Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại sở NNPTNT tỉnh kom tum

145 30 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG H H NG C GI I H I N NG N NH N C I N ẠI Ở N NG NGHI À H N NG H N NH N H C u nn n : u n tr n n ã số: 60.34.01.02 ẬN ĂN HẠC Ĩ N ườ ướn dẫn o N ọc: GS INH D Đ Nẵn - Năm 2016 NH H GIỚI ỜI C Đ N Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác ác Đặn luận văn Hồn Cẩm C ỞĐ C T nh 2M p thi t t i ti u nghi n 3Đit Ph u ng, ph m vi nghi n u ng ph p nghi n u Ý nghĩ kho họ C u tr v thự tiễn t i lu n v n T ng qu n t i liệu CHƯƠNG CƠ Ở I N NG N NH N ẬN NG N NH N C H C 1 QUAN NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1 Qu n niệm v 1 Qu n niệm v ngu n nh n lự ph t triển ngu n nh n lự 10 1.2 TI N TR NH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC T CH C 11 T o l p môi tr ờng hỗ tr ph t triển ngu n nh n lự 11 ộng 1.2.2 Ph t triển n ng lự ng ời l o T o ộng lự l m việ ho ng ời l o 14 ộng 20 Ý NGH A C A VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG T CH C 26 ĐẶC ĐIỂM C A NGUỒN NHÂN LỰC TRONG T CH 141 T Đặ h ông iểm ngu n nh n lự C C NG 27 27 t h ông 28 CÁC NHÂN T NH HNG Đ N PHÁT TRIỂN NGUỒN 31 NHÂN LỰC Y u t kinh t 152 Yut 31 h nh trị - xã hội Gi o v Kho họ v ông nghệ 5 Truy n th ng lị h s To n 31 o t o uh v 32 33 v gi trị v n h hội nh p qu 34 t 34 TÓM TẮT CH ƠNG CHƯƠNG ẠI H 36 C ẠNG H I N NG Ở N NG NGHI À H N NH N I N N NG H N C NH KON TUM 37 T NG QUAN VỀ S N NG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH N TỈNH KON TUM 1 Ch n ng, nhiệm v 2 Bộ m y t Đặ h 37 37 46 iểm ngu n nh n lự 50 2 THỰC TRẠNG C NG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI S N NG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH N 2 Thự tr ng v t o l p môi tr lự 52 ờng hỗ tr ph t triển ngu n nh n qu n 52 2 Thự tr ng v ph t triển n ng lự CBCC 56 2 Thự tr ng v n ng ẩy 71 o ộng lự th ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ C NG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI S K t qu N NG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH N 82 t Nh ng t n t i n kh 82 ph 83 2.3.3 Nguyên nhân 85 87 TÓM TẮT CH ƠNG CHƯƠNG GI I H H Ở N NG NGHI I N NG À H N NH N C I N N NG H N NH N TUM 88 ĐỊNH H ỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI S NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH N 88 88 Dự b o ngu n nh n lự tỉnh Kon tum 3 Dự b o nhu N NG kh n 3.1.1 Thu n l i v kh us ng l o n n m 2020 89 ộng t i Sở NN&PTNT Kon Tum n n m 2020 90 GI I PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI S NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH Ho n thiện ông t N N NG 91 t o l p môi tr ờng ph t triển ngu n nh n lự 91 2 Ti p t n ng o n ng lự 3.2.3 Ti p t n ng o ộng lự n ông h th n vị 94 ẩy ng ời l o ộng 3 KI N NGHỊ 98 103 3 Ki n nghị với qu n Trung ng 103 3 Ki n nghị với UBND tỉnh Kon Tum 104 3 Ki n nghị với lãnh 105 o Sở NN&PTNT Kon Tum TÓM TẮT CH ƠNG 105 ẬN ÀI I H Y Đ NH GI H ẠI C 106 H Đ ÀI ẬN ĂN (b n s o) D NH CC C Ừ I Ắ CBCC CBCNV C n ông h C n ông nh n vi n DTTS D n tộ thiểu s DN Do nh nghiệp NN & PTNT Nông nghiệp v Ph t triển nông thôn NNL Ngu n nh n lự NXB Nh xu t b n PGS Ph gi o s TS Ti n sĩ ThS Th UBND Uỷ b n nh n sĩ n D NH C C C B NG ố ệu bn nbn Trang 1.1 B th ng nhu u ng ời l o nhu u lý thuy t Maslow 2.1 C u ngu n nh n lự ph n n tộ 2.2 B ng t ng h p s 2014 2.3 C 2.4 C u ngu n nh n lự ph n theo trình ộ lý lu n h nh trị v trình ộ qu n lý nh n 58 2.5 B ng t ng h p h ng trình & PTNT từ n m 2012 - 2014 59 2.6 K t qu kh o s t m 2.7 B ng ti u 2.8 S l ng CBCC 2012 - 2014 2.9 M ộ 2.10 Th i ộ 2.11 M ph ộ h i lòng p: CBCC i với ti n l ng, th ởng, 75 2.12 M ộ h i lòng kiện l m việ CBCC i với môi tr ờng v iu 77 2.13 M CBCC l u ngu n nh n lự theo ộ tu i, giới t nh, v ng s ng ki n ộ p ng kỹ n ng ộ h i lòng 50 CBCC từ 2012 - 53 56 o t o t o t i Sở NN p ng ki n th h ng 22 th nh theo trình ộ huy n môn huẩn theo ng h b CBCC ộng theo lo i CBCC CBCC 60 63 hỉ tin họ , ngo i ng từ n m 64 CBCC 66 i với ông việ t i 69 i với h ộ th ng ti n 81 D NH ố ệu hình C C C HÌNH Tên hình 1.1 Mơ hình KSA 1.2 Th p nhu u p b D NH ố ệu b ểu đồ Trang 15 M slow C C C BI 21 Đ n b ểu đồ Trang 2.1 C u ngu n nh n lự n m 2014 theo ộ tu i 51 2.2 C u ngu n nh n lự theo trình ộ huy n môn 57 2.3 S l ng CBCC 2014 h ng hỉ ngo i ng , tin họ nm 65 ỞĐ n c p t tc đ t Trong thời i ng y n y, ngu n nh n lự nh t, gi h vị tr tr trung t m to n qu t n Tuy nhi n ph t triển ngu nh tr h nhiệm h ộ v n ng ông h , vi n Nh ng v n òn t n h v ể gi i o tinh th n l m việ ng ng ời l o ộng ọng ơng t nhìn x ; việ l ng o t o, b i b tr , s ph t triển ngu n nh n lự ng n th p, n tình tr ng thi u huy n gi Cùng với v n ng gặp r t nhi u kh nh n lự ịnh họn v ng Ch t họ n y n s u ng v b tr ngu n hi n l ph t triển t nhi u ti n ph t triển n, tỉnh Kon Tum n nh ng họ v ph t triển ngu n nh n lự , phù h , nh n th h kho họ y u u t i “G át tr ển n n t p với on tỉnh Tr tình hình ng l p, tm h nh ông tỉnh Kon Tum ng u ể i thiện ời s ng nh n ờng ph t triển ti n ti n ti u h ng nỗ lự ph n ịnh h ớng rõ r ng, kho u, p n h u ng nh, lĩnh vự m i nhọn tr n, kh i h nh Tuy nhi n với m -xã hội, h h y theo kh n, l ng t ng việ tỉnh Kon Tum l kinh t ng, quy ho qu n nh n ng n thi u h p lý, s i quy trình, th o t o, b i ông t h t t nh t Sở Nông nghiệp v Ph t triển nông thơn nói riêng kh i nói chung nh : Công t , i h nh nh n thự ng ti n qu n trọng trình ơng nghiệp h qu n h nh n nh n lự v n quy t ông việ hiệu qu , xem l y u t rõ ph pb h t m qu n trọng ntn nghi n ng ph p ph t triển ngu n nh n lự i với t p áp p át tr ển n uồn n t việ h , o nl ct on um” l m lu n v n t ,t ởNn t nghiệp gi quy t n ệp 2 ct un nc u - Ph n t h vnh gi thự tr ng ph t triển ngu n nh n lự t i Sở Nông nghiệp v Ph t triển nông thôn tỉnh Kon Tum nhằm x iểm m nh, iểm y u, kh kh n, thu n l i l m ti n gi i ph p ph t triển ngu n nh n lự - Đ xu t gi i ph t n ng o n n y v ông việ i với gi i Đố tư n p i o htl h th t mvn 3.1 Đố tư n n ho việ xu t n vị ng ngu n nh n lự o n 2015 – 2020, từ huy n môn, ịnh nh ng n ng gi i o hiệu qu gi i quy t h nh h nh nc u nc u - Đố tư ng nghiên c u: Công t ph t triển ngu n nh n lự t i Sở Nông nghiệp v Ph t triển nông thôn tỉnh Kon Tum - Đố tư ng kh o sát: +C t + Lãnh h trự thuộ Sở Nông nghiệp v Ph t triển nông thôn o t h trự thuộ Sở Nông nghiệp v Ph t triển nông thôn tỉnh Kon Tum + Công h Đ i họ , tr n 3.2 C , vi n h i họ , o mvn h ởng m l ng, trung ng t ng ng với trình ộ p n c u: n vị h nh h nh, nghiệp trự thuộ Sở Nông nghiệp v Ph t triển nông thôn tỉnh Kon Tum n p áp n nc u Đ t i ã s ng ph ng ph p nghi n - S ng ph ng usu y: ph p ph n t h ịnh l liệu v ngu n nh n lự Sở Nơng ng qu trình thu th p s nghiệp v sở ể ph n t h thự tr ng v r gi i ph p: Ph t triển nông thôn, l m thể t gi ã v n 1- C n c Đ I ƯỢNG c lo 3: D NG B NG - Nhóm (A3.1): ố N c cn c c Chuy n vi n o p Th nh tr vi n o p Kiểm so t vi n o p thu Kiểm to n vi n o p Kiểm so t vi n o p ng n h ng Kiểm tr vi n o p h i qu n Thẩm k vi n o p Kiểm so t vi n o p thị tr ờng - Nhóm (A3.2): ố N c cn c K to n vi n Kiểm ị h vi n 2- C n c c lo c o p o p ộng - thự v t 2: - Nhóm (A2.1): ố N c cn c c Chuyên viên Ch p h nh vi n tỉnh, th nh ph ng Thanh tra viên trự thuộ Trung Kiểm so t vi n h nh thu Kiểm to n vi n h nh Kiểm so t vi n h nh ng n h ng Kiểm tr vi n h nh h i qu n Thẩm k vi n h nh Kiểm so t vi n h nh thị tr ờng - Nhóm (A2.2): ố N c cn c K to n vi n Kiểm ị h vi n h nh ộng - thự v t Kiểm so t vi n h nh 3- C n c c lo ố N c cn c c h nh i u (*) 1: c Chuyên viên Ch p h nh vi n qu n, huyện, thị xã, th nh ph thuộ tỉnh Công h ng vi n Thanh tra viên K to n vi n Kiểm so t vi n thu Kiểm to n vi n Kiểm so t vi n ng n h ng Kiểm tr vi n h i qu n 10 Kiểm ị h vi n ộng- thự vt 11 Kiểm l m vi n h nh 12 Kiểm so t vi n 13 Thẩm k vi n 14 Kiểm so t vi n thị tr ờng 4- C n c trình ộ oto c lo o o: Áp qu n lý ng h ông h nh, ti u ( ông h o huy n ng nh ng h v lo i A0 i u kiện 5- C n c i với nh n huẩn nghiệp v lo i A2 nh m ố ng ng (hoặ (*) iu ng h ông h ng), Bộ, nghị Bộ Nội v h ớng nxpl b n h nh c thi n ng ng h l n c C n K to n vi n trung Kiểm thu vi n thu Th kho ti n, v ng b , Kiểm tr vi n trung p h i qu n Kỹ thu t vi n kiểm ị h Kiểm l m vi n Kiểm so t vi n trung Kỹ thu t vi n kiểm nghiệm b o qu n 10 Kiểm so t vi n trung p quý (ng n h ng) (*) ộng - thự v t p i u (*) p thị tr ờng h ng ho phù h p B: N c cn u qu n ng ng Bộ ùng ng nh huy n môn) c lo yu ông h 6- C n c c lo Nhóm (C1): STT C: N c cn c c Th quỹ kho b , ng n h ng Kiểm ng n vi n Nh n vi n h i qu n Kiểm l m vi n s Th kho b o qu n nh m I Th kho b o qu n nh m II B o vệ, tu n tr p nh g - Nhóm (C2): ố N c cn c c Th quỹ Nh n vi n thu - Nh m (C3): Ng Ghi chú: C qu n, n vị h k to n vi n s ng h nh u (*) l p th y i v ph n lo i ông h Bn3 B NG Đ I ỚI C N BỘI N CH ƯƠNG CH Y C NG C N N NGHI C ĐƠN NGHI C NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ) Đ n vị t nh: 1000 ng TT N mn c nc a c lo Bậc Bậc 6.20 6.56 7.28 7.64 Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 Nhóm (A3.1) M b 6.92 8.00 l ng thự 1,798.0 1,902.4 2,006.8 2,111.2 2,215.6 2,320.0 01/10/2004 Nhóm (A3.2) Hệ s l ng M a Bậc Bậc 3 Hệ s l ng Bậc 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55 l ng thự 1,667.5 1,771.9 1,876.3 1,980.7 2,085.1 2,189.5 01/10/2004 nc c lo Nhóm (A2.1) Hệ s l ng 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 TT N mn M b c Bậc l ng thự 01/10/2004 Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 1,276.0 1,374.6 1,473.2 1,571.8 1,670.4 1,769.0 1,867.6 1,966.2 Nhóm (A2.2) Hệ s l M ng l ng thự 01/10/2004 nc c lo Hệ s l M ng 5.36 5.70 6.04 6.38 1,160.0 1,258.6 1,357.2 1,455.8 1,554.4 1,653.0 1,751.6 1,850.2 3.00 3.33 678.6 774.3 870.0 965.7 2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058.5 1,148.4 1,238.3 1,328.2 1,418.1 ng 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 ng thự 539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003.4 1,061.4 1,119.4 1,177.4 c lo 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 1,061.4 1,157.1 1,252.8 1,348.5 1,444.2 ng l ng thự 01/10/2004 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89 c lo B Hệ s l l 5.02 2.67 nc M 4.68 2.34 Hệ s l 4.34 l ng thự 01/10/2004 nc M 4.00 3.46 3.66 3.86 4.06 TT N mn c Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7 2.00 2.18 2.36 2.72 2.90 3.08 3.26 3.44 3.62 580.0 632.2 684.4 736.6 788.8 841.0 893.2 945.4 997.6 1,049.8 1,102.0 1,154.2 1.50 1.68 1.86 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2 01/10/2004 nc a Nhóm (C1) Hệ s l M b ng l ng thự 01/10/2004 3.45 3.63 Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) Hệ s l M c c lo C ng l ng thự 01/10/2004 2.54 3.80 3.98 Nhóm 3: Y cơng (C3) Hệ s l M ng l ng thự 01/10/2004 Ghi chú: Trong n vị nghiệp s ng 2.04 h nh n bộ, vi n h theo ng nh huy n mônt n ng h thuộ 3.48 i t ng p ng b ng x p l ng thự theo quy ịnh l Khi huyển x p l ng ng h nh ng b b l ng u i ng i với n bộ, vi n h theo ng h t ng ng quy ịnh t i b ng n vị nghiệp m n bộ, vi n h ng l m việ s ng ng l ng h, b l oh nny ng mới, n u quy ãxpb i th nh % ph l ng oh nb p th m ni n v l Việ tr ng u i t khung so với m l ng ùng ng h Hệ s l ng ng h vi n h lo i C (g m C1, C2 v C3) ã t nh y u t i u kiện l o ộng o h n bình th ờng C n bộ, vi n huy n mơn, xem xét n ti u huẩn, i u kiện, vị tr v o thời gi n t i thiểu l m việ i thi n ng ng h nh ông t phù h p với ng ng h (không quy hv òn ng h tr n ịnh theo hệ s l lo i B v lo i C: Không quy ịnh thời gi n t i thiểu l m việ ng - Đ i với n bộ, vi n h lo i A0 v lo i A1: Thời gi n t - Đ i với t n bộ, vi n h ng h kh t ng ng Bộ, huẩn nghiệp v h i thiểu l m việ ng h l n m (b o g m thời gi n ng) lo i A2: Thời gi n t i thiểu l m việ ng h l n m (b o g m thời gi n l m việ ng) Trong qu trình thự hiện, n u b ng 3, ể s u: n bộ, vi n h ng h kh ùng ng nh ng h ởng) - Đ i với l m việ trong h b sung v h nh n bộ, vi n h qu n ng ng Bộ qu n lý ng h vi n h ng h vi n h n việ x p l ng phù h p với ng h vi n v h ớng huy n ng nh (ng h) quy ịnh t i nghị Bộ Nội v b n h nh h i t ng p h ng nh, tiêu Đ 1-n c c lo I 3: ƯỢNG D NG B NG - Nhóm (A3.1): ố N c v nc c Ki n tr s o p Nghiên u vi n o p Kỹ s Định huẩn vi n o p Gi m ịnh vi n Dự b o vi n Gi o s - Gi ng vi n B sĩ D 10 Bi n t p – Bi n kị h - Bi n ị h vi n o p 11 Phóng viên- Bình lu n vi n 12 Đo 13 Diễn vi n h ng I 14 Họ sĩ o p 15 Hu n luyện vi n o o p o o p p o p p sĩ o p o p iễn o p o p - Nhóm (A3.2): STT N c v L u tr vi n Chẩn o n vi n Dự b o vi n Giám ịnh vi n o c p o o nc p bệnh ộng v t p b o vệ thự vt o p thu b o vệ thự v t -thú y 2- Kiểm nghiệm vi n Ph t th nh vi n o Qu y phim vi n o B o t ng vi n o p Th viện vi n o p 10 Ph ng ph p vi n o 11 Âm th nh vi n 12 Th m vi n nc c lo o p o o p gi ng y tr ng p (*) p (*) p (*) p (*) 2: - Nhóm (A2.1): STT N c v nc Ki n tr s Nghi n u vi n h nh Kỹ s Định huẩn vi n Gi m ịnh vi n h nh Dự b o vi n Ph gi o s - Gi ng vi n B sĩ h nh D sĩ h nh 10 Bi n t p- Bi n kị h- Bi n 11 Phóng viên- Bình lu n vi n h nh 12 Đo 13 Ho sĩ h nh 14 Hu n luyện vi n c h nh h nh h nh h nh iễn h nh h nh h nh ị h vi n h nh - Nhóm (A2.2): ố 3- N c v nc L u tr vi n h nh Chẩn o n vi n h nh bệnh Dự b o vi n Gi m ịnh vi n h nh thu Kiểm nghiệm vi n h nh gi ng Gi o vi n trung họ Phát viên Quay phim viên (*) Dựng phim vi n p 10 Diễn vi n h ng II 11 B o t ng vi n 12 Th viện vi n h nh 13 Ph 14 Âm viên (*) 15 Th m nc c lo 1: ộng v t h nh b o vệ thự v t o o b o vệ thự v t- thú y y tr ng p h nh ng ph p vi n vi n c h nh (*) h nh (*) ố N c v nc L u tr vi n Chẩn o n vi n bệnh Dự b o vi n b o vệ thự v t Gi m ịnh vi n thu Kiểm nghiệm vi n gi ng Ki n tr Nghi n u vi n s c ộng v t b o vệ thự v t-thú y y tr ng Kỹ s Định 10 Gi m ịnh vi n 11 Dự b o viên 12 Qu n tr 13 Gi ng vi n 14 Gi o vi n trung họ 15 B 16 Yt 17 N hộ sinh o 18 Kỹ thu t vi n 19 D 20 Bi n t p- Bi n kị h- Bi n ị h vi n Phóng viên- Bình lu n vi n 22 Quay phim viên (*) 23 Dựng phim vi n h nh 24 Đ o iễn 25 Họ sĩ 26 B o t ng vi n Th viện vi n 28 Ph 29 H ớng 30 Tuy n truy n vi n 31 Hu n luyện vi n 32 Âm viên (*) 33 Th m huẩn vi n sĩ (2) o vi n h nh (1) p p o py sĩ ng ph p vi n (*) n vi n h nh vi n (*) h nh 4- Viên c c lo o: ố N c v nc Gi o vi n trung họ Phát viên (*) C ng h vi n nh n ng), chuyên ng nh ng sở ( p 2) (*) h nghiệp kh y u o Bộ, i u kiện b n h nh nxpl thi n ng ng u trình ộ oto qu n ng ng Bộ qu n lý ng nghị Bộ Nội v h v h ớng c h nh, ti u ng ho phù h p (vi n h h l n vi n h lo i A2 nh o ng (hoặ h vi n h huẩn nghiệp v lo i A0 m ùng ngành chuyên môn) 5- nc c lo B: ố N c v nc L u tr vi n trung c p Kỹ thu t vi n l u tr Kỹ thu t vi n hẩn Kỹ thu t vi n ự b o b o vệ thự Kỹ thu t vi n gi m Kỹ thu t vi n kiểm nghiệm gi ng Kỹ thu t vi n Qu n tr Gi o vi n tiểu họ 10 Gi o vi n m m non (3) 11 Y sĩ 12 Y tá 13 N hộ sinh h nh o n bệnh ộng v t ịnh thu vi n vt b o vệ thự v t – thú y y tr ng 6- 14 Kỹ thu t vi n 15 D 16 Kỹ thu t vi n 17 Dựng phim vi n 18 Diễn vi n h ng III 19 Ho sỹ trung 20 Kỹ thu t vi n b o t 21 Th viện vi n trung 22 H ớng 23 Tuy n truy n vi n 24 H ớng n c c lo h nh y sĩ trung p h nh p n, b o t ng p n vi n (ng nh v n ho n vi n (ng nh thể C: - Nhóm (C1): ố N c v nc c Qu n tr vi n s Y tá N hộ sinh Kỹ thu t vi n y Hộ lý D Kỹ thu t vi n p t - Nh m (C2): Ng h nh n vi n nh x - Nh m (C3): Ng h Y ông - thông tin) thể th o) Ghi chú: C ng h nh u (*) l (1) Gi o vi n trung họ (2) Đ i với ng hb ng v o ng h b t nh tr n b sở x p l l ng b sĩ L ng y x p l l sĩ ng nh y, b lo i C nh m1 h ởng l sĩ; h t thời gi n th ng v o b ng h b t nh kể từ ng y sĩ ùng y u lo i A0 t t nghiệp việ ng h b xpl ng l n s u (3) Gi o vi n m m non h h h ng theo ng h vi n h sĩ: Tr ờng h p họ nội tr nhiệm v o ng h b b i v ph n lo i vi n sĩ thời gi n th sở m gi n xét n ng b th y b u trình ộ t huẩn x p l tuyển ng th việ việ sĩ, thời nhiệm v o ng h oto ng theo ng h vi n ... thì: Phát triển nguồn nhân lực tổ chức trình tạo biến đổi mặt chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu sử dụng để đáp ứng ngày tốt nhu cầu phát triển tổ chức Do , phát triển nguồn nhân lực. .. NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1 Qu n niệm v 1 Qu n niệm v ngu n nh n lự ph t triển ngu n nh n lự 10 1.2 TI N TR NH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG... 89 ộng t i Sở NN&PTNT Kon Tum n n m 2020 90 GI I PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI S NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH Ho n thiện ông t N N NG 91 t o l p môi tr ờng ph t triển ngu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại sở NNPTNT tỉnh kom tum , Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại sở NNPTNT tỉnh kom tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn