Hoàn thiện lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn trường thịnh

128 30 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM PHAN THANH CHÂU HOÀN THIỆN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐỒN TRƢỜNG THỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM PHAN THANH CHÂU HỒN THIỆN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Phan Thanh Châu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT .7 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1.1 Khái niệm mục đích .7 1.1.2 Yêu cầu lập Báo cáo tài hợp 1.1.3 Mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 11 1.2.1 Nguyên tắc chung lập trình bày BCTC hợp 11 1.2.2 Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ lập BCTC hợp 15 1.2.3 Trình tự lập BCTC hợp 22 1.2.4 Phƣơng pháp lập Báo cáo tài hợp 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG .34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐỒN TRƢỜNG THỊNH 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH .35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý cơng ty cổ phần Tập đồn Trƣờng Thịnh 38 2.1.3 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 41 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 43 2.2.1 Nhận diện theo dõi giao dịch nội phục vụ lập BCTC hợp 43 2.2.2 Tổ chức tài khoản sổ kế tốn phục vụ cơng tác lập Báo cáo tài cơng ty cổ phần Tập đoàn Trƣờng Thịnh .44 2.2.3 Công tác chuẩn bị lập BCTC hợp .54 2.2.4 BCTC hợp Tập đoàn 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 60 2.3.1 Ƣu điểm 60 2.3.2 Hạn chế .60 KẾT LUẬN CHƢƠNG .62 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐỒN TRƢỜNG THỊNH 63 3.1 U CẦU HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐỒN TRƢỜNG THỊNH .63 3.2 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN BAN ĐẦU PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT .64 3.2.1 Hồn thiện quy định sách kế tốn 64 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế tốn 64 3.2.3 Hồn thiện hệ thống sổ kế toán hợp 71 3.3 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 71 3.3.1 Hồn thiện quy trình lập Báo cáo tài hợp .71 3.3.2 Hồn thiện lập Báo cáo tài hợp .72 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ BCTC Báo cáo tài CP Cổ phần ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đơng ĐT TM Đầu tƣ Thƣơng mại GTGT Giá trị gia tăng HĐQT Hội đồng quản trị SX Sản xuất TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng 1.1 Bảng phân loại đầu tƣ mức độ ảnh hƣởng theo tỉ lệ biểu 11 1.2 Bảng so sánh kế tốn khoản đầu tƣ vào cơng ty liên doanh, liên kết theo Quyết định 15 Thông tƣ 200 16 1.3 Bảng so sánh kế toán khoản khoản vay nội theo Quyết định 15 Thông tƣ 200 20 2.1 Nguyên tắc xây dựng tài khoản kế tốn chi tiết Cơng ty cổ phần Tập đoàn Trƣờng Thịnh 45 2.2 Bảng theo dõi vốn đầu tƣ vào cơng ty tính đến ngày 31/12/2014 46 2.3 Bảng theo dõi vốn đầu tƣ vào công ty liên doanh, liên kết tính đến ngày 31/12/2014 47 2.4 Trích dẫn danh mục mã khách hàng Cơng ty cổ phần Tập đồn Trƣờng Thịnh 51 2.5 Trích danh mục tiết khoản phải thu nội khác Cơng ty CP Tập đồn Trƣờng Thịnh 52 3.1 Hồn thiện tổ chức danh mục mã khách hàng Tập đồn Trƣờng Thịnh 66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tóm tắt cấu trúc Tập đoàn Trƣờng Thịnh 36 2.2 Sơ đồ tóm tắt cấu tổ chức máy quản lý Cơng ty CP Tập đồn Trƣờng Thịnh (cơng ty mẹ) 38 2.3 Sơ đồ tóm tắt tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Tập đồn Trƣờng Thịnh (cơng ty mẹ) 41 2.4 Mơ hình phần mềm kế toán sử dụng phần mềm kế toán EFFECT 4.0 43 3.1 Quy trình lập Báo cáo tài hợp 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới WTO năm 2007, kinh tế nƣớc ta có nhiều đổi Cùng với thuận lợi nhƣ tiếp cận đƣợc thị trƣờng hàng hóa dịch vụ với thuế suất ƣu đãi, có hội tạo lập điều kiện để bảo vệ lợi ích đất nƣớc doanh nghiệp,… kinh tế đối mặt với thâm nhập Tập đoàn nƣớc xâm nhập thị trƣờng nội địa Áp lực nội địa khiến nhiều công ty nƣớc phải hợp sức lại để nâng cao khả cạnh tranh, từ hình thành nên Tập đồn kinh tế lớn Một yếu tố vơ quan trọng trì sống Tập đồn thu hút vốn đầu tƣ Muốn có đƣợc thành cơng cơng tác này, Tập đồn phải cung cấp đƣợc cho nhà đầu tƣ BCTC hợp đáp ứng đầy đủ u cầu thơng tin tồn diện Tập đoàn Đây vấn đề thời gian qua Mặc dù Bộ Tài ban hành chuẩn mực kế toán thông tƣ hƣớng dẫn, nhƣng nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn Hệ thống BCTC khơng ngừng đƣợc đổi hoàn thiện cho phù hợp với chuẩn mực chung kế toán Việt Nam Tuy nhiên, môi trƣờng kinh tế xã hội biến động, nhu cầu thông tin nhà quản lý đầu tƣ kinh doanh biến động nên hệ thống BCTC cần thiết phải không ngừng đƣợc đổi hồn thiện cho phù hợp với thơng lệ chuẩn mực quốc tế đáp ứng nhu cầu thông tin ngƣời sử dụng, đặc biệt Việt Nam thành viên WTO việc cơng khai thơng tin tài giúp cho nhà đầu tƣ định đầu tƣ lại quan trọng cần thiết Bảng cân đối kế toán TT Nội dung Khoản mục Nợ 1.15 Số tiền Có L/t doanh thu, giá vốn bán cho TĐ TT Báo cáo kết HĐKD Khoản mục Số tiền Nợ Có 01 11 132,697,439,633 Cơng ty CP Trƣờng Thịnh (84.00%) Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 18,900,000,000 2.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 3,600,000,000 2.03 Lợi ích CĐTS quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 175,671,307 2.04 Lợi ích CĐTS quỹ dự phòng tài 418 439 24,060,469 2.05 Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 15,430,323 2.06 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 4,114,519,046 2.07 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TT 313 132 22,956,126,071 2.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 35,975,053,864 2.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 225,111,342 2.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 229,619,577 2.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 258,847,593 2.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 27,439,061,119 Công ty CP Trƣờng Thịnh (84.00%) 3.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 18,900,000,000 3.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 3,600,000,000 3.03 Lợi ích CĐTS quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 85,042,746 Khoản mục Nợ 2.01 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Có Số tiền Bảng cân đối kế toán TT Nội dung Khoản mục Nợ Có Số tiền Báo cáo kết HĐKD Khoản mục Nợ Có Số tiền Lợi ích CĐTS quỹ dự phòng tài 418 439 15,447,455 3.05 Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 5,641,802 3.06 L/t khoản phải thu TT4 312 131 2,496,784,631 3.07 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TT 313 132 7,320,725,382 3.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 31,971,107,996 3.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 512,565,848 3.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 635,126,968 3.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 214,076,005 3.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 2,036,917,505 3.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TĐ TT 01 11 11,374,804,870 Công ty CP Trƣờng Thịnh (98.62%) 4.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 22,189,500,000 4.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 310,500,000 4.03 Lợi ích CĐTS quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 6,392,296 4.04 Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 1,685,581 4.05 L/t khoản phải thu DL TT 312 131 7,392,746,981 4.06 L/t khoản trả trƣớc cho CK TT 313 132 15,220,174,186 4.07 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TT 313 132 45,005,654,320 Khoản mục Nợ 3.04 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Có Số tiền Bảng cân đối kế toán TT Nội dung Khoản mục Nợ Số tiền Có Báo cáo kết HĐKD Khoản mục Nợ Có Số tiền Khoản mục Nợ 4.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 38,893,798,434 4.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 309,641,611 4.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 142,199,665 4.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 99,908,634 4.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 11,123,670,633 4.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TĐ TT 01 11 56,186,347,253 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Công ty CP Trƣờng Thịnh (85.40%) 5.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 19,215,000,000 5.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 3,285,000,000 5.03 Lợi ích CĐTS quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 55,632,028 5.04 Lợi ích CĐTS quỹ dự phòng tài 418 439 11,126,406 5.05 Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 6,301,585 5.06 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 4,352,398,218 5.07 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TM 313 132 3,142,743,970 5.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 53,633,284,302 5.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 245,845,620 5.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 448,372,965 5.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 324,320,909 Có Số tiền Bảng cân đối kế toán TT Nội dung Khoản mục Nợ 5.12 Số tiền Có L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT Báo cáo kết HĐKD Khoản mục Số tiền Nợ Có 01 11 21,138,673,980 Cơng ty CP khí Trƣờng Thịnh (94.94%) Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 4,443,192,000 6.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 236,808,000 6.03 Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 1,923,389 6.04 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 2,649,411,346 6.05 L/t khoản phải thu TT1 312 131 263,614,981 6.06 L/t khoản phải thu TT5 312 131 326,967,833 6.07 L/t khoản phải thu DL TT 312 131 1,426,292,024 6.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 9,936,565,378 6.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 2,811,204,943 6.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 2,518,992,126 6.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 3,924,945,521 6.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 1,531,311,024 6.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho ĐT TT 01 11 580,917,424 6.14 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 3,326,917,813 7.01 Công ty CP ĐT TM Trƣờng Thịnh (57.00%) Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 12,825,000,000 Khoản mục Nợ 6.01 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Có Số tiền Bảng cân đối kế tốn TT Nội dung Khoản mục Nợ Có Số tiền Báo cáo kết HĐKD Khoản mục Số tiền Nợ Có 21 60 170,669,764 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Nợ 7.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 9,675,000,000 7.03 Lợi ích CĐTS quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 507,888,508 7.04 Lợi ích CĐTS quỹ dự phòng tài 418 439 101,577,702 7.05 Lợi ích CĐTS quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 439 314,230,604 7.06 Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 90,701,725 7.07 Đ/c cổ tức năm 2013 7.08 L/t khoản phải thu TT2 312 131 10,167,392,174 7.09 L/t khoản phải thu TT5 312 131 2,761,897,319 7.10 L/t khoản phải thu CK TT 312 131 6,812,641,691 7.11 L/t khoản phải thu TĐ TT 312 131 69,713,896,525 7.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 130,269,803,949 7.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 8,598,130,995 7.14 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 9,825,442,986 7.15 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 6,232,905,399 7.16 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 13,472,792,155 7.17 L/t doanh thu, giá vốn bán cho CK TT 01 11 938,046,555 7.18 L/t doanh thu, giá vốn bán cho DL TT 01 11 80,581,247,929 7.19 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TĐ TT 01 11 36,718,642,434 Có Số tiền Bảng cân đối kế tốn TT Nội dung Khoản mục Nợ Có Số tiền Báo cáo kết HĐKD Khoản mục Nợ Có Số tiền Công ty TNHH du lịch Trƣờng Thịnh (93.50%) 8.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 325,380,000,000 8.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 22,620,000,000 8.03 Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 439 -3,254,350,031 8.04 L/t khoản phải thu cty mẹ 312 131 537,192,594 8.05 L/t khoản phải thu ĐT TT 312 131 264,818,953 8.06 L/t khoản trả trƣớc cho ĐT TT 313 132 1,852,817,412 8.07 L/t doanh thu, giá vốn bán cho cty mẹ 01 11 21,938,726,511 8.08 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT1 01 11 629,903,879 8.09 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT2 01 11 453,484,985 8.10 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT4 01 11 452,124,797 8.11 L/t doanh thu, giá vốn bán cho TT5 01 11 901,454,545 8.12 L/t doanh thu, giá vốn bán cho ĐT TT 01 11 1,899,267,550 8.13 L/t doanh thu, giá vốn bán cho CK TT 01 11 318,524,665 Công ty CP thuỷ điện Trƣờng Thịnh (92.98%) 9.01 Đ/c giảm vốn đầu tƣ công ty mẹ công ty 411 251 190,873,993,000 9.02 Lợi ích CĐTS vốn đầu tƣ CSH 411 439 14,411,007,000 9.03 Lợi ích CĐTS quỹ đầu tƣ phát triển 417 439 5,690,426,297 Khoản mục Nợ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Có Số tiền Bảng cân đối kế tốn TT 9.04 10 Khoản mục Nội dung Lợi ích CĐTS lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối Nợ Có 420 439 Số tiền Báo cáo kết HĐKD Khoản mục Nợ Số tiền Có Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Khoản mục Nợ Có Số tiền -3,912,049,981 Đ/c Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ 10.1 Đ/c luồng tiền nội từ giao dịch mua bán hàng hoá 02 01 1,050,564,950,511 10.2 Đ/c luồng tiền từ hoạt động đầu tƣ góp vốn 25 31 220,757,079,386 10.3 Đ/c luồng tiền từ hoạt động cho vay 23 24 34,800,000,000 10.4 Đ/c luồng tiền từ hoạt động vay 34 33 34,800,000,000 10.5 Đ/c luồng tiền từ hoạt động chi trả lãi vay 04 27 1,580,000,000 10.6 Đ/c luồng tiền từ hoạt động chi trả cổ tức 36 27 170,669,764 0 1,342,672,699,661 Tổng cộng 1,066,428,462,401 0 948,353,465,579 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 Chỉ tiêu KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh Điều chỉnh Nợ BT Số liệu hợp Có CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BCKQHĐKD Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 843,473,150,886 1,267,334,681,495 2,110,807,832,381 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 63,285,454 160,836,999 224,122,453 224,122,453 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 843,409,865,432 1,267,173,844,496 2,110,583,709,928 1,163,558,914,113 Giá vốn hàng bán 11 727,080,929,486 1,178,209,601,300 1,905,290,530,786 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 116,328,935,946 88,964,243,196 205,293,179,142 Doanh thu hoạt động tài 21 2,202,973,899 152,376,339 2,355,350,238 Chi phí tài 22 78,867,285,793 85,848,387,697 164,715,673,490 - Trong đó: Chi phí lãi vay 947,024,795,815 a1 a1 1,163,783,036,566 947,024,795,815 958,265,734,971 205,293,179,142 1,328,669,764 a2.3 a2.1 1,026,680,474 1,158,000,000 163,557,673,490 23 76,155,392,941 81,610,750,311 157,766,143,252 157,766,143,252 Chi phí bán hàng 24 693,504,956 4,911,570,813 5,605,075,769 5,605,075,769 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 35,949,232,005 32,356,721,753 68,305,953,758 68,305,953,758 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 30 3,021,887,091 -34,000,060,728 -30,978,173,637 -31,148,843,401 11 Thu nhập khác 31 69,630,819,090 21,100,906,127 90,731,725,217 90,731,725,217 12 Chi phí khác 32 69,958,566,381 10,693,864,374 80,652,430,755 80,652,430,755 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 -327,747,291 10,407,041,753 10,079,294,462 10,079,294,462 14 Lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 45 0 15 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50 -23,593,018,975 -20,898,879,175 -21,069,548,939 2,694,139,800 Chỉ tiêu KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh Điều chỉnh Nợ BT Số liệu hợp Có 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 624,538,373 224,158,269 848,696,642 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 0 0 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60 2,069,601,427 -23,817,177,244 -21,747,575,817 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 -1,484,068,166 -1,484,068,166 -1,484,068,166 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 2,069,601,427 -22,333,109,078 -20,263,507,651 -19,414,811,009 19 Lãi cổ phiếu (*) 70 20 -648 -191 Tổng cộng điều chỉnh a2.2 170,669,764 -20,898,879,175 -183 948,353,465,579 948,353,465,579 CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BCĐKT TÀI SẢN A TÀI SẢN (100=110+120+130+140+150) TS NGẮN HẠN I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 100 823,999,086,710 819,306,292,033 1,643,305,378,743 1,247,284,696,553 110 57,184,892,820 18,235,991,528 75,420,884,348 75,420,884,348 1.Tiền 111 57,184,892,820 18,235,991,528 75,420,884,348 75,420,884,348 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 0 0 120 0 0 121 0 0 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn Đầu tƣ ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn (*) 129 0 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 299,928,030,797 376,021,292,114 675,949,322,911 279,928,640,721 Phải thu khách hàng 131 82,419,455,279 137,529,235,782 219,948,691,061 b1.1 186,753,060,832 33,195,630,229 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 137,440,907,445 112,266,144,062 249,707,051,507 b1.2 209,267,621,358 40,439,430,149 Phải thu nội ngắn hạn 133 1,565,291,435 1,565,291,435 1,565,291,435 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 Các khoản phải thu khác 135 80,067,668,073 124,660,620,835 204,728,288,908 204,728,288,908 Chỉ tiêu Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh Điều chỉnh Nợ BT Số liệu hợp Có 139 0 0 IV Hàng tồn kho 140 371,649,861,703 338,890,807,349 710,540,669,052 710,540,669,052 Hàng tồn kho 141 371,649,861,703 338,890,807,349 710,540,669,052 710,540,669,052 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0 150 95,236,301,390 86,158,201,042 181,394,502,432 181,394,502,432 Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 0 0 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152 8,646,540,165 8,646,540,165 8,646,540,165 Thuế khoản khác phải thu Nhà nƣớc 154 1,601,671,282 2,093,918,386 3,695,589,668 3,695,589,668 Tài sản ngắn hạn khác 158 93,634,630,108 75,417,742,491 169,052,372,599 169,052,372,599 1,829,194,203,741 1,655,183,050,372 3,484,377,254,113 2,871,648,254,113 V Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 0 Phải thu dài hạn khác 218 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 0 220 1,059,468,559,035 1,644,405,476,873 2,703,874,035,908 2,703,874,035,908 221 927,751,720,329 1,497,739,138,194 2,425,490,858,523 2,425,490,858,523 - Nguyên giá 222 1,166,319,325,358 1,711,081,176,375 2,877,400,501,733 2,877,400,501,733 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -238,567,605,029 -213,342,038,181 -451,909,643,210 -451,909,643,210 Tài sản cố định thuê tài 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 0 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá 227 909,000,000 116,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000 228 1,075,431,094 120,000,000 1,195,431,094 1,195,431,094 Chỉ tiêu - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh Điều chỉnh Nợ BT Số liệu hợp Có 229 -166,431,094 -4,000,000 -170,431,094 -170,431,094 230 130,807,838,706 146,550,338,679 277,358,177,385 277,358,177,385 240 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 0 0 250 767,943,163,795 767,943,163,795 155,214,163,795 Đầu tƣ vào công ty 251 612,729,000,000 612,729,000,000 Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh 252 155,214,163,795 155,214,163,795 155,214,163,795 Đầu tƣ dài hạn khác Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tƣ IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn b2 612,729,000,000 258 0 0 Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài dài hạn (*) 259 0 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,782,480,911 10,727,573,498 12,510,054,409 12,510,054,409 Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 1,600,893,455 10,701,529,954 12,302,423,409 12,302,423,409 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 181,587,456 181,587,456 181,587,456 Tài sản dài hạn khác 268 26,043,544 26,043,544 26,043,544 0 2,653,193,290,451 2,474,489,342,405 5,127,682,632,856 4,118,932,950,666 VI.Lợi thƣơng mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 NGUỒN VỐN 0 A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) NV 300 1,592,272,419,576 1,823,267,339,354 3,415,539,758,930 3,019,519,076,740 I Nợ ngắn hạn 310 636,016,894,449 1,125,274,189,903 1,761,291,084,352 1,365,270,402,162 Vay nợ ngắn hạn 311 276,233,619,029 307,808,761,924 584,042,380,953 584,042,380,953 Phải trả ngƣời bán 312 180,155,250,052 424,723,869,162 604,879,119,214 186,753,060,832 b1.1 418,126,058,382 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 44,074,857,414 261,716,556,961 305,791,414,375 209,267,621,358 b1.2 96,523,793,017 Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 314 698,327,627 7,132,663,183 7,830,990,810 Phải trả ngƣời lao động 315 3,560,292,404 5,375,256,539 8,935,548,943 8,935,548,943 Chi phí phải trả 316 75,341,758,514 37,793,341,667 113,135,100,181 113,135,100,181 Phải trả nội 317 0 0 7,830,990,810 Chỉ tiêu KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh Điều chỉnh Nợ BT Số liệu hợp Có Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 318 0 0 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 54,435,815,547 79,316,881,344 133,752,696,891 133,752,696,891 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0 11 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 323 1,516,973,862 1,406,859,123 2,923,832,985 2,923,832,985 II Nợ dài hạn 330 956,255,525,127 697,993,149,451 1,654,248,674,578 1,654,248,674,578 Phải trả dài hạn ngƣời bán 331 0 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 0 Phải trả dài hạn khác 333 36,092,956,613 5,498,586,131 41,591,542,744 41,591,542,744 Vay nợ dài hạn 334 920,162,568,514 692,494,563,320 1,612,657,131,834 1,612,657,131,834 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 0 0 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 0 8.Doanh thu chƣa thực 338 0 0 9.Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 0 0 B - VỒN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) 400 1,060,920,870,875 651,222,003,051 1,712,142,873,926 1,041,735,093,714 I Vốn chủ sở hữu 410 1,060,920,870,875 651,222,003,051 1,712,142,873,926 1,041,735,093,714 411 1,060,000,000,000 670,465,000,000 1,730,465,000,000 Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 612,729,000,000 b2 1,060,000,000,000 57,736,000,000 b3 Thặng dƣ vốn cổ phần 412 0 0 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 0 Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 0 Chênh lệch tỉ giá hối đoái 416 -1,148,730,552 -1,148,730,552 -1,148,730,552 Quỹ đầu tƣ phát triển 417 84,715,053,693 84,715,053,693 6,521,053,183 b4 78,194,000,510 Quỹ dự phòng tài 418 559,359,998 559,359,998 152,212,032 b5 407,147,966 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 730,768,846 730,768,846 314,230,604 b6 416,538,242 Chỉ tiêu KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 2,069,601,427 -105,248,179,486 -103,178,578,059 11 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB Điều chỉnh Nợ -7,044,715,607 BT Số liệu hợp Có b7 -96,133,862,452 421 0 0 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 0 Nguồn kinh phí 432 0 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 0 C Lợi ích cổ đông thiểu số 439 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 2,474,489,342,405 5,127,682,632,856 4,118,932,950,666 2,653,193,290,451 b8 57,678,780,212 57,678,780,211 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG NB 0 Tài sản thuê NB1 0 0 Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công NB2 0 0 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc NB3 0 0 Nợ khó đòi xử lý NB4 795,351,777 326,210,931 1,121,562,708 1,121,562,708 Ngoại tệ loại NB5 313 2,030 2,343 2,343 NB6 0 Dự toán chi nghiệp, dự án Tổng cộng điều chỉnh 1,066,428,462,402 1,066,428,462,402 CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BCLCTT I Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 001 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 817,004,042,157 2,168,464,344,728 2,985,468,386,885 Tiền chi trả cho ngƣời cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 -891,516,430,073 -1,737,635,179,037 -2,629,151,609,110 Tiền chi trả cho ngƣời lao động 03 -10,096,846,886 -38,566,490,464 -48,663,337,350 Tiền chi trả lãi vay 04 -85,420,439,251 -75,301,326,612 -160,721,765,863 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -32,047,287 -344,516,213 -376,563,500 c1 1,050,564,950,511 1,934,903,436,374 1,050,564,950,511 c1 -1,578,586,658,599 1,158,000,000 c5 -159,563,765,863 -48,663,337,350 -376,563,500 Chỉ tiêu KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh Điều chỉnh Nợ BT Số liệu hợp Có Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 21,374,149,387 715,841,531,340 737,215,680,727 737,215,680,727 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -139,924,611,669 -849,348,500,815 -989,273,112,484 -989,273,112,484 Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 -288,612,183,622 183,109,862,927 -105,502,320,695 -104,344,320,695 II Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ 020 0 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 -25,668,806,200 -243,083,852,337 -268,752,658,537 -268,752,658,537 2.Tiền thu từ lý, nhƣợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 7,878,780 7,878,780 7,878,780 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 -34,800,000,000 -34,800,000,000 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 34,800,000,000 34,800,000,000 5.Tiền chi đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác 25 -220,757,079,386 -220,757,079,386 6.Tiền thu hồi đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác 26 0 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức LN đƣợc chia 27 2,202,973,899 105,256,056 2,308,229,955 Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ 30 -244,222,911,687 -242,970,717,501 -487,193,629,188 III Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài 030 0 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 214,390,000,000 220,757,079,386 435,147,079,386 2.Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP DN phát hành 32 0 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đƣợc 33 736,737,781,857 293,308,954,303 1,030,046,736,160 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -370,452,533,648 -429,586,976,066 -800,039,509,714 5.Tiền chi trả nợ thuê tài 35 0 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 -299,420,639 -299,420,639 34,800,000,000 c2 c2 220,757,079,386 34,800,000,000 c3 0 c7 1,328,669,764 979,560,191 -267,765,219,566 c3 220,757,079,386 214,390,000,000 c4 34,800,000,000 c4 34,800,000,000 995,246,736,160 -774,668,839,950 170,669,764 c6 -128,750,875 Chỉ tiêu KM Cty mẹ Tổng tcy Số liệu trƣớc điều chỉnh Điều chỉnh Nợ BT Số liệu hợp Có Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 580,675,248,209 74,750,306,748 655,425,554,957 434,839,145,335 Lƣu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 47,840,152,900 14,889,452,174 62,729,605,074 62,729,605,074 Tiền tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ 60 9,344,739,920 3,344,317,181 12,689,057,101 12,689,057,101 ảnh hƣởng thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 2,222,173 2,222,173 2,222,173 Tiền tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 57,184,892,820 18,235,991,528 75,420,884,348 75,420,884,348 Tổng cộng điều chỉnh 1,342,250,699,661 1,342,250,699,661 ... CHƢƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐỒN TRƢỜNG THỊNH 63 3.1 U CẦU HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐỒN TRƢỜNG THỊNH .63 3.2 HOÀN THIỆN... CƠNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 71 3.3.1 Hồn thiện quy trình lập Báo cáo tài hợp .71 3.3.2 Hồn thiện lập Báo cáo tài hợp .72 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU... Phƣơng pháp lập Báo cáo tài hợp 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG .34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN TRƢỜNG THỊNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn trường thịnh , Hoàn thiện lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn trường thịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn