Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đắk nông

586 25 0
  • Loading ...
1/586 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN NGC ðC HOÀN THIN QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH C P Xà TRÊN ðA BÀN TH Xà GIA NGHĨA T NH ð K NÔNG LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng – Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG NGUYN NGC ðC HOÀN THIN QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH C P Xà TRÊN ðA BÀN TH Xà GIA NGHĨA T NH ð K NÔNG Chuyên ngành: Kinh t ᄉ phát tri ᄉ n Mã s: 60.31.01.05 LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS Bùi Quang Bình ðà Nng – Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Ngc ð-c MC LC M ð!U 1 Tính cp thit ca ñ tài M c tiêu nghiên c ng yêu c+u qun lý chi ngân sách cp xã ngày tăng, ñ th c hin m c tiêu phát trin kinh t - xã h&i ca th xã Gia Nghĩa ñn năm 2020, lun văn đ xut sáu nhóm gii pháp hồn thin qun lý chi ngân sách cp xã ña bàn th xã ñ a m&t s kin ngh ñ i v*i Qu c h&i, Chính ph, B& Tài chính, UBND t3nh ðk Nông, UBND th xã Gia Nghĩa Trong đó, đáng ý gii pháp hồn thin qun lý lp, phân b, giao chp hành d toán ngân sách ðây gii pháp giúp cho ngân sách cp xã đ ᄂ c qun lý, k hoch hóa t6 khâu ñ+u tiên ñn khâu chp hành d tốn, qua ngân sách đ ᄂ ng c s: d m c đích, đ i t ᄂ ng, phù h ᄂ p v*i ñnh h *ng phát trin kinh t - xã h&i ca th xã, tránh dàn tri, lãng phí Mc dù rt c gng nghiên c u th c t v qun lý chi ngân sách cp xã ña bàn th xã Gia Nghĩa, ñây ñ ph c tp, m*i chưa ñ ᄂ c nghiên c u th xã Gia Nghĩa nên lun văn không th tránh kh@i nh/ng thiu sót, hn ch Rt mong đ ᄂ c s tham gia, đóng góp ý kin ca nhà khoa h8c, th+y, cô giáo, bn h8c bn bè ñ5ng nghip ñ lun văn ñ ᄂ c hoàn thin DANH MC TÀI LIU THAM KHO [1] B& Giáo d c ðào to (2005), Giáo trình Kinh t h"c vĩ mơ, NXB Giáo d c, Hà N&i [2] B& Tài (2003), Thơng tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003, H ng d*n thc hin Ngh ñnh s 60/2003/Nð-CP ngày tháng năm 2003 ca Chính ph quy ñnh chi tit h ng d*n thi hành Lut Ngân sách nhà n c [3] B& Tài (2003), Thơng tư s 60/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003, Quy đnh v qun lý ngân sách xã hot ñng tài khác ca xã, ph ᄉ ng, th tr n [4] B& Tài (2004), Báo cáo đ$y mnh phân c p qun lý nhà n c v tài chính, Hà N&i [5] B& Tài (2008), Thơng tư s 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008, H ng d*n x! lý ngân sách cui năm lp báo cáo quyt toán ngân sách nhà n c hàng năm [6] B& Tài (2008), Thông tư s 55 /2008/TT-BTC ngày 20/06/2008, H ng d*n thí đi-m xây dng k hoch tài trung hn k hoch chi tiêu trung hn giai ñon 2009 – 2011 [7] Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình kinh t phát tri-n, NXB Giáo d c Vit Nam, Hi Dương [8] NguyBn Th Cnh (2003), Tài cơng, NXB ði h8c Qu c gia TP H5 Chí Minh, TP H5 Chí Minh [9] Chính ph (2003), Ngh đnh s 60/2003/Nð-CP ngày 06/06/2003, Quy ñnh chi tit h ng d*n thi hành Lut Ngân sách nhà n c [10] Chính ph (2003), Ngh đnh s 73/2003/Nð-CP ngày 23/06/2003, Ban hành quy ch xem xét, quyt đnh d tốn phân b) ngân sách ña phương, phê chu$n quyt tốn ngân sách đa phương [11] Chính ph (2005), Ngh ñnh s 130/2005/Nð-CP ngày 17/10/2005, Quy ñnh ch ñ t ch, t chu trách nhim v s! dng biên ch kinh phí qun lý hành vi quan nhà n c [12] Chính ph (2006), Ngh ñnh s 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006, Quy ñnh quyn t ch t chu trách nhim v thc hin nhim v, t) chc b máy, biên ch tài [13] Vũ Cương - NguyBn Th Minh Tâm (2002), Khuôn kh) chi tiêu trung hn - mt h ng ci cách quy trình lp ngân sách, Tài [14] NguyBn Văn D+n (2009), Chính sách tài khóa cơng c điu tit vĩ mơ nn kinh t, NXB Tài chính, Hà n&i [15] NguyBn Tr8ng ðiu (2004), Nhng v n ñ bn v nhà n c qun lý hành nhà n c, B& n&i v [16] Võ Bích H5ng (2005), Mt s ý kin v ch giám sát chi ngân sách nhà n c phc v qun lý hành chính, Nghiên c u tài k toán [17] NguyBn Ng8c Hùng (2006), Qun lý ngân sách nhà n c, NXB Th ng k, Hà n&i [18] Vũ Văn Hin (2004), ði m*i Vit Nam – tin trình, thành t u kinh nghim, NXB Chính tr qu c gia, Hà n&i [19] ð5ng Th Vân H5ng (2010), Giáo trình qun lý ngân sách, NXB Lao đ&ng, Hà N&i [20] NguyBn Sinh Hùng (2005), Qun lý s! dng ngân sách nhà n c tin trình ci cách tài cơng, Tp chí C&ng sn [21] Lut ngân sách nhà n c (2002), NXB Chính tr qu c gia, Hà N&i [22] D ᄂ ng Th Bình Minh (2005), Qun lý chi tiêu cơng Vit Nam - Thc trng gii pháp, Nxb Tài chính, Hà N&i [23] Nhng quy đnh pháp lut v tài chính, ngân sách xã, ph ᄉ ng, th tr n (2008), NXB Lao ñ&ng, Hà n&i [24] Tào H/u Phùng (2005), Ngân sách nhà n c vi chuy-n dch c u kinh t n c ta, Tp chí C&ng sn [25] NguyBn Th Minh Tâm (2004), Gii pháp nâng cao vai trò ca Hi đ ᄉ ng nhân dân phân b), giám sát ngân sách nhà n c, Qun lý nhà n *c [26] S: ðình Thành (2005), Vn dng phương thc lp ngân sách theo kt qu đ#u ra, NXB Tài chính, Hà n&i [27] Tr+n ðình Ty (2003), Qun lý tài cơng, NXB Lao đ&ng, Hà N&i [28] Hồng Cơng U=n (2002), Phương h ng hồn thin phân c p qun lý ngân sách đa phương theo đ'c đi-m ca m i c p quyn Vit Nam, Lun án tin sĩ kinh t, Tr ,ng ði h8c Kinh t TP H5 Chí Minh ... nguyên tc qun lý chi ngân sách cp xã 13 1.1.3 ðc ñim chi ngân sách cp xã th xã Gia Nghĩa 14 1.2 N I DUNG QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH C ᄂ P Xà 15 1.2.1 Lp d toán chi ngân sách cp xã 16... PHÁP HOÀN THIN QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH C P Xà TRÊN ðA BÀN TH Xà GIA NGHĨA T NH ð K NÔNG .62 3.1 MC TIÊU PHÁT TRI0N KINH T# - Xà H I VÀ ð(NH H 1NG HOÀN THI$N QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH Xà TRÊN... chi ngân sách xã ña bàn th xã Gia Nghĩa t3nh ðk Nông 63 3.2 GII PHÁP HOÀN THI$N QUN LÝ CHI NGÂN SÁCH C ᄂ P Xà TRÊN ð(A BÀN TH( Xà GIA NGHĨA T-NH ð.K NÔNG 64 3.2.1 Gii pháp hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đắk nông , Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn