Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

1,570 23 0
  • Loading ...
1/1,570 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH D NG PHÁT TRI N NGUN NHÂN L C CHO CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A TRÊN ðA BÀN THÀNH PH ᄂ BUÔN MA THUT, TNH ðK LK LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH D NG PHÁT TRI N NGUN NHÂN L C CHO CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A TRÊN ðA BÀN THÀNH PH ᄂ BUÔN MA THUT, TNH ðK LK Chuyên ngành: Kinh t phát trin Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N Ng i h -ng dn khoa h c: GS TS NGUYN TR !NG SƠN ðà Nng – Năm 2016 L!I CAM ðOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s li u, k ᄂ t qu nêu Lun văn trung th ᄂ c chưa tng đ c cơng b bt kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Nguyn Th D ng M#C L#C M$ ð%U 1 Tính c p thi tc t hài lòng b Hài lòng c Khơng hài lòng d Ý ki n khác 3.Theo Anh (ch ) nguyên nhân DNNVV khơng có sách PTNNL a H ᄉ n ch v tư b Khơng có kinh phí c Khơng áp dng Cơng ngh m4i Anh/ch đánh th v kh t! h5c mc ñ tuân th , l;ng nghe, ti p thu ý ki n? a R t tt b Tt c Bình th %ng d Y u Anh (ch ) cm nhn vic th!c hin sách c a Nhà n 4c ñi v4i Doanh nghip h ᄉ p lý? a R t phù h ᄉ p b Tương phù h ᄉ p c Khơng phù h ᄉ p d Không quan tâm Doanh nghip Anh/ch áp dng hình thc đào t ᄉ o nào? a C= nhân viên h5c t ᄉ i n 4c ngồi b C= nhân viên h5c cao h5c, ñ ᄉ i h5c c ði th!c t , hu n d Thuê chuyên gia tư v n e Hình thc khác (tài liu, đĩa VCD…) Doanh nghip Anh/ch c vào nh/ng tiêu chí ñ xác ñ nh nhu c8u ñào t ᄉ o PTNNL? a Căn c vào nhim v b Yêu c8u cơng vic c Căn c đánh giá cơng vic d Căn c s! h? tr ᄉ c a t chc e Khác Anh/ch có cm th y hài lòng v4i mc lương, th 6ng, sách đãi ng mà DN tr hin nay? a R t hài lòng b.Hài lòng c Khơng hài lòng d.Ý ki n khác Anh/ch đánh giá v khơng khí văn hóa, trang thi t b điu kin làm vic hin th nào? a R t hài lòng b.Hài lòng c Khơng hài lòng d.Ý ki n khác 10.Anh/ch ñánh giá v công tác phát trin NNL c a Nhà n 4c ñi v4i DN hin th nào? a R t hài lòng b.Hài lòng c Khơng hài lòng d.Ý ki n khác XIN CHÂN THÀNH C(M ƠN S GIÚP ðu C,A QUÝ ÔNG/BÀ! ... NH VÀ V A TRÊN ðA BÀN THÀNH PH ᄂ BUÔN MA THUT, TNH ðK LK LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN TH D NG PHÁT TRI N NGUN NHÂN L C CHO CÁC DOANH. .. CHƯƠNG TH C TRNG PHÁT TRI N NGUN NHÂN L C CHO CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A TI THÀNH PH ᄂ BUÔN MA THUT, TNH ðKLK 40 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIN DNNVV TI THÀNH PH' BUÔN MA THU T, T-NH... PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC CHO CÁC DNNVV TI TP BUÔN MA THU T ð+N NĂM 2020 83 3.1.1 Quan ñim v phát trin ngu n nhân l!c cho DNNVV 83 3.1.2 Mc tiêu phát trin ngu n nhân l!c cho DNNVV c a TP Buôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk , Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn