Hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh đắk lắk

116 32 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  - - NGÔ THANH ĐOAN THƢ HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  - - NGÔ THANH ĐOAN THƢ HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng, năm 2016 Tác giả Ngô Thanh Đoan Thƣ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm huy động vốn 1.1.2 Phân loại nguồn vốn huy động 1.1.3 Vai trò huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 14 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CủA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.2.1 Phân tích bối cảnh mơi trƣờng ảnh hƣởng đến công tác huy động vốn ngân hàng thƣơng mại .17 1.2.2 Những biện pháp mà ngân hàng thực nhằm đạt đƣợc mục tiêu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 24 1.2.3 Tổ chức công tác huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 29 1.2.4 Các tiêu phản ánh kết công tác huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 34 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮKLẮK 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2012 – 2014 40 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 45 2.2.1 Phân tích bối cảnh mơi trƣờng ảnh hƣởng đến công tác huy động vốn ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 45 2.2.2 Những giải pháp mà ngân hàng thực để đạt đƣợc mục tiêu huy động vốn VietinBank thời gian qua 49 2.2.3 Tổ chức công tác huy động vốn ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk .52 2.2.4 Kết huy động vốn ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk từ năm 2012 đến năm 2014 .54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 75 2.3.1 Kết đạt đƣợc 75 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG .82 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 83 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 83 3.1.1 Định hƣớng chung ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 83 3.1.2 Định hƣớng huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 84 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 86 3.2.1 Vận dụng sách lãi suất linh hoạt .86 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm 88 3.2.3 Mở rộng mạng lƣới giao dịch 91 3.2.4 Hợp lý hóa cấu huy động vốn 92 3.2.5 Đẩy mạnh công tác quảng bá 93 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng 94 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Đối với Chính phủ 95 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 96 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG .98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH : Công nghiệp hóa HĐH : Hiện đại hóa NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TMCP : Thƣơng mại cổ phần NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHCT : Ngân hàng Cơng Thƣơng TGTT : Tiền gửi tốn TGTK : Tiền gửi tiết kiệm TCTD : Tổ chức tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc PGD : Phòng giao dịch NHTW : Ngân hàng Trung ƣơng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn VietinBank Đắk Lắk từ năm 2012 – 2014 41 2.2 Tình hình cho vay VietinBank Đắk Lắk từ năm 20122014 42 2.3 Kết hoạt động kinh doanh VietinBank Đắk Lắk từ năm 2012-2014 44 2.4 Quy mô huy động vốn từ năm 2012 – 2014 55 2.5 Số lƣợng khách hàng gửi tiền từ năm 2012 – 2014 57 2.6 Thị phần huy động vốn VietinBank Đắk Lắk 58 2.7 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2012- 2014 60 2.8 Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 2012 – 2014 62 2.9 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền từ năm 2012 – 2014 64 2.10 Cơ cấu huy động vốn theo mục đích gửi tiền từ năm 2012 – 2014 66 2.11 Lãi suất bình quân đầu vào, đầu từ năm 2012 – 2014 68 2.12 Chi phí huy động vốn từ năm 2012 – 2014 69 2.13 Một số rủi ro tác nghiệp hoạt động huy động vốn VietinBank Đắk Lắk năm 2012 -2014 71 2.14 T 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên đồ, biểu đồ Cơ cấu tổ chức VietinBank Đắk Lắk Trang 40 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên đồ, biểu đồ Trang 2.1 Tình hình huy động vốn VietinBank Đắk Lắk từ năm 2012 – 2014 41 2.2 Tình hình cho vay VietinBank Đắk Lắk từ năm 20112014 43 2.3 Quy mô huy động vốn từ năm 2012 – 2014 55 2.4 Số lƣợng khách hàng gửi tiền từ năm 2012 – 2014 57 2.5 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2012- 2014 60 2.6 Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 2012 – 2014 62 2.7 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền từ năm 2012 – 2014 65 2.8 Cơ cấu huy động vốn theo mục đích gửi tiền từ năm 2012 – 2014 67 91 máy bay, xe khách,… Đồng thời, thông qua tài khoản tƣ vấn cho khách hàng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp họ có nhu cầu nhƣ: tín dụng, bảo lãnh, mua bán ngoại tệ, tƣ vấn tài chính,… 3.2.3 Mở rộng mạng lƣới giao dịch Trƣớc xu cạnh tranh thị trƣờng ngày gay gắt, mạng lƣới phòng giao dịch chi nhánh đóng vai trò quan trong việc phát triển hoạt động kinh doanh Các phòng giao dịch đƣợc xem kênh phân phối hiệu ngân hàng VietinBank Đắk Lắk nên mở rộng mạng lƣới giao dịch việc thành lập thêm phòng giao dịch Hiện với 07 phòng giao dịch địa bàn Tp.Buôn Ma Thuột ba huyện (CƣMgar, Eakar Thị xã Buôn Hồ) Tuy nhiên chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu cần thiết lƣợng khách đông, nhiều ngƣời gửi tiền ngƣời rút tiền phải chờ đợi lâu họ đến ngân hàng có tiền gửi, đến hạn rút mà họ hành chính, ngân hàng làm việc nhƣ thời gian quy dịnh Chính nhiều phòng giao dịch đơng khách không đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Ngân hàng cần mở thêm phòng giao dịch nơi đơng dân cƣ huyện có tiềm tỉnh chƣa có phòng giao dịch nhƣ: - Huyện KrơngPắc: Đây huyện nằm vị trí trung tâm Tp.Buôn Ma Thuột huyện Eakar, Krông Bông, Krơng Búk Có diện tích trồng cà phê lớn tập trung vào số công ty trực thuộc tỉnh quản lý thuộc tổng Công ty Cà phê Việt nam nhƣ: Công ty cà phê Phƣớc An, Công ty cà phê Thắng Lợi,… thuận lợi việc đầu tƣ cho vay chăm sóc cà phê, phân bón,… thu hút nguồn vốn - Huyện KrơngAna: Có tiềm đầu tƣ cho hộ kinh doanh, cá nhân - Huyện Eahleo: huyện có diện tích rộng, giáp ranh huyện 92 KrơngBúk ranh gíơi tỉnh Gia lai Tập trung nhiều doanh nghiệp trồng rừng kinh doanh nông sản thuận tiện cho việc đầu tƣ trung dài hạn Trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột cần xem xét mở PGD Đạt lý, khu vực dân cƣ lâu năm nhƣ Điện Biên Phủ, khu trung cao Phan Chu Trinh, chợ Buôn Ma Thuột,… Đây khu vực gần chợ lớn, nơi tập trung hộ kinh doanh buôn bán lớn doanh nghiệp vừa nhỏ thuận lợi cho việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thu hút nguồn tiền gửi,… Trong việc quy hoạch mạng lƣới phòng giao dịch: nhanh chúng, kịp thời việc lựa chọn địa điểm, tránh chồng chéo cạnh tranh khách hàng phòng giao dịch - Thƣờng xuyên cải tạo, nâng cấp sở vật chất, đảm bảo phòng giao dịch ln đƣợc khàng trang sẽ, tạo hình ảnh đẹp VietinBank Đắk Lắk - Thƣờng xuyên tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng kỹ chăm sóc khách hàng, kiến thức khách hàng cơng tác khách hàng cho tồn thể đội ngũ cán công nhân viên VietinBank Đắk Lắk 3.2.4 Hợp lý hóa cấu huy động vốn Hiện nay, vần đề cấu nguồn vốn vấn đề mà Vietinbank Đắk Lắk cần quan tâm Nguồn vốn có kỳ hạn dƣới 12 tháng chiếm 95%, nguồn vốn có kỳ hạn 12 tháng chiếm % tổng nguồn vốn Cơ cấu nguồn vốn gắn liền với kỳ hạn sử dụng vốn bị khống chế tỷ lệ Ngân hàng Nhà nƣớc Trên thực tế, Vietinbank Đắk Lắk nhu cầu sử dụng vốn cho vay trung dài hạn lớn Vì vậy, để đáp ứng nguồn vốn này, giải pháp tốt VietinBank Đắk Lắk cho đời sản phẩm dài hạn nhƣ trái phiếu, kỳ phiếu dài hạn VNĐ nhƣ loại ngoại tệ khác với 93 sách ƣu đãi hấp dẫn lãi suất, quà tặng cho khách hàng khách hàng gửi tiền, nhằm bổ sung vào nguồn vốn trung dài hạn 3.2.5 Đẩy mạnh công tác quảng bá Vietinbank Đắk Lắk cần có chiến lƣợc quảng cáo sâu rộng phƣơng tiện thông tin đại chúng để xây dựng hình ảnh ngân hàng lòng dân chúng Hiện phƣơng tiện thông tin đại chúng, thấy tràn ngập quảng cao hàng tiêu dùng, sản phẩm ngân hàng hầu nhƣ sản phẩm truyền thống nhƣ tiết kiệm, cho vay, kỳ phiếu, trái phiếu, Các dịch vụ mới, sản phẩm hầu nhƣ chƣa đƣợc dân chúng biết đến Vì vậy, vào tình hình thực tế mình, VietinBank Đắk Lắk cần có chiến lƣợc quảng cáo sâu rộng phƣơng tiện thông tin đại chúng Đặc biệt công tác huy động vốn, quảng cáo sản phẩm khâu thiếu đƣợc, việc làm cần thiết giúp ngân hàng đạt hiệu cao huy động vốn Khách hàng không nắm rõ sản phẩm tiết kiệm mà ngân hàng có Uy tín ngân hàng vấn đề nhƣng việc giới thiệu sản phẩm dịch vụ lại vấn đề khác Khách hàng tin tƣởng ngân hàng nhƣng họ đƣợc sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có khách hàng có nhu cầu đƣợc biết thơng tin từ ngân hàng khác việc họ lựa chọn sản phẩm ngân hàng khác đƣơng nhiên Một hình thức marketing hiệu đƣợc nhiều khách hàng quan tâm phát tờ rơi rộng rãi VietinBank Đắk Lắk làm tờ rơi giới thiệu dịch vụ, sản phẩm nhƣ dẫn cần thiết quyền lợi khách hàng số vấn đề trọng tâm nhƣ thủ tục, hình thức huy động, loại kỳ hạn lãi suất tƣơng ứng, quyền lợi thiết thực ngƣời gửi tiền, tiện ích sản phẩm, Để thực thành công công tác marketing ngân hàng, phận chuyên trách, tất nhân viên nhƣ Ban lãnh đạo phải tham gia 94 vào hoạt động này, coi tiếp thị công tác trọng tâm, trách nhiệm toàn thể cán công nhân viên Với giao tiếp lịch sự, phục vụ tận tình mình, cán ngân hàng tham gia cách tự nhiên vào hoạt động marketing ngân hàng Sự giao tiếp thành công nhân viên với khách hàng tạo hình ảnh tốt ngân hàng, đồng thời tạo lòng tin khách hàng với ngân hàng Đây hình thức quảng cáo tốt cho ngân hàng với chi phí thấp 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Các ngân hàng xem khách hàng đối tƣợng mà ngân hàng cần hƣớng tới để phục vụ xây dựng sách sách phát triển nhằm đáp ứng ngày cao nhu cầu khách hàng Chính đua liệt ngân hàng hoạt động huy động vốn nhƣ hoạt động khác ngân hàng, khách hàng hồn tồn quyền lựa chọn cho ngân hàng thích hợp để giao dịch Do vậy, để đạt đƣợc kết kinh doanh tốt điều kiện cạnh tranh ngân hàng, VietinBank Đắk Lắk chủ động tìm đến khách hàng Có nhƣ vậy, VietinBank Đắk Lắk có điều kiện nắm bắt, nghiên cứu sâu sắc nhu cầu nhóm khách hàng, từ đƣa sản phẩm, dịch vụ phù hợp VietinBank Đắk Lắk tiến hành phân định nhóm khách hàng theo đối tƣợng, ví dụ khách hàng cá nhân phân định thành ba nhóm khách hàng hạng sang, khách hàng trung lƣu khách hàng bình dân Trên sở phân loại nhƣ vậy, ngân hàng có đánh giá nhóm khách hàng nhƣ có số ƣu đãi kịp thời, nắm bắc nhu cầu khách hàng để nhanh chóng đáp ứng, tạo gắn bó ngân hàng khách hàng VietinBank Đắk Lắk cần tận dụng tiện ích cơng nghệ thông tin đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng 95 Làm tốt công tác cán bộ, bồi dƣỡng nhận thức tầm quan trọng công tác khách hàng Hoạt động kinh doanh ngân hàng có hoạt động huy động vốn hoạt động phức tạp, dựa sở mối quan hệ với đông đảo khách hàng thuộc thành phần khác Do đó, cán VietinBank Đắk Lắk cần có nhận thức tồn diện khách hàng, khơng ngừng tự nâng cao trình độ chun mơn, am hiểu sản phẩm mới, nắm vững quy định, quy chế có liên quan để chủ động đáp ứng nhu cầu khách hàng, phục vụ cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện, tạo tin tƣởng, thoải mái khách hàng đến giao dịch VietinBank Đắk Lắk cần tiếp tục đầu tƣ cho địa điểm giao dịch tiền gửi dân cƣ thuận tiện, lịch sự, khàng trang, đẹp; trang bị công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng; tổ chức làm việc để tiếp nhận tiền gửi khách hàng; khuyến khích vật chất, quà tặng mang tính chất động viên để thu hút khách hàng; tăng cƣờng quảng cáo uy tín lợi VietinBank Đắk Lắk khách hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát Điều hành sách tiền tệ, tài khóa chặt chẽ, linh hoạt gắn kết sách tài khóa với sách tiền tệ theo mục tiêu tăng cƣờng ổn định vĩ mô bảo đảm tăng trƣởng hợp lý Tiếp tục hạ lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm phát, điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trƣờng, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, hoàn thiện chế quản lý thị trƣờng vàng, cải thiện cán cân toán quốc tế tăng dự trữ ngoại hối Tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế kiều hối Thực đồng giải pháp để tăng cƣờng ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát mức thấp Nâng cao lực dự báo, chủ động điều 96 hành có phản ứng sách phù hợp kịp thời để ứng phó có hiệu với tác động tiêu cực đến kinh tế Cân đối cung cầu mặt hàng thiết yếu Thực quán chủ trƣơng quản lý giá theo chế thị trƣờng có điều tiết Nhà nƣớc điện, than, xăng dầu, dịch vụ cơng theo lộ trình phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát Tăng cƣờng quản lý thị trƣờng, giá cả, chống đầu buôn lậu Chủ động cung cấp thơng tin xác, kịp thời tình hình kinh tế vĩ mơ để hạn chế việc tăng giá tâm lý Việc ổn định kinh tế vĩ mơ góp phần ổn định tâm lý tạo niềm tin dân chúng sách kinh tế vĩ mơ phủ - Tái cấu ngân hàng thƣơng mại TCTD khác Diễn biến kinh tế vĩ mơ có ảnh hƣởng sâu sắc đến hoạt động kinh doanh ngân hàng ngƣợc lại Đặc biệt, kinh tế chuyển đổi nhƣ Việt Nam, TCTD kênh dẫn vốn cho kinh tế Cần phải đẩy nhanh tiến trình cấu lại tổ chức tài chính, tín dụng yếu Nghiêm khắc xử lý hành vi vi phạm pháp luật hoạt động tài ngân hàng Hỗ trợ lành mạnh thị trƣờng chứng khoán 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Với vai trò quản lý điều hành hoạt động hệ thống Ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng Nhà nƣớc có vai trò định hƣớng cho Ngân hàng thƣơng mại hoạt động kinh doanh Với sách hợp lý cách thức điều hành đắn tiền đề tốt, tác động tới hoạt động huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thƣơng mại công tác huy động vốn, Ngân hàng Nhà nƣớc cần tiếp tục thực sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với biến động thị trƣờng thông qua việc sử dựng hữu hiệu công cụ sách tiền tệ nhằm kiểm sốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, giúp cho 97 NHTM huy động đƣợc nhiều vốn kinh tế Ngân hàng Nhà nƣớc nên quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc hợp lý có biện pháp điều chỉnh thích hợp có biến động từ thị trƣờng, khơng nên quy định tỷ lệ q cao làm tăng chi phí nguồn vốn huy động làm ảnh hƣởng đến nguồn cho vay nhƣ lợi nhuận ngân hàng Tăng cƣờng công tác tổ chức tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh trƣờng hợp vi phạm pháp luật tiền tệ hoạt động Ngân hàng đặc biệt trƣờng hợp huy động vốn trái phép, cạnh tranh không lành mạnh Ngân hàng thƣơng mại, gây rối loạn thị trƣờng huy động vốn địa bàn tỉnh Ngân hàng Nhà nƣớc cần quy định cụ thể thông tin, số liệu hoạt động mà tổ chức tín dụng bắt buộc phải công khai cho công chúng biết theo hƣớng phù hợp với thông lệ quốc tế Qua giúp khách hàng có đƣợc đánh giá đắn tình hình tài NHTM đƣa định đắn cho riêng 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam NHTMCP Công Thƣơng Việt Nam cần có biện pháp thực đồng chỉnh sửa hoàn thiện cơng nghệ thơng tin, hoạt động kế tốn văn điều hành quy định huy động vốn có nhiều bất cập, chƣa hợp lý Điều làm giảm ƣu VietinBank Đắk Lắk, việc huy động vốn gặp nhiều trở ngại việc thống kê báo cáo quản lý khách hàng nhƣ sách chăm sóc tiếp thị khách hàng Thƣờng xuyên xây dựng sản phẩm huy động vốn trung dài hạn với sách ƣu đãi lãi suất, chƣơng trình khuyến hấp dẫn khách hàng giúp cho chi nhánh gia tăng nguồn vốn trung dài hạn, cải thiện đƣợc cấu nguồn vốn chi nhánh Cần tăng cƣờng mở lớp tập huấn, tham quan ngồi nƣớc 98 cho cán cơng nhân viên làm cơng tác huy động vốn nhằm nâng cao trình độ cán công nhân viên phù hợp yêu cầu thời kỳ hội nhập Bên cạnh đó, cần thƣờng xuyên tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động chi nhánh, thu thập ý kiến đóng góp từ sở, góp phần đề văn phù hợp với tình hình thực tế Nhanh chóng hoàn thiện áp dụng rộng rãi dịch vụ ngân hàng điện tử đại: Vietinbank at home, Vietinbank Ipay, SMS banking,… cách đồng toàn hệ thống để gia tăng nguồn vốn tạm thời tốn góp phần nâng cao hiệu huy động vốn cho chi nhánh.Cần nêu cao vai trò phận kiểm tra kiểm soát nội NHCT VN tăng cƣờng tính độc lập phận KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở lý luận chƣơng thực phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn chƣơng 2, chƣơng luận văn đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác huy động vốn để thực tốt thời gian tới Các giải pháp đƣa mang tính thực tiễn cao, gắn liền với thực trjang huy động vốn VietinBank Đắk Lắk, góp phần giải đƣợc vấn đề vƣớng mắc công tác huy động vốn thời gian qua 99 KẾT LUẬN Hệ thống NHTM đóng vai trò trung gian điều hòa vốn kinh tế, thực huy động khối lƣợng vốn lớn từ nhiều nguồn khác nƣớc Trên sở đó, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tƣ phục vụ mục đích tiêu dùng dân cƣ nhiều mục tiêu kinh tế xã hội khác Công tác huy động vốn từ TCKT dân cƣ khâu quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tƣ sinh lời Tuy nhiên, khả huy động vốn ngân hàng nhiều hạn chế gặp nhiều khó khăn biến động kinh tế nƣớc, tâm lý khách hàng nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng Do đó, NHTM cần có biện pháp, sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu nguồn vốn huy động đƣợc nhƣ cần có hỗ trợ tạo điều kiện đồng bộ, kịp thời từ Chính phủ, NHNN quan ban ngành có liên quan Sự cạnh tranh mạnh lĩnh vực tài ngân hàng vừa thách thức ngân hàng động lực giúp ngân hàng ngày phải hoàn thiện để tạo lập chỗ đứng vững phát triển hoạt động kinh doanh ngày hiệu Trong cạnh tranh ấy, chạy đua ngân hàng để tăng trƣởng nguồn vốn huy động chạy đua khốc liệt Thị phần huy động vốn thƣớc đo đánh giá thái độ, niềm tin khách hàng ngân hàng Bên cạnh đó, áp lực việc tăng quy mô hoạt động, quy mô vốn nhƣ xu hƣớng cấu lại ngành ngân hàng đặt yêu cầu cấp bách NHTM chạy đua tìm kiếm lợi nhuận, phân chia thị trƣờng khẳng định tên tuổi VietinBank Đắk Lắk nhƣ nhiều NHTM khác nổ lực chạy đua Vấn đề 100 đặt cho VietinBank Đắk Lắk - Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động vốn NHTM Trong trình bày có chọn lọc sở lý luận chung hoạt động huy động vốn, nội dung phân tích tình hình huy động vốn, tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn Viettinbank Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2012 - 2014 Qua kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân công tác huy động vốn - Từ thực trạng huy động vốn với định hƣớng ngân hàng, luận văn đƣa số giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động vốn VietinBank Đắk Lắk Đồng thời, luận văn có số kiến nghị, đề xuất Chính Phủ, NHNN VietinBank để giải pháp mang tính khả thi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Đắk Lắk năm 2012 – 2014 [2] Báo cáo hoạt động huy động vốn ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Đắk Lắk năm 2012 – 2014 [3] Lâm Chí Dũng, Quản trị ngân hàng thương mại, Trƣờng đại học Đà Nẵng (năm 2014) [4] Nguyễn Bạch Hồng (2014), Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh [5] Thái Trịnh Nam (2011), Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh [6] Bùi Thị Phƣơng Thảo (2012), Mở rộng huy động vốn ngân hàng TMCP Ngoại thươngChi nhánh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh [7] Nguyễn Hoàng Thơ (2014), Hồn thiện cơng tác huy động vốn ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Website www.tapchikinhte.com www.vietinbank.vn www.laisuat.vn www.thoibaonganhang.vn www.daklak.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Nhằm mục đích phục vụ ngày tốt khách hàng đến giao dịch ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý khách hàng thông qua biểu mẫu dƣới bỏ vào hòm thƣ góp ý ngân hàng Tên khách hàng:……………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………… Số CMND:……………………… a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c Tƣơn d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e Ý kiến đóng góp khác quý khách hàng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến quý khách hàng! ... “Hồn thiện cơng tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk với mục đích đóng góp phần nhỏ bé cơng tác huy động vốn chi nhánh NHTM CP Công thƣơng chi nhánh Đắk Lắk. .. luận công tác huy động vốn NHTM - Phân tích cơng tác huy động vốn ngân hàng Công Thƣơng Việt - Đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác huy động vốn ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk. .. hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Qua đó, nghiên cứu đƣa giải pháp hồn thiện cơng tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh đắk lắk , Hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn