Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần du lịch đăk lăk

145 42 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY MAI HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY MAI HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thùy Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phân tích hiệu hoạt động .9 1.1.2 Sự cần thiết phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 10 1.1.3 Nhiệm vụ phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp .10 1.2 NGUỒN THÔNG TIN VÀ PHƢƠNG PHÁP VẬN DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP .11 1.2.1 Nguồn thông tin sử dụng cho phân tích 11 1.2.2 Các phƣơng pháp vận dụng phân tích hiệu hoạt động 14 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 20 1.3.1 Phân tích hiệu cá biệt 20 1.3.2 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp 24 1.3.3 Phân tích hiệu tài 26 1.4 ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH 27 1.4.1 Những vấn đề chung hiệu hoạt động kinh doanh du lịch 27 1.4.2 Đặc điểm phân tích hiệu hoạt động DN du lịch 29 1.5 TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK 34 2.1.1 Giới thiệu Công ty 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty 35 2.1.3 cấu tổ chức quản lý Công ty CP Du lịch Đắk Lắk 37 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 41 2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK 43 2.2.1 Tổ chức cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty .43 2.2.2 Nội dung phân tích hiệu hoạt động Cơng ty 45 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK 50 2.3.1 Ƣu điểm 50 2.3.2 Hạn chế 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK .53 3.1 HOÀN THIỆN VỀ TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGCƠNG TY 53 3.1.1 Tổ chức nhân phân tích 54 3.1.2 Tổ chức cơng tác phân tích 54 3.2 HỒN THIỆN NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY 59 3.2.1 Bổ sung nội dung phân tích hiệu suất sử dụng tài sản Cơng ty59 3.2.2 Hồn thiện nội dung phân tích hiệu suất sử dụng tài sản lƣu động 68 3.3 HỒN THIỆN NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY .64 3.3.1 Vận dụng mơ hình Dupont phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến ROA bổ sung nội dung phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản .64 3.3.2 Phân tích số tiêu đặc thù ngành du lịch 68 3.3.3 Bổ sung nội dung phân tích hiệu kinh doanh theo đơn vị trực thuộc .71 3.4 HOÀN THIỆN NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY .74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU KHAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu KS Khách sạn LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế SXKD Sản xuất kinh doanh 10 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 11 TSCĐ Tài sản cố định 12 TSNH Tài sản ngắn hạn 13 VCSH Vốn chủ sở hữu 14 VLĐ Vốn lƣu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng phân tích hiệu sử dụng VLĐ 45 2.2 Bảng phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp 46 2.3 Bảng phân tích tỷ suất sinh lời VCSH 47 3.1 Bảng phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 59 3.2 Bảng phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ 60 3.3 Bảng phân tích suất sử dụng phòng lƣu trú 61 3.4 Bảng phân tích vòng quay hàng tồn kho nợ phải thu khách hàng 62 3.5 Bảng phân tích tiêu ROA nhân tố ảnh hƣởng 65 3.6 Bảng phân tích mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến tiêu ROA 65 3.7 Bảng phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản 66 3.8 Bảng phân tích số tiêu ngành du lịch Công ty CP Du Lịch Đắk Lắk 68 3.9 Bảng phân tích hiệu hoạt động đơn vị trực thuộc 72 3.10 Bảng phân tích tổng hợp ROE 74 3.11 Bảng phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến ROE 74 3.12 Bảng phân tích số EPS 76 3.13 Bảng phân tích hiệu suất sử dụng vốn vay 77 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Bộ máy quản lý - Công ty cổ phần Du Lịch Đắk Lắk 36 2.2 Bộ máy kế tốn - Cơng ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk 40 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 42 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 3.1 Biểu đồ hiệu suất sử dụng tài sản giai đoạn 2011-2014 59 3.2 So sánh thay đổi số vòng quay hàng tồn kho số vòng quay nợ phải thu khách hàng giai đoạn 2011 – 2014 62 3.3 Một số tiêu đặc thù ngành du lịch CTCPDL Đắk Lắk 69 3.4 So sánh tỷ suất LN/DTT đơn vị trực thuộc 72 ... cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk - Đề xuất đƣợc giải pháp hoàn thiện tổ chức phân tích nội dụng phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần du lịch Đắk... giá công tác phân tích hiệu hoạt động đƣa giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Với đề tài: “Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk” tác giả... động Cơng ty cổ phần du lịch Đắk Lắk Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần du lịch Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hiệu hoạt động phân tích hiệu hoạt động vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần du lịch đăk lăk , Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần du lịch đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn