Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động ở công ty TNHH xây dựng cầu đường hoàng nam

119 35 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn M MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 8 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động .8 1.1.2 Khái niệm ý nghĩa phân tích hiệu hoạt động 10 11 13 13 14 15 17 18 18 1.4.1 Khái quát nội dung phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp 18 19 1.4.3 Phân tích hiệu tài doanh nghiệp 30 33 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HOÀNG NAM 42 42 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 43 2.1.3 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 46 2.1.4 Những khó khăn thuận lợi cơng ty 49 50 2.2.1 Về tổ chức cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty 50 2.2.2 Về nội dung phương pháp phân tích hiệu hoạt động Cơng ty.52 2.3 55 2.3.1 Ưu 55 2.3.2 Hạn chế 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HỒNG NAM 60 NAM 3.2 60 NAM 61 3.2.1 61 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thơng tin phục vụ phân tích hiệu hoạt động Công ty 67 3.2.3 Công ty 3.2.4 68 Công ty 82 3.3 KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN 89 3.3.1 Kiến nghị Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam 90 3.3.2.Kiến nghị nhà nước 90 91 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SAO) BCKQHĐKD BQ CĐKT CP ĐBTC SXKD LNST LNTT TNDN TSCĐ TS VLĐ ng kinh doanh Bảng Trang 2.1 Các Công ty ệu suất sử dụng tài sản 52 2.2 Các ệu kinh doanh Công ty TNHH xây dựng cầu đườ 53 2.3 Chỉ tiêu hiệu tài 54 2.4 55 3.1 Mẫu bảng kế hoạch phân tích hiệu hoạt động tạ ầu đường Hoàng Nam 63 3.2 Mẫu Mẫu báo cáo kết phân tích cầu đường Hồng Nam 66 3.3 Phân tích tiêu hiệu kinh doanh cá biệt 69 3.4a 72 3.4b 73 3.5 74 3.6a Phân tích tiêu ROA nhân tố ảnh hưởng 77 3.6b Phân tích tiêu mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROA 77 3.7 78 năm 2014 3.8a 3.8b Phân c 79 c 80 3.9 Bảng phân tích biến động doanh thu, lợi nhuận Cơng ty 81 3.10 82 3.11 84 3.12a Phân tích tiêu ROE nhân tố ảnh hưởng theo mơ hình Dupont 86 3.12b Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE 86 3.13 Lãi suất vay bình quân 87 3.14 89 Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 43 2.2 46 2.3 49 93 Thứ ba, sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hồng Nam, tác giả hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích gồm: lập kế hoạch phân tích, tiến hành phân tích lập báo cáo phân tích; Hồn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu hoạt động việc tiêu phân tích hiệu hoạt Tuy vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu phân tích hiệu hoạt động, song kết nghiên cứu Luận văn phù hợp với điều kiện Cơng tycơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài hiệu tài doanh nghiệp tiếp cận theo phương pháp tích đường dẫn, Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng [2 [3] T [4 T [5] Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright (2013), Phân tích tài chính, TP.HCM [6 doanh [7] Lê Thị Mai Hồng (2013), Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần Fococev Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế - ẵng [8] Phan Thị Kim Liên (2010), Phân tích hiệu tài doanh nghiệp dết may địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế - ẵng [9] Nguyễn Thành Ln (2013), Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động cơng ty cao su Kom Tum, Luận văn thạc sĩ kinh tế ẵng [10] , NXB T [11] Võ Đức Nghiêm (2013), Phân tích hiệu hoạt động cơng ty ngành dược thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế - ẵng [12] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Tài doanh nghiệp, NXB Tài [13] Thái Thị Nhung (2014), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài cơng ty ngành bất động sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đà Nẵng [14] Nguyễn Năng Phúc (2008), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà nội, tr 235-274 [15] Trương Bá Thanh, Trần Đình Khơi Nguyên (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh II, NXB Giáo dục [16] Trần Thị Phương Thảo (2010), Hoàn thiện cơng tác phân tích tài Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 5, Luận văn thạc sĩ kinh - ẵng [17] Trần Ngọc Thơ (2007), Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê [18] Nguyễn Tấn Quang Vinh (2015), Báo cáo ngành xây dựng, Công ty cổ phần chứng khoán FPT – FPTS Website: www.stockbiz.vn www.cophieu68.vn - dang năm 2014 ự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 2015 78.957.407.679 4.758.000.000 20.781.000.000 31.634.038.679 36.304.923.950 4.758.000.000 10.456.789.450 15.326.550.000 32.984.337.539 8.423.195.345 12.326.574.304 9.668.146.190 1.901.015.205 39.809.14.375 21.784.369.000 64.696.106.362 36.290.650.000 5.763.584.500 14.978.729.664 1.556.257.500 12.234.567.890 31.686.684.129 20.545.036.577 3.786.216.610 18.030.692.569 14.189.355.923 2.134.578.000 36.090.909 15.877.329.898 10.357.457.555 2.134.578.000 36.090.909 5.894.345.700 5.357.457.555 7.689.234.052 3.452.413.500 0 2.293.750.146 1.547.586.500 đường Hồ – – Ama Jao ; N1.5 dang năm 2014 2015 41.457.113.871 2.347.789.600 2.457.756.145 16.312.396.439 789.637.589 -5, TP.BMT 85.597.544.573 6.558.770.000 2.457.756.145 27.828.034.263 3.421.342.811 15.892.367.548 4.755.739.528 15.435.567.800 10.873.542.100 ự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 19.567.920.000 4.755.739.528 26.578.458.400 3.324.678.900 -7197989648 7.818.211.700 25.678.900.500 78.126.931.572 3.100.780.000 567.893.250 20.176.274.548 3.100.780.000 1.324.537.850 23.896.382.480 23.786.469.400 34.054.274.544 1.223.553.848 5.258.350.900 7.136.800.000 36.002.038.500 1.223.553.848 5.258.350.900 7.136.800.000 3.456.789.800 8.537.689.000 24.007.559.700 112.917.042.033 15.358.693.480 104.879.800.587 10.046.714.844 89.581.147.566 (Gđ 1) - đường Hồ - - -5, TP.BMT (Gđ 2) - 25.405.408.324 307.377.990.186 - AM - NĂM 2014 dang năm 2014 - -5, 4.758.000.000 4.758.000.000 2.170.668.909 2.134.578.000 36.090.909 13.772.265.673 6.558.770.000 2.457.756.145 4.758.000.000 4.758.000.000 2.170.668.909 2.134.578.000 36.090.909 9.561.285.273 2.347.789.600 2.457.756.145 4.755.739.528 4.755.739.528 16.719.484.748 3.100.780.000 1.223.553.848 5.258.350.900 7.136.800.000 37.420.419.330 16.719.484.748 3.100.780.000 1.223.553.848 5258350900 7136800000 33.209.438.930 2015 0 0 789.637.589 78.9637.589 3.421.342.811 3.421.342.811 TP.BMT (Gđ 1) - 789.637.589 3.421.342.811 HƠN 10 T - NĂM 2014 dang năm 2014 ự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ – – Ama Jao năm 2015 74.199.407.679 31.546.923.950 32.984.337.539 9.668.146.190 20.781.000.000 10.456.789.450 8.423.195.345 1.901.015.205 31.634.038.679 15.326.550.000 12.326.574.304 3.980.914.375 21.784.369.000 5.763.584.500 12.234.567.890 3.786.216.610 62.525.437.453 12.808.060.755 31.686.684.129 18.030.692.569 36.290.650.000 1.556.257.500 20.545.036.577 14.189.355.923 15.877.329.898 5.894.345.700 7.689.234.052 2.293.750.146 1.0357.457.555 5.357.457.555 3.452.413.500 1.547.586.500 dang năm 2014 ự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ - -5, TP.BMT (Gđ 2) - năm 2015 71.825.278.900 31.895.828.598 7.522.758.850 32.406.691.452 19.567.920.000 15.892.367.548 2.873.542.100 802.010.352 26.578.458.400 15.435.567.800 3.324.678.900 7.818.211.700 25.678.900.500 567.893.250 1.324.537.850 23.786.469.400 61.407.446.824 3.456.789.800 23.896.382.480 34.054.274.544 36.002.038.500 3.456.789.800 8.537.689.000 24.007.559.700 25.405.408.324 15.358.693.480 10.046.714.844 269.957.570.856 79.707.603.103 96.090.162.998 94.159.804.755 STT I 411.012.613 401.802.675 80.851.140 76.404.755 491.863.752 478.207.430 44.093.443 41.093.443 174.349.060 166.349.060 50.123.049 46.323.049 268.565.552 253.766.552 98.326.581 95.326.581 148.802.203 123.802.203 5.625.072 5.425.072 252.753.856 224.552.856 2.848.400 2.848.400 15.954.453 15.954.453 2.672.369 2.672.369 21.475.222 21.475.222 II 145.268.424 139.268.424 750.118.329 707.908.391 139.271.630 130.825.245 1.034.658.382 978.002.060 III 7.989.763 7.989.763 44.752.242 44.752.242 7.495.996 7.495.996 60.238.001 60.238.001 IV 153.258.187 147.258.187 794.870.571 752.660.633 146.767.626 138.321.241 1.094.896.383 1.038.240.061 - - STT Xi măng PC 40 Đinh 19 1.789.700 34.004.300 m3 43,46 132.000 5.736.720 m3 57,65 201.325,05 11.606.389,13 m3 14,65 6.080 89.072 kg 42,52 14.985 637.162,2 m3 5,87 213.073,58 1.250.741,92 0,2 17.133.427 3,426,685,4 7.570 78.349,5 0,5 17.033.000 8.516.500 kg 3,08 8.378 25.804,24 m3 2,78 158.229 439.876,62 m3 1,85 2.556.147 4.728.871,95 m3 0,39 2.556.147 996.897,33 0,89 2.556.147 2.274.970,83 0,01 17.013.427 170.134,27 0,01 17.013.427 170.134,27 14,09 159.840 2.252.145,6 kg m3 10,35 76.404.755,26 STT m3 Xi măng PC40 57,87 158.229 9.156.712,23 24,79 1.789.700 44.366.663 m3 128,35 132.000 16.942.200 m3 90 213.073,58 19.176.622,2 m3 15,7 6.080 95.456 0,13 17.013.427 2.211.745,51 0,12 17.952.000 2.154.240 kg 12,98 8.378 108.746.44 m3 546,06 158.000 86.277.480 10 m3 435,55 176.830 77.018.306,5 11 m3 93,32 201.325,05 18.787.653,67 12 kg 12.968,54 8.973 116.366.709,4 m3 40 158.229 6.329.160 m3 20 140549 2.810.980 13 14 15 401.802.675 – c AF.11232 AF.12152 Thân ĐVT Xi măng Đinh m3 43,31 PC40 9.722,68 m3 27,47 6.167,36 38,00 112,86 0,41 98,80 8,34 2.744,01 3,94 1.566,79 AG.42141 AG.11414 - m3 AG.13211 0,22 AG.13212 0,53 2x4 22,24 39,07 1x2 7.769,26 14,11 24,78 4.928,26 5,74 7,17 223,23 AF.14310v d m3 3,25 AF.81311 100m2 1,76 30,22 100m2 0,57 6,83 AG.32211 100m2 0,33 AK.98120 m3 11,74 AF.81111 chân khay 1.136,13 1,54 4,76 7,59 522,42 12,35 524,42 649,69 3,52 19.883,04 45,77 63,65 15.012,80 42,52 7,17 223,23 – NG ĐVT Xi măng 0,5x1,5 AD.25211 AF.11213 AG.32211 m3 29,33 23,58 m3 89,34 100m2 8,93 100m2 27,78 100m2 27,78 16,39 100m2 27,78 29,17 PC40 1x2 13,67 25.457,77 44,23 78,48 250cm 154,29 145,45 154,29 145,45 AD31125 87,23 12,22 25.457,77 131,46 90,70 AD21113 AD24131 23,58 59,23 – - ĐVT AD.25211 AF.11213 AG.32211 AD31125 < = 2m 250cm SXTC m3 29,33 m3 89,34 16.941,33 100m2 100m2 bitum 0,5x1,6 8,93 549,76 27,78 AD21113 100m2 27,78 AD24131 100m2 27,78 439,75 16.941,33 549,76 439,75 11,95 83,03 13.361,94 43,89 95,01 13.361,94 43,89 ... tích hiệu hoạt động Cơng ty TNHH xây dựng cầu đường Hồng Nam, đánh giá khái qt cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Từ đưa giải pháp để hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH. .. xây dựng cầu đường Hoàng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam Luận văn nghiên cứu phạm vi: Cơng ty. .. đưa giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp xây lắp Với đề tài “ Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Hồng Nam ’ tác giả sâu tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động ở công ty TNHH xây dựng cầu đường hoàng nam , Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động ở công ty TNHH xây dựng cầu đường hoàng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn