Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng

158 37 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ ANH MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ ANH MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tàingân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Anh Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC CHẨM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNGCƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Tổng quan chấm điểm xếp hạng tín dụng 1.2.2 Một số mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng 15 1.2.3 Cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 27 1.2.4 Tiêu chí đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 29 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 36 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 36 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 38 2.1.4 Khái quát tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp AGRIBANK Đà Nẵng 40 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp AGRIBANK 42 2.2.2 Tình hình thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 51 2.2.3 Kết thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 58 2.3 NHỮNG THÀNH TỰU, HẠN CHẾ CỦA CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 60 2.3.1 Thành tựu 60 2.3.2 Hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 63 2.3.4 Nguyên nhân từ phía chi nhánh cán tín dụng 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .65 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGCƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 65 3.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 65 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 67 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.2.1 Hoàn thiện nội dung, quy trình XHTDNB KHDN 68 3.2.2 Hồn thiện hệ thống tiêu phân tích 69 3.2.3 Nâng cao trình độ cán tín dụng 74 3.2.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học .75 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng thu thập xử lý thông tin cho công tác XHTD 76 3.2.6 Xây dựng chiến lƣợc khách hàng 77 3.3 KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 79 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng thuộc Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam CN Chi nhánh DPRR Dự phòng rủi ro HTTD Hỗ trợ tín dụng KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NCĐ Ngƣời chấm điểm RRTD Rủi ro tín dụng QĐ Quyết định TMCP Thƣơng mại cổ ph n XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Hệ thống ký hiệu xếp hạng công cụ nợ dài hạn Moody’s 16 1.2 Sự tƣơng đồng số Z’’ với hệ số S&P Moody’s 23 2.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 38 2.2 Tình hình huy động vốn NHNNo Đà Nẵng năm 20122014 39 2.3 Tình hình tín dụng NHNNo Đà Nẵng 40 2.4 Bảng tiêu tài 46 2.5 Bảng chấm điểm tài có khơng kiểm tốn Doanh nghiệp 48 2.6 Bảng xếp hạng phân loại nhóm nợ 48 2.7 Báo cáo kết thu thập thông tin 52 2.8 Khách hàng doanh nghiệp đƣợc chấm điểm theo nhóm ngành 59 2.9 Khách hàng doanh nghiệp đƣợc chấm điểm theo loại hình doanh nghiệp 59 2.10 Tình hình phân loại nợ xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Agribank – CN Đà Nẵng năm 2012, 2013, 2014 60 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu 1.1 Tên sơ đồ Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Đà Nẵng Trang 37 TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Đã có tiền án tiền Hiện đối tƣợng nghi vân pháp luật bị pháp luật truy tố Từ năm trở lên Từ đên dƣới năm Kinh nghiệm quản lý ngƣời trực tiêp quản lý DN Từ đên dƣới năm Từ đên dƣới năm Dƣới năm Trên Đại học Đại học Trình độ học vấn ngƣời trực Cao đẳng tiêp quản lý DN Trung cấp Dƣới Trung cấp khơng có thơng tin Tốt Năng lực điều hành ngƣời trực tiêp quản lý DN theo đánh giá CBTD (có chứng minh) Tƣơng đối tốt Khá Trung bình Kém Quan hệ Ban lãnh đạo với Có mối quan hệ tốt, tận dụng hội quan chủ quản cấp tốt cho phát triển ngành có liên quan (khơng bao doanh nghiệp gồm VBARD) Quan hệ bình thƣờng Lựa chọn khách hàng Đánh giá lại cán thu thập thông tin TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Quan hệ không tốt Rất động, phản ứng nhanh với thay đổi thị trƣờng, đáp Tính động độ nhạy bén ứng yêu c u thị trƣờng Ban lãnh đạo doanh nghiệp với thay đổi thị trƣờng Khá động, theo đánh giá CBTD tận dụng hội để phát triển Năng động mức bình thƣờng Lựa chọn khách hàng Đánh giá lại cán thu thập thông tin TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Không bắt kịp với thay đổi thị trƣờng Các quy trình kiểm sốt nội quy trình hoạt động đƣợc thiết lập, cập nhật kiểm tra thƣờng xuyên , phát huy hiệu cao thực tế Cơ cấu tổ chức tốt Các quy trình kiểm sốt nội đƣợc thiết lập nhƣng khơng đƣợc cập nhật kiểm tra thƣờng xuyên Môi trƣờng kiểm soát Cơ cấu tổ chức tốt nội bộ, cấu tổ chức Các quy trình kiểm sốt nội tồn DN theo đánh giá nhƣng chƣa đƣợc thực toàn CBTD diện thực tế Cơ cấu tổ chức có hạn chế định Các quy trình kiểm sốt nội tồn nhƣng khơng đƣợc thức hố hay đƣợc ghi chép Cơ cấu tổ chức nhiều hạn chế Khơng có mơi trƣờng kiểm sốt nội Cơ cấu tổ chức chƣa hồn thiện Rất tốt Môi trƣờng nhân Tốt nội doanh 10 nghiệp theo đánh giá Khá CBTD Trung bình Kém T m nhìn, chiến lƣợc Có t m nhìn chiến lƣợc kinh 11 kinh doanh doanh doanh rõ ràng có tính khả thi cao nghiệp giai thực tế (có chứng đoạn từ đến năm minh) Lựa chọn Đánh giá lại của cán khách thu thập hàng thông tin TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn tới Có t m nhìn chiến lƣợc kinh doanh, nhiên tính khả thi số trƣờng hợp hạn chế Lựa chọn Đánh giá lại của cán khách thu thập hàng thông tin CBTD không nắm đƣợc thông tin khách hàng từ chối cung cấp lý bảo mật Khơng có mục tiêu, chiến lƣợc cụ thể cho giai đoạn IV Quan với Ngân hàng Lịch sử trả nợ (bao Luôn trả nợ hạn 12 gồm gốc lãi) Đã bị chuyển nợ hạn/ khách hàng cấu lại thời gian trả nợ tổng dƣ nợ có nợ 12 tháng qua hạn 0ln Số l n cấu lại nợ Từ đến l n (bao gồm gốc 13 lãi) 12 tháng Từ đến l n vừa qua Từ đến l n >9ln 0% Tỷ trọng nợ (gốc) đến dƣới 10% cấu lại tổng dƣ 14 nợ (gốc) thời điểm Từ 10% đến dƣới 30% đánh giá Từ 30% đến dƣới 50% >= 50% Khơng có nợ q hạn Hệ thống tự động tính tốn TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Lựa Đánh giá chọn lại của cán khách thu thập hàng thông tin 15 Tình hình nợ hạn dƣ nợ Có nợ hạn < 90 ngày Có nợ hạn từ 91 ngày đên 180 ngày Có nợ hạn từ 181 ngày đên 360 ngày nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn dƣới 90 ngày Có nợ hạn 360 ngày nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90 ngày trở lên 16 Tỷ trọng nợ hạn/tổng dƣ nợ 0% thời điểm đánh giá Đên dƣới 3% Từ 3% đên dƣới 5% Từ 5% đên dƣới 10% >= 10% 17 Lịch sử quan hệ cam VBARD chƣa l n phải thực kêt ngoại bảng (thƣ tín dụng, thay nghĩa vụ cho khách bảo lãnh, cam kêt toán hàng 24 tháng qua; khác ) khách hàng giao dịch ngoại bảng Khách hàng có quan hệ cam kêt ngoại bảng l n đ u với VBARD cam kêt ngoại bảng chƣa đên thời hạn thực Khách hàng chƣa có quan hệ tín dụng, bảo lãnh VBARD phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng 24 tháng qua 18 Tình hình cung cấp thơng tin Thơng tin đƣợc cung cấp khách hàng theo yêu c u đ y đủ, thời hạn đảm Hệ thống tự động tính tốn TT Tên tiêu VBARD 12 tháng qua Giá trị lựa chọn Lựa Đánh giá chọn lại của cán khách thu thập hàng thơng tin bảo xác theo u c u VBARD Rất tích cực hợp tác việc cung cấp thông tin Thông tin đƣợc cung cấp đạt yêu c u Hợp tác mức trung bình Không đ y đủ không hẹn Không hợp tác việc cung cấp thông tin đƣa thông tin khơng xác 19 Tỷ trọng số dƣ tiền gửi bình >= 20% quân (trong 12 tháng qua)/ Dƣ nợ bình quân doanh nghiệp Từ 10% đên dƣới 20% Ngân hàng (trong 12 tháng Từ 5% đên dƣới 10% qua) Từ 2% đên dƣới 5% Hệ thống tự động tính tốn < 2% 20 Tỷ trọng doanh số chuyển qua > 100 ngân hàng tổng doanh thu 70-100 (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn ngân hàng 50-70 tổng số vốn đƣợc tài trợ 30-50 DN < 30 21 Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) VBARD Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD với mức độ lớn so với ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD với mức độ nhƣ ngân hàng khác Hệ thống tự động tính tốn TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD với mức độ thấp nhiều ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD không sử dụng 22 Thời gian quan hệ tín dụng >= năm với Từ năm đến dƣới năm VBARD Từ năm đến dƣới năm Từ đến dƣới năm Dƣới năm 23 Tình trạng nợ hạn Khơng có nợ q hạn/ Khơng ngân hàng khác có dƣ nợ vay ngân hàng 12 tháng qua khác Có nợ hạn ngân hàng khác/ Khơng có dƣ nợ vay ngân hàng khác không đủ điều kiện vay/ Khơng có thơng tin 24 Định hƣớng quan hệ tín Phát triển dụng với khách hàng theo Duy trì quan điểm CBTD Thoái lui d n Chấm dứt V Các nhân tố bên 25 Triển vọng ngành Đang giai đoạn phát triển cao Lựa chọn Đánh giá lại của cán khách thu thập hàng thông tin TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Tƣơng đối phát triển Ổn định Có dấu hiệu suy thoái Đang suy thoái 26 Khả gia nhập thị trƣờng (cùng ngành/ lĩnh vực kinh doanh) doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Rất khó Khó, đòi hỏi đ u tƣ vốn lao động lớn, trình độ cao Bình thƣờng Tƣơng đối dễ Rất dễ 27 Khả sản phẩm DN Rất khó, thị trƣờng chƣa có sản bị thay "sản phẩm thay vòng phẩm thay thế" năm tới Tƣơng đối khó Bình thƣờng Tƣơng đối dễ Rất dễ, thị trƣờng có nhiều sản phẩm thay cho ngƣời tiêu dùng lựa chọn 28 Tính ổn định nguồn Rất ổn định nguyên liệu đ u vào/ Chi phí đ u vào (khối lƣợng Tƣơng đối ổn định có biến động nhƣng ảnh hƣởng đến giá cả) hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp Không ổn định, ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận Lựa chọn Đánh giá lại của cán khách thu thập hàng thông tin TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn 29 Các sách Có sách bảo hộ / khuyên khích Chính phủ, Nhà / ƣu đãi doanh nghiệp tận dụng nƣớc sách phát huy hiệu cao hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Có sách bảo hộ / khun khích / ƣu đãi doanh nghiệp tận dụng sách hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhiên hiệu mức thấp Khơng có sách bảo hộ, ƣu đãi; có nhƣng doanh nghiệp khơng thể tận dụng để sách phát huy hiệu hoạt động kinh doanh Hạn chê phát triển 30 Ảnh hƣởng sách nƣớc - thị trƣờng xuất doanh nghiệp Các sách thị trƣờng XK thuận lợi; DN cập nhật thƣờng xuyên sách có quy trình hoạt động đảm bảo tuân thủ theo yêu c u thị trƣờng xuất Thuận lợi Trung bình/ Khơng xuất Khơng thuận lợi Rất khó khăn, có ảnh hƣởng tiêu cực đên hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Lựa chọn Đánh giá lại khách cán hàng thu thập thông tin TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn 31 Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên Rất phụ thuộc Lựa chọn Đánh giá lại khách cán hàng thu thập thông tin Có phụ thuộc nhƣng ảnh hƣởng khơng đáng kể Phụ thuộc nhiều Phụ thuộc hoàn toàn VI Các đăc điểm hoạt đông khác 32 Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp nguồn nguyên liệu đ u vào Ít phụ thuộc Bình thƣờng Phụ thuộc nhiều khó có khả tìm kiêm nhà cung cấp khác để thay thê c n thiêt 33 Sự phụ thuộc vào Nhu c u sản phẩm thị trƣờng số ngƣời tiêu lớn dùng (sản phẩm đ u Bình thƣờng ra) Sản phẩm đ u đƣợc bán cho số ngƣời tiêu dùng định, khó có khả tiêu thụ sản phẩm cho đối tƣợng khác 34 Tốc độ tăng trƣởng > 10% doanh thu thu n trung bình DN Từ 5% đên dƣới 10% năm g n Từ 1% đên 5% Hệ thống tự động tính toán vào báo cáo kêt kinh doanh năm liền kề Từ 0% đên 1% 18 % 15-18 % 12-15 % Hệ thống tự động tính tốn nhập bảng cân đối kê toán năm liền kề TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Lựa chọn Đánh giá lại cán khách hàng bội thu thập thông tin 35 ROE bình quân doanh nghiệp 8-12 % năm g n so với tiêu < % ROE ngành Quy mơ trung bình > 20 % 17-20 % Hệ thống tự động tính toán nhập bảng cân đối kế toán năm liền kề 13-17 % 8-13 % 22 % 19-22 % 15-19 % 10-15 % < 10 % 36 Số năm hoạt động DN ngành (tính từ thời điểm có sản phẩm thị trƣờng) Hơn 10 năm Từ năm đến dƣới 10 năm Từ năm đến dƣới năm Từ năm đến dƣới năm Dƣới năm 37 Phạm vi hoạt động doanh Tồn quốc, có nghiệp (Phạm vi tiêu thụ sản phẩm) hoạt động xuất Tồn quốc, khơng có hoạt động xuất Trong phạm vi miền Trong phạm vi tỉnh Trong phạm vi nhỏ Hệ thống tự động tính tốn nhập bảng cân đối kế toán năm liền kề TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Lựa chọn khách hàng Đánh giá lại cán bội thu thập thơng tin 38 Uy tín doanh nghiệp với ngƣời Có thƣơng hiệu đƣợc đăng ký tiêu dùng nƣớc, đƣợc nhận giải thƣởng cấp quốc gia/quốc tế (cho chất lƣợng, uy tín sản phẩm) Có thƣơng hiệu đƣợc nhiều ngƣời tiêu dùng biết đến đƣợc nhận giải thƣởng cấp tỉnh/ thành phố Ngƣời tiêu dùng biết đến mức bình thƣờng Đang tạo lập thƣơng hiệu, ngƣời tiêu dùng biết đến Chƣa quan tâm đến thƣơng hiệu 39 Mức độ bảo hiểm tài sản > =70% Đánh giá trên: Tổng số tiền bảo hiểm Từ 50% đến dƣới 70% đƣợc bồi thƣờng từ HĐBH tài sản cố định hàng tồn kho/ (Giá Từ 30% đến dƣới 50% trị TSCĐ doanh nghiệp + Giá trị Từ 10% đến dƣới 30% hàng tồn kho) (%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn