Nghiên cứu ảnh hưởng của chiết khấu dến doanh số bán hàng trong thương mại điện tử tại việt nam trường hợp các trang web mua theo nhóm

162 37 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - LÊ THỊ THU KHƢƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾT KHẤU ĐẾN DOANH SỐ BÁN HÀNG TRONG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CÁC TRANG WEB MUA THEO NHÓM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -  - LÊ THỊ THU KHƢƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾT KHẤU ĐẾN DOANH SỐ BÁN HÀNG TRONG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CÁC TRANG WEB MUA THEO NHÓM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VÕ QUANG TRÍ Đà Nẵng, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn LÊ THỊ THU KHƢƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .4 Phƣơng pháp nghiên cứu .4 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT 1.1 THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ MƠ HÌNH GROUPON 1.1.1 Thƣơng mại điện tử .8 1.1.2 Mơ hình mua theo nhóm (Groupon) 17 1.2 KHUYẾN MÃI 25 1.2.1 Khái niệm 25 1.2.2 Các mục tiêu khuyến 26 1.2.3 Các loại khuyến .27 1.2.4 Khuyến giá 30 1.3 CHIẾT KHẤU 31 1.3.1 Khái niệm 31 1.3.2 Tác động tích cực tiêu cực chiết khấu 32 1.3.3 Các loại chiết khấu .34 1.4 ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾT KHẤU ĐẾN DOANH SỐ BÁN HÀNG 35 1.4.1 Tác động giá lên doanh số bán hàng 36 1.4.2 Tác động tỷ lệ chiết khấu lên doanh số bán hàng 38 1.4.3 Tác động thời gian hạn sử dụng chiết khấu lên doanh số bán hàng 39 1.4.4 Tác động loại sản phẩm chiết khấu lên doanh số bán hàng 42 1.4.5 Các nhân tố khác 43 1.5 ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾT KHẤU ĐẾN DOANH SỐ BÁN HÀNG TRÊN GROUPON 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 CHƢƠNG MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 2.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 51 2.1.1 Tổng hợp số nghiên cứu chiết khấu thƣơng mại điện tử 51 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu .56 2.1.3 Các giả thuyết nghiên cứu 60 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 64 2.2.1 Tiến trình nghiên cứu 64 2.2.2 Tổng quan phƣơng pháp nghiên cứu 65 2.2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU 75 3.1.1 Thu thập liệu 75 3.1.2 Kết thống kê mô tả 75 3.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN .85 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY TỔNG DỮ LIỆU 86 3.3.1 Dò tìm vi phạm giả định hồi quy tuyến tính 87 3.3.2 Kiểm định phù hợp mô hình giả thuyết nghiên cứu90 3.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY CHO NHÓM HÀNG HÓA VÀ NHÓM DỊCH VỤ 92 3.4.1 Phân tích hồi quy nhóm hàng hóa .92 3.4.2 Phân tích hồi quy nhóm dịch vụ 97 3.5 DIỄN BIẾN DOANH SỐ BÁN HÀNG HÀNG NGÀY CỦA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ 102 3.5.1 Diễn biến doanh số bán hàng hàng ngày hàng hóa .102 3.5.2 Diễn biến doanh số bán hàng hàng ngày dịch vụ .103 3.6 TỔNG KẾT SO SÁNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 104 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 108 4.2 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ 113 4.2.1 Đóng góp lý thuyết .113 4.2.2 Đóng góp quản trị 116 4.2.3 Các kiến nghị cho Groupon Việt Nam 118 4.3 HẠN CHẾ VÀ NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI 121 KẾT LUẬN 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa P Giá PCK Giá chiết khấu TLCK Tỷ lệ chiết khấu TGCK Thời gian chiết khấu HSDCK Hạn sử dụng chiết khấu TT Thời trang GD Gia dụng MP Mỹ phẩm CNĐT Công nghệ điện tử DL Du lịch AU Ăn uống SLĐ Spa làm đẹp ĐTGT Đào tạo giải trí DSBH Doanh số bán hàng PCK Giá chiết khấu HSHQ Hệ số hồi quy HH Hàng hóa DV Dịch vụ TMĐT Thƣơng mại điện tử TMĐT CNTT Thƣơng mại điện tử công nghệ thông tin Groupon Trang web mua theo nhóm TW Trang web LSP Loại sản phẩm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Những lợi ích thƣơng mại điện tử 10 1.2 Các mơ hình doanh thu 14 1.3 Một số trang web mua theo nhóm bật Việt Nam 22 1.4 Mục tiêu khuyến 26 1.5 Tóm tắt cơng cụ khuyến 27 1.6 Một số công cụ khuyến ngƣời tiêu dùng trực tuyến 28 1.7 Các công cụ khuyến giá phi giá 30 1.8 Các loại chiết khấu 34 1.9 Bảng tổng hợp yếu tố chiết khấu tác động đến doanh số bán hàng 45 2.1 Các nghiên cứu chiết khấu thƣơng mại điện tử 50 2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 63 2.3 Các yếu tố hƣớng tác động mơ hình Byers cộng 56 2.4 Các yếu tố hƣớng tác động mơ hình Ye cộng 57 2.5 Các yếu tố hƣớng tác động mơ hình Song cộng 58 2.6 Các yếu tố hƣớng tác động mơ hình Grandhi cộng 58 2.7 Mã hóa biến thang đo 71 2.8 Ví dụ liệu thu thập 70 2.9 Tiến trình xử lý phân tích liệu 72 3.1 Phân tích mơ tả tổng liệu 76 3.2 Phân tích mơ tả hàng hóa dịch vụ 76 3.3 Phân tích mơ tả loại hàng hóa 82 3.4 Phân tích mơ tả dịch vụ 84 3.5 Bảng ma trận tƣơng quan biến (Correlations) 85 3.6 Kết phân tích hồi quy tổng liệu 90 3.7 Kết phân tích hồi quy cho hàng hóa 95 3.8 Kết phân tích hồi quy dịch vụ 100 3.9 Tổng hợp kết nghiên cứu 104 3.10 Bảng tóm tắt kiểm định giả thuyết 107 TLCK*D2 TLCK*D3 -0.010711 -0.010688 0.038626 0.040658 -0.277293 -0.262876 0.7817 0.7928 TLCK*D4 -0.010334 0.043175 -0.239343 0.8110 TLCK*D5 -0.024131 0.045928 -0.525414 0.5996 TLCK*D6 -0.057493 0.027348 -2.102259 0.0362 TLCK*D7 -0.004010 0.024499 -0.163683 0.8701 TGCK 0.048067 0.245164 0.196062 0.8447 TGCK^2 0.000502 0.001753 0.286582 0.7746 TGCK*HSDCK -0.000163 0.000301 -0.542822 0.5876 TGCK*D1 0.032576 0.080264 0.405861 0.6851 TGCK*D2 0.015469 0.086302 0.179237 0.8579 TGCK*D3 0.007467 0.091077 0.081982 0.9347 TGCK*D4 -0.029589 0.090701 -0.326227 0.7444 TGCK*D5 0.057137 0.090252 0.633088 0.5271 TGCK*D6 -0.138352 0.078302 -1.766917 0.0781 TGCK*D7 -0.105863 0.085950 -1.231683 0.2189 HSDCK 0.011043 0.021245 0.519820 0.6035 HSDCK^2 -1.97E-05 1.90E-05 -1.037767 0.3001 HSDCK*D1 0.001669 0.009680 0.172440 0.8632 HSDCK*D2 0.002347 0.011151 0.210442 0.8334 HSDCK*D3 0.005329 0.009499 0.561024 0.5751 HSDCK*D4 0.004499 0.009760 0.460928 0.6451 HSDCK*D5 0.005147 0.009449 0.544734 0.5863 HSDCK*D6 -0.000327 0.018059 -0.018087 0.9856 HSDCK*D7 -0.006155 0.014458 -0.425731 0.6706 D1 0.346750 5.870116 0.059070 0.9529 D2 3.403891 5.020763 0.677963 0.4982 D3 -2.806111 5.102166 -0.549984 0.5827 D4 4.990314 4.616784 1.080907 0.2805 D5 -3.823074 5.498738 -0.695264 0.4874 D6 15.01595 3.645357 4.119199 0.0000 D7 0.898507 3.878390 0.231670 0.8169 R-squared Adjusted R-squared 0.281577 Mean dependent var 0.180998 S.D dependent var 0.899903 1.417012 S.E of regression 1.282378 Akaike info criterion 3.451778 Sum squared resid 575.5727 Schwarz criterion 3.950711 Log likelihood -640.3556 Hannan-Quinn criter 3.649362 F-statistic 2.799558 Durbin-Watson stat 2.192014 Prob(F-statistic) 0.000000 Kết kiểm định White tổng liệu điều chỉnh Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared 1.170178 Prob F(49,350) 56.30570 Prob Chi-Square(49) 0.2130 0.2204 Scaled explained SS 46.53323 Prob Chi-Square(49) 0.5737 Test Equation: Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/20/16 Time: 09:32 Sample: 400 Included observations: 400 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C WGT^2 13.97499 34.07619 -13.92005 21.43184 0.410110 -0.649503 0.6820 0.5164 LOGP^2*WGT^2 -0.250136 0.299001 -0.836571 0.4034 LOGP*WGT^2 -0.482747 5.695664 -0.084757 0.9325 LOGP*TLCK*WGT^2 -2.99E-05 0.009975 -0.002995 0.9976 LOGP*TGCK*WGT^2 0.020709 0.057351 0.361100 0.7182 LOGP*HSDCK*WGT^2 0.003519 0.002298 1.531195 0.1266 LOGP*D1*WGT^2 0.785016 2.411343 0.325551 0.7450 LOGP*D2*WGT^2 0.348945 2.519212 0.138513 0.8899 LOGP*D3*WGT^2 1.090499 1.935598 0.563391 0.5735 LOGP*D4*WGT^2 -0.524128 0.543460 -0.964428 0.3355 LOGP*D5*WGT^2 -0.230715 0.557289 -0.413995 0.6791 LOGP*D6*WGT^2 -3.145535 4.072039 -0.772472 0.4404 LOGP*D7*WGT^2 0.101026 0.732757 0.137871 0.8904 TLCK^2*WGT^2 -0.000558 0.000404 -1.378734 0.1689 TLCK*WGT^2 0.001945 0.103320 0.018821 0.9850 TLCK*TGCK*WGT^2 0.002289 0.001109 2.064930 0.0397 TLCK*HSDCK*WGT^2 -0.000310 0.000111 -2.777332 0.0058 TLCK*D1*WGT^2 -0.015739 0.039449 -0.398964 0.6902 TLCK*D2*WGT^2 -0.002471 0.038262 -0.064591 0.9485 TLCK*D3*WGT^2 -0.000528 0.035966 -0.014676 0.9883 TLCK*D4*WGT^2 -0.013934 0.036522 -0.381515 0.7031 TLCK*D5*WGT^2 0.009890 0.035881 0.275637 0.7830 TLCK*D6*WGT^2 -0.064403 0.052821 -1.219282 0.2236 TLCK*D7*WGT^2 TGCK^2*WGT^2 0.004008 0.026926 -0.001020 0.002168 0.148837 -0.470459 0.8818 0.6383 TGCK*WGT^2 0.106640 0.435458 0.244893 0.8067 TGCK*HSDCK*WGT^2 -8.65E-05 0.000166 -0.519969 0.6034 TGCK*D1*WGT^2 -0.067567 0.211916 -0.318837 0.7500 TGCK*D2*WGT^2 -0.084034 0.220696 -0.380769 0.7036 TGCK*D3*WGT^2 -0.083710 0.175074 -0.478144 0.6328 TGCK*D4*WGT^2 -0.027166 0.072370 -0.375371 0.7076 TGCK*D5*WGT^2 -0.033452 0.066593 -0.502341 0.6157 TGCK*D6*WGT^2 -0.030551 0.349690 -0.087366 0.9304 TGCK*D7*WGT^2 -0.082348 0.071189 -1.156757 0.2482 HSDCK^2*WGT^2 -2.40E-05 1.18E-05 -2.026564 0.0435 HSDCK*WGT^2 0.003857 0.015219 0.253407 0.8001 HSDCK*D1*WGT^2 -0.000636 0.007582 -0.083921 0.9332 HSDCK*D2*WGT^2 0.002140 0.007757 0.275928 0.7828 HSDCK*D3*WGT^2 0.004752 0.007483 0.635121 0.5258 HSDCK*D4*WGT^2 0.006645 0.007463 0.890432 0.3738 HSDCK*D5*WGT^2 0.000791 0.007554 0.104648 0.9167 HSDCK*D6*WGT^2 0.000386 0.033342 0.011583 0.9908 HSDCK*D7*WGT^2 -0.009507 0.014468 -0.657134 0.5115 D1^2*WGT^2 7.557425 15.73895 0.480173 0.6314 D2^2*WGT^2 9.915430 16.19267 0.612340 0.5407 D3^2*WGT^2 3.920222 13.56354 0.289026 0.7727 D4^2*WGT^2 3.519363 4.088086 0.860883 0.3899 D5^2*WGT^2 2.221375 4.734621 0.469177 0.6392 D6^2*WGT^2 -2.135367 48.17171 -0.044328 0.9647 R-squared Adjusted R-squared 0.140764 Mean dependent var 0.020471 S.D dependent var 0.695739 0.923291 S.E of regression 0.913792 Akaike info criterion 2.774040 Sum squared resid 292.2553 Schwarz criterion 3.272973 Log likelihood -504.8081 Hannan-Quinn criter 2.971624 F-statistic 1.170178 Durbin-Watson stat 2.187107 Prob(F-statistic) 0.213045 Kết hồi quy hàng hóa Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF (Constant) LogP 3.184 -.577 699 109 -.267 4.554 -5.298 000 000 916 1.092 TLCK 019 008 124 2.330 021 823 1.215 TGCK 089 010 478 8.894 000 809 1.236 HSDCK 002 001 097 1.874 062 864 1.158 GD -.029 150 -.012 -.196 845 610 1.640 CNĐT -.856 156 -.354 -5.492 079 561 1.782 MP -.723 145 -.299 -4.979 063 646 1.548 a Dependent Variable: logQ Kiểm định WHITE hàng hóa (D1:GD;D2:CNĐT;D3:MP) Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared 1.454786 Prob F(29,170) 39.76533 Prob Chi-Square(29) 0.0749 0.0878 Scaled explained SS 36.12009 Prob Chi-Square(29) 0.1701 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/21/16 Time: 01:25 Sample: 200 Included observations: 200 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOGP -13.95274 2.985793 8.711525 2.181309 -1.601642 1.368808 0.1111 0.1729 LOGP^2 -0.090886 0.158787 -0.572373 0.5678 LOGP*TLCK -0.034487 0.018804 -1.834028 0.0684 LOGP*TGCK -0.009336 0.035127 -0.265767 0.7907 LOGP*HSDCK 0.004378 0.003620 1.209453 0.2282 LOGP*D1 -0.668263 0.493783 -1.353354 0.1777 LOGP*D2 -1.036668 0.379239 -2.733545 0.0069 LOGP*D3 -0.809524 0.395397 -2.047371 0.0422 TLCK TLCK^2 0.277545 -0.001503 0.142486 0.000986 1.947882 -1.525243 0.0531 0.1291 TLCK*TGCK 0.002110 0.001644 1.283398 0.2011 TLCK*HSDCK -0.000299 0.000168 -1.784930 0.0761 TLCK*D1 -0.019825 0.026480 -0.748659 0.4551 TLCK*D2 -0.016869 0.021805 -0.773624 0.4402 TLCK*D3 -0.018847 0.027338 -0.689400 0.4915 TGCK -0.071590 0.232124 -0.308413 0.7581 TGCK^2 -0.000119 0.001614 -0.073478 0.9415 TGCK*HSDCK 7.65E-05 0.000261 0.293348 0.7696 TGCK*D1 0.051846 0.031535 1.644101 0.1020 TGCK*D2 0.040889 0.036413 1.122905 0.2631 TGCK*D3 0.006780 0.044174 0.153480 0.8782 HSDCK -0.001142 0.018669 -0.061166 0.9513 HSDCK^2 -2.38E-05 1.30E-05 -1.825246 0.0697 HSDCK*D1 -0.007479 0.003240 -2.308162 0.0222 HSDCK*D2 -0.008379 0.004968 -1.686450 0.0935 HSDCK*D3 -0.000398 0.003164 -0.125794 0.9000 D1 3.478370 2.905528 1.197156 0.2329 D2 5.646615 2.440947 2.313289 0.0219 D3 5.256385 2.429653 2.163430 0.0319 R-squared Adjusted R-squared 0.198827 Mean dependent var 0.062156 S.D dependent var 0.490752 0.690743 S.E of regression 0.668931 Akaike info criterion 2.171210 Sum squared resid 76.06975 Schwarz criterion 2.665958 Log likelihood -187.1210 Hannan-Quinn criter 2.371427 F-statistic 1.454786 Durbin-Watson stat 2.173496 Prob(F-statistic) 0.074884 Kết hồi quy dịch vụ Kết hồi quy dịch vụ ban đầu Model Summary b Model R R Square a Std Error of the Adjusted R Square Estimate 539 291 265 Durbin-Watson 1.15203 1.835 a Predictors: (Constant), spa, LogP, TGCK, HSDCK, anuong, TLCK, dulich b Dependent Variable: LogQ ANOVA Model Sum of Squares b df Mean Square Regression Residual 104.370 254.818 192 Total 359.188 199 F 14.910 1.327 Sig 11.234 000 a a Predictors: (Constant), spa, LogP, TGCK, HSDCK, anuong, TLCK, dulich b Dependent Variable: LogQ Coefficients Unstandardized Coefficients Model B Standardized Coefficients Std Error Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF (Constant) 5.679 958 5.926 000 LogP -.759 116 -.495 -6.514 000 639 1.566 TLCK -.005 006 -.071 -.696 487 358 2.791 TGCK 076 016 301 4.759 000 925 1.082 HSDCK 001 002 -.023 -.272 786 506 1.976 dulich 483 361 156 1.340 182 272 3.676 anuong -.058 302 -.019 -.194 847 389 2.569 190 241 061 787 432 607 1.647 spa a a Dependent Variable: LogQ Mơ hình hồi quy dịch vụ điều chỉnh (D1:DL;D2:AU;D3:SPĐ) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOGP 5.584407 -0.842650 0.765707 0.102936 7.293139 -8.186133 0.0000 0.0000 TLCK 0.001688 0.005129 0.329163 0.7424 TGCK 0.083953 0.014636 5.735885 0.0000 HSDCK -0.000925 0.001326 -0.697929 0.4861 D1 0.693093 0.311576 2.224478 0.0673 D2 0.030204 0.272751 0.110738 0.9119 D3 0.135516 0.228656 0.592663 0.5541 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared 0.335596 Mean dependent var 0.311373 S.D dependent var 3.132365 1.518719 S.E of regression 1.096876 Akaike info criterion 3.061987 Sum squared resid 231.0022 Schwarz criterion 3.193920 Log likelihood -298.1987 Hannan-Quinn criter 3.115378 F-statistic 13.85442 Durbin-Watson stat 2.000436 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared Adjusted R-squared 0.284334 Mean dependent var 0.258242 S.D dependent var 3.101325 1.343490 S.E of regression 1.157086 Sum squared resid 257.0588 Durbin-Watson stat 1.820622 Kết kiểm định Breusch-Godfrey sản phẩm dịch vụ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.125984 Prob F(1,191) 1.172131 Prob Chi-Square(1) Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/21/16 Time: 00:00 Sample: 200 Included observations: 200 Presample missing value lagged residuals set to zero 0.2900 0.2790 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOGP -0.092477 0.005833 0.961942 0.116559 -0.096135 0.050041 0.9235 0.9601 TLCK 0.000452 0.006491 0.069711 0.9445 TGCK 0.001032 0.016062 0.064233 0.9489 HSDCK -0.000107 0.001608 -0.066353 0.9472 D1 0.016462 0.360929 0.045610 0.9637 D2 0.011357 0.301624 0.037652 0.9700 D3 -0.003362 0.241378 -0.013930 0.9889 RESID(-1) 0.077213 0.072765 1.061124 0.2900 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.005861 Mean dependent var -0.035779 S.D dependent var -3.49E-16 1.131588 1.151654 Akaike info criterion 3.164231 253.3245 Schwarz criterion 3.312655 -307.4231 Hannan-Quinn criter 3.224296 0.140748 Durbin-Watson stat 2.017122 0.997198 Kết kiểm định White dịch vụ (chƣa điều chỉnh) Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared 1.685209 Prob F(29,170) 44.65739 Prob Chi-Square(29) 0.0222 0.0318 Scaled explained SS 39.43646 Prob Chi-Square(29) 0.0936 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/21/16 Time: 00:02 Sample: 200 Included observations: 200 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOGP -13.45135 3.982075 13.33228 2.822839 -1.008931 1.410663 0.3144 0.1602 LOGP^2 -0.240043 0.179283 -1.338908 0.1824 LOGP*TLCK 0.015246 0.014249 1.069966 0.2862 LOGP*TGCK -0.061253 0.048207 -1.270610 0.2056 LOGP*HSDCK LOGP*D1 0.000793 0.679326 0.003759 0.819226 0.210983 0.829229 0.8332 0.4081 LOGP*D2 -1.182563 0.655529 -1.803983 0.0730 LOGP*D3 0.468799 0.512981 0.913871 0.3621 TLCK -0.059023 0.139712 -0.422463 0.6732 TLCK^2 -0.000874 0.000642 -1.361121 0.1753 TLCK*TGCK 0.003748 0.002484 1.509144 0.1331 TLCK*HSDCK -0.000340 0.000295 -1.153519 0.2503 TLCK*D1 -0.026048 0.069605 -0.374223 0.7087 TLCK*D2 -0.056268 0.037020 -1.519921 0.1304 TLCK*D3 -0.007328 0.032674 -0.224262 0.8228 TGCK 0.155085 0.373514 0.415206 0.6785 TGCK^2 0.000825 0.002984 0.276388 0.7826 TGCK*HSDCK -0.000369 0.000533 -0.692673 0.4895 TGCK*D1 0.091613 0.141044 0.649535 0.5169 TGCK*D2 -0.129021 0.112845 -1.143340 0.2545 TGCK*D3 -0.091167 0.118008 -0.772550 0.4409 HSDCK 0.020049 0.036278 0.552643 0.5812 HSDCK^2 -3.85E-06 4.22E-05 -0.091138 0.9275 HSDCK*D1 0.004151 0.015235 0.272465 0.7856 HSDCK*D2 0.003724 0.024379 0.152756 0.8788 HSDCK*D3 -0.003484 0.019991 -0.174290 0.8618 D1 -6.343862 8.506039 -0.745807 0.4568 D2 14.39650 5.010904 2.873034 0.0046 D3 0.699191 5.440572 0.128514 0.8979 R-squared Adjusted R-squared 0.223287 Mean dependent var 0.090789 S.D dependent var 1.274090 1.768212 S.E of regression 1.686036 Akaike info criterion 4.020119 Sum squared resid 483.2619 Schwarz criterion 4.514866 Log likelihood -372.0119 Hannan-Quinn criter 4.220335 F-statistic 1.685209 Durbin-Watson stat 2.180971 Prob(F-statistic) 0.022168 Kết kiểm định White dịch vụ điều chỉnh Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared 1.109894 Prob F(29,170) 31.83878 Prob Chi-Square(29) 0.3309 0.3270 Scaled explained SS 25.66982 Prob Chi-Square(29) 0.6431 Test Equation: Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/20/16 Time: 23:57 Sample: 200 Included observations: 200 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C WGT^2 1.804980 -18.19006 26.11257 18.42481 0.069123 -0.987259 0.9450 0.3249 LOGP^2*WGT^2 -0.253041 0.150252 -1.684109 0.0940 LOGP*WGT^2 3.203538 3.775377 0.848535 0.3973 LOGP*TLCK*WGT^2 0.013171 0.010095 1.304654 0.1938 LOGP*TGCK*WGT^2 -0.027664 0.063054 -0.438741 0.6614 LOGP*HSDCK*WGT^2 0.000870 0.002447 0.355318 0.7228 LOGP*D1*WGT^2 0.590441 0.698346 0.845485 0.3990 LOGP*D2*WGT^2 -1.791947 1.790305 -1.000917 0.3183 LOGP*D3*WGT^2 0.294605 0.620631 0.474686 0.6356 TLCK^2*WGT^2 -0.000943 0.000391 -2.410186 0.0170 TLCK*WGT^2 0.058477 0.115560 0.506029 0.6135 TLCK*TGCK*WGT^2 0.000279 0.001896 0.146937 0.8834 TLCK*HSDCK*WGT^2 -0.000309 0.000180 -1.720685 0.0871 TLCK*D1*WGT^2 -0.012649 0.035744 -0.353885 0.7239 TLCK*D2*WGT^2 -0.058181 0.045564 -1.276909 0.2034 TLCK*D3*WGT^2 -0.000234 0.020364 -0.011490 0.9908 TGCK^2*WGT^2 0.000875 0.004351 0.201190 0.8408 TGCK*WGT^2 0.243824 0.542539 0.449414 0.6537 TGCK*HSDCK*WGT^2 -0.000332 0.000400 -0.828444 0.4086 TGCK*D1*WGT^2 -0.033721 0.085719 -0.393385 0.6945 TGCK*D2*WGT^2 -0.234696 0.374975 -0.625898 0.5322 TGCK*D3*WGT^2 -0.064266 0.061470 -1.045474 0.2973 HSDCK^2*WGT^2 6.31E-06 1.84E-05 0.342515 0.7324 HSDCK*WGT^2 0.015416 0.027514 0.560296 0.5760 HSDCK*D1*WGT^2 0.003459 0.006994 0.494547 0.6216 HSDCK*D2*WGT^2 HSDCK*D3*WGT^2 0.009363 -0.002012 0.033842 0.016173 0.276672 -0.124412 0.7824 0.9011 D1^2*WGT^2 -3.104516 5.279963 -0.587981 0.5573 D2^2*WGT^2 18.87085 30.89691 0.610768 0.5422 R-squared Adjusted R-squared 0.159194 Mean dependent var 0.015762 S.D dependent var 1.155011 1.531622 S.E of regression 1.519503 Akaike info criterion 3.812125 Sum squared resid 392.5113 Schwarz criterion 4.306873 Log likelihood -351.2125 Hannan-Quinn criter 4.012342 F-statistic 1.109894 Durbin-Watson stat 2.129038 Prob(F-statistic) 0.330908 Quy định khuyến - Một số quy định khuyến Đối với chƣơng trình khuyến mạihàng hóa, dịch vụ đƣợc khuyến mại đƣợc mua, bán cung ứng qua internet phƣơng tiện điện tử khác, thƣơng nhân thực khuyến mại phải tuân thủ quy định khuyến mại Nghị định 37/2006 hƣớng dẫn thi hành Luật thƣơng mại 2005 (trích điều 14 Nghị định trên) Đối với chƣơng trình khuyến Groupon hai quy định đƣợc quan tâm liên quan đến việc mức giảm giá tối đa thời gian đƣợc giảm giá Cụ thể nhƣ sau: điều mức giảm giá tối đa hàng hoá, dịch vụ đƣợc khuyến mại quy định” Mức giảm giá tối đa hàng hoá, dịch vụ đƣợc khuyến mại không đƣợc vƣợt 50% giá hàng hố, dịch vụ trƣớc thời gian khuyến mại” khoản điều bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trƣớc quy định “Tổng thời gian thực chƣơng trình khuyến mại cách giảm giá loại nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ khơng đƣợc vƣợt q 90 (chín mƣơi) ngày năm; chƣơng trình khuyến mại khơng đƣợc vƣợt 45 (bốn mƣơi lăm) ngày” (trích Nghị định 37/2006 hướng dẫn thi hành Luật thương mại 2005) - Tình hình thực mức trần khuyến Theo trang Cổng thơng tin điện tử phủ nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viết: Trong báo cáo tình hình thi hành Luật Thƣơng mại, Bộ Cơng Thƣơng thừa nhận có nhóm hành vi hay bị thƣơng nhân thực khuyến mại vi phạm, có việc thực khuyến mại “vƣợt trần” nói Cũng theo Bộ này, ngồi hình thức khuyến mại đƣợc quy định, thực tế xuất nhiều hình thức khuyến mại mới, khác so với hình thức truyền thống mà hình thức khuyến mại chƣa đƣợc quy định cụ thể văn quy phạm pháp luật hành Chẳng hạn, tổ chức giới thiệu bán hàng hóa địa phƣơng, chơi game tích điểm để tặng quà, bán hàng lƣu động kèm theo việc thực cung ứng sản phẩm có giá thấp thị trƣờng, chiết khấu thƣơng mại, tăng trƣởng theo tích lũy doanh thu (doanh số đạt đƣợc), bốc thăm để đƣợc mua hàng giảm giá… Các chuyên gia cho rằng, thực tế cho thấy doanh nghiệp có nhiều cách để vƣợt qua hạn mức giảm giá tối đa Chẳng hạn ngồi chƣơng trình giảm giá thơng thƣờng, siêu thị có thêm hàng loạt ƣu đãi nhằm thu hút khách nhƣ quà tặng phiếu mua hàng hay tiếp tục giảm giá tốn thẻ ngân hàng…( theo Chinhphu.vn) Còn theo Thời báo kinh tế Sài Gòn viết nhƣ sau: Trong đó, từ phía quan chức năng, việc quản lý khuyến nhiều năm qua gần nhƣ buông lơi Trao đổi với Thời báo kinh tế Sài Gòn, lãnh đạo cấp phòng thuộc sở cơng thƣơng phía Nam cho với thành phố lớn nhƣ TPHCM, nămhàng trăm, hàng ngàn chƣơng trình khuyến mãi, việc quản lý gần nhƣ thiếu nhân lực Chỉ riêng việc ngồi đọc đăng ký khuyến từ doanh nghiệp, so sánh đối chiếu mặt hàng, chủng loại hết thời gian Quan trọng hơn, thời gian qua, quan quản lý chấp nhận “ngó lơ” cho trƣờng hợp khuyến vƣợt trần quy định doanh nghiệp khó khăn “Siết lúc giết chết doanh nghiệp”, vị thừa nhận - Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vƣợt trần: Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn viết nhƣ sau: Mức giảm giá dƣới 50% không đủ sức thu hút ngƣời tiêu dùng mua sắm, Trong bối cảnh ngƣời dân thắt chặt chi tiêu nhƣ Theo đại diện nhà bán lẻ, họ phải áp dụng nhiều chƣơng trình khuyến nhƣ ngƣời tiêu dùng ngày khó chiều chuộng hơn, họ tiết kiệm có nhiều kênh mua sắm Các nhà bán lẻ phải cạnh tranh gay gắt khoảng cách giá bán chuỗi cửa hàng ngày đƣợc xóa nhòa Và chƣơng trình khuyến diễn quanh năm giống nhau, nhà bán lẻ cần có chƣơng trình “đinh”, khác biệt để thu hút khách hàng Bên cạnh số doanh nghiệp vƣợt trần để bán sản phẩm qua mùa, tồn kho, lỗi mốt giúp doanh nghiệp bán đƣợc sản phẩm thu hồi vốn nhanh - Một số ý kiến đánh giá quy định trần khuyến Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn dẫn lời Bà Võ Thị Lan Phƣơng, chuyên gia lĩnh vực đánh giá tác động sách (RIA), nhìn nhận thời điểm 2005-2006, Luật Thƣơng mại đời, quy định mức trần khuyến không vƣợt 50% phù hợp, cơng cụ “tiền kiểm” quan nhà nƣớc nhằm giảm thiểu tình trạng doanh nghiệp có tiềm lực sử dụng chƣơng trình giảm giá nhƣ cơng cụ để ngăn chặn hay loại bỏ đối thủ cạnh tranh Tất nhiên, tác động phụ phải chấp nhận quy định hạn chế khả cạnh tranh doanh nghiệp thông qua hoạt động khuyến Nhƣng đến nay, Việt Nam có hệ thống pháp luật cạnh tranh, thành lập quan chuyên trách kiểm sốt hành vi cạnh tranh quy định hỗ trợ “tiền kiểm” khơng mang ý nghĩa quan trọng nhƣ thời điểm đƣợc ban hành Bà Lan Phƣơng chí cho nên bỏ hẳn mức trần khuyến 50% cho trƣờng hợp Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, quy định hạn mức tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại (không đƣợc vƣợt 50% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đƣợc khuyến mại) nhƣ hạn mức thời gian đƣợc phép khuyến mại, chƣa hợp lý hạn chế quyền tự kinh doanh thƣơng nhân …( Chinhphu.vn) Cùng nhận định này, vị đại diện Sở Công Thƣơng TP.HCM, cho rằng: "Cơ quan nhà nƣớc không nên quản lý khuyến giảm để DN tự định, điều chỉnh theo thị trƣờng Nếu doanh nghiệp lũng đoạn thị trƣờng có Luật Cạnh tranh giải quyết" (theo doanhnhansaigon.vn) - Hành động Bộ công thƣơng Tại dự thảo báo cáo đánh giá việc thực Luật Thƣơng mại 2005 sở ghi nhận ý kiến phản hồi địa phƣơng doanh nghiệp, Bộ Công Thƣơng đề xuất doanh nghiệp đƣợc giảm giá bán hàng hóa mức 50% tháng khuyến mãi, mùa mua sắm năm; khuôn khổ hội chợ, triển lãm đƣợc quan quản lý xúc tiến thƣơng mại cho phép đăng ký, lý hàng tồn kho lý hàng doanh nghiệp ngừng hoạt động Bên cạnh đó, Bộ Cơng Thƣơng đề xuất bổ sung hình thức khuyến mua theo nhóm (groupon), mơ hình khuyến theo gói hàng hóa, dịch vụ (coupon), khuyến tiền mặt, lãi suất hay khuyến theo hình thức chiết khấu …( theo Chinhphu.vn) ... THU KHƢƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHIẾT KHẤU ĐẾN DOANH SỐ BÁN HÀNG TRONG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CÁC TRANG WEB MUA THEO NHÓM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02... tử Việt Nam: Trƣờng hợp trang web mua theo nhóm xuất phát từ sở Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khám phá ảnh hƣởng yếu tố sách chiết khấu đến doanh số bán hàng mơ hình mua theo nhóm Việt Nam nhằm... chiết khấu thƣơng mại điện tử Việt Nam: Trƣờng hợp trang web mua theo nhóm Phạm vi nghiên cứu: Đề tài đƣợc giới hạn phạm vi nghiên cứu trang web mua theo nhóm (Groupon) Việt Nam đƣợc thực khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiết khấu dến doanh số bán hàng trong thương mại điện tử tại việt nam trường hợp các trang web mua theo nhóm , Nghiên cứu ảnh hưởng của chiết khấu dến doanh số bán hàng trong thương mại điện tử tại việt nam trường hợp các trang web mua theo nhóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn