Vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phàn phát triển thủy sản huế

100 40 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ SONG TỒN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ SONG TỒN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60 34 03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI HƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Song Toàn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 10 1.1 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN .10 1.1.1 Khái niệm sách kế toán .10 1.1.2 Vai trò sách kế tốn 11 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Đặc thù doanh nghiệp .13 1.2.2 Nhu cầu thông tin tài 14 1.2.3 Mục tiêu doanh nghiệp 14 1.2.4 Năng lực kế toán doanh nghiệp 17 1.3 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỤ THỂ Ở DOANH NGHIỆP 18 1.3.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 18 1.3.2 Chính sách kế toán tài sản cố định 24 1.3.3 Chính sách kế tốn liên quan đến giao dịch ngoại tệ 31 1.3.4 Chính sách kế tốn liên quan đến chi phí ghi nhận kỳ 32 1.3.5 Chính sách kế tốn liên quan đến ghi nhận doanh thu 35 1.3.6 Chính sách kế toán liên quan đến nợ phải thu 36 1.3.7 Chính sách kế tốn liên quan đến nợ phải trả .37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ 39 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ 39 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần phát triển thủy sản Huế 39 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty cổ phần phát triển thủy sản Huế 41 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần phát triển thủy sản Huế 44 2.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ .46 2.2.1 Chính sách kế toán hàng tồn kho 46 2.2.2 Chính sách kế tốn tài sản cố định 51 2.2.3 Chính sách giao dịch ngoại tệ 55 2.2.4 Chính sách chi phí ghi nhận kỳ 56 2.2.5 Chính sách liên quan đến việc ghi nhận doanh thu .59 2.2.6 Chính sách kế tốn lập dự phòng phải thu khó đòi 60 2.3 NHẬN XÉT VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ 61 2.3.1 Đánh giá nhân tố ảnh hướng đến việc vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần thủy sản Huế 61 2.3.2 Ưu điểm hạn chế vận dụng sách kế tốn Công ty cổ phần thủy sản Huế 62 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ 66 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ .66 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỀN THỦY SẢN HUẾ .67 3.2.1 Chính sách kế tốn liên quan đến hàng tồn kho 67 3.2.2 Chính sách kế toán TSCĐ .69 3.2.3 Một số sách kế tốn khác 70 3.3 HỒN THIỆN CƠNG BỐ THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 71 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CTCP : Cơng ty Cổ phần CCDC : Công cụ dụng cụ TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TT : Tàu thuyền TSCĐ: Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí năm 2014 49 2.2 Bảng số liệu mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho qua năm 51 2.3 Bảng khung thời gian trích khấu hao TSCĐ Cơng ty Cổ Phần phát triển thủy sản Huế 52 2.4 Bảng số liệu sửa chữa TSCĐ công ty qua năm 54 2.5 Bảng số liệu chi phí phải trả công ty qua năm 58 2.6 Bảng số liệu khoản phải thu Công ty qua năm 60 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sổ hiệu sơ đồ 2.1 2.2 Tên sơ đồ Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty cổ phần phát triển thủy sản Huế Bộ máy kế tốn cơng ty cổ phần phát triển thủy sản Huế Trang 41 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo cáo tài nguồn cung cấp thơng tin quan trọng cho người nhu cầu sử dụng liệu tình hình tài doanh nghiệp, liên quan đến nhiều định kinh tế quan trọng Chẳng hạn, nhà quản lý doanh nghiệp cần thông tin để định sách kinh doanh, định hướng phát triển doanh nghiệp, chủ sở hữu lại cần thông tin tài để xem xét khía cạnh đồng vốn đầu tư sử dụng hiệu hay chưa hiệu quả, tỷ suất sinh lời sao, tổ chức tín dụng dựa thơng tin tài doanh nghiệp để đinh nên hay khơng nên cấp hạn mức tín dụng cấp hạn mức cấp bao nhiêu…Vì tính trung thực hợp lý báo cáo tài yêu cầu cấp thiết doanh nghiệp lập trình bày báo cáo tài Tại Việt Nam, định kỳ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính, báo cáo tài lập dựa chuẩn mực, chế độ kế toán thơng tư hướng dẫn Bộ tài ban hành, điểm thuận lợi cho doanh nghiệp việc lựa chọn vận dụng sách kế tốn để phản ánh thơng tin tài theo ý kiến chủ quan phận nhỏ doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu ngắn hạn dài hạn Trong q trình hạch tốn, doanh nghiệp lựa chọn áp dụng sách kế toán khác cho phù hợp với đặc trưng doanh nghiệp đem lại lợi ích cao cho doanh nghiệp Trong đó, người sử dụng thơng tin kế tốn quan tâm liệu thơng tin trình bày báo cáo tài trung hợp, hợp lý, đầy đủ hữu ích hay khơng Mỗi phương pháp kế tốn mà doanh nghiệp lựa chọn khác ảnh hưởng đến kết cung cấp thơng tin tài báo cáo tài khác Trên thực tế, 77 chi phí Trong chi phí trả trước dài hạn sử dụng nhiều Chi phí trả trước dài hạn bao gồm tiền th đất, chi phí cơng cụ dụng cụ thời gian phân bổ lớn năm Chi phí trả trước ngắn hạn gồm chi phí cơng cụ dụng cụ phân bổ năm • Chi phí khác - Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ Chi phí phát sinh 10 triệu xem sửa chữa thường xuyên hạch tốn thẳng vào chi phí sản xuất tháng Chi phí phát sinh lớn 10 triệu đồng thời khơng làm tăng thời gian sử dụng TSCĐ cơng ty xem sửa chữa lớn TSCĐ tiến hành phân bổ vào chi phí sản xuất kỳ vòng năm Chi phí phát sinh lớn 30 triệu kéo dài thêm tuổi thọ lực tài sản cơng ty xem sửa chữa nâng cấp tài sản tính vào nguyên giá TSCĐ - Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng Công cụ dụng cụ xuất dùng tùy vào thời gian sử dụng hợp lý công cụ dụng cụ mà doanh nghiệp tiến hành phân bổ vào chi phí hợp lý Tại doanh nghiệp chi phí phân bổ theo mức: Dưới năm : loại rổ, rá, áo quần Từ đến năm : loại thau rửa inox, nồi cơm điện, máy nén khí nhỏ Trên năm : loại khuôn, khay nhôm, bàn inox - Phương pháp thời gian phân bổ lợi thương mại Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu vốn góp cổ đơng, bổ sung cổ tức chia cổ phiếu Vốn khác vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế theo nghị đại hội cổ đông 78 Nguyên tắc trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Việc trích lập quỹ từ lợi nhuận quy định điều lệ Công ty theo nghị đại hội cổ đông 10 Nguyên tắc ghi nhận ngoại tệ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh ngoại tệ quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh nghiệp vụ Phần chệnh lệch hạch toán vào thu nhập chi phí năm tài Ngoại tệ xuất dùng theo phương pháp nhập trước- xuất trước 11 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu - Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất năm điều kiện sau: • Đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; • Khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; • Doanh thu xác định tương đối chắn; • Cơng ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; • Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Đối với hoạt động kinh doanh bán hàng công ty gồm hoạt động : bán hàng nội địa bán hàng xuất Đối với bán hàng nội địa, công ty ghi nhận doanh thu giao hàng hóa cho người mua người mua toán chấp nhận toán theo hợp đồng Với bán hàng xuất khẩu, công ty thường xuất theo giá FOB với phương thức tốn L/C công ty ghi nhận doanh thu hàng qua lan can tàu cảng giao hàng 79 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận đồng thời thoả mãn điều kiện sau: • Dịch vụ hồn thành khách hàng chấp nhận tốn; • Doanh thu xác định tương đối chắn; • Cơng ty thu thu lợi ích kinh tế từ việc cung cấp dịch vụ; • Xác định chi phí liên quan đến dịch vụ cung cấp; - Doanh thu tài Doanh thu hoạt động tài lãi tiền gửi ngân hàng chênh lệch tỷ giá 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty năm tài 2013 25% Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam quan thuế kiểm tra toán loại thuế áp dụng Công ty Bất kỳ khoản khác biệt thuế Công ty điều chỉnh sổ kế toán cách tương ứng V Các thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày bảng cân đối kế tốn Cơng ty cần nêu rõ thông tin sau: - Các khoản phải thu : Cần nêu rõ danh sách đối tượng phải thu giá trị cần thu hồi lớn với số tiền cụ thể Lập dự phòng phải thu khó đòi cho đối tượng cụ thể - Hàng tồn kho: Cơng ty nên trình bày chi tiết nhóm, loại hàng tồn kho với giá trị cụ thể Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: cụ thể cho mặt hàng nào, giá trị 80 - Các trường hợp kiện dẫn đến phải trích lập hay hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: cơng ty cần nêu trường hợp kiện cụ thể - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: nêu rõ doanh thu theo loại mặt hàng để người sử dụng thơng tin đối chiếu với hàng tồn kho để xem xét khả tiêu thụ loại hàng tồn kho công ty - Giá vốn hàng bán: Cơng ty cần trình bày giá vốn hàng bán loại mặt hàng để người sử dụng thơng tin tính khả sinh lời mặt hàng Tóm lại, cơng ty cần trình bày cách rõ ràng chi tiết, cụ thể sách kế tốn để đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn khơng am hiểu kế tốn hiểu Các sách kế tốn phải trình bày cách trung thực hợp lý theo tình hình thực tế đơn vị Để thơng tin cơng bố cách đầy đủ cơng ty cần vận dụng sách kế tốn cách rõ ràng KẾT LUẬN CHƯƠNG III Hồn thiện sách kế tốn nội dung quan trọng cần thiết cơng tác kế tốn doanh nghiệp, góp phần thực cơng tác kế tốn cách trung thực, xác, góp phần việc cung cấp thơng tin cho người sử dụng Qua tìm hiểu thực trang vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển thủy sản Huế, chương tác giả đề xuất số giải pháp như: - Thay đổi phương pháp tinh giá hàng xuất kho nguyên vật liệu - Thay đổi thời gian sử dụng TSCĐ thời gian phân bổ công cụ dụng cụ 81 - Thay đổi việc công bố thông tin thuyết minh báo cáo tài Những giải pháp đưa nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty, góp phần cung cấp thơng tin xác cho người sử dụng 82 KẾT LUẬN Thực sách kế tốn doanh nghiệp vấn đề quan trọng doanh nghiệp nhằm mang lại kết xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ kế hoạch tài cho doanh nghiệp thời gian tới đồng thời cung cấp bên ngồi thơng tin đáp ứng nhu cầu người quan tâm Theo chuẩn mực kế tốn Việt Nam ban hành, doanh nghiệp quyền lựa chọn phương pháp, sách kế tốn phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp để sử dụng Mỗi phương pháp kế toán khác áp dụng thơng tin cung cấp cho đối tượng sử dụng khác Vì để cung cấp thơng tin phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp kế toán cần xác định phương pháp phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp để lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp Cơng ty áp dụng sách kế tốn cách đầy đủ, hầu hết sách kế tốn sử dụng cơng ty hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên kế tốn viên vận dụng sách kế toán đơn giản, dễ làm, chưa thật ý đến ưu điểm hạn chế phương pháp sách kế tốn để vận dụng hợp lý Qua trình tìm hiểu thực trạng vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển thủy sản Huế, luận văn tập trung làm rõ vấn đề sau: -Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa lý luận sách kế tốn doanh nghiệp - Thứ hai, luận văn phản ánh thực trạng vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển thủy sản Huế 83 - Thứ ba, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện sách kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển thủy sản Huế Với nội dung trình bày luận văn, tác giả mong muốn góp phần nhỏ q trình hồn thiện sách kế tốn Cơng ty Cổ phần phát triển thủy sản Huế Tuy nhiên, kiến thức hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy giáo để luận văn hoàn thiện Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn TS Phạm Hồi Hương anh chị em phòng kế tốn Cơng ty cổ phần phát triển thủy sản Huế nhiệt tình giúp đỡ tác giả q trình hồn thiện luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Tài (2005), Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam, NXB Tài [2] Bộ Tài (2014), Thơng tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/2/2014, Hướng dẫn Chế độ kế tốn Doanh nghiệp [3] Lê Thị Chi (2012), “Hồn thiện sách kế tốn cơng ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên” , Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [4] Mai Thị Hạnh (2013), “ Xây dựng sách kế tốn chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Việt Úc Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [5] Th.S Nguyễn Thị Phương Hồng- Nguyễn Thị Kim Oanh “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách kế toán doanh nghiệp Việt Nam nay”, tạp chí Thị trường-tài chính-tiền tệ ngày 13/07/2014 [6] TS Trần Đình Khơi Ngun (2010), “ Bàn mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà nẵng, số 05(40).2010, trang 225-233 [7] TS Trần Đình Khơi Nguyên (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Đà Nẵng”, tạp chí phát triển kinh tế, số 252, trang 9-15 [8] TS Trần Đình Khơi Ngun (2012), “ Chính sách kế tốn Doanh nghiệp”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 260, trang 41-46 [9] Nguyễn Thị Kim Oanh (2012), “Đánh giá vận dụng sách kế tốn cơng ty cổ phần lương thực dịch vụ Quảng Nam”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [10] Lê Thanh Phương (2014), “ Vận dụng sách kế tốn cơng ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Vạn Tường”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [11] Phạm Thị Bích Vân (2012), “Nghiên cứu ảnh hưởng thuế TNDN đến lựa chọn sách kế tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [12] Healy and Wahlen (11/1998), A review of earnings managements literature and it implications for standard settings [13] Scott (2009), Financial Accounting Theory 5th, Pearson [14] Thomas D Fields, Thomas Z.Lys, Linda Vincent, Empirical research on accounting choice, Journal of Accounting and Economics 31 (2001), pp 255-307 [15] V Gopalakrishnan, Accounting choice decision and unlevered firms: further evidence on dept/equity hypothesis, Journal of Financial and Strategic Decisions, Volume 7, Number 3, Fall 1994 PHỤ LỤC ... kế tốn Cơng ty Cổ phần phát triển thủy sản Huế 44 2.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HUẾ .46 2.2.1 Chính sách kế toán hàng tồn... trạng vận dụng sách kế tốn công ty cổ phần phát triển thủy sản Huế từ đề giải pháp nhằm hồn thiện sách kế tốn Cơng ty Cổ phần phát triển thủy sản Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu Các sách kế tốn áp dụng. .. việc vận dụng sách kế tốn Cơng ty cổ phần thủy sản Huế 61 2.3.2 Ưu điểm hạn chế vận dụng sách kế tốn Công ty cổ phần thủy sản Huế 62 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phàn phát triển thủy sản huế , Vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phàn phát triển thủy sản huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn