Phát triển nông nghiệp huyện đắk mil, tỉnh đắk nông

1,623 38 0
  • Loading ...
1/1,623 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN ðC HỊA PHÁT TRI N NƠNG NGHIP HUYN ð K MIL, TNH ðĂK NÔNG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN ðC HỊA PHÁT TRI N NƠNG NGHIP HUYN ð K MIL, TNH ðĂK NÔNG Chuyên ngành: Kinh t Phát trin Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC S ᄂ KINH T PHÁT TRI N Ng i h ng dn khoa hc: GS.TS Võ Xuân Tin ðà N ᄂ ng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu kt qu nghiên cu lun văn trung thc chưa t ng ñ c công b b t kỳ ñ tài khác Tác gi NGUYN ðC HÒA MC LC M ð-U 1 Tính cp thit c tài Mc tiêu nghiên c u ð c dân, Hà Ni [11].Ngô Th- Tuyt Mai (2011), Phát trin bn vng hàng nông s n xu t kh- u ca Vit Nam ñiu kin hin nay, NXB Chính tr- Qu c gia, Hà Ni [12] ðng Văn Phan (2008), T chc lãnh th nông nghip Vit Nam, NXB Giáo dc, Thành ph H Chí Minh [13].Phòng Nơng nghip huyn ðăk Mil (2014), Quy ho ᄉ ch tng th phát trin KT-XH huyn ðăk Mil ñn năm 2020, ðăk Nơng [14] Phòng Th ng kê huyn ðăk Mil (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Niên giám thông kê huyn ðăk Mil,ðăk Nông [15] ðng Kim Sơn (2008), Phát trin nơng nghip, nơng thơn q trình CNH, NXB Tri Th c 2008 [16] ðoàn Tranh (2009) Nhng v n ñ lý lun v phát trin nông nghip n c ta, ðà N=ng [17] Vũ ðình Th8ng (2006) Giáo trình Kinh t nông nghip, NXB ð ᄂ i h0c Kinh t Qu c dân, Hà Ni [18] Nguy?n Tr,n Tr0ng (2012), Phát trin nơng nghip Vit Nam giai đo ᄉ n 2011 – 2020, ð ᄂ i h0c Kinh t qu c dân Hà Ni [19].Võ Tòng Xn (2010) “Nơng dân nơng nghip Vit Nam nhìn t s n xu t th# tr ng”,T ᄂ p chí Cng sn s 12 (204), Hà Ni [20] Võ Xuân Tin (2015) “ð-y m ᄉ nh tái c u nông nghip Vit Nam”, ð ᄂ i h0c kinh t ðà N=ng [21] Th t /ng Chính ph (2013) Quyt đ-nh 1942/Qð-TTg, Phê duyt quy ho ᄉ ch tng th phát trin kinh t- xã hi t&nh ðăk Nơng đn năm 2020, Hà Ni ngày 22/10/2013 [22] y ban Nhân dân huyn ðăk Mil (2015), Báo cáo tình hình phát trin kinh t- xã hi năm 2011-2015 xây dng k ho ᄉ ch giai ño ᄉ n 2016-2020 Trang Web: [23] http://agro.gov.vn/news/chitiet_nghiencuu.aspx?id=537/2016/04/05 [24] http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2016/04/04 [25]http://dddn.com.vn/36102cat89/mo-hinh-lien-ket-4-nha-trongnong-nghiep.htm/2016/04/01 [26] http://vientriethoc.com.vn/?vientriet=articles-deltails&id=439&cat =44&pcat=/2016/05/04 [27] http://tapchicongsan.org.vn/2016/04/06 [28] http://tapchi.hvnh.edu.vn/2016/04/03 [29]http://thuvienphapluat.vn/vanban/linhvuckhac/thong-tu-02-2012-TTBKHDT-nam-2010-lam-nam-goc-thay-cho-nam-goc-1994-137660.aspx /2016/02/04 ...N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà N ᄂ ng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN ðC HÒA PHÁT TRI N NÔNG NGHIP HUYN ð K MIL, TNH ðĂK NÔNG Chuyên ngành: Kinh t Phát trin Mã s: 60.31.01.05... nghĩa c a phát trin nông nghip 12 1.2 N I DUNG CA PHÁT TRI ᄂ N NÔNG NGHI ᄂ P 14 1.2.1 Gia tăng s l ng s sn xut nông nghip 14 1.2.2 Chuyn d-ch cu sn xut nông nghip... CHƯƠNG TH%C TRNG PHÁT TRI N NÔNG NGHIP HUYN ðĂK MIL, TNH ðĂK NÔNG THI GIAN QUA 34 2.1 ð'C ðI ᄂ M T( NHIÊN, KINH T% - Xà H I CA HUY ᄂ N ðĂK MIL "NH HƯ$NG ð%N PHÁT TRI ᄂ N NÔNG NGHI ᄂ P
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp huyện đắk mil, tỉnh đắk nông , Phát triển nông nghiệp huyện đắk mil, tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn