Hoàn thiện môi trường đầu tư tại tỉnh đắk lắk

131 27 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ NGỌC QUANG HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ NGỌC QUANG HOÀN THIỆN MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Hồ Ngọc Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ .8 1.1 NHỮNG LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 1.1.1 Khái niệm đầu tƣ 1.1.2 Khái niệm đặc điểm môi trƣờng đầu tƣ 1.1.3 Các yếu tố môi trƣờng đầu tƣ 14 1.1.4 Chỉ số chất lƣợng môi trƣờng đầu tƣ (PCI) 19 1.2 NỘI DUNG HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ .21 1.2.1 Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý, tạo dựng môi trƣờng cạnh tranh minh bạch bình đẳng 21 1.2.2 Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc 22 1.2.3 Phát triển hệ thống sở hạ tầng sản xuất, kỹ thuật 24 1.2.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực .24 1.2.5 Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cƣờng xúc tiến đầu tƣ 25 1.3 KINH NGHIỆM HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TRONG NƢỚC 26 1.3.1 Thành phố Đà Nẵng 26 1.3.2 Tỉnh Bình Dƣơng 27 1.3.3 Thành phố Hồ Chí Minh 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 30 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK 30 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 30 2.1.2 Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên 30 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 32 2.1.4 Đặc điểm xã hội 36 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 39 2.2.1 Vốn đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015 39 2.2.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk 43 2.3 THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 51 2.3.1 Môi trƣờng pháp lý 51 2.3.2 Môi trƣờng sở hạ tầng kỹ thuật 56 2.3.3 Môi trƣờng sở tài 60 2.3.4 Môi trƣờng lao động 65 2.4 MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TỈNH ĐẮK LẮK QUA CHỈ SỐ PCI 74 2.4.1 So sánh kết PCI Đắk Lắk tƣơng quan Khu vựcTây Nguyên Nam Trung Bộ 76 2.4.2 So sánh kết 10 số thành phần PCI Đắk Lắk qua hai năm 2014, 2015 77 2.5 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TỪ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 81 2.5.1 Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý tạo dựng mơi trƣờng cạnh tranh minh bạch bình đẳng 81 2.5.2 Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quản lý Nhà nƣớc 83 2.5.3 Phát triển hệ thống sở hạ tầng sản xuất, kỹ thuật 83 2.5.4 Nâng cao trình độ dân trí cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực 84 2.5.5 Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cƣờng hoạt động tƣ vấn, xúc tiến đầu tƣ 86 2.5.6 Kết hạn chế hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk 87 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 96 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ QUAN ĐIỂM VỀ HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 96 3.1.1 Định hƣớng hoàn thiện môi trƣờng đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 .96 3.1.2 Một số quan điểm hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ 97 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN MƠI TRƢỜNG ĐẦU TƢ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 98 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện khung sách đầu tƣ 99 3.2.2 Nhóm giải pháp hoạt động tạo điều kiện đầu tƣ 103 3.2.3 Nhóm giải pháp hoạt động trao đổi thông tin điều kiện đầu tƣ 107 3.2.4 Các nhóm giải pháp khác 109 3.3 KIẾN NGHỊ 110 3.3.1 Kiến nghị với Trung ƣơng 110 3.3.2 Kiến nghị với Địa phƣơng 111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN ( Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TW HĐND : Trung ƣơng :Hội đồng nhân dân UBND :Uỷ ban nhân dân CCN : Cụm công nghiệp KCN : Khu cơng nghiệp TTHC :Thủ tục hành TNHH :Trách nhiệm hữu hạn DNTN :Doanh nghiệp tƣ nhân NMTĐ :Nhà máy thủy điện TCTD :Tổ chức tín dụng GDP : Tổng sản phẩm QTD : Quỹ tín dụng NHTM :Ngân hàng thƣơng mại PCI :Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh VCCI :Phòng Thƣơng mại Cơng nghiệp Việt Nam WTO :Tổ chức thƣơng mại giới FDI :Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ODA :Vốn hỗ trợ phát triển thức USD : Đơ la Mỹ DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang sơ đồ 1.1 Quá trình đầu tƣ DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tăng trƣởng kinh tế giai đoạn 2011 -2015 (theo giá SS 2010) 32 2.2 Thu ngân sách địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015 34 2.3 Tỷ lệ phụ thuộc, năm 2011-2015 38 2.4 Tuổi thọ bình qn tính từ lúc sinh tỉnh Đắk Lắk, năm 2011-2015 39 2.5 Vốn đầu tƣ toàn xã hội Đắk Lắk giai đoạn 20112015 40 2.6 Lƣợng vốn đầu tƣ doanh nghiệp vào tỉnh Đắk Lắk 41 2.7 Cơ cấu vốn đầu tƣ doanh nghiệp vào tỉnh tỉnh Đắk Lắk 42 2.8 Số doanh nghiệp hoạt động địa bàn tỉnh Đắk lắk, giai đoạn 2011-2015 44 2.9 Số lao động doanh nghiệp hoạt động địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011-2015 45 2.10 Doanh nghiệp hoạt động chia theo loại hình DN năm 2015 47 2.11 Doanh nghiệp phân theo đơn vị hành giai đoạn 2011-2015 48 2.12 Doanh thu doanh nghiệp hoạt động giai đoạn 2011 – 2015 49 2.13 Quy mơ vốn đóng góp doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015 50 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.14 Chất lƣợng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk 59 2.15 Một số tiêu mơi trƣờng tài tỉnh Đắk Lắk 61 2.16 Huy động phân theo khối tổ chức tín dụng 62 2.17 Dƣ nợ phân theo thành phần kinh tế: 63 2.18 Dƣ nợ phân theo ngành kinh tế 64 2.19 Số lƣợng phân bố lực lƣợng lao động giai đoạn năm 2011-2015 66 2.20 Lao động có việc làm theo nghề nghiệp năm 2015 68 2.21 Lao động có việc làm chia theo khu vực kinh tế giai đoan 2011-2015 69 2.22 Lao động làm việc theo loại hình kinh tế, giai đoan 2011-2015 70 2.23 Tỷ lệ lực lƣợng lao động qua từ 15 tuổi trở lên đào tạo, năm 2011-2015 71 2.24 Số lƣợng cấu tuổi ngƣời thất nghiệp, năm 2015 72 2.25 Tỷ lệ thất nghiệp chia theo trình độ chun mơn kỹ thuật, năm 2015 73 2.26 Kết số PCI Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015 75 2.27 Bảng so sánh kết PCI Đắk Lắk tƣơng quan Khu vực Tây nguyên Nam Trung Bộ thời gian 76 2014-2015 2.28 Kết số PCI Đắk Lắk năm 2014-2015 77 104 Tiến hành thu hút đầu tƣ xây dựng cở sở hạ tầng cho cụm khu công nghiệp tỉnh cách đổi nội dung phƣơng thức thu hút đầu tƣ phát triển hạ tầng Tỉnh cần có biện pháp tạo nguồn vốn bên cạnh biện pháp khuyến khích để thu hút nguồn vốn từ doanh nghiệp đầu tƣ kinh doanh hạ tầng CCN KCN Đồng thời hồn thiện chế, sách nhà đầu tƣ thuê đất, tự xây dựng phát triển hạ tầng Thực tốt sách đất đai để đáp ứng nhu cầu thuê đất cho doanh nghiệp cụm khu cơng nghiệp cách hồn thiện hệ thống chế, sách đất đai sở đảm bảo thực Luật Đất đai văn quy phạm pháp luật có liên quan Nghiên cứu đề xuất chế giảm giá cho thuê đất công nghiệp CCN KCN, đồng thời đảm bảo lợi ích doanh nghiệp th đất cơng nghiệp, thuê hạ tầng CCN KCN nghiệp để sản xuất kinh doanh Tập trung đầu tƣ hoàn thiện hệ thống giao thông địa bàn để phục vụ cho việc vận chuyển nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu nhà đầu tƣ Hình thành hệ thống trung tâm thƣơng mại, chợ đầu mối nhƣ định kỳ tiến hành hoạt động hội chợ, triển lãm để tăng cƣờng giao lƣu liên kết cho doanh nghiệp nhà đầu tƣ Đồng thời, bƣớc nâng cấp hệ thống thơng tin đại, hình thành sở kỹ thuật cho thị trƣờng vốn đảm bảo đáp ứng yêu cầu vốn, toán cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Khuyến khích nguồn vốn đầu tƣ xây dựng sở khám chữa bệnh để cung cấp dịch vụ y tế chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu cho ngƣời lao động phục vụ cộng đồng b Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ chất lƣợng giáo dục theo hƣớng tiếp cận với trình độ tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tế địa phƣơng Đổi phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu đáp ứng yêu cầu 105 phát triển Xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên, cán quản lý giáo dục bảo đảm đủ số lƣợng, hợp lý cấu; phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn vào năm 2020; Xuất phát từ cấp học phổ thơng, Đắk Lắk hồn thiện bổ sung đầu tƣ xây dựng hệ thống trƣờng học, dạy nghề, trung tâm học tập cộng đồng địa bàn Từ cấp học phổ thông tạo tiền đề cho công tác đào tạo giáo dục dạy nghề bậc học cao Tạo điều kiện cho tổ chức xã hội, doanh nghiệp mở rộng phƣơng thức đào tạo ngắn hạn, không tập trung để thoả mãn nhu cầu đa dạng ngành, đơn vị kinh tế ngƣời lao động Mở rộng hợp tác quốc tế để đào tạo đào tạo lại cán bộ, công nhân kỹ thuật từ nguồn tài trợ, dự án tổ chức quốc tế, cơng ty nƣớc ngồi Đối với việc đào tạo lao động quản lý phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng nghiệp vụ, tri thức có tính chất liên ngành, để việc am hiểu nghiệp vụ điều hành, cần có hiểu biết sâu kinh tế, trị, văn hoá, xã hội Xây dựng đội ngũ cán hành đủ sức thực tốt chức quản lý nhà nƣớc kinh tế đáp ứng nhu cầu trình đổi kinh tế Thực đa dạng hố hình thức đào tạo (trƣờng hƣớng nghiệp, dạy nghề, lớp đào tạo ngắn hạn, kèm cặp nơi làm việc, xuất lao động nƣớc địa phƣơng bên nhằm thu nhận kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh tiên tiến ) Cùng với việc tăng cƣờng mở rộng quy mô dạy nghề, nâng cấp trang thiết bị dạy nghề, tăng cƣờng số lƣợng chất lƣợng giáo viên dạy nghề; đầu tƣ xây dựng trƣờng dạy nghề trọng điểm Tạo điều kiện để sở sử dụng lao động cử cán trẻ đào tạo, tu nghiệp nƣớc, tham gia lớp bồi dƣỡng Có sách hỗ trợ cho sinh viên giỏi ngƣời Đắk Lắk học trƣờng đại học dạy nghề, có ý định quê làm việc Sẵn sàng tiếp nhận tạo điều kiện để 106 cán giỏi, ngƣời Đắk Lắk công tác nơi trở quê hƣơng làm việc Thông qua việc tuyển chọn nhân lực, qua thi tay nghề hiệp hội, ngành, hàng để có đƣợc đội ngũ lao động chuyên nghiệp, tay nghề cao có chun mơn, nghiệp vụ giỏi địa phƣơng Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề nhằm nâng cao tri thức cho ngƣời lao động Bên cạnh đó, tiến hành thu hút chuyên gia giỏi, lao động trình độ cao từ bên ngồi vào lĩnh vực ƣu tiên mà lực lƣợng chỗ mỏng, chƣa đáp ứng yêu cầu việc cam kết thực điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ mức lƣơng hấp dẫn c Thực biện pháp khuyến khích đầu tư Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, khuyến khích vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài, xây dựng CCN KCN hạ tầng sở… tạo môi trƣờng kinh tế lành mạnh có tác động tích cực hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh Tập trung biện pháp để tiến hành thực dự án, cơng trình xây dựng nhanh chóng vận hành để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng Đối với doanh nghiệp dự án hoạt động CCN KCN cần triển khai sách thuế ƣu đãi tài theo hƣớng tổ chức tốt dịch vụ tài chính, hải quan, bƣu viễn thơng… CCN KCN nhằm tạo điều kiện kinh doanh tốt cho doanh nghiệp Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp dự án đầu tƣ tiếp cận nguồn vốn thị trƣờng tài thơng qua việc tiến hành cổ phần hoá, phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn Nghiên cứu chế tài để huy động nguồn vốn phục vụ cho đầu tƣ phát triển thông qua phát hành trái phiếu nhà nƣớc, trái phiếu cơng trình hình thức khác Thực tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dẫn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 107 sách giảm, gia hạn thuế, điều chỉnh thuế suất Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh triển khai thực sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp dự án đầu tƣ vay vốn sản xuất, kinh doanh, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn theo quy định Chính phủ Chỉ đạo tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh thực đồng giải pháp nhằm tiếp tục phát triển mạng lƣới giao dịch, đa dạng hóa hình thức huy động vốn Tiếp tục thực công tác cải cách thủ tục hành hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tƣợng vay vốn Thực sách bảo đảm an sinh xã hội hộ thuộc diện sách xã hội, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, hộ cận nghèo Thực tốt mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo Triển khai xây dựng nhà cho cơng nhân ngƣời có thu nhập thấp Phối hợp với doanh nghiệp có biện pháp hỗ trợ việc tuyển dụng, đào tạo nghề cho lao động việc làm doanh nghiệp gặp khó khăn, thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải phá sản Hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn vay vốn để tốn tiền lƣơng, đóng bảo hiểm xã hội trợ cấp việc làm Cuối cùng, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại, tranh thủ điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp CCN KCN có điều kiện tiếp cận thị trƣờng 3.2.3 Nhóm giải pháp hoạt động trao đổi thông tin điều kiện đầu tƣ a Tăng cường đối thoại để giải vướng mắc Trƣớc hết, cần trì chế đối thoại thƣờng xuyên lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành với nhà đầu tƣ, đặc biệt diễn đàn doanh nghiệp hàng năm để xử lý kịp thời khó khăn, vƣớng mắc q trình thực sách pháp luật hành, đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả, nhằm tiếp tục củng cố lòng tin nhà đầu tƣ môi 108 trƣờng đầu tƣ kinh doanh Đắk Lắk, tạo hiệu ứng lan toả tác động tích cực tới nhà đầu tƣ Thứ hai, cần tăng cƣờng động Lãnh đạo tỉnh "tìm đến nhà đầu tƣ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ" Thứ ba, cần đẩy mạnh hoạt động Ban giải nhanh yêu cầu xúc tiến đầu tƣ, phối hợp giải nhanh có hiệu vƣớng mắc nhà đầu tƣ mà ngành không giải đƣợc Ban giải nhanh u cầu đầu tƣ đóng vai trò cầu nối nhà đầu tƣ với quan quản lý nhà nƣớc để trực tiếp hỗ trợ hoạt động cho doanh nghiệp dự án đầu tƣ b Xây dựng chế phản hồi thông tin với nhà đầu tư Quá trình đầu tƣ đƣợc thực liên tục theo thời gian, quan quản lý nhà nƣớc cần thƣờng xuyên nắm bắt thông tin hoạt động nhà đầu tƣ sở thực tốt việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin đầu tƣ theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2008 Thủ tƣớng Chính phủ, đảm bảo nắm bắt thơng tin phục vụ cơng tác quản lý, điều hành Bên cạnh đó, thực tốt công tác phản hồi thông tin đầu tƣ ngồi nƣớc có nhà đầu tƣ đến đầu tƣ Đắk Lắk đặc biệt nắm bắt ý kiến đơn vị có tiềm mạnh đầu tƣ vào Đắk Lắk Sử dụng có hiệu thành tựu công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin quan quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp, nhà đầu tƣ c Tiến hành xúc tiến đầu tư quảng bá hình ảnh địa phương Thứ nhất, thƣờng xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo đề tài đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Đắk Lắk Đồng thời doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành phải tích cực tham gia hội nghị, hội thảo nƣớc, quốc tế, triển lãm để tiếp xúc trao đổi với đối tác nƣớc ngoài, giới thiệu với họ khả hợp tác tỉnh thân doanh nghiệp 109 Thứ hai, thƣờng xuyên cập nhật thông tin để truyền tải tới nhà đầu tƣ tồn giới thơng qua Internet Xây dựng tăng cƣờng trang Wedsite quan quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp tỉnh với nội dung thông tin đầy đủ phong phú để giới thiệu tiềm năng, mạnh, chủ trƣơng, sách, điều kiện ƣu đãi đầu tƣ tỉnh, dự án kêu gọi đầu tƣ Cần tiến hành xây dựng chƣơng trình truyền hình giới thiệu tiềm địa bàn tỉnh Đắk Lắk gửi phát sóng, quảng bá địa phƣơng nƣớc Thứ ba, tăng cƣờng phát hành ấn phẩm giới thiệu tỉnh Đắk Lắk, tiềm hội đầu tƣ tỉnh; sách ƣu đãi nhà đầu tƣ đến với tỉnh thực dự án đầu tƣ Thứ tƣ, UBND tỉnh quan chuyên môn tỉnh, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải tích cực chủ động tiếp xúc, phối hợp với bộ, ngành Trung ƣơng, tổ chức tƣ vấn đầu tƣ ngồi nƣớc cơng tác vận động đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào tỉnh Đặc biệt cần phải thông qua quan đại diện ngoại giao Việt Nam nƣớc để giới thiệu nắm bắt thông tin đối tác 3.2.4 Các nhóm giải pháp khác a Nâng cao nhận thức cộng đồng hồn thiện mơi trường đầu tư Cơng tác hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ nhiệm vụ trực tiếp Lãnh đạo Chính quyền địa phƣơng, song thực đƣợc tiến hành thuận lợi sở có thống với tồn thể nhân dân địa phƣơng Do cần tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cấp uỷ đảng, quyền địa phƣơng cấp nhân dân thực tốt Luật Đầu tƣ, Luật Doanh nghiệp năm 2015 Nghị định Chính phủ Các quan quản lý nhà nƣớc cần thống nhận thức tầm quan trọng vấn đề hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ tỉnh từ khâu hoạch định sách nhƣ điều hành tổ chức thực 110 Cần đƣa vào quy chế hoạt động quan quản lý nhà nƣớc, địa bàn dân cƣ nội dung hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tƣ Bên cạnh đó, cấp, ngành phải chủ động xây dựng kế hoạch, chƣơng trình hành động tổ chức thực nội dung hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ cấp mình, ngành Đồng thời có phối hợp đồng ngành, cấp việc triển khai thực sách hồn thiện môi trƣờng đầu tƣ Hoạt động quan quản lý cần phải thể đƣợc thiện chí tiếp xúc với nhà đầu tƣ để tạo ấn tƣợng tốt đẹp địa phƣơng nhà đầu tƣ b Tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm hồn mơi trường đầu tư với địa phương Để cơng tác hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ tỉnh thực có hiệu quả, lãnh đạo địa phƣơng cần sử dụng tƣ vấn chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm tỉnh bạn nâng cao kỹ tham gia hợp tác đầu tƣ, cách thức thu hút doanh nghiệp đầu tƣ Để hoàn thiện môi trƣờng đầu tƣ vào tỉnh Đắk Lắk, thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế, cần áp dụng khuyến nghị sách đƣợc nhà nghiên cứu đƣa Các sách ý quản lý hoạt động đầu tƣ hỗ trợ đầu tƣ để tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tƣ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng Với giải pháp nêu đƣợc thực tốt tạo mơi trƣờng đầu tƣ thơng thống, hấp dẫn có tính cạnh tranh Tỉnh Đắk Lắk có điều kiện thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn đầu tƣ giai đoạn từ đến năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Trung ƣơng Đề nghị Chính phủ đạo bộ, ngành sớm có văn hƣớng dẫn 111 lĩnh vực thuộc bộ, ngành quản lý sau có Nghị định Chính phủ để địa phƣơng triển khai thực đƣợc thuận lợi thống toàn quốc, lĩnh vực liên quan đến việc thu hút đầu tƣ địa phƣơng Chính phủ cần sớm sửa đổi, ban hành hệ thống văn hƣớng dẫn thi hành việc bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, tái định cƣ giải việc làm cho ngƣời dân có đất bị thu hồi cách đồng bộ, kịp thời, bảo đảm tính quán, thống nhất, khả thi phù hợp với Luật Đất đai, Luật Đầu tƣ năm 2015 Đề nghị Chính phủ đạo để sớm đầu tƣ tuyến đƣờng cao tốc qua tỉnh khu vực Tây nguyên, hoàn thiện hệ thống đƣờng quốc lộ 26 tỉnh Khánh Hòa, Cửa Khẩu ĐắkRuê với CamPhuChia, đƣờng Đông trƣờng Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tƣ Đề nghị Trung ƣơng sớm cải cách chế độ quản lý đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo thuận lợi cho thực mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công xây dựng phát triển đất nƣớc 3.3.2 Kiến nghị với Địa phƣơng Chỉ đạo quan, đơn vị địa phƣơng tỉnh trọng cải cách hành để thu hút đầu tƣ, coi nhiệm vụ trọng tâm, thƣờng xuyên địa phƣơng, đơn vị Gắn công tác với chƣơng trình, kế hoạch cơng tác, tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu thu hút đầu tƣ UBND tỉnh, sở ngành địa phƣơng cần kịp thời rà soát văn bản, sửa đổi quy định chƣa phù hợp trình tổ chức thực hiện, điều chỉnh kịp thời vấn đề phát sinh sở phù hợp với văn quy định hệ thống văn pháp luật thu hút đầu tƣ, đất đai, xây dựng bản… 112 Cần có sách ƣu đãi, hỗ trợ nhiều nhà đầu tƣ kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp huyện, thị xã, thành phố quản lý Khu công nghiệp tỉnh, đồng thời trọng chất lƣợng quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững Chỉ đạo cấp, ngành tăng cƣờng công tác phối hợp để phát huy hiệu giải công việc phận cửa, cửa liên thông Tăng cƣờng phân cấp cho sở quản lý, giải số nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật đầu tƣ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngƣời lao động ngƣời dân, đồng thời tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm pháp luật Tăng cƣờng công tác quản lý đất đai, nâng cao chất lƣợng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 113 KẾT LUẬN Xây dựng mơi trƣờng pháp lý thơng thống với kết cấu hạ tầng đồng nhằm thu hút đầu tƣ, tạo chủ động tiến trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế doanh nghiệp tỉnh, khai thác tối đa lợi để mở rộng thị trƣờng, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ kiến thức quản lý; giúp doanh nghiệp chủ động vƣợt qua thách thức biến động khó lƣờng kinh tế giới; tận dụng tối đa thuận lợi hội nhập kinh tế quốc tế mang lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh mục tiêu Đắk Lắk nỗ lực thực năm trở lại Bên cạnh lãnh đạo tỉnh sở, ban, ngành, địa phƣơng tâm, đồng lòng, rút kinh nghiệm từ năm qua học hỏi kinh nghiệm từ tỉnh nƣớc để xây dựng kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể để có sách điều chỉnh kịp thời, tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi cho doanh nghiệp Để có đƣợc nhận thức quyền tỉnh nhận thức đầy đủ sâu sắc tầm quan trọng đầu tƣ hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ Từ nhận thức tới hành động trình phấn đấu thực giải pháp đồng để hoàn thiện môi trƣờng đầu tƣ Bƣớc đầu, sở, ngành quan quản lý nhà nƣớc có nhiều hoạt động tích cực trợ giúp doanh nghiệp trình đầu tƣ: Những khó khăn vƣớng mắc doanh nghiệp đƣợc quan nhà nƣớc xem xét tháo gỡ với nhiều hình thức sáng kiến; Sự hợp tác quan nhà nƣớc với doanh nghiệp nhà đầu tƣ tích cực tạo tâm lý tốt cho nhà đầu tƣ doanh nghiệp; Doanh nghiệp nhà đầu tƣ có nhìn nhận tích cực sách thực thi sách quan quản lý nhà nƣớc Tuy nhiên việc hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk số hạn chế lớn sách ban hành việc thực sách nhằm phát triển doanh nghiệp hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ có tác 114 động chƣa nhiều môi trƣờng đầu tƣ Mặc dù quan quản lý lạc quan môi trƣờng đầu tƣ tỉnh doanh nghiệp ngồi tỉnh đánh giá mơi trƣờng đầu tƣ chƣa thực hấp dẫn Chất lƣợng tăng trƣởng, hiệu sản xuất, sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp tỉnh thấp; do: đa số doanh nghiệp sản xuất mang tính tự phát, chƣa bám sát nhu cầu thị trƣờng; Sản phẩm làm chất lƣợng thấp chủ yếu sơ chế giá trị gia tăng không cao; Năng lực cạnh tranh hàng hố, dịch vụ tỉnh nói chung thấp trang thiết bị cơng nghệ nhiều doanh nghiệp yếu kém, lạc hậu cộng thêm yếu quản lý; môi trƣờng đầu tƣ chƣa thực thơng thống, thơng tin xúc tiến đầu tƣ, xúc tiến thƣơng mại hạn chế Việc thực biện pháp hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ phần lớn theo chủ quan quan nhà nƣớc, không thực xuất phát từ nhu cầu phát triển doanh nghiệp nhà đầu tƣ Công tác hỗ trợ cung cấp thông tin cho nhà đầu tƣ mang tính bị động, nhà đầu tƣ phải tìm tự đến quyền “mở cửa nhà đầu tƣ” Các hoạt động mang tính chất giải vụ mà chƣa đƣợc thể chế hóa Vì doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trình chuẩn bị tiến hành đầu tƣ vào tỉnh; Doanh nghiệp đƣợc tham gia vào q trình xây dựng sách hồn thiện sách; chất lƣợng dịch vụ công lực hỗ trợ quan quản lý môi trƣờng đầu tƣ tỉnh thuận lợi cho doanh nghiệp quy mô nhỏ, không phù hợp với doanh nghiệp lớn cần sử dụng loại dịch vụ chất lƣợng cao Môi trƣờng đầu tƣ tỉnh thiếu tính cạnh tranh để thu hút doanh nghiệp lớn muốn mở rộng kinh doanh Bởi vậy, bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tƣ địa phƣơng ngày gay gắt đặt cho Đắk Lắk Cần phải có đồng lòng tâm cao với giải pháp mang tính đột phá quyền 115 nhân dân tỉnh Đắk Lắk công tác hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ Đồng thời với nỗ lực khai thác mạnh tài nguyên, ƣu đãi tự nhiên, khả tiềm ẩn, lợi so sánh tác động mạnh mẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tƣ vào tỉnh giai đoạn từ đến 2020, từ tạo tiền đề vững cho năm Từ hoạt động hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ này, có quyền hy vọng vào ngày mai vƣơn lên xứng đáng tỉnh trọng điểm kinh tế Khu vực Tây Nguyên./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế vĩ mô, NXB Giáo dục Việt Nam [2] Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Giáo dục Việt Nam [3] Báo điện tử Vietnamnet (2010), Gỡ bỏ phiền hà - Cải thiện môi trường đầu tư [4] Thái Bá Cẩn (2004), “Làm để cải thiện mơi trường đầu tư Việt Nam”, tạp chí tài kế tốn số (11) [5] Thái Bá Cẩn (2008), tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn Làm để cải thiện mơi trường đầu tư Việt Nam [6] Trần Minh Châu (2007), Về sách khuyến khích đầu tư Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội [7] Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk, Giới thiệu môi trường đầu tư, dự án vận động vào tỉnh Đắk Lắk [8] Cổng thơng tin điện tử Đắk Lắk, Một số sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk [9] Cổng thông tin điện tử Đắk Lắk , Giới thiệu môi trường đầu tư, dự án vận động đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk [10] Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2010,2011,2012,2013,2014), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lawsk 2010 -2014 [11] David Blake (2000), Phân tích thị trường tài chính, NXB Thống kê, Hà nội [12] Nguyễn Thanh Hải, Đầu tư trực tiếp nước vào Trung Quốc, thực trạng số học [13] Nguyễn Mạnh Hoàng (2008), Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước thương mại hàng hóa địa bàn hà nội đến năm 2020, Luận án tiến sĩ Kinh tế [14] Võ Đại Lƣợc (1997), Việt Nam sách thương mại đầu tư,, Nhà xuất khoa hoc xã hội, Hà Nội [15] “Luật Đầu tư năm 2014” “Luật Doanh nghiệp năm 2014” đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 [16] Phòng Thƣơng mại cơng nghiệp Việt Nam, Báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh, 2010 –2014 [17] Võ Xuân Tiến, Giáo trình Chính Sách cơng, NXB Khoa học Xã hội [18] Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng (2014), Báo cáo Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh Việt Nam [19] Trung Tâm bồi dƣỡng cán kinh tế - kế hoạch (1999), Bài giảng kế hoạch đầu tư [20] Trung Tâm xúc tiến đầu tƣ phía Bắc (2011), Thực trạng môi trường đầu tư tỉnh Lào Cai [21] Trung Tâm xúc tiến Đầu tƣ tỉnh, Báo cáo đánh giá xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2014 [22] Trung Tâm Xúc tiến đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk(2014), Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh cấp tỉnh [23] Viện sách Chiến lƣợc Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn (2005), Tổng quan nghiên cứu môi trường đầu tư nông thôn Việt nam [24] Wim P.M Vijverberg (2005), Các vấn đề ảnh hưởng tới đầu tư Website ww.daklak.gov.vn ww.daklakdpi.gov.vn ww.gso.gov.vn www.ssocongthuong.daklak.gov.vn ... tỉnh Đắk Lắk Cơng thông tin điện tử Đắk Lắk “Báo cáo đánh giá xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2014” Trung Tâm xúc tiến Đầu tƣ tỉnh “Giới thiệu môi trường đầu tư, dự án vận động đầu tư vào tỉnh. .. Ngoài phần mở đầu kết luận, Luận văn kết cấu gồm chƣơng; Chương 1:Những vấn đề lý luận thực tiễn hoàn thiện mơi trường đầu tư Chương 2: Thực trạng hồn thiện môi trường đầu tư tỉnh Đắk Lắk Chương... rõ thực trạng mơi trƣờng đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk xác định nhân tố ảnh hƣởng đến môi trƣờng đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp để hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ tỉnh Đắk Lắk góp phần thúc đẩy phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện môi trường đầu tư tại tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện môi trường đầu tư tại tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn