Vận dụng chuẩn mực kế toán việt nam số 15 hợp đồng xây dựng vào kế toán doanh thu và giá vốn tại công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà long á

134 30 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN MINH HIỀN N N C ẨN C Đ N N N À N LU N Ệ N N ÀN N C N À ĂN N N N À ẠC Ĩ K TOÁN Đà Nẵng - Năm 20 N N BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN MINH HIỀN N N C ẨN C Đ N N N À N Ệ N N ÀN N C N À N N N N À N Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LU N ĂN ẠC Ĩ K TOÁN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHẠ Đà Nẵng - Năm 20 À ƢƠN LỜ C Đ N Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác N ỄN N ỀN C C MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu liên quan C ƢƠN N N C C N 1.1 Đ C Đ 1.2 Ề N N CỦ PĐ À N Ệ NG OẠT ĐỘ ỰNG Ự 1.2.1 ợp đ ng N P OẠP Đ Ự12 ựng 12 1.2.2 Phân loại hợp đ ng xây dựng 1.3 Ộ U T U 15 P P V P ĐO Ờ ĐT O C U O th o chu n ực kế toán Việt ực kế toán Việt 1.4 TR À a số 15 T O C O TÀ C 15 S 15 a ghi nhận oanh thu Đ số 15 1.3.2 ội ung phương pháp đo ường v S ỰCTOV T 1.3.1 ội ung phương pháp đo ường v TR 13 15 ghi nhận giá vốn th o chu n T 20 QU T OC U P Đ NG XÂY DỰ ỰCTOV T 31 C ƢƠN Ệ N C ẠN N N À C N N N C ẨN À N N N N À C N N N ÀN 34 2.1 QU T C U O V C À T T TV Ự O 34 2.1.1 Quá tr nh h nh th nh v phát tri n c ng t T TV dựng kinh doanh nhà Long Á 2.1.2 Đặc 34 hoạt động kinh oanh v quản c ng t T MTV xây dựng kinh doanh nhà Long Á 2.1.3 Đặc 35 tổ chức kế toán c ng t T TV ựng kinh doanh nhà Long Á 2.2 K TO C O T T T U TV 2.2.1 Đặc ựng v 38 Ự V hợp đ ng inh oanh nh P Đ NG XÂY DỰ O ựng c ng t À O T TV 40 ựng Công ty TNHH MTV xây dựng kinh doanh nhà Long Á 2.2.3 Kế toán giá vốn hợp đ ng 44 ựng Công ty TNHH MTV Xây dựng Kinh doanh nhà Long Á 50 th ng tin c iên quan đến hợp đ ng ựng CTC c ng t 2.3 Đ 72 T ỰC TRẠ T T TV 2.3.1 u 2.3.2 T V ỰVÀ PĐ O Ự À O TẠ C 72 72 n N C ƢƠN .40 ong 2.2.2 Kế toán oanh thu hợp đ ng 2.2.4 Tr nh TẠ 73 75 C ƢƠN ÀN N Đ N Ệ N 3.1 HOÀ T Ự ỆN C N C N – Đ N C T C C N N À ẨN C N N 76 TO O T U CỦ PĐ TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ LONG Á 76 3.1.1 Hoàn thiện nội dung thời m ghi nhận doanh thu hợp đ ng xây dựng 76 3.1.2 Hoàn thiện phương pháp đo ường oanh thu khối ượng cơng việc hồn thành kỳ 77 3.2 OÀ Ự T C T C TO V CỦ PĐ TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ LONG Á 3.2.1 o n thiện nội ung chi ph hợp đ ng ựng 3.2.2 o n thiện phương pháp đo ường giá vốn hợp đ ng 3.3 OÀ T Ự K T LU N QUY PH V C CT TR QUĐ CTC ĐỊN L C À TR T ĐỀ TÀI (Bản sao) 80 80 ựng 83 PĐ 85 89 N CC CC CPSXC : Chi ph sản uất chung CT : C ng tr nh BCTC : áo cáo t i ch nh BHTN : ảo hi thất nghiệp BHXH : ảo hi hội BHYT : ảo hi DNXL : oanh nghiệp GTGT : iá tr gia tăng Đ : ợp đ ng HMCT : ạng ục c ng tr nh KPCĐ : inh ph c ng đo n TK : T i khoản TSCĐ : T i sản cố đ nh XDCB : tế ựng p ựng ản DANH M C CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Sổ chi tiết oanh thu án h ng v T 5111 – C ng tr nh: Đường Đ Trang cung cấp ch vụ nh n – 46 nh Quế 2.2 ảng tổng hợp oanh thu c ng tr nh nă 2.3 Sổ chi tiết T 621 Chi ph ngu ên iệu vật trực tiếp – C ng tr nh: Đường Đ 2.4 2014 49 iệu 53 Phụ lục số 05: Sổ chi tiết T 622 - Chi ph nh n c ng trực tiếp C ng tr nh: Đường Đ nh n – 57 nh Quế 2.5 Sổ chi tiết T 623 - Chi ph sư ụng thi c ng – C ng tr nh: Đường Đ nh n – nh Quế 61 2.6 Sổ chi tiết T 627 - Chi ph sản uất chung – C ng tr nh: Đường Đ nh n – nh Quế 64 2.7 ảng tổng hợp giá vốn c ng tr nh nă 2014 71 3.1 ảng t nh oanh thu ghi nhận nă 2014 c ng tr nh h việc u ện đội c Tr 79 3.2 ảng tổng hợp oanh thu Đ 2014 đ điều ch nh 79 ghi nhận nă 3.3 ảng t nh chi ph i va vốn h a nă 2014 82 3.4 ảng t nh chi ph ang thực tế cuối nă 2014 83 3.5 ảng ác đ nh ại giá vốn Đ 3.6 nă 2014 ảng áo cáo kết hoạt động kinh oanh nă 2014 84 85 DANH M C C C Số hiêu đồ ƠĐ ên đồ Trang 2.1 Qu tr nh sản uất kinh oanh c ng t T MTV xây dựng kinh doanh nhà Long Á 2.2 h nh tổ chức c ng t T kinh doanh nhà Long Á 2.3 đ chức ộ kế toán C ng t T TV ựng v inh oanh nh ong 2.4 nh thức kế toán C ng t T ựng v inh oanh nh ong TV 36 ựng TV 37 38 40 MỞ ĐẦU ính cấp thiết đề tài Đối với doanh nghiệp lợi nhuận ục tiêu hàng đ u hoạt động sản xuất kinh doanh Do chi phối mục tiêu nên cơng tác hạch tốn chi phí, doanh thu giá vốn doanh nghiệp thường kh ng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế Do đặc m trình sản xuất nên cơng tác kế tốn doanh nghiệp xây l p c đặc thù riêng Bộ T i ch nh đ an h nh chu n mực số 15 "Hợp đ ng xây dựng" đ hướng dẫn nguyên t c phương pháp hạch tốn chi phí, giá vốn oanh thu iên quan đến hợp đ ng xây dựng v sở đ lập loại sổ kế toán báo cáo tài Việc chưa tu n thủ tốt qu đ nh hợp động xây dựng n i chung chu n mực n i riêng thường g kh khăn cho việc quản lý, ki m tra, ki m toán cho doanh nghiệp h nước bên liên quan Hiện Việt Nam tr nh hội nhập quốc tế nên việc hạch toán kế toán đơn v , doanh nghiệp c n thực theo chu n mực chung thống nhu c u tất yếu Do vậy, việc vận dụng Chu n mực kế toán Việt Nam số 15 vào việc hạch toán doanh thu chi phí Đ doanh PH L C PH L C ... chu n mực kế toán số 15 Việc vận dụng chu n mực kế toán Việt Nam số 15 vào việc hạch toán doanh thu chi phí doanh nghiệp xây l p nói chung công ty TNHH MTV Xây dựng Kinh doanh nhà Long Á c n... luận kế toán doanh thu giá vốn doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng vận dụng chu n mực kế toán Việt Nam số 15 kế tốn doanh thu giá vốn Cơng ty TNHH Một thành viên Xây dựng Kinh doanh nhà Long. .. thiện đ vận dụng hiệu Chu n mực kế toán Việt Nam số 15 “ ợp đ ng xây dựng v o kế toán oanh thu v giá vốn tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Kinh doanh nhà Long Á ết cấu luận văn Ngoài ph n mở đ u kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chuẩn mực kế toán việt nam số 15 hợp đồng xây dựng vào kế toán doanh thu và giá vốn tại công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà long á , Vận dụng chuẩn mực kế toán việt nam số 15 hợp đồng xây dựng vào kế toán doanh thu và giá vốn tại công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà long á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn