Tổ chức báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đăk lăk

108 35 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thái Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm Kế toán quản trị 10 1.1.2 Mục tiêu Kế toán quản trị 11 1.1.3 Vai trò báo cáo Kế tốn quản trị 11 1.1.4 Đặc điểm thông tin Kế toán quản trị 11 1.2 TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Sự cần thiết tổ chức báo cáo Kế toán quản trị 13 1.2.2 Bản chất, chức yêu cầu tổ chức báo cáo Kế toán quản trị 14 1.2.3 Tổ chức báo cáo dự toán Doanh nghiệp 20 1.2.4 Tổ chức báo cáo thực doanh nghiệp 24 1.2.5 Tổ chức báo cáo kiểm soát đánh giá doanh nghiệp .25 1.2.6 Tổ chức báo cáo phục vụ định doanh nghiệp .31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI SIMEXCO ĐẮK LẮK 35 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9 ĐẮK LẮK (SIMEXCO ĐẮK LẮK) 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển SIMEXCO ĐẮK LẮK .35 2.1.2 Ngành nghề, đặc điểm kinh doanh chủ yếu SIMEXCO ĐẮK LẮK .36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý SIMEXCO ĐẮK LẮK 38 2.1.4 Tổ chức máy kế toán SIMEXCO ĐẮK LẮK 41 2.2 THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI SIMEXCO ĐẮK LẮK 42 2.2.1 Tổ chức báo cáo dự toán SIMEXCO ĐẮK LẮK 43 2.2.2 Tổ chức báo cáo thực SIMEXCO ĐẮK LẮK 51 2.2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác báo cáo Kế toán quản trị SIMEXCO ĐẮK LẮK 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI SIMEXCO ĐẮK LẮK 61 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI SIMEXCO ĐẮK LẮK .61 3.2 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI SIMEXCO ĐẮK LẮK 64 3.2.1 Tổ chức báo cáo dự toán 64 3.2.2 Tổ chức báo cáo thực thông qua báo cáo trách nhiệm 75 3.2.3 Tổ chức báo cáo kế toán quản trị phục vụ định 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CBCNV : Cán công nhân viên DN : Doanh nghiệp KTQT : Kế toán quản trị KTTC : Kế tốn tài KQ : Kết MTV : Một thành viên QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh SIMEXCO ĐẮK LẮK : Công ty TNHH MTV xuất nhập 2-9 Đắk Lắk TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TNHH : Trách nhiệm hữu hạng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Dự toán sản lƣợng tiêu thụ mặt hàng năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 45 2.2 Dự toán sản lƣợng tiêu thụ đơn vị năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 46 2.3 Bảng đề xuất giá bán sản phẩm dự kiến năm 2014 47 2.4 Dự tốn doanh thu nơng sản đơn vị năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 47 2.5 Dự toán doanh thu nông sản mặt hàng năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 48 2.6 Dự toán sản xuất & mua hàng năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 49 2.7 Dự toán chi phí năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 50 2.8 Báo cáo sản lƣợng tiêu thụ thực cho mặt hàng năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 51 2.9 Báo cáo sản lƣợng sản xuất thu mua thực văn phòng đơn vị trực thuộc năm 2014 SIMEXCO ĐẮK 52 LẮK 2.10 Báo cáo doanh thu thực văn phòng đơn vị trực thuộc năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 53 2.11 Báo cáo chi phí bán hàng năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 54 2.12 Báo cáo chi phí tài thực năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 55 Số hiệu Tên bảng Trang 2.13 Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp thực năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 56 2.14 Báo cáo chi phí giá vốn thực năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 56 2.15 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 58 3.1 Dự toán sản lƣợng tiêu thụ mặt hàng năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 66 3.2 Dự toán sản lƣợng tiêu thụ đơn vị năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 67 3.3 Dự toán sản lƣợng sản xuất thu mua cà phê năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 69 3.4 Dự toán doanh thu đơn vị năm 2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 71 3.5 Dự toán tồn kho cà phê quí 1/2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 72 3.6 Bảng phân tích chi phí theo định phí biến phí Biểu mẫu dƣới minh họa báo cáo chi phí theo cấp bậc 76 3.7 Báo cáo chi phí bán hàng q 2/2014 Văn phòng Simexco Đắk Lắk 77 3.8 Báo cáo chi phí tài q 2/2014 Văn phòng Simexco Đắk Lắk 78 3.9 Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp q 2/2014 Văn phòng Simexco Đắk Lắk 78 3.10 Báo cáo chi phí giá vốn quí 2/2014 Văn phòng Simexco 79 Số hiệu Tên bảng Trang Đắk Lắk 3.11 Báo cáo chi phí q 2/2014 Văn phòng simexco Đắk Lắk 80 3.12 Báo cáo tổng hợp chi phí quý 2/2014 Simexco Đắk Lắk 82 3.13 Báo cáo chi phí quý 2/2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK 84 3.14 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quý 2/2014 Simexco Đắk Lắk 86 3.15 Báo cáo phân tích doanh thu mặt hàng cà phê xuất tháng 4/2014 Simexco Đắk Lắk 88 3.16 Báo cáo phân tích doanh thu cà phê theo thị trƣờng xuất tháng đầu năm 2014 Simexco Đắk Lắk 89 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 1.2 Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp 21 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý SIMEXCO ĐẮK LẮK 38 2.2 Tổ chức máy kế toán SIMEXCO ĐẮK LẮK 42 83 Với báo cáo trên, Giám đốc nhanh chóng đánh giá đƣợc tổng quát mức độ kiểm sốt tiết kiệm hay lãng phí chi phí đơn vị , đóng góp đơn vị mục tiêu chung kiểm sốt chi phí Simexco Đắk Lắk b Trung tâm lợi nhuận Các Chi nhánh , Văn phòng SIMEXCO ĐẮK LẮK xem trung tâm lợi nhuận Thơng tin Kế tốn quản trị đƣợc trình bày tập trung vào vấn đề nhƣ doanh thu, chi phí lợi nhuận Trong báo cáo chi phí đƣợc thể dạng chi phí biến phí chi phí định phí Việc trình bày thông tin sở đánh giá mức đóng góp lợi nhuận đơn vị lợi nhuận SIMEXCO ĐẮK LẮK với lợi nhuận nhƣ chi phí biến phí chi phí định phí chiếm bao nhiêu, qua giúp nhà quản trị có định phù hợp Để lập báo cáo này: doanh thu đƣợc xác định doanh thu tiêu thụ kỳ, chi phí đƣợc phân loại chi phí biến phí, chi phí định phí đƣợc tổng hợp theo mẫu sau: 84 Bảng 3.13 Báo cáo chi phí quý 2/2014 SIMEXCO ĐẮK LẮK ĐVT: 1000 VNĐ Văn phòng Chi Stt tiêu Chi nhánh… Tổng Biến phí Định phí Biến Định Tổng phí phí Simexco Đắk Lắk Tổng Biến phí Định phí Tiền lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN 3,053,827 3,053,827 - 3,393,141 3,393,141 - Chi đóng gói hàng hóa xuất 5,778,179 5,778,179 - 6,420,199 6,420,199 - Chi vận chuyển, thủ tục xuất hàng qua cảng 19,005,211 19,005,211 - 21,116,901 21,116,901 - Chi phí nhiên liệu, vật tƣ kho 399,739 399,739 - 444,154 444,154 - Chuyển Phí giao dịch HĐ tƣơng lai 2,934,494 2,934,494 - 3,260,549 3,260,549 - Trả lãi vay 10,471,582 10,471,582 - 11,635,091 11,635,091 - Phí dịch vụ ngân hàng 1,174,529 1,174,529 - 1,305,032 1,305,032 - Lổ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối năm phải trả 297,579 297,579 - 330,643 330,643 - Lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN văn phòng 1,227,669 - 1,227,669 1,364,077 - 1,364,077 85 Văn phòng Chi Stt tiêu Chi nhánh… Tổng Biến phí Định phí 84,553 - Biến Định Tổng phí phí Simexco Đắk Lắk Tổng Biến phí Định phí 84,553 93,948 - 93,948 Văn phòng phẩm Khấu hao TSCĐ Văn phòng 3,610,232 - 3,610,232 4,011,369 - 4,011,369 Lập dự phòng nợ khó đòi Văn phòng 2,470,637 - 2,470,637 2,745,152 - 2,745,152 Bảo đảm hoạt động Văn phòng 2,768,083 - 2,768,083 3,075,648 - 3,075,648 Chi phí khác 4,015,335 - 4,015,335 4,461,483 - 4,461,483 Giá vốn mặt hàng cà phê Giá vốn mặt hàng phân bón Giá vốn mặt hàng tiêu 203,566,460 Tổng Cộng 1,075,180,803 1,075,180,803 447,590 - 1,194,645,337 1,194,645,337 - 447,590 - 497,322 497,322 - 203,566,460 - 226,184,956 226,184,956 - 1,484,985,001 1,469,233,326 15,751,677 1,336,486,501 1,322,309,992 14,176,509 86 Từ lập bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ sau: Bảng 3.14 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quý 2/2014 Simexco Đắk Lắk ĐVT: 1000 VNĐ TT Đơn vị Văn phòng Chi nhánh Gia Lai ắk Nông Tổng cộng Định phí Lợi nhuận 1.322.309.992 22.210.008 14.176.509 8.033.499 78.070.800 73.461.667 4.609.133 787.584 3.821.549 30.359.600 29.730.834 628.766 315.034 313.732 31.269.600 29.038.500 2.231.100 236.275 1.994.825 12.026.000 14.692.333 -2.666.333 236.275 -2.902.608 1.496.246.000 1.469.233.326 27.012.674 15.751.677 11.260.997 1.344.520.000 Số dƣ đảm phí Doanh thu Biến phí 87 3.2.3 Tổ chức báo cáo kế toán quản trị phục vụ định Hiện Simexco Đắk Lắk có báo cáo phân tích doanh thu nhƣng để cơng tác báo cáo Kế tốn quản trị đƣợc hồn chỉnh tổng thể phục vụ cho việc định cần phải bổ sung báo cáo phân tích nhƣ sau: Báo cáo phân tích doanh thu cơng nợ; Báo cáo phân tích doanh thu theo thị trƣờng xuất a Báo cáo phân tích doanh thu cơng nợ Báo cáo ngồi việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị đóng góp doanh thu mặt hàng theo thị trƣờng tiêu thụ Báo cáo thể tình hình tốn khách hàng trả tiền hay nợ để đơn vị có sách thu hồi nợ Báo cáo phân tích doanh thu thể doanh số bán tháng, trả hay nợ Thời gian lập: Hàng tháng Đơn vị lập: Các Chi nhánh Văn phòng (Phòng Kế tốn Tài tổng hợp) Cách lập: Căn vào sổ chi tiết bán hàng để lập 88 Bảng 3.15 Báo cáo phân tích doanh thu mặt hàng cà phê xuất tháng 4/2014 Simexco Đắk Lắk ĐVT: Triệu VNĐ TT Thị trƣờng Doanh thu Doanh số chƣa thuế Trả Công nợ 96.046.860 96.046.860 74.634.500 21.412.360 Singapore 150.264.765 150.264.765 132.864.900 17.399.865 Ấn Độ Tiền thuế Bỉ 77.353.458 77.353.458 77.353.458 - Bungary 16.020.438 16.020.438 16.020.438 - Mỹ 40.296.081 40.296.081 40.296.081 - Tổng cộng 379.981.602 379.981.602 341.169.377 38.812.225 b Báo cáo phân tích doanh thu theo thị trường xuất Tại Simexco Đắk Lắk Báo cáo đƣợc lập định kỳ tháng Cũng nhƣ Báo cáo phân tích doanh thu cơng nợ Báo cáo ngồi việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị đóng góp doanh thu mặt hàng theo thị trƣờng tiêu thụ, giúp nhà quản trị định đầu tƣ ƣu tiên xuất hàng hóa cho thị trƣờng có uy tín ổn định Thời gian lập: tháng; Đơn vị lập: Các Đơn vị Văn phòng (Phòng Kế tốn Tài tổng hợp); Cách lập: Căn vào sổ chi tiết tài khoản bán hàng để lập 89 Bảng 3.16 Báo cáo phân tích doanh thu cà phê theo thị trường xuất tháng đầu năm 2014 Simexco Đắk Lắk Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 năm STT Thị trƣờng TỔNG CỘNG Ấn độ Ai Cập Ác-hen-ti-na -me-ni-a Albani Angêry Anh Quốc Ả rập xê út Ba lan 10 11 Bỉ Bồ Đào Nha 12 13 14 LƢỢNG (TẤN) 85,408 4,834 TRỊ GIÁ (USD) 173,089,334 9,317,314 LƢỢNG (TẤN) 58,861 2,880 TRỊ GIÁ (USD) 121,960,079 5,457,120 LƢỢNG (TẤN) 65,170 2,729 TRỊ GIÁ (USD) 129,222,877 4,736,770 1,305 2,398,087 347 700,969 154 274,656 38 81,216 38 82,821 19 38,592 38 79,488 913 1,832,037 3,226 6,439,774 1,545 3,256,314 1,079 2,090,515 752 1,556,524 954 1,909,154 324 626,014 237 472,829 1,818 3,765,221 3,403 7,172,475 1,647 3,280,561 400 854,876 211 474,717 159 354,078 Bungary 306 655,680 244 486,505 697 1,446,129 Canada Chi Lê 18 85,860 90 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 năm STT Thị trƣờng LƢỢNG (TẤN) 15 Croatia 77 16 Đài loan 595 TRỊ GIÁ (USD) 161,088 1,250,274 17 18 Đức 16,591 33,349,215 19 20 Đô mi ni ca Ecuador 192 414,214 451 21 Estonia 22 Geogea 23 Gruzia 24 Hà lan 25 Hàn quốc 132 TRỊ GIÁ (USD) 126,336 284,615 10,472 874,670 153 58 LƢỢNG (TẤN) TRỊ GIÁ (USD) 56 113,928 21,749,272 14,025 28,382,364 695 1,463,152 211 428,023 324,485 192 393,331 1,231 2,654,760 1,077 2,351,025 883 1,823,926 6,700 13,414,884 6,577 13,362,024 5,822 11,972,672 36 86,310 18 39,240 10 22,345 26 Hungary 27 Hồng kông 28 Hy lạp 29 Inđônêxia LƢỢNG (TẤN) 693 1,433,580 756 1,583,639 904 1,793,640 7,123 14,312,733 1,991 3,982,874 1,651 3,120,192 1,059 2,133,036 19 43,584 294 609,837 30 Iran 31 Israel 91 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 năm STT Thị trƣờng LƢỢNG (TẤN) TRỊ GIÁ (USD) LƢỢNG (TẤN) 32 Jordani 33 191 TRỊ GIÁ (USD) 387,848 192 425,664 LƢỢNG (TẤN) TRỊ GIÁ (USD) Kuwait 34 Li băng 35 Libya 36 Ma cao 37 Malaysia 38 Ma rốc 39 Mêxicô 40 Mỹ 1,030 1,985,951 2,601 5,380,112 36 64,800 110 229,263 37 74,581 38 80,256 153 279,816 2,432 4,927,589 342 643,992 1,667 3,219,106 1,819 3,716,150 1,814 3,699,543 324 710,947 21 42,924 173 338,205 9,403 19,471,690 9,570 20,768,305 10,575 21,918,636 41 Nam Phi 42 Nga 43 Na uy 44 Nicaragua 45 Nhật 46 Phần lan 47 Pháp 84 170,772 1,158 2,378,064 816 1,562,991 3,354 6,552,086 48 Philippin 2,873 5,773,450 572 1,148,371 115 206,035 92 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 năm STT Thị trƣờng LƢỢNG (TẤN) 1,230 TRỊ GIÁ (USD) 2,532,258 19 41,856 561 1,211,389 54 120,960 134 2,832 5,883,745 503 1,172,861 86 163,246 57 38 84,367 58 59 19 44,160 38 86,400 Trung quốc 3,921 7,939,997 3,752 60 61 Úc Ucraina 58 126,720 62 63 U.A.E Ý 3,180 6,566,075 3,140 49 Rumany LƢỢNG (TẤN) LƢỢNG (TẤN) 558 298 TRỊ GIÁ (USD) 1,151,960 532,969 77 133,402 305,568 154 352,840 975 1,956,835 1,941 3,775,139 198 383,929 389 713,872 7,794,482 6,147 10,914,358 6,493,796 4,787 9,842,266 781 TRỊ GIÁ (USD) 1,611,513 50 51 52 Singapo Slovenia 53 54 55 56 Syria Tây Ban Nha Thái lan Thụy điển 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG Để báo cáo kế toán quản trị phát huy tác dụng, thực trở thành cơng cụ quản lý kiểm sốt có hiệu Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk Nội dung chƣơng ba giải số vấn đề chủ yếu sau: - Tổ chức báo cáo dự tốn thơng qua hồn thiện mẫu báo cáo dự toán sản lƣợng tiêu thụ; báo cáo dự tốn chi phí đƣợc lập theo cách ứng xử chi phí để lập dự tốn chi phí - Tổ chức báo cáo thực thông qua báo cáo trách nhiệm - Tổ chức báo cáo phân tích phục vụ cho cơng tác định 94 KẾT LUẬN Kế tốn quản trị ngày đóng vai trò quan trọng quản lý hoạt động doanh nghiệp Nó trở thành phận khơng thể tách rời quản trị doanh nghiệp Với yêu cầu thơng tin kế tốn đặt cần thiết phải có tổ chức báo cáo Kế tốn quản trị nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho trình xây dựng kế hoạch, trình tổ chức thực hiện, trình kiểm tra đánh giá định góp phần hồn thiện tổ chức, cải tiến công tác quản lý doanh nghiệp Việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị nội doanh nghiệp đƣợc thực thông qua tổ chức báo cáo Kế toán quản trị Các báo cáo cần thiết cho hầu hết doanh nghiệp mà khơng phân biệt hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực hoạt động nhƣ quy mô hoạt động Qua nghiên cứu lý luận báo cáo Kế toán quản trị doanh nghiệp, Luận văn phân tích đƣợc thực trạng hệ thống báo cáo Kế toán quản trị Simexco Đắk Lắk, từ đánh giá mặt tồn Simexco Đắk Lắk Thông qua Luận văn đề xuất biện pháp tổ chức báo cáo thực thông qua báo cáo trách nhiệm, tổ chức mẫu biểu báo cáo phân tích để từ cung cấp thông tin thiết thực cho nhà quản trị việc đƣa sách kịp thời có hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cơng ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung, Tổ chức báo cáo kế toán quản trị, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [2] Nguyễn Thị Kim Dung (2009), Hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Công ty May 10, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân [3] Võ Văn Nhị (2007), Báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị áp dụng doanh nghiệp, Nhà xuất Giao thơng vận tải [4] Hồng Kim Sơn (2007), Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị MEDICARE, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Tấn Thành (2004), Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị Tổng cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng 5, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6] Đào Văn Tài, Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam , Nhà xuất Tài Chính [7] Trƣơng Bá Thanh (Chủ biên) (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, Nhà xuất Giáo dục [8] Phạm Châu Thành (2001), "Vận dụng Kế toán quản trị vào doanh nghiệp thƣơng mại Việt Nam", Luận án Tiến Sĩ Kinh Tế, Trƣờng Đại Học Kinh Tế TP.HCM [9] Thơng tƣ 53/2006/TT-BTC Bộ Tài ngày 12/06/2006 hƣớng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp Tiếng Anh [10] Herry R Anderson, Belvverd E Needles, Jame C Caldwell, Sherry K.Mills (1996), Manageral Accounting – Mifflin Company th editon, Houhton [11] R.H.Parker (1992), (second edition), Dictionary of Accounting, The Macmillan Press Ltd Websites [12] http://www.simexcodl.com.vn/ ... Tổ chức máy kế toán SIMEXCO ĐẮK LẮK 41 2. 2 THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI SIMEXCO ĐẮK LẮK 42 2 .2. 1 Tổ chức báo cáo dự toán SIMEXCO ĐẮK LẮK 43 2. 2 .2 Tổ chức báo. .. cầu tổ chức báo cáo Kế toán quản trị a Bản chất tổ chức báo cáo Kế toán quản trị Để khái quát đƣợc chất tổ chức báo cáo kế toán quản trị ta cần 15 xem xét mối quan hệ báo cáo kế toán quản trị với... 64 3 .2. 1 Tổ chức báo cáo dự toán 64 3 .2. 2 Tổ chức báo cáo thực thông qua báo cáo trách nhiệm 75 3 .2. 3 Tổ chức báo cáo kế toán quản trị phục vụ định 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đăk lăk , Tổ chức báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn