhiên để phục vụ nhu cầu cao su nƣớc xuất khẩu, khả tiêu thụ sản phẩm Dự án tốt, nguồn đầu ổn định 7.5 Tổng mức đầu tƣ nguồn vốn đầu tƣ Dự án 7.5.1 Dự án 1: chi tiết Phụ lục 04 7.5.2 Dự án 2: chi tiết Phụ lục 05 7.5.3 Dự án 3: chi tiết Phụ lục 06 Cơ sở tính tốn - Xây dựng giả thiết thiết lập bảng tính theo đặc thù Dự án: + Công suất dự kiến theo tuổi cao su qua năm để dự tính cơng suất thu hoạch hàng năm + Giá bán tạm tính để đƣa tạm tính theo tình hình thị trƣờng thực tế + Năng suất bình quân: đạt khoảng 1.9 mủ quy khơ/ha/năm: Năng suất bình qn Nông trƣờng cao su thuộc vùng kề cận mức 1.8 đến tấn/Ha + Các chi phí khác dựa theo định mức tập đoàn VIII Nhận định rủi ro lợi ích NHCT cho vay Dự án 8.1 Rủi ro biện pháp giảm thiểu rủi ro - Rủi ro cho vay Dự án: phân tích rủi ro liên quan đến đặc thù Dự án, ví dụ rủi ro đƣợc nêu dƣới đây: + Rủi ro liên quan đến máy móc thiết bị/ cơng nghệ lựa chọn + Rủi ro liên quan đến thị trƣờng, sách vĩ mô Nhà nƣớc phù hợp với chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc, tỉnh ngành trung ƣơng Việc đầu tƣ mở rộng vùng nguyên liệu cao su chủ trƣơng lớn phủ Đối với tỉnh Tây Ngun nói chung Gia Lai nói riêng số diện tích rừng nghèo tƣơng đối lớn, phù hợp với sinh trƣởng cao su đƣợc Qui hoạch tổng thể nhằm đến mục tiêu trồng 50.000 cao su năm tới Rủi ro tài Dự án (biến động tỷ giá, biến động giá mua bán đầu vào/ đầu ra, lãi suất vay ) Rủi ro tỷ giá giảm, lãi suất tăng, ảnh hƣởng đến doanh thu phƣơng án ra, r s mới, chăm sóc cao su kiến thiết nhà máy phân vi sinh công ty tự sản xuất theo tiêu chuẩn để cung cấp chủ đầ - Các biện pháp giảm thiểu rủi ro - Đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro cho khách hàng:  DA  Đơn vị chủ động nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chi phí, có lợi nhuận sinh phục vụ cho trồng mới, chăm sóc cao su kiến thiết nhà máy phân vi sinh công ty tự sản xuất theo tiêu chuẩn để cung cấp 8.2 Lợi ích - Lợi ích cho vay Dự án + Lợi ích từ tiền gửi + Lợi ích từ việc cho vay: Ngân hàng thu đƣợc chênh lệch lãi suất đầu vào đầu khoản vay + Lợi ích từ việc bán sản phẩm dịch vụ kèm: Thanh toán nhận chuyển tiền Mở rộng thị phần cho vay dự án trung dài hạn có hiệu nhằm tăng trƣởng dƣ nợ bền vững IX Thẩm định biện pháp bảo đảm: Không tài sản đảm bảo X Các điều kiện tín dụng khoản cho vay Dự án - Nêu rõ đề xuất Chi nhánh điều kiện tín dụng áp dụng khoản cho vay Dự án:   XI Đánh giá nhu cầu vay vốn khách hàng Khách hàng có đáp ứng đƣợc điều kiện sử dụng GHTD, GHCV (nếu có, tính đến nhu cầu vay đầu tƣ Dự án tại) khơng? Khơng Có Theo quy định NHCT, nhu cầu vốn khách hàng thuộc đối tƣợng đƣợc cho vay, không đƣợc cho vay hay hạn chế cho vay:Đƣợc cho vay Không đƣợc cho vay Hạn chế cho vay Khách hàng có đáp ứng đƣợc điều kiện cho vay Dự án khơng? Khơng Có XII – Mức độ đáp ứng điều kiện cấp tín dụng STT Tiêu chí Kết khách hàng Mức độ đáp ứng điều kiện cấp TD có bảo đảm TS (Đủ/ Không đủ) Mức độ đáp ứng điều kiện cấp TD khơng có BĐ TS (Đủ/ Khơng đủ) Đủ Xếp hạng tín dụng kỳ AA liền kề trƣớc thời điểm cấp GHTD Báocáotàichính Đã/Đang kiểm tốn Hoạt động SXKD 02 Lãi năm liền kề trƣớc thời điểm cấp GHTD Khơng nợ xấu TCTD/Khơng nợ xử lý rủi ro nguồn dự phòng NHCT Cùng địa bàn/Thuộc địa bàn giáp ranh với Chi nhánh theo quy định Mở tài khoản tiền gửi NHCT XIII Kết luận đề xuất Phòng Khách hàng/ Phòng Giao dịch 13.1 Kết luận - Đánh giá chung khách hàng Dự án   Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Dự án có tính khoa học khả thi cao phù hợp với nhu cầu thị truờng, lực chủ đầu tƣ nhƣ điều kiện tự nhiên, kinh tế vùng dự án Dự án có hiệu qủa mặt kinh tế, xã hội môi trƣờng, có nguồn thu nợ ổn định  sử dụng tốt phát huy hiệu kinh tế cao diện tích đất nông nghiệp đƣợc chuyển đổi để trồng cao su theo định hƣớng Chính Phủ, góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, ngƣời lao động xã hội Tạo đƣợc khối lƣợng hàng hoá phục vụ cho mục đích dân sinh kinh tế xã hội nƣớc nhƣ xuất Thu hút đƣợc lực lƣợng lao động chỗ, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số tạ góp phần xố đói giảm nghèo, tăng thêm thu nhập, bƣớc ổn định nâng cao đời sống Tạo điều kiện cho nhân dân vùng chuyển dịch cấu trồng theo hƣớng sản xuất hàng hoá, hạn chế nạn phá rừng bừa bãi, bảo đảm an ninh quốc phòng địa bàn Góp phần xây dựng hệ thống giao thơng nơng thơn - Các điểm mạnh/ điểm yếu khách hàng Bên cạnh đó, cơng ty đạt đƣợc nhiều thành tích nhƣ: + Hn chƣơng lao động hạng nhì + Huân chƣơng lao động hạng ba + Huân chƣơng chiến công hạng ba + Bằng khen thủ tƣớng phủ + Đƣợc Bộ Lao động – Thƣơng binh xã hội tặng doanh nghiệp tiêu biểu An toàn lao động sản xuất kinh doanh + Bằng khen Bộ tài UBND tỉnh Đắk Lắk thực nghĩa vụ giao nộp thuế + Bộ Khoa học công nghệ trao giải thƣởng chất lƣợng Việt Nam + Cờ thi đua Chính phủ tặng cho tập thể CBCNV Cơng ty + Giấy khen Tập đồn Công nghiệp cao su Việt Nam + Cờ thi đua Bộ NN & PTNN tặng cho tập thể CBCNV Công ty + Cờ thi đua Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng cho Đảng Công ty đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc năm liền 2007-2011 Và giải thƣởng: + Giải thƣởng cho cà phê thƣơng hiệu VICA cà phê nhân (Arabica Robusta) : + Giải cầu vàng Bộ Công nghệ + Huy chƣơng vàng hội chợ xuân + Huy chƣơng vàng Bộ cơng nghệ cơng nhận thực phẩm chất lƣợng sức khỏe cộng đồng + Đƣợc Bộ khoa học công nghệ công nhận hàng Việt Nam chất lƣợng cao phù hợp tiêu chuẩn lễ hội Festival cà phê Muôn Ma Thuột + Sản phẩm đạt giải cúp vàng Festival Buôn Ma Thuột + Cúp vàng cà phê bột Vica chất lƣợng cao + Cúp vàng cà phê nhân Arabica chất lƣợng cao + Cúp Doanh nghiệp Việt nam vàng - Các điểm mạnh/ điểm yếu Dự án + Điểm mạnh: Lợi thổ nhƣỡng, vị trí địa lý: Vùng Tây Ngun có khí hậu thích hợp với đặc tính cao su cho suất cao Lợi sản xuất kinh doanh: Công ty thành lập từ năm 1993 (theo định số 232/NN-TCCB-QĐ ngày 04/03/1993), qua 20 3: 2.664,15 cao su, 906,79 cà phê, diện tích cao su thòi kỳ kinh doanh 2.079,73 ha, chất lƣợng sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận nộp ngân sách hàng năm mức cao Đội ngũ cán công nhân viên đơng đảo, có kỹ thuật chăm sóc khai thác lành nghề Hệ thống máy móc thiết bị đại, Công ty đầu tƣ nhà máy chế biến mủ cao su có cơng suất hàng năm 6.000 mủ cao su khối cốm, có lò sấy mủ nhà máy sản xuất phân vi sinh đáp ứng cho vƣờn kinh doanh, kiến thiết + Điểm yếu: chủ yếu nƣớc ta sang thị trƣờng - Các thuận lợi/ hội, khó khăn/ thách thức Dự án  Cty TNHH MTV Cao su Krông Buk nhân viên, công nhân   DakLak Mức độ đáp ứng điều kiện cấp tín dụng hành: 13.2 Đề xuất: Cấp GHTD khách hàng Cho vay Dự án: Nội dung - Số tiền vay: - Mục đích: Thời hạn vay vốn: Thời gian ân hạn: Đề nghị khách hàng 73.974 Tro DA 1: 7.500 DA 2: 42.274 DA 3: 24.200 DA 1: Xây dựng trụ sở làm việc DA 2: Dự án tái canh 790.47 cao su Nông trƣờng cao su EaHồ - Phú lộc, xã Phú lộc, huyện Krông Năng, DăkLăk Nông trƣờng cao su Tam giang, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, DăkLăk DA : Dự án trồng chăm sóc cao su, xen canh cà phê 551,16 t ại Xã Dliêya, xã Cƣ KLông, huyện Krông Năng, DăkLăk DA : 07 năm DA : 14 năm DA : 12 năm DA : 07 năm Đề xuất Phòng GD Buôn Hồ 73.974 DA 1: 7.500 DA 2: 42.274 DA 3: 24.200 DA 1: Xây dựng trụ sở làm việc DA 2: Dự án tái canh 790.47 cao su Nông trƣờng cao su EaHồ - Phú lộc, xã Phú lộc, huyện Krông Năng, DăkLăk Nông trƣờng cao su Tam giang, xã Tam Giang,huyệnKrông Năng, DăkLăk DA 3:Dự án trồng chăm sóc cao su, xen canh cà phê 551,16 Xã Dliêya, xã Cƣ KLông,huyện Krông Năng, DăkLăk DA 1: 07 năm DA 2: 14 năm DA 3: 12 năm DA 2: DA : 06 năm 07 năm DA 3: 06 năm Thời gian trả nợ: DA 1: 07 năm DA 1: 07 năm DA 2: DA 2: 06 DA 3: DA 3: 06 n - Biện pháp Không TSBĐ Không TSBĐ bảo đảm: - Điều kiện liên quan đến khoản cho vay (nêu rõ nhƣ mục V đây):    Điều kiện khách hàng phải đáp ứng trình sử dụng vốn vay, điều kiện khác: DakLak Tôi xin cam đoan thông tin đánh giá khách hàng Dự án thuộc trách nhiệm đƣợc cung cấp đầy đủ, trung thực với thực tế điều tra ... công tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài. .. VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay NHTM... cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM - Phân tích thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với DN tại ngân hàng TM công thương việt nam, chi nhánh đăk lăk , Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với DN tại ngân hàng TM công thương việt nam, chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn