Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP bản việt chi nhánh đăk lăk

106 43 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LƯƠNG BÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT - CHI NHÁNH ĐĂKLĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN LƯƠNG BÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT - CHI NHÁNH ĐĂKLĂK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN LƯƠNG BÌNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm tín dụng trung dài hạn 1.1.3 Vai trò tín dụng trung dài hạn .8 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .11 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng trung dài hạn 12 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng trung dài hạn 13 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng trung dài hạn đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế 18 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.4 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng 23 1.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN .34 1.4.1 iảm tỷ lệ nợ xấu 34 1.4.2 giảm tỷ lệ xóa nợ ròng 35 1.4.3 Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 36 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .36 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 36 1.5.2.Các yếu tố khách quan .37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 39 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bản Việt 39 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức Ngân hàng TMCP Bản ViệtChi nhánh ĐăkLăk .39 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh ĐăkLăk 42 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK .45 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng chung 46 2.2.2 Tình hình rủi ro tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh ĐăkLăk 47 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆTCHI NHÁNH ĐĂKLĂK 48 2.3.1 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn tạiNgân hàng TMCP Bản ViệtChi nhánh ĐăkLăk 48 2.3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh ĐăkLăk 49 2.3.3 Kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh ĐăkLăk giai đoạn 2012-2014 60 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 62 2.4.1 Kết đạt .62 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TRONG THỜI GIAN TỚI 69 3.1.1 Định hướng chung 69 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn .70 3.1.3 Mục tiêu 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 73 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa .73 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý 82 3.2.3 Nhóm giải pháp khác 84 3.3 KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Kiến nghị Hội sở Ngân hàng TMCP Bản Việt .86 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 89 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan 90 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CV.QHKH : Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần SXKD : Sản xuất kinh doanh TSĐB : Tài sản đảm bảo BĐS : Bất động sản TCTD : Tổ chức tín dụng QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng Bản Việt : Ngân hàng TMCP Bản Việt Bản Việt ĐăkLăk : Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh ĐăkLăk DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng xếp hạng tín dụng nội 29 2.1 Tình hình huy động cho vay ĐăkLăk giai đoạn 2012-2014 Bản Việt 42 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ĐăkLăk giai đoạn 2012-2014 Bản Việt 44 2.3 Cơ cấu cho vay trung dài hạn ngắn hạn Bản Việt ĐăkLăk giai đoạn 2012-2014 46 2.4 Nguyên nhân gây nợ hạn cho vay trung dài hạn 47 2.5 Chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Bản Việt ĐăkLăk 51 2.6 Tỷ lệ tài sản đảm bảo khách hàng vay trung dài hạn giai đoạn 2012-2014 52 2.7 Kết công tác QTRR Bản Việt ĐăkLăk giai đoạn 2012 -2014 57 2.8 Kế hoạch tín dụng trung dài hạn năm 2015 60 3.1 Kế hoạch tín dụng trung dài hạn năm 2015 71 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Cơ cấu tổ chức Việt ĐăkLăk Trang 40 82 3.2.2 Nhóm giải pháp xử lý Việc xử lý nợ xấu hay phát sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoạt động kinh doanh, hoạt động ngân hàng Sỡ dĩ nợ xấu phát sinh tác động trực tiếp đến thu nhập ngân hàng Chính lẽ cần phải thực đồng giải pháp liên quan đến nợ xấu xử lý nợ xấu phát sinh a Thực hiệu công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề Vấn đề nợ hạn nợ xấu Bản Việt ĐăkLăk mối lo tất cán làm công tác tín dụng Ban Lãnh đạo ngân hàng, việc thẩm định giải vay khó, thu hồi đầy đủ gốc lẫn lãi công việc khó Tuy nhiên khơng khách hàng chây ỳ để phát sinh nợ hạn chí trở thành nợ xấu cần có biện pháp xử lý để làm lành mạnh hóa tài ngân hàng Trong xử lý nợ xấu có vấn đề, cần thực bước thận trọng cần thiết, khơng nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống Muốn làm tốt công tác xử lý nợ cần giải tốt vấn đề sau - Phân loại chi tiết loại nợ xấu Thực đánh giá phân tích để phân loại nợ xấu thành nhóm khách quan, chủ quan, có thái độ hợp tác với ngân hàng việc thực thi kế hoạch trả nợ, chây ỳ việc trả nợ, có TSĐB tiền vay, khơng có TSĐB tiền vay… để có biện pháp xử lý thu hồi có hiệu - Xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý nợ Hàng tuần, hàng tháng nhóm xử lý nợ họp lại báo cáo kết xử lý nợ xấu để Giám đốc Chi nhánh giao nhiệm vụ xử lý Thực phân công giao nhiệm vụ, giao trách nhiệm, giao khoán thu nợ tiêu hoạt động tín dụng Bên cạnh đó, Chi nhánh cần chủ động xây dựng 83 phương án xử lý, có kế hoạch, chương trình cụ thể đến nợ để xử lý thu hồi - Hỗ trợ phối hợp chặt chẽ xử lý nợ có vấn đề Đối với nợ hạn trường hợp khách hàng có nợ hạn nguyên nhân bất khả kháng thiên tai, biến động bất lợi giá hàng hóa, đau ốm… cần xử lý kỹ thuật nghiệp vụ để tháo gỡ khó khăn gia hạn nợ, cho vay lại để khách hàng tiếp tục sản xuất để tạo nguồn trả nợ cho ngân hàng Do CV.QHKH người gần gữi với khách hàng đề xuất biện pháp nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng để giúp khách hàng vượt qua khó khăn Khi trả nợ, khách hàng tiếp tục gặp khó khăn thực miễn giảm lãi khuôn khổ khả cho phép Làm tốt công tác này, mối quan hệ Bản Việt ĐăkLăk với khách hàng ngày khăng khít Trường hợp khách hàng có biểu thiếu tích cực, khơng hợp tác tốt với ngân hàng việc xây dựng kế hoạch trả nợ, tùy mức độ trường hợp cụ thể áp dụng giải pháp xử lý khác phải tuân thủ theo nguyên tắc kiêm quyết, dứt khốt Nếu khách hàng khơng chịu trả nợ cần áp dụng biện pháp mạnh phối hợp với quyền quan chức bắt buộc người vay phải thực nghĩa vụ trả nợ, khởi kiện, phát tài sản… Trường hợp nợ xấu có liên quan đến CV.QHKH tiêu cực thiết phải xử lý, quy trách nhiệm vật chất, chuyển công tác khác xử lý ngừng cho vay, chuyển thu nợ nặng sa thải, khởi kiện pháp luật Vì vậy, để thực hiệu cơng tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề Bản Việt ĐăkLăk cần tranh thủ mạnh mẽ hỗ trợ quyền, sở, ban ngành địa phương, đặc biệt quan pháp luật để xử lý kiêm đối tượng chây ỳ, khó thu 84 b Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay RRTD xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: Ngân hàng cần xây dựng sách ràng TSĐB, tiêu chuẩn TSĐB, cách định giá… yêu cầu TSĐB dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch khách hàng Chỉ cần cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản u cầu khách hàng hồn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, tài sản nhà xưởng, cơng trình đất… nhận cầm cố, chấp Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng TSĐB Cho vay khách hàng trung dài hạn thiết phải có TSĐB đối tượng khách hàng phức tạp Các khoản vay tín chấp thực cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp uy tín, có trả lương hàng tháng qua tài khoản mở Chi nhánh đồng thời có xác nhận lãnh đạo đơn vị Bởi TSĐB khơng phải để định cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng có cấp tín dụng hay khơng 3.2.3 Nhóm giải pháp khác a Chú trọng đến việc phát triển chất lượng cán bộ, nhân viên ngân hàng Con người nhân tố định lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực tín dụng, cán ngân hàng người chịu trách nhiệm việc đưa định cho vay Chính thế, Ngân hàng nên tiến hành đào tạo 85 thường xuyên định kỳ, tránh tình trạng lạc hậu nghiệp vụ Ngân hàng thường xuyên cử cán dự lớp học, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ngắn ngày Bản Việt Hội Sở tổ chức đào tạo Trong số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cơng việc mở thuê chuyên gia, cán kỹ thuật giảng cho cán Ngân hàng Chun mơn hóa đội ngũ cán Ngân hàng, Ngân hàng nên phân nhóm ngành cho cán chuyên trách Việc chuyên môn hóa giúp cho cán khách hàng tránh khỏi tình trạng q tải phải ơm nhiều lĩnh vực, có thời gian sâu vào loại hình cụ thể Nhờ mà thẩm định dự án có đánh giá xác cụ thể nhóm ngành hàng mà theo dõi để có nhìn thực tế cụ thể Tuân thủ quy chế cho vay quy trình cấp tín dụng Để đảm bảo an tồn, giảm thiểu rủi ro q trình cấp tín dụng Các cán NH phải tuân thủ quy chế cho vay NHNN quy trình cấp tín dụng Bản Việt Nâng cao trách nhiệm cán việc nghiêm túc tuân thủ quy định, quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng Tránh tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn cấp khoản tín dụng khơng hợp lý, lập hồ sơ giả, làm gia tăng RRTD Giao tiêu đến cán Thường xuyên theo dõi tình hình thực kế hoạch để điều chỉnh cho phù hợp với thay đổi đột ngột kinh tế, làm giảm thiểu rủi ro xảy Nghiêm khắc với tiêu cực tín dụng, gây rủi ro cho Ngân hàng cho vay Tiêu chuẩn hóa cán tín dụng trình độ chun mơn lẫn đạo đức nghề nghiệp Ngân hàng có sách khuyến khích thỏa đáng với cán nhân viên, CV.QHKH Bản Việt ĐăkLăk người làm việc tập thể lại chịu trách nhiệm cá nhân lớn có rủi ro xảy ra, Ngân hàng phải có sách động viên, khen thưởng Có thể hàng tháng, 86 hàng quý bầu xét thi đua Với cán làm tốt nhiệm vụ khen thưởng hay đề bạt vị trí cao hơn… Đồng thời Ngân hàng có hình thức kỷ luật cán thiếu trách nhiệm… Chính thưởng phạt phân minh, quyền lợi gắn kiền với trách nhiệm, động lực thúc đẩy CV.QHKH Bản Việt ĐăkLăk hồn thành tốt cơng việc khơng ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức nhiệt huyết làm việc để cống hiến phát triển chi nhánh b Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng Áp dụng hiệu phần mềm, chương trình tin học mà Bản Việt cung cấp Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin ngân hàng Hiện số lượng cán chi nhánh có đủ trình độ để vận hành ứng dụng công nghệ vào quản trị rủi ro hạn chế.Cơng nghệ nhằm phục vụ cho công tác thu nhập, xử lý lưu trữ thơng tin tín dụng cần đại hóa nữa, để làm tăng số lượng độ xác, cập nhật thơng tin phục vụ cho hoạt động tín dụng Nếu khơng quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán am hiểu cơng nghệ thơng tin dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, hiệu sử dụng cơng nghệ thấp Do đó, cần đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên làm công tác tin học vừa phải ứng phó với thực tế trước mắt, vừa phải có chiến lược lâu dài, đảm bảo cho phát triển côg nghệ ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Hội sở Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Bản Việt đóng vai trò quản lý, xây dựng mơ hình sách tín dụng, định hướng cho phát triển chung chi nhánh Do đó, hoạt động Ngân hàng TMCP Bản Việt đóng vai trò quan trọng, định phần đến chất lượng hoạt động tín dung chi nhánh Để 87 Bản Việt ĐăkLăk nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Bản Việt Hội sở cần phải thực cơng tác sau: Các sách, quy định, quy trình, tiêu thức tín dụng phải xây dựng ràng, khoa học thường xuyên cập nhật cho phù hợp với thực tế hoạt động quy định, thông tư ban hành Ngân hàng Nhà nước, cho chuẩn hóa tồn hệ thống Từ hình thành cẩm nang tín dụng áp dụng thống toàn hệ thống thống đến toàn thể nhân viên Xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cụ thể phận Các phận hoạt động độc lập phối hợp cách đồng bộ, nhịp nhàng trình quảnrủi ro tín dụng Xây dựng sách cho vay: thể quy định cho vay ngân hàng din thành văn Chính sách cho vay đắn sở để quảncho vay có hiệu Chính sách phải cập nhật thường xuyên nhằm phù hợp với thực tại, đảm bảo xử lý thống đồng toàn hệ thống ngân hàng Xây dựng quy trình quảnrủi ro tín dụng: quy trình quy chế cho vay sở thu hồi nợ, đảm bảo lành mạnh vốn đầu tư khả sinh lời Xây dựng thêm phòng ban chuyên trách: Đưa vào hoạt động phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ, phòng tái thẩm định thuộc quản lý Hội sở chính, thành lập tổ thu hồi xử lý nợ Ngân hàng TMCP Bản Việt CN ĐăkLăk để kiểm tra giám sát định kỳ, sở cho Hội sở kiểm tra, hỗ trợ Chi nhánh tránh rủi ro trung dài hạn Tổ chức thu thập, xây dựng cho hệ thống sở liệu đủ lớn để phòng ngừa rủi ro tín dụng: Thẩm định quy trình khách hàng phải xem yếu tố quan trọng quan hệ tín dụng Việc đánh giá khách hàng 88 CV.QHKH, đặc biệt khách hàng quan hệ lần đầu, xác hay khơng có vai trò định đến hiệu tín dụng khoản vayngân hàng phải tự xây dựng cho hệ thống sở liệu đủ lớn để phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Bản Việt Hội sở xây dựng hệ thống thu thập thơng tin tài chính, phi tài chính, bất động sản… từ chi nhánh cấp tín dụng cho khách hàng thu thập thơng tin hệ thống Ngân hàng Bản Việt Hội sở Tạo kho thông tin, giúp chi nhánh nắm bắt thơng tin khách hàng quan hệ tín dụng với chi nhánh khác hệ thống Bản Việt Ngân hàng tránh việc khách hàng có tổng dư nợ lớn nhiều chi nhánh Bản Việt Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá khách hàng: Việc xây dựng khung tiêu đánh giá khách hàng giúp CV.QHKH có sở để nhận xét đánh giá khách hàng tốt hơn, đồng thời công tác kiểm sốt nghiệp vụ có nhiều thuận lợi Khối Quảnrủi ro phải hỗ trợ tích cực chi nhánh việc xử lý nợ xấu thông qua việc hướng dẫn chi nhánh có biện pháp xử lý nợ xấu thích hợp Đối với khoản vay nợ xấu khơng có khả thu hồi, Bản Việt Hội sở hỗ trợ chi nhánh việc bán nợ vay bổ sung đầy đủ hồ sơ cần thiết, tư vấn pháp luật cho chi nhánh việc bán tài sản kiện khách hàng Bản Việt ĐăkLăk cần có chiến lược đầu tư cập nhật cơng nghệ, máy móc tiên tiến, đại, liên kết thơng tin quốc tế… cho phù hợp với thực tiễn ngành, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tiên tến viễn thông để cài đặt sở hạ tầng cho sản phẩm ngân hàng, đặc biệt dịch vụ tốn điện tử, hệ thống thơng tin quản lý toán điện liên ngân hàng nhằm tăng cường khả hội nhập vào thị trường quốc tế, đồng thời ngân hàng cập nhật kịp thời thông tin khách hàng vay vốn, từ 89 ngân hàng đánh giá phân nhóm khách hàng cách xác Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin ngân hàng giúp cho chương trình thơng tin khách hàng tiền vay đáp ứng cho nhu cầu truy xuất số liệu thống kê, phục vụ cho công tác QTRRTD trung dài hạn nói riêng quản trị kinh doanh NH nói chung Cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho phù hợp với thực tế Chỉnh sửa hệ thống hệ thống theo hướng điều chỉnh, bổ sung số ngành nghề tiêu phi tà cho phù hợp với tình hình thực tế Ban hành quy chế xử lý trách nhiệm hoạt động cấp tín dụng để có chế tài răn đe xử phạt cá nhân tập thể có vi phạm để xảy tổn thất 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước  Điều hành sách tiền tệ hiệu Điều hành sách lãi suất cơng cụ khác nhằm hỗ trợ NHTM đảm bảo khả tốn an tồn hoạt động kinh doanh, Điều hành tỷ giá linh hoạt theo thị trường, khuyến khích xuất khẩu, kiểm sốt nhập khẩu, có biện pháp can thiệp kịp thời để ổn dịnh thị trường ngoại hối Theo dõi, phân tích, đánh giá dự báo sát diễn biến kinh tế, tiền tệ nước giới, đặc biệt lĩnh vực tún dụng để đưa giải pháp phù hợp điều hành sách tiền tệ nhằm đạt mục tiêu tiền tệ, tín dụng Quốc hội Chính Phủ đề Đồng thời đảm bảo cho TCTD hoạt động định hướng NHNN hạn chế rủi ro  Nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra, giám sát minh bạch, công khai Thanh tra NHNN cần nâng cao chất lượng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh , dịch vụ ngân hàng đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục hoạt động kinh doanh NHTM 90 hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng thông qua nghiệp vụ giám sát từ xa phát sai phạm hay nguy rủi ro phát cần cảnh báo kịp thời đến NHTM để có biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Hồn thiện hệ thống thơng tin báo cáo hệ thống ngân hàng Tăng cường kiểm tra thông tin bảo đảm thông tin cập nhật, xác an tồn Đào tạo đội ngũ chun gia phân tích thơng tin phục vụ điều hành sách tiền tệ giám sát ngân hàng Đi đôi với việc tăng cường đầu tư công nghệ ngân hàng  Các NHTM cần xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh, tăng cường tính minh bạch, hiệu cạnh tranh đảm nhận tốt vai trò trung gian việc huy động vốn phân bổ vốn đẩy nhanh tiến trình cấu lại lành mạnh hóa tài Tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay khoản vay để trả nợ cho ngân hàng khác ( đảo nợ) , hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn khiến cho nguy RRTD tăng cao Do NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt hoạt đơng kinh doanh NHTM đảm bảo bền vững an tồn 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quan  Hồn thiện lại hệ thống thơng tin tín dụng ngành NHNN Cần ban hành quy chế bắt buộc TCTD khách hàngquan hệ tín dụng, cung câó thơng tin tín dụng cho CIC ngành NH, phải có quy định chế tài TCTD cng cấp thông tin không đầy đủ, kịp thời, xác Những trường hợp phát thơng tin khơng xác, NHTM phải bồi thường cho TCTD khác sử dụng thơng tin khơng xác 91 Thơng tin cung cấp nên có phần định tính khách hàng vay bên cạnh tiêu định lượng Ví dụ như: Tư cách khách hàng, tài sản đảm bảo… Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín dụng độc lập Việt nam để hỗ trợ cho NHTM dựa tiếp thu học tập mơ hình giới  Hồn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng: Việc xử lý tài sản đảm bảo qua trung tâm đấu giá khởi kiện toàn án thời gián qua gây khó khăn, tốn nhiều thời gian gây khơng trở nagị cho NHTM VÌ thế, để tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD nói chung cho Bản VIệt nói riêng việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn cho ngân hàng Nhà nước cần cải cách quy trình xử lý tài sản cần phải tinh giảm như: ngân hàng nộp hồ sơ khởi kiện đầy đủ hợp lệ tòa nên tiến hành giải xử lý nhanh chóng hồ sơ khởi kiện khoảng thời gian định để ngân hàng phép xử lý tài sản tòa án có hiệu lực TCTD chủ động việc lựa chọn hình thực phát tài sản mà không cần phải qua thi hành án kéo dài thời gian Đối với việc quản lý doanh nghiệp, Nhà nước cần ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc tất doanh nghiệp quan kiểm toán phải chịu trách nhiệm độ xác, tính minh bạch việc kiểm tốn, giúp phản ánh trung thực tình hình tài doanh nghiệp Từ giúp ngân hàng có sở đánh giá khả tài doanh nghiệp để có đụng đầu tư đắn, hạn chế rủi ro 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở kết hợp lý luận thực tiễn công tác quản trị rủi ro trung dài hạn giai đoạn 2012-2014 Bản Việt ĐăkLăk, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường q trình quản trị rủi ro tín dụng Bản Việt ĐăkLăk nói riêng Bản Việt nói riêng nói chung Đồng thời nêu lên số đề xuất kiến nghĩ Ngân hàng nhà nước phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp Ngân hàng 93 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln hoạt động sinh lời chủ yếu định đến hiệu kinh doanh hoạt động khinh doanh ngân hàng Tín dụng không mang lợi nhuận cao cho ngân hàng mà đóng góp vào q trình thực thi, bình ổn sách tiền tệ NHNN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong điều kiện kinh tế thị trường tăng trưởng, cạnh tranh biến động mạnh, hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao, hoạt động tín dụngchi nhánh hoạt động địa bàn Tỉnh ĐăkLăk phải đối mặt với vấn đề Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Tìm hiểu lý luận RRTD RRTD cho vay trung dài hạn Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Bản Việt ĐăkLăk, sâu phân tích thực trạng cơng tác quản trị RRTD cho vay trung dài hạn Bản Việt ĐăkLăk dai đoạn 2012-2014 Qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn công tác QTRR cho vay trung dài hạn Bản Việt ĐăkLăk Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi ro cho vay trung dài hạn nói riêng Bản Việt ĐăkLăk nhằm đưa giải pháp Bản Việt Hội Sở, Ngân Hàng Nhà Nước, Chính Phủ để hạn chế rủi ro tín dụng mức thấp vấn đề quan tâm hàng đầu Ban Lãnh Đạo toàn thể cán công nhân viên Bản Việt ĐăkLăk DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Thúy Anh (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất Thống Kê Báo cáo thường niên Bản Việt chi nhánh ĐăkLăk (2012- 2013) Lâm Chí Dũng (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, Đại học Đà Nẵng Lâm Chí Dũng, Võ Hồng Diễm Trinh ( 2010), Bài giảng Quản trị hoạt động ngân hàng 2, Đại học Đà Nẵng Nguyễn Anh Dũng (2012), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Bình Định, Luận văn thạc sỹ Nguyễn Minh Kiều (2009), Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Minh Kiều (2019) Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội Châu Văn Phúc (2013), Quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp NHTMCP Sài Gòn- Hà Nội – Chi nhánh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quyết định 249/ QĐ- TGĐ (25/12/2014) Quyết định TGĐ việc ban hành hướng dẫn thủ tục pháp lý quy trình cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Bản Việt 10 Quyết định 120/ QĐ- TGĐ ( 29/6/2014) Quyết định TGĐ việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng Ngân hàng TMCP Bản Việt 11 Quyết định 33/14/ QĐ- TGĐ ( 24/02/2014) Quyết định TGĐ việc quy định xếp hạng tín dụng nội - cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp 12 Nguyễn Hồ Thủy Tiên (2015), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ 13 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 14 Nguyễn Văn Tiến (2015), Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động ... hình rủi ro tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh ĐăkLăk 47 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆTCHI NHÁNH ĐĂKLĂK... chức quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn tạiNgân hàng TMCP Bản ViệtChi nhánh ĐăkLăk 48 2.3.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh. .. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT CHI NHÁNH ĐĂKLĂK VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP bản việt chi nhánh đăk lăk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP bản việt chi nhánh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn