Phát triển cây sắn trên địa bàn tỉnh phú yên

1,641 24 0
  • Loading ...
1/1,641 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM QUC HOÀNG PHÁT TRIN CÂY SN TRÊN ðA BÀN T NH PHÚ YÊN LUN VĂN THC SĨ KINH T ðà N ng, năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM QUC HOÀNG PHÁT TRIN CÂY SN TRÊN ðA BÀN T NH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Kinh t Phát trin Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: GS TS Trương Bá Thanh ðà N ng, năm 2016 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t ký cơng trình khác Tác gi Phm Quc Hoàng MC LC DANH MC CÁC BNG i DANH MC CÁC HÌNH ii M- ðU 1 Tính c p thit c!a ñ# tài M$c tiêu nghiên c%u ði t &ng phm vi nghiên c%u Phương pháp nghiên c%u B c$c c!a lu'n văn T(ng quan tài li)u nghiên c%u CHƯƠNG CƠ S- LÝ LUN V, PHÁT TRIN CÂY SN 1.1 ð-C ðIM VÀ VAI TRÒ C.A CÂY SN 1.1.1 Mt s khái nhim 1.1.2 ðc ñim c a s n 1.1.3 Vai trò c a s n 12 1.2 N/I DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIN CÂY SN 15 1.2.1 V b n ð kL k Trong Chương trình sn Vit Nam h !ng t!i năm 2000 Thông tin v hi th os n Vit Nam t chc ti Vin Khoa hc K+ thu't Nông nghip Mi n Nam, ngày 4-6/03/1997 (Hoàng Kim Nguy*n ðăng Mãi) Nhà Xut b n Nơng nghip TP H ᄂ Chí Minh, trang 136-146 [16] Vũ Văn Nâm, 2009 ð tài Phát tri ᄂ n nông nghip bn vng Vit Nam [17] Nguy*n Th Xuân Thanh, 2012 ð tài Phát tri ᄂ n mía đ-a bàn tnh Bình ð-nh 92 PH LC Ph$ l$c 01: Bn ñ7 ñ t vùng sn xu t nơng nghi)p đ:a bàn t6nh 93 Ph$ l$c 02: Bn ñ7 s ñ3 cao (DEM) t6nh Phú Yên 94 Ph$ l$c 02: Di)n tích sn xu t s5n l n chim ñ t lâm nghi)p năm 2014 n tích snTT Huy n T6nh ð7ng Xuân 10 11 ða Lc Phú M" TT.La Hai Xuân Lãnh Xuân Long Xuân Ph c Xuân Quang Xuân Quang Xuân Quang Xuân Sơn Bc Xuân Sơn Nam 12 13 14 15 Hòa ðnh Tây Hòa Hi Hòa Quang Bc TT.Phú Hòa 16 17 18 19 20 21 P.Xuân ðài P.Xuân Thành Xuân Bình Xuân Lâm Xuân Th Xuân Th 22 23 24 25 26 27 28 ðc Bình ðơng ðc Bình Tây Eaba Eabar Eabia Ealam Ealy Phú Hòa Sơng C>u Sông Hinh Xã Tng cng (ha) (%) T4 l (ha) 22.550,9 2.326,2 49,6 849,1 17,6 337,7 91,1 682,3 192,4 60,4 13,3 16,6 16,0 436,4 15,1 415,1 5,5 0,8 19,1 0,7 1,2 17,2 10.205,2 2.263,3 292,9 397,0 1.529,2 147,2 241,7 2.227,8 100,0 10,3 0,2 3,8 0,1 1,5 0,4 3,0 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 1,9 0,1 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 45,3 10,0 1,3 1,8 6,8 0,7 1,1 9,9 15.562,8 1.734,2 7,2 849,1 17,6 286,0 55,8 272,3 188,2 25,3 3,6 13,2 16,0 238,3 15,1 222,9 0,3 5,3 1,1 4,2 8.672,1 2.250,5 224,2 395,5 1.529,2 147,2 241,7 792,9 95 1,8 29 30 31 32 Eatrol Sông Hinh Sơn Giang TT.Hai Riêng 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Cà Lúi Eacharang Krongpa Ph c Tân Sơn ðnh Sơn Hà Sơn Hi Sơn Long Sơn Nguyên Sơn Ph c Sơn Xuân Sui Bc Sui Trai TT C ng Sơn Sơn Hòa Tây Hòa 47 48 49 50 51 52 TP.Tuy Hòa 53 Tuy An 54 55 56 58 59 60 61 62 Hòa M+ ðơng Hòa M+ Tây Hòa Phú Hòa Thnh Sơn Thành ðơng Sơn Thành Tây Hòa Ki ᄂ n An Dân An ðnh An Hi An Hi An Lĩnh An Nghi An Th An Xuân 750,5 130,5 2.203,7 21,6 7.935,3 113,0 966,7 686,6 307,9 370,1 667,3 1.045,5 558,4 994,3 357,9 762,1 161,8 830,6 113,3 3,3 0,6 9,8 0,1 35,2 0,5 4,3 3,0 1,4 1,6 3,0 4,6 2,5 4,4 1,6 3,4 0,7 3,7 0,5 744,6 130,5 2.200,1 15,8 3.448,1 65,4 598,9 554,7 242,0 193,6 385,6 342,2 368,6 31,4 32,9 53,4 27,3 546,4 5,7 1.428,6 10,7 21,9 2,8 350,8 1.042,4 40,8 40,8 159,4 0,2 0,1 1,0 6,3 0,0 0,1 0,0 1,6 4,6 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 2,1 0,1 1,8 0,3 0,3 1.389,8 6,6 2,8 350,7 1.029,8 10,3 10,3 64,7 0,1 1,0 0,0 3,6 0,0 45,4 12,9 p 22,1 p 65,4 66,8 96 Ph$ l$c 03: Yêu c>u s? d$ng ñ t c!a S5n ñ:a bàn t6nh Phú n Mc đ ᄂ thích h p đt ñai Cht l ng ñt ñai S1 Loi ñt (Mã s) S2 FRha, ACha FLha, ACvt, S3 N LVst, ARha, FLsz, FLgl, ACha, LVha, RGst, LPskh ACst RGst ð dc (Cp) 1; 4; - Thành ph!n gii (Cp) < 10 < 15 15 - Mc ñ ñá l,n (%) < 15 < 35 < 55 ≥ 55 Mc ñ t i (Mc) ð dày t!ng ñt (Cm) > 100 75-100 50-75 < 50 CEC (lñl/100 g) > 16 > 12 ≤ 12 - BS (%) > 20 ≤ 20 - - TBC (lñl/100 g) >2 ≤ - - > 5,2; < 7,0 > 4,8; < 7,6 > 0,8 ≤ 0,8 pHH2O OC (%) > 4,5; < 8,2 ≤ 4,5; > 8,2 - - 97 Ph$ luc 04 Hi)n trng s? d$ng ñ t t6nh Phú Yên M$c ñích s? d$ng TT Mã Di)n tích (ha) 506.057,23 T; l) (%) 100,00 T=NG DI1N TÍCH ð2T T0 NHIÊN ð2T NƠNG NGHI1P NNP 383.038,25 75,69 1.1 ð t sn xu t nông nghi)p SXN 128.838,05 25,46 1.1.1 ð t trng hàng năm CHN 110.713,96 21,88 1.1.1.1 ðt tr ᄂ ng lúa LUA 34.613,31 6,84 1.1.1.1.1 ðt chuyên trng lúa n !c LUC 23.981,38 4,74 1.1.1.1.2 ðt trng lúa n !c li LUK 8.385,15 1,66 1.1.1.1.3 ðt trng lúa nương LUN 2.246,78 0,44 1.1.1.2 ðt c% dùng vào chăn nuôi COC 2.886,40 0,57 1.1.1.3 ðt tr ᄂ ng hàng năm li HNC 73.214,25 14,47 1.1.1.3.1 ðt bng trng hàng năm khác BHK 46.937,60 9,28 1.1.1.3.2 ðt nương r.y trng hàng năm khác NHK 26.276,65 5,19 CLN 18.124,09 3,58 1.1.2 ð t trng lâu năm 1.1.2.1 ðt tr ᄂ ng công nghi 1,291.1.2 1.1.2.3 ðt tr ᄂ ng ăn qu lâu năm p lâu năm LNQ ðt tr ᄂ ng lâu năm khác LNC 6.553,39 4.821,07 0,95 LNK 6.749,63 1,33 1.2 ð t lâm nghi)p LNP 251.304,76 49,66 1.2.1 RSX 126.474,20 24,99 1.2.1.1 ð t rng s n xu t ðt có r#ng t nhiên sn xut RSN 57.221,20 11,31 1.2.1.2 ðt có r#ng tr ᄂ ng sn xut RST 31.841,57 6,29 1.2.1.3 ðt khoanh nuôi phc h ᄂ i r#ng SX RSK 10.921,02 2,16 1.2.1.4 ðt tr ᄂ ng r#ng sn xut RSM 26.490,41 5,23 1.2.2 ð t rng phòng h RPH 103.811,36 20,51 1.2.2.1 ðt có r#ng t nhiên phòng h RPN 56.206,05 11,11 1.2.2.2 ðt có r#ng tr ᄂ ng phòng h RPT 15.484,39 3,06 1.2.2.3 ðt khoanh nuôi phc h ᄂ i r#ng PH RPK 10.064,24 1,99 1.2.2.4 ðt tr ᄂ ng r#ng phòng h RPM 22.056,68 4,36 98 M$c ñích s? d$ng TT Mã 1.2.3 ð t rng ñ ᄂ c dng RDD Di)n tích (ha) 21.019,20 1.2.3.1 ðt có r#ng t nhiên đc dng RDN 14.151,50 2,80 1.2.3.2 ðt có r#ng tr ᄂ ng đc dng RDT 3.355,30 0,66 1.2.3.3 ðt khoanh nuôi phc h ᄂ i r#ng ðD RDK 3.195,50 0,63 1.2.3.4 ðt tr ᄂ ng r#ng ñc dng RDM 316,90 0,06 1.3 ð t nuôi tr7ng thu; sn NTS 2.595,91 0,51 1.3.1 TSL 2.457,73 0,49 TSN 138,18 0,03 1.4 ð t nuôi trng thu s n n c l ᄂ, m ᄂ n ð t nuôi trng thu s n n c ng ᄂ t ð t làm mui LMU 185,02 0,04 1.5 ð t nông nghi)p khác NKH 114,51 0,02 ð2T PHI NÔNG NGHI1P PNN 49.871,83 9,85 2.1 ðt9 OTC 6.557,20 1,30 2.1.1 ð t ti nông thôn ONT 5.062,31 1,00 2.1.2 ð t ti th ODT 1.494,89 0,30 2.2 ð t chun dùng CDG 24.518,62 4,85 2.2.1 ð t tr s quan, cơng trình s nghip CTS 275,84 0,05 1.3.2 2.2.1.1 T; l) (%) 4,15 TSC 0,052.2 ðt tr s khác 1.2 2.2.2 ð t quc phòng p NN TSK 7,56 0,00 CQP 2.151,25 0,43 2.2.3 ð t quc an ninh CAN 371,25 0,07 2.2.4 ðts n xu t, kinh doanh phi nông nghip ðt khu công nghi CSK 2.066,64 0,41 2.2.4.1 ðt tr s quan, cơng trình s nghi p 268,28 SKK 573,11 0,112.2.4 2.2.4.3 ðt s sn xut, kinh doanh SKC 1.104,18 0,22 ðt cho hot ñng khoáng sn SKS 190,46 0,04 2.2.4.4 ðt sn xut v't li u xây dng, gm s CCC 0,042.2 ð t có mc đích cơng cng SKX 19.653,64 198,89 3,88 2.2.5.1 ðt giao thông DGT 6.933,54 1,37 2.2.5.2 ðt thu4 li DTL 2.273,90 0,45 99 TT M$c đích s? d$ng Mã 2.2.5.3 ðt cơng trình l ng DNL Di)n tích (ha) 9.137,80 T; l) (%) 1,81 2.2.5.4 ðt cơng trình bưu vi*n thơng DBV 7,73 0,00 2.2.5.5 ðt s văn hoá DVH 61,73 0,01 2.2.5.6 ðt s y t ᄂ DYT 61,17 0,01 2.2.5.7 ðt s giáo dc - ñào to DGD 532,42 0,11 2.2.5.8 ðt s th dc - th thao DTT 84,85 0,02 2.2.5.9 ðt s nghiên cu khoa hc DKH 0,00 0,00 2.2.5.10 DXH 0,22 0,00 2.2.5.11 ðt s dch v v xã hi ðt ch DCH 60,53 0,01 2.2.5.12 ðt có di tích, danh thng DDT 445,73 0,09 2.2.5.13 ðt bãi thi, x lý cht thi DRA 54,02 0,01 2.3 ð t tơn giáo, tín ngưAng TTN 103,06 0,02 2.4 ð t nghĩa trang, nghĩa ñ:a NTD 1.665,84 0,33 2.5 ð t sông su i m4t nư c chuyên dùng SMN 16.938,14 3,35 2.6 ð t phi nông nghi)p khác PNK 88,97 0,02 ð2T CHƯA SC D NG CSD 73.147,15 14,45 3.1 ð t bDng chưa s? d$ng BCS 6.340,42 1,25 3.2 ð t ñ7i núi chưa s? d$ng DCS 64.278,27 12,70 3.3 Núi ñá khơng có rEng NCS 2.528,46 0,50 ... DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG PHM QUC HOÀNG PHÁT TRIN CÂY SN TRÊN ðA BÀN T NH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Kinh t Phát trin Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: GS... 19 1.3.4 Chính sách phát trin s n 19 K T LUN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG TH0C TRNG PHÁT TRIN CÂY SN TRÊN ðA BÀN T NH PHÚ YÊN 21 2.1 ð-C ðIM... NH PHÚ YÊN 21 2.1.1 ðc ñim t nhiên 21 2.1.2 ðc ñim v kinh t ᄂ - xã hi 35 2.1.3 Mt s sách v phát trin s n 37 2.2 TH0C TRNG PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây sắn trên địa bàn tỉnh phú yên , Phát triển cây sắn trên địa bàn tỉnh phú yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn