Quản trị vốn lưu động tại tổng công ty miền trung

100 30 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ HÀ MI QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CƠNG TY MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ HÀ MI QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG : PGS.TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - Năm 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu hạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN LƢU ĐỘNGQUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG 1.1 KHÁI QUÁT VỐN LƢU ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm vốn lƣu động .7 1.1.2 Đặc điểm vốn lƣu động 1.1.3 Vai trò vốn lƣu động .9 1.1.4 Phân loại vốn lƣu động .10 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG .12 1.2.1 Sự cần thiết phải quản trị vốn lƣu động 13 1.2.2 Hoạch định nhu cầu vốn lƣu động 14 1.2.3 Quản trị thành phần vốn lƣu động 18 1.2.4 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn lƣu động 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG 37 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG 37 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Đặc điếm hoạt động kinh doanh 41 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2014 43 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG 45 2.2.1 Thực trạng hoạch định nhu cầu vốn lƣu động công ty .45 2.2.2 Thực trạng tình hình quản trị vốn lƣu động cơng ty 47 2.2.3 Thực trạng tình hình quản trị thành phần vốn lƣu động .49 2.2.4 Hiệu sử dụng vốn lƣu động qua tiêu tài 61 2.2.5 Đánh giá chung cơng tác quản trị vốn lƣu động công ty 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG .69 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .69 3.1.1 Định hƣớng phát triển công ty .69 3.1.2 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ 69 3.1.3 Tình hình khó khăn nguồn vốn .69 3.1.4 Kết nghiên cứu tình hình quản trị vốn lƣu động công ty 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG 70 3.2.1 Dự toán nhu cầu vốn lƣu động ròng 70 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị vốn tiền .72 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản trị khoản phải thu 77 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quản trị hàng tồn kho 85 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU % Chú thích Phần trăm EOQ Mơ hình sản lƣợng đặt hàng tối ƣu SQRT Căn bậc hai R Điểm đặt hàng lại CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa VLĐ Vốn lƣu động VLĐR Vốn lƣu động ròng BQL Ban quản lý Tr.đ Triệu đồng HSSD Hiệu suất sử dụng ĐVT Đơn vị tính NVL Nguyên vật liệu KPTKH Khoản phải thu khách hàng CPCH Chi phí hội TSLN Tỷ suất lợi nhuận DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh công ty 2012-2014 43 2.2 Nhu cầu vốn lƣu động dự báo so với nhu cầu thực tế 45 2.3 Cơ cấu VLĐ tổng tài sản cơng ty giai đoạn 2012-2014 47 2.4 Tình hình quản trị VLĐ cơng ty giai đoạn 2012-2014 48 2.5 Cơ cấu vốn vốn tiền tổng vốn lƣu động 51 2.6 Cơ cấu khoản phải thu tổng vốn lƣu động 53 2.7 Vòng quay khoản phải thu khách hàng 56 2.8 Cơ cấu hàng tồn kho tổng vốn lƣu động năm 2012-2014 58 2.9 Vòng quay hàng tồn kho giai đoạn 2012-2014 60 2.10 Tỷ số tốc độ luân chuyển vốn lƣu động 61 2.11 Tỷ số mức tiết kiệm vốn lƣu động 63 2.12 Tỷ số mức đảm nhận vốn lƣu động 63 2.13 Tỷ số hiệu suất sử dụng vốn lƣu động 64 2.14 Tỷ số khả sinh lợi vốn lƣu động 65 3.1 Tỷ lệ phần trăm thành phần VLĐ với doanh thu 2014 70 3.2 Bảng doanh thu dự báo cho tháng cuối năm 2015 72 3.3 Bảng dự báo khoản tiền thu cho tháng cuối năm 2015 73 3.4 Bảng dự báo khoản tiền chi cho tháng cuối năm 2015 74 3.5 Bảng cân đối khoản tiền thu-chi cho tháng cuối năm 2015 75 3.6 Bảng so sánh phƣơng án sử dụng không chiết khấu 78 3.7 Các chi phí liên quan đến chi phí đặt hàng chi phí tồn kho 85 3.8 Bảng tính tỷ suất lợi nhuận doanh thu 87 3.9 Bảng tính xác định mức dự trữ an tồn tối ƣu cho Tổng cơng ty 87 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ quy trình định sách bán chịu hàng hóa 21 1.2 Sơ đồ quy trình đánh giá khách hàng tín dụng 26 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quảnTổng công ty Miền Trung 39 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Kết kinh doanh công ty 2012-2014 44 2.2 Nhu cầu VLĐ dự báo so với nhu cầu thực tế năm 2012-2014 46 2.3 Tình hình VLĐR nhu cầu VLĐR năm 2012-2014 48 2.4 Cơ cấu vốn tiền tổng vốn lƣu động năm 2012-2014 52 2.5 Cơ cấu khoản phải thu tổng vốn lƣu động năm 2012-2014 53 2.6 Số vòng quay khoản phải thu năm 2012-2014 57 2.7 Cơ cấu hàng tồn kho tổng vốn lƣu động năm 2012-2014 59 2.8 Vòng quay hàng tồn kho giai đoạn 2012-2014 60 2.9 Tỷ số tốc độ luân chuyển vốn lƣu động 62 2.10 Tỷ số mức đảm nhận vốn lƣu động 64 2.11 Tỷ số hiệu suất sử dụng vốn lƣu động 65 2.12 Tỷ số khả sinh lợi vốn lƣu động 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Vốn vấn đề quan trọng cần thiết trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bởi lẽ doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất kinh doanh điều trƣớc tiên phải có lƣợng vốn định, tùy vào đặc điểm ngành nghề hay điều kiện thực tế doanh nghiệp mơi trƣờng khác mức đòi hỏi vốn khác nhau, nhiên việc quản trị hiệu nguồn vốn nói chung vốn lƣu động nói riêng đặc biệt quan trọng cấp bách cần thiết thời kỳ cạnh tranh khốc liệt nhƣ giai đoạn Tổng công ty Miền Trung tiền thân công ty Nhà nƣớc hoạt động kinh doanh thua lỗ qua nhiều năm liền, đến từ bắt đầu cổ phần hóa hoạt động khó khăn nhƣng bắt đầu ổn định có lợi nhuận Trong trình chuyển đổi vấn đề quản trị vốn mà đặc biệt vốn lƣu động tỏ tồn nhiều bất cập hạn chế chƣa thực mang lại hiệu cao Trong trình cơng tác Tổng cơng ty Miền Trung, nắm bắt thực trạng kết hợp với nghiên cứu cụ thể em nhận thấy vấn đề quản trị vốn lƣu động công ty cần thiết cấp bách Chính vậy, sở đóng góp cơng sức vào cơng tác hồn thiện vấn đề quản trị vốn lƣu động giúp ban quản trị tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc, em chọn đề tài “Quản trị vốn lưu động Tổng công ty Miền Trung” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến vốn lƣu động quản trị vốn lƣu động - Phân tích nhằm đánh giá thực trạng quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung hạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: * Về nội dung: đề tài tiến hành nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích nội dung quản trị vốn lƣu động doanh nghiệp * Về không gian: nghiên cứu đƣợc thực Tổng công ty Miền Trung * Về thời gian: Các số liệu sơ cấp, thứ cấp hoạt động quản trị vốn lƣu động đƣợc thu thập từ phòng ban công công ty giai đoạn từ 2012-2014 Phƣơng pháp nghiên cứu -Phương pháp phân tích, tổng hợp: sử dụng để hệ thống hóa sở lý luận quản trị vốn lƣu động Tìm hiểu nghiên cứu giáo trình, tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu sau phân tích, tổng hợp hệ thống hóa cách khoa học nhằm phục vụ trình nghiên cứu - Phương pháp thống kê: sử dụng để chỉnh lý hệ thống hóa tài liệu sơ cấp, thứ cấp quản trị vốn lƣu động từ Tổng cơng ty Miền Trung, sau tác giả tổng hợp lại thành bảng biểu, tài liệu phản ánh đặc trƣng cho tiêu hiệu vốn lƣu động -Phương pháp so sánh : dùng để thực việc so sánh tƣơng đối, tuyệt đối hay xu hƣớng biến động tiêu, giúp tác giả nắm đƣợc mối quan hệ, tốc độ phát triển, mức độ phổ biến xu hƣớng biến động tiêu kinh tế, hệ số phản ánh hiệu sử dụng vốn lƣu động nhằm đánh giá thực trạng quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung 78 khách hàng Để minh họa cho phƣơng pháp xác định mức chiết khấu phù hợp ta theo dõi ví dụ việc xác định mức chiết khấu cho năm 2015 nhƣ sau:  Dự báo doanh thu khoản phải thu khách hàng năm 2015 Hiện số ngày chu kỳ nợ 45 ngày ứng với mức doanh thu 2.395.790 triệu đồng Dự kiến doanh thu năm 2015 tăng lên 10% 2.635.369 triệu đồng giả sử khoản phải thu khách hàng tăng lên 10% là: 330.370 triệu đồng  Xác định chu kỳ nợ chênh lệch khoản phải thu thực chiết khấu Trong năm 2013 công ty cố gắng để giảm số ngày chu kỳ nợ xuống 30 ngày cách thực hình thức chiết khấu hàng bán mức chiết khấu đặt t% Khi khoản phải thu khách hàng là: KPTKH 2015 2.635.369 = X 30 = 219.614 triệu đồng 360 KPTKH giảm chiết khấu là: 330.370- 219.614 = 110.756 triệu đồng Vậy số vốn lƣu động đầu tƣ cho KPTKH giảm 110.756 triệu đồng lợi ích mà cơng ty đạt đƣợc hội từ việc đầu tƣ sổ tiền vào q trình sinh lợi khác bao gồm: chi phí lãi vay tỷ suất sinh lợi vốn lƣu động  Xác định mức sinh lợi khoản chênh lệch + Về chi phí lãi vay: nay, mức lãi suất vốn ngắn hạn ngân hàng công ty 0,75%/tháng nên lãi năm là: 0,75% X 12 = 9,0% + Về tỷ suất sinh lợi vốn lƣu động: năm 2014 10% dự kiến năm 2015 10% Nhƣ tỷ suất lợi nhuận hội đạt đƣợc cùa khoản phải thu giảm là: 0,09 + 0,1 = 0,19/năm Mức sinh lợi đạt đƣợc chênh lệch khoản phải thu là: 79  0,19 X 110.756 = 21.043,62 triệu đồng Xác định mức chiết khấu thích hợp Để xác định mức chiết khấu phù hợp , đảm bảo khuyến khích đƣợc khách hàng trả nợ đồng thời mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp nhà quản trị cần so sánh lợi ích chi phí phƣơng án Bảng 3.6: Bảng so sánh phƣơng án sử dụng không chiết khấu Chỉ tiêu Phƣơng án Không Chiết khấu t (%) chiết khấu Doanh thu (tr.đ) 2.635.369 2.635.369 330.370 219.614 Số ngày chu kỳ nợ(ngày) 45 30 Chi phí chiết khấu(tr.đ) t (%) x 2.635.369 Lợi ích đạt đƣợc thu tiền sớm(tr.đ) 21.044 Số dƣ bình quân khoản phải thu(tr.đ) Chênh lệch lợi ích chi phí(tr.đ) 110.756 - t% x2.635.369 ( Nguồn: Tổng hợp tác giả ) + Để công ty không bị thiệt thòi áp dụng hình thức chiết khấu lợi nhuận hội đạt đƣợc phải lớn chi phí đƣợc chiết khấu, có nghĩa là: 110.756 – t % x 2.635.369 > t (%) < 0,8 (%) + Xét phía khách hàng, họ trả tiền sớm 15 ngày Giả sử số tiền phải vay ngắn hạn với lãi suất 0,9%/tháng tiền lãi mà họ phải chịu tiền 15 ngày là: (0.9/30)*15 = 0.45% + Ta nhận thấy mức chiết khấu 0,45% < t% < 0,8% thỏa mãn có khả khuyến khích khách hàng trả nợ, cơng ty đƣa phƣơng án thực chiết khấu t % cơng ty phía khách hàng có lợi 80 Việc xem xét phƣơng án áp dụng hình thức chiết khấu cơng ty mang nhiều yếu tố giả định, thực sách tín dụng bán hàng cần xem xét cân đối nhân tố làm có lợi cho cơng ty khách hàng cách rõ ràng thực tế b Thực phân loại khách hàng tín dụng Khách nợ có nhiều loại nhà quản trị nên chia khách nợ thành nhiều nhóm khác Lên kế hoạch phân loại khách nợ giúp công ty phân chia để chuẩn bị tài liệu nhƣ kỹ ứng phó với nhóm cụ thể Sau số cách xếp hạng nhóm nợ cơng ty: Nhóm (nợ loại A): khoản nợ có độ tin cậy cao hay đủ tiêu chuẩn thƣờng bao gồm khách nợ hạn mà công ty đánh giá có khả thu hồi hạn Các khách nợ thƣờng khách hàng vững tài chính, tổ chức có uy tín cao Nhóm ( nợ loại B ): loại nợ có mức độ rủi ro thấp hay nợ cần ý Nhóm thƣờng bao gồm khoản nợ hạn dƣới 90 ngày khoản nợ cấu lại thời hạn nợ Các khách nợ thƣờng doanh nghiệp có tình hình tài tốt, khách nợ truyền thống, có độ tin cậy Nhóm (nợ loại C): khoản nợ hạn thu hồi đƣợc hay nợ dƣới tiêu chuẩn thƣờng bao gồm khoản nợ hạn từ 90 ngày đến 180 ngày khoản nợ cấu lại nhƣng hạn dƣới 90 ngày theo thời hạn cấu lại Những khách nợ khách hàng có tình hình tài khơng ổn định, khó khăn nhƣng có triển vọng phát triển tình hình khó khăn đƣợc cải thiện tƣơng lai gần Nhóm ( nợ loại D): nợ có khả thu hồi nợ q hạn khó đòi, thƣờng bao gồm khoản nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo 81 thời hạn cấu lại Khách hàng nợ thƣờng có tình hình tài xấu, khơng có triển vọng rõ ràng khách hàng cố ý khơng tốn nợ Nhóm ( nợ loại E): khoản nợ thu hồi đƣợc hay nợ có khả vốn Các khách nợ thƣờng doanh nghiệp phá sản chuẩn bị phá sản, khơng có khả trả nợ khơng tồn c Hồn thiện quy trình thu hồi cơng nợ Quy trình thu hồi cơng nợ hiệu tác nhân quan trọng việc triển khai thu hồi khoản nợ doanh nghiệp Việc xây dựng quy trình thu hồi nợ chuyên nghiệp khoa học cần đảm bảo tuân thủ nguyên tắc định tâm lý bên cạnh giải pháp tài Căn vào tình hình thực trạng công tác quảncông nợ Tổng công ty Miền Trung, tác giả xin đƣợc đề xuất quy trình nhằm hồn thiện cơng tác công ty nhƣ sau: Bước 1: Xác định số tiền tối thiểu cần đòi từ khách nợ Đây công việc công ty cần làm trƣớc tiến hành bắt tay vào công tác thu hồi nợ Các nhà quản trị tài phải phân tích ngân sách để tìm số tiền tối thiểu mà cần phải có để trì hoạt động kinh doanh đồng thời phải vào điều khoản toán đơn hàng để xây dựng mức thu nợ cần thiết cho khách hàng thời điểm khác Việc lên ngân sách tối thiểu nhằm để cơng ty có kế hoạch triển khai thu hồi nợ cụ thể Bước 2: Chọn người thu hồi nợ Chọn ngƣời phụ trách thu hồi nợ khâu quan trọng cần đƣợc quan tâm đơn giản khơng phải phù hợp có đầy đủ yếu tố trình độ nhƣ mối quan hệ hay kỹ để làm tốt cơng tác Vì chủ doanh nghiệp phải chọn ngƣời phù hợp số nhân viên để 82 tới gặp khách nợ Ngƣời thuộc phận kế tốn nhân viên có mối quan hệ tốt với khách nợ Tuy nhiên, nên ƣu tiên tới nhân viên trực tiếp tƣơng tác với khách nợ trƣớc có mối quan hệ tốt với khách hàng nợ vì: + Họ ngƣời hiểu rõ hồ sơ vụ việc khoản nợ cần thu hồi : Không thời gian nghiên cứu hồ sơ + Hiểu rõ khách nợ: tâm lý, tính cách, thói quen, sở thích để khơng thời gian tìm hiểu khách nợ nên việc thƣơng lƣợng có hiệu cao + Tránh cho khách nợ có cảm giác bị ép buộc, gây áp lực, truy nợ ngƣời đòi nợ khơng phải ngƣời thƣờng xuyên tƣơng tác Bước 3: Nhắc khách nợ toán trước nợ đến hạn Khoảng 10 ngày trƣớc khách nợ đến hạn phải toán, công ty tiến hành nhắc nhở họ chuẩn bị tiền cách gửi email, điện thoại, fax nhắc nhở khách nợ Chú ý tới hình thức nội dung nhắc nhở phải đầy đủ, rõ ràng nhƣng phải thật khéo léo Đối với số trƣờng hợp khách nợ đặc biệt cần thiết, công ty xếp hẹn trực tiếp để trao đổi trƣớc để thƣơng lƣợng nhắc nhở để họ thấy mức độ quan trọng dễ thấu hiểu Nếu thực khách hàng có vài vấn đề mang tính chất tạm thời cần giải dễ dàng để tìm hiểu nguyên nhân mức độ nghiêm trọng tình hình trƣớc sử dụng biện pháp cao để đòi nợ Bước 4: Đàm phán với khách nợ Sau thực tới bƣớc ba mà chƣa thể thu hồi đƣợc khoản nợ công ty tiến hành đàm phán, biện pháp thu hồi nợ kỹ công việc kinh doanh thƣờng xuyên xảy bƣớc quan trọng quy trình thu hồi nợ đòi hỏi cơng ty phải lựa chọn 83 ngƣời khéo léo, linh hoạt ứng xử, có lúc phải mềm dẻo nhƣng có lúc phải cứng rắn kiên tùy theo tình hình thái độ khách nợ phải có nhiều kinh nghiệm vấn đề Tránh dùng đến luật pháp thu hồi nợ, tốn chi phí khơng giữ đƣợc mối quan hệ tốt với khách hàng Một cách thức hiệu trình đàm phán thu nợ với khách hàng mà cơng ty sử dụng là: - Vạch kế hoạch trả nợ cho khách hàng Bởi khả thu nợ lớn công ty chấp nhận cho đối tác trả theo nhiều đợt Đề nghị mức lãi suất thấp cho khoản nợ hạn 5% dành cho số tiền nợ lại mức mà khách nợ chấp nhận Ngoài ra, chủ doanh nghiệp nên thảo luận lần mua hàng tƣơng lai Ngƣời đàm phán nên đề cập đến việc công ty không thực giao dịch khoản nợ đƣợc toán hết, bán hàng đối tác trao tiền mặt - Chấp nhận toán hàng: Trong trƣờng hợp mức cảm thấy cần thiết cơng ty cho đối tác tốn hàng hóa họ đem bán chúng để lấy tiền Cách giúp khơng phải vay tiền tăng tốc độ lƣu chuyển dòng vốn Tất nhiên, cơng ty nên chấp nhận hàng hóa dễ bán giá trị hàng hóa phải lớn tiền nợ chút để bù đắp chi phí phát sinh bán hàng Đây dù khơng phải giải pháp tốt nhƣng dù đối tác lâu năm đối tác quan trọng đơi cần có chia sẻ Bằng cách tỏ dễ tính với khách nợ, công ty giành đƣợc biết ơn chí quan hệ kinh doanh tốt tƣơng lai Khi tình hình kinh doanh khách nợ tiến triển, họ gắn bó với bạn Đây đƣợc coi cách đòi nợ hiệu Bước 5: Nhờ đến tồ án để đòi nợ 84 Thu hồi nợ pháp lý, kiện cáo giải pháp đƣợc doanh nghiệp tính tới, nhƣng doanh nghiệp “đụng” phải khách nợ cố tình lẫn tránh, thiếu trách nhiệm toán chậm, nhỏ giọt tồ án cách đòi nợ hiệu mà cơng ty cần tính tốn tới từ ký kết hợp đồng để bổ sung vào điều khoản cụ thể làm hành lang pháp lý nhằm ràng buộc tạo áp lực toán nợ khách hàng Tuy nhiên, đƣợc xem giải pháp cuối cùng, tất cách thức đòi nợ khác khơng hiệu quả, giải pháp thời gian có năm, lại tốn (chi phí thuê luật sƣ, chuẩn bị đơn kiện) Ngoài ra, kiện cáo thực hiệu doanh nghiệp có đề cập rõ ràng hợp đồng khách nợ vi phạm phải chịu hình thức xử lý (nhƣ truy thu tài sản) Ngồi ra, điều cần trọng công ty cần cẩn trọng từ khâu bán chịu cách tốt để hạn chế khoản nợ Trong khoản nợ chiếm tới 20-30% tổng tài sản doanh nghiệp Những khoản nợ khó đòi thƣờng đƣa vốn lƣu động doanh nghiệp vào tình bế tắc rủi ro Vì thế, doanh nghiệp muốn kiểm sốt hạn chế tối đa tình trạng bị nợ Do đó, cẩn trọng từ khâu bán chịu Phần lớn khoản nợ khó đòi phát sinh từ sách bán chịu họ Đặc biệt, bối cảnh tại, đƣa điều kiện cho nợ, cho kéo dài thời gian tốn, hấp dẫn chào hàng giá rẻ Từ đó, rủi ro nợ hạn, nợ khơng tốn gia tăng Cách tốt để hạn chế rủi ro từ nợ bán chịu nhƣng cẩn trọng việc đặt tiêu chuẩn, điều khoản nhƣ thời hạn bán chịu Tiêu chuẩn xét bán chịu nên dựa mức vốn, khả trả nợ, uy tín, thơng tin tín dụng khách nợ khứ… Ngoài ra, doanh nghiệp cần tính xem nên bán chịu mức nào, nên nới lỏng, nên thắt chặt để vừa 85 giữ chân họ, vừa hạn chế rủi ro việc khơng đòi đƣợc nợ Do cách đòi nợ hiệu hạn chế phát sinh khoản nợ khó đòi 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện quản trị hàng tồn kho Lƣợng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao tổng vốn lƣu động, để sử dụng vốn lƣu động cách hiệu công ty cần xem xét cân đối lƣợng tồn kho phù hợp vừa đảm bảo cho q trình sản xuất kinh doanh trơi chảy nhƣng đồng thời không nhiều lƣợng vốn bị tồn đọng a Đối với nguyên vật liệu đầu vào Trƣớc kỳ sản xuất cần phải lập kế hoạch nguyên vật liệu cho hợp lý Để thực đƣợc điều cơng ty cần phải phân tích thực tế xác định đƣợc khối lƣợng đặt hàng tối ƣu, điểm đặt hàng lại, lƣợng dự trữ an toàn để tránh tình trạng dƣ thừa hay thiếu hụt sản xuất *Xác định sản lƣợng đặt hàng tối ƣu Hiện có nhiều nguyên nhiên vật liệu cần tồn trữ cho hoạt động sản xuất sản phẩm công ty nhiên chiếm tỷ trọng hầu hết đá vôi clinker Sau để minh họa cho việc công tác quản trị hàng tồn kho nguyên vật liệu tác giả xin đƣợc triển khai giải pháp loại nguyên liệu chiếm giá trị lớn đá vơi, đơn vị tính m3 Các loại chi phí liên quan đến chi phí tồn kho đơn vị sản phẩm (H) Chi phí đặt hàng (S) công ty xác định bao gồm: 86 Bảng 3.7 Các chi phí liên quan đến chi phí đặt hàng chi phí tồn kho cơng ty Miền Trung ĐVT: Đồng STT Loại chi phí tồn kho(H)_đồng/m3 Loại chi phí đặt hàng(S)_đồng Thu gom, bảo quản Giao dịch Thuê kho, thiết bị Quản lý Lãi vay Kiểm tra Hao hụt, hƣ hỏng Thanh toán Chi phí khác Chi phí khác Tổng H = 50.000 đồng/m3 S = 5.000.000 đồng/lần ( Nguồn: Phòng Tài chính-Kế tốn ) Giả sử, nhu cầu ngun vật liệu đá vôi năm theo kế hoạch năm 2015 D = 800.000 m3 Ta vận dụng mơ hình EOQ với giả thiết nhƣ trình bày phần chƣơng 1, ta tính đƣợc sản lƣợng đặt hàng tối ƣu (Q*) là: Q*= SQRT(2DS/H) = 12.649 m3 Khi đó, số lần đặt hàng tối ƣu năm là: N= 800.000/12.955 = 53 lần Nhƣ vậy, áp dụng mô hình sản lƣợng đặt hàng tối ƣu EOQ ta tính đƣợc số lần đặt hàng tối ƣu năm 2015 53 lần lần đặt 12.649 m tổng chi phí bao gồm chi phí tồn trữ chi phí đặt hàng tối ƣu *Xác định điểm đặt hàng lại: Trên thực tế doanh nghiệp đợi kho hết hàng thực đặt hàng lại mà phải tiến hành đặt hàng trƣớc hết hàng Vấn đề đặt nên đặt hàng lại Để xác định điểm đặt hàng lại ta lấy nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu ngày nhân với thời gian giao hàng 87 Thời gian giao hàng nhà cung cấp thƣờng ngày Ta tính đƣợc điểm đặt hàng lại là: R = (800.000/360)x2 = 4.445 m3 *Xác định lƣợng dự trữ an tồn Trong q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất nhƣ Tổng công ty Miền Trung để đảm bảo an tồn q trình giao hàng có cố, hay điều kiện khách quan chủ quan khác cơng ty phải có lƣợng dự trữ để đáp ứng kịp thời gọi dự trữ an toàn Ở nhà quản trị phải cân nhắc hai loại chi phí phát sinh dự trữ an tồn “chi phí tồn kho” “chi phí hội” hết hàng Khi dự trữ an tồn tăng chi phí tồn kho tăng nhiên khơng có lƣợng tồn kho an tồn bị thiếu ngun vật liệu làm gián đoạn q trình sản xuất phát sinh chi phí hội hết hàng bao gồm chi phí gián đoạn sản xuất, chi phí khơng có hàng bán, doanh thu chí khách hàng Vì vậy, phải xác định đƣợc lƣợng dự trữ an toàn tối ƣu nghĩa tổng hai loại chi phí phát sinh nhỏ Ta có cơng thức tính chi phí hội cho lần hết hàng: CPCH = Thời gian hết hàng x Doanh thu ngày x Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Theo số liệu Ban Kế hoạch Cung ứng năm 2012-2014 cơng ty có trƣờng hợp hết nguyên vật liệu (trung bình năm lần hết hàng) trung bình lần kéo dài khoảng ngày Theo số liệu phòng Tài chính-Kế tốn ta tính đƣợc tỷ suất lợi nhuận doanh thu trung bình Tổng công ty Miền Trung 2,2% 88 Bảng 3.8: Bảng tính tỷ suất lợi nhuận doanh thu Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2013 Doanh thu (tr.đồng) Lợi nhuận (tr.đồng) 1.613.672 30.589 1.939.610 45.597 2.385.790 56.858 TSLN doanh thu (%) TSLN doanh thu trung bình (%) 1,9% 2,4% 2,4% 2,2% (Nguồn: Phòng Tài chính-Kế tốn) Doanh thu bình qn ngày giai đoạn 2012-2014 tính đƣợc là: 5.423 triệu đồng Nhƣ vậy, ta tính đƣợc chi phí hội hết hàng: CPCH = ngày x 5.423 triệu đồng x 2,2% = 243 triệu đồng Suy ra: chi phí hội hết hàng năm là: CPCH (1 năm) = 243 triệu đồng x lần/năm = 729 triệu đồng Giả định mức tồn kho nguyện liệu đá vôi tăng lên 1.000 m3 chi phí hội thiếu hàng giảm 50% so với mức dự trữ trƣớc Việc cơng ty cần làm vào số liệu để xác định mức dự trữ an tồn tốt Bảng 3.9: Bảng tính xác định mức dự trữ an toàn tối ƣu cho Tổng công ty ĐVT: Triệu đồng Lƣợng dự trữ an CPCH hết hàng Chi phí tồn kho Tổng chi phí tồn năm 729 729 1.000 364,5 50 414,5 2.000 91,1 100 191,1 3.000 45,6 150 195,6 4.000 22,8 200 222,8 5.000 11,4 250 261,4 (Nguồn: Tổng hợp tác giả) 89 Nhƣ vậy, với số liệu mà công ty cung cấp kết hợp với giả định mơ hình, ta thấy để đảm bảo khơng đánh chi phí thiếu nguyên vật liệu dẫn đến thiếu hàng hóa cung cấp Tổng cơng ty Miền Trung cần dự trữ lƣợng an toàn R = 2.000 m đá vơi để nghiền kịp thời có cố cung cấp Lúc này, lƣợng đặt hàng tối ƣu cho đơn hàng không thay đổi nhƣng thay đổi điểm đặt hàng lại Điểm đặt hàng lại lúc là: R’ = R + lƣợng dự trữ an toàn Hay: R’ = 4.445 + 2.000 = 6.445 m3 Tóm lại, việc tồn kho nguyện vật liệu quan trọng cần phải đƣợc tính tốn cách khoa học, phù hợp với tình hình thực tế Tổng công ty Miền Trung, phải luôn đảm bảo mức tồn kho tối ƣu để giảm thiếu khoản chi phí phát sinh khơng đáng có gây lãng phí nguồn vốn nguồn lực cơng ty b Đối với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Trong năm qua lƣợng tồn kho quay vòng chậm phần nhân tố sản xuất kinh doanh dở dang công ty chiếm tỷ trọng cao Vì vậy, thời gian đến để nâng cao hiệu quản trị hàng tồn kho, kỳ sản xuất phải tính tốn xác định xác cân đối giá trị khâu sản xuất đƣợc làm cho hoạt động sản xuất diễn nhịp nhàng, hiệu tránh tình trạng ứ đọng hàng tồn kho hay thiếu hụt làm gián đoạn sản xuất c Cân đối lượng tồn kho thành phẩm Để giảm lƣợng thành phẩm hàng tồn kho, việc thực đơn đặt hàng đƣợc ký kết trƣớc Cơng ty cần có sách dự trữ hợp lý, mặc khác cần dự đốn xác nhu cầu sản phẩm tiêu thụ kỳ, tăng cƣờng sách bán hàng hiệu quả, mở rộng thị trƣờng lớn nữa, 90 nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm từ làm lƣợng thành phẩm lƣợng tồn kho giảm hàng tồn kho quay nhanh Nhìn chung, sở nhu cầu vốn lƣu động đƣợc dự tốn thực giải pháp hồn thiện công tác quản lý thành phần vốn lƣu động đến cuối năm, nhà quản trị vốn lƣu động công ty tiến hành so sánh số liệu dự toán số liệu thực tế nhằm đánh giá mức độ thừa thiếu vốn lƣu động cụ thể thành phần vốn, làm sở cho việc hoạch định nhu cầu vốn năm đƣợc đầy đủ xác 91 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập cạnh tranh ngày khốc liệt kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp phải tìm phƣơng pháp để nhằm nâng cao khả cạnh tranh để trì tồn phát triển bền vững Một biện pháp để tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp nguồn vốn mà nguồn vốn lƣu động đặc biệt quan trọng Đối với Tổng công ty Miền Trung, trình cổ phần hóa từ cơng ty Nhà nƣớc gặp khơng khó khăn vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt vấn đề sử dụng hiệu vốn lƣu động Qua thời gian nghiên cứu công tác quản trị vốn lƣu động cơng ty nhƣ quan sát q trình cơng tác đây, tác giả phân tích đánh giá mặt tích cực hạn chế cơng tác đồng thời tác giả hồn thành luận văn với nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn lƣu động quản trị vốn lƣu động doanh nghiệp Nêu lên nét vốn lƣu động công tác quản trị vốn lƣu động, đồng thời đƣa phƣơng pháp phân tích đánh giá hiệu quản trị vốn lƣu dộng doanh nghiệp Thứ hai, nghiên cứu công tác quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung đƣa nhận xét đánh giá công tác quản trị vốn lƣu động Thứ ba, từ mặt hạn chế nêu kết hợp với khả công ty, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị vốn lƣu động cơng ty Tóm lại, qua q trình nghiên cứu phân tích thực trạng quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung, tác giả xin đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị vốn lƣu động hy vọng phần giúp cho nhà quản trị tài doanh nghiệp có thêm giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phục vụ công tác quản trị vốn lƣu động công ty thời gian đến đạt hiệu cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Tân Bình (2010), Quản trị tài ngắn hạn, NXB Thống kê [2] PGS.TS Dƣơng Đăng Chinh (2009), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nhà xuất Tài [3] TS Đồn Gia Dũng, (2006), Bài giảng mơn quản trị tài chính, dành cho lớp cao học, Tài liệu giảng dạy, Đà Nẵng [4] Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hƣơng (2009), Quản trị tài chính, Nhà xuất Thống kê [5] Đồng Thị Thanh Phƣơng, Nguyễn Đình Hòa, Trần Thị Ý Nhi (2008), Giáo trình quản trị DN, Nhà xuất Lao động - Xã hội [6] Ngô Kim Phƣợng (Chủ biên), Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hƣng, Lê Hoàng Vinh (2010), Phản tích tài doanh nghiệp, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP.HCM [7] PGS.TS Trƣơng Bá Thanh (chủ biên), TS Trần Đinh Khôi Nguyến (2009), Giáo trình phán tích hoạt động kinh doanh - Phần 11, Trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng [8] Võ Thanh Thu, Ngô Thị Hải Xuân (2010), Kinh tế phân tích hoạt động kinh doanh thương mại, Nhà xuất tổng hợp TP.HCM [9] Tổng cơng ty Miền Trung, Báo cáo tài (2012) [10] Tổng cơng ty Miền Trung, Báo cáo tài (2013) [11] Tổng công ty Miền Trung, Báo cáo tài (2014) [12] http:// www.idico.com.vn [13] http:// www.kienthuctaichinh.com [14] http://quantri.vn/dict/details/309-quan-tri-ton-kho [15]4http://www.kienthucdoanhnhan.vn/van-hanh-doanh-nghiep/quan-lydong-tien.html ... đề vốn lƣu động quản trị vốn lƣu động + Chƣơng 2: Thực trạng quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung + Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung Tổng. .. TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG 45 2.2.1 Thực trạng hoạch định nhu cầu vốn lƣu động công ty .45 2.2.2 Thực trạng tình hình quản trị vốn lƣu động công ty 47... tích nhằm đánh giá thực trạng quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung 2 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lƣu động Tổng công ty Miền Trung hạm vi nghiên cứu - Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn lưu động tại tổng công ty miền trung , Quản trị vốn lưu động tại tổng công ty miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn