Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT đà nẵng

124 37 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ HỒNG THANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ HỒNG THANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Thị Hồng Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC CÔNG TY 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò phát triển nguồn nhân lực 10 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .10 1.2.1 Xác định cấu nguồn nhân lực 10 1.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nguồn nhân lực 11 1.2.3 Nâng cao kỹ nguồn nhân lực 13 1.2.4 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 14 1.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy 14 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 18 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi 18 1.3.2 Nhân tố thuộc bên 19 1.3.3 Nhân tố thuộc thân ngƣời lao động 21 1.4 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 24 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 24 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 24 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực TTKD VNPT Đà Nẵng 27 2.1.3 Tình hình kinh doanh TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian qua 32 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG 33 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng thời gian qua 34 2.2.2 Trình độ chun mơn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 40 2.2.3 Kỹ nguồn nhân lực 49 2.2.4 Nhận thức nguồn nhân lực 53 2.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TTKD VNPT ĐÀ NẴNG 64 2.3.1 Kết đạt đƣợc 64 2.3.2 Những hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân 66 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TTKD VNPT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN .68 3.1 CƠ SỞ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Mục tiêu xu hƣớng phát triển Tập đồn Bƣu Viễn thông Việt Nam 68 3.1.2 Mục tiêu định hƣớng phát triển TTKD VNPT Đà Nẵng 68 3.1.3 Mục tiêu quan điểm phát triển nguồn nhân lực Tổng Công ty VNPT VinaPhone 70 3.1.4 Một số yêu cầu đề xuất giải pháp 71 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TTKD VNPT ĐÀ NẴNG THỜI GIAN ĐẾN 73 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực, bao gồm 73 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ 80 3.2.3 Nâng cao kỹ cho nguồn nhân lực 86 3.2.4 Nâng cao nhận thức cho nguồn nhân lực 94 3.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy 95 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV CSKH :Cán cơng nhân viên :Chăm sóc khách hàng CNTT :Công nghệ thông tin DVVT :Dịch vụ viễn thông NNL : Nguồn nhân lực NLĐ : Ngƣời lao động SXKD :Sản xuất kinh doanh THNS :Tổng hợp nhân TSCĐ :Tài sản cố định TTKD :Trung tâm Kinh doanh VNPT :Tập đồn Bƣu Viễn thơng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lƣợng nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng qua năm 28 2.2 Nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng theo độ tuổi giới tính 28 2.3 Cơ sở vật chất TTKD VNPT Đà Nẵng năm 2015 31 2.4 Tình hình SXKD TTKD VNPT Đà Nẵng qua năm 32 2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng theo phận 35 2.6 Tình hình NNL TTKD VNPT Đà Nẵng theo ngành nghề 38 2.7 Tình hình nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng theo trình độ chuyên môn 40 2.8 Sự biến động nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng theo trình độ chun mơn 42 2.9 Cơ cấu NNL phận theo trình độ chun mơn 43 2.10 Tình hình đào tạo nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian qua 45 2.11 Mức độ đáp ứng NNL TTKD VNPT Đà Nẵng trình độ chun mơn nghiệp vụ 46 2.12 Mức độ đáp ứng NNL TTKD VNPT Đà Nẵng kỹ 50 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.13 Mức độ đáp ứng NNL TTKD VNPT Đà Nẵng nhận thức 53 2.14 Đánh giá từ Ban lãnh đạo nhân viên mức độ đáp ứng công việc nguồn nhân lực 55 2.15 Đánh giá nhân viên TTKD VNPT Đà Nẵng sách tiền lƣơng 59 2.16 Đánh giá nhân viên TTKD VNPT Đà Nẵng yếu tố tinh thần 60 2.17 Đánh giá nhân viên TTKD VNPT Đà Nẵng điều kiện làm việc 61 2.18 Đánh giá nhân viên TTKD VNPT Đà Nẵng môi trƣờng làm việc 62 2.19 Đánh giá nhân viên TTKD VNPT Đà Nẵng hội đào tạo, khả phát triển, thăng tiến 63 3.1 Dự báo nhu cầu lao động theo phận Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng giai đoạn từ năm 74 2016 – 2020 3.2 Dự báo số lƣợng NNL theo ngành nghề Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 75 3.3 Dự báo cấu NNL theo phận Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 77 3.4 Dự báo cấu NNL theo ngành nghề Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 78 Số hiệu bảng 3.5 Tên bảng Trang Nhu cầu đào tạo trình độ chun mơn nghiệp vụ Nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian 81 đến 3.6 Nhu cầu đào tạo kỹ nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian đến 87 3.7 Mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo áp dụng TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian đến 93 98 - Thƣờng xuyên tổ chức lớp học tập, nói chuyện xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến cho ngƣời lao động - Thực lời hứa ngƣời VNPT d Xây dựng sách thăng tiến hợp lý Thăng tiến giải pháp quan trọng để ngƣời lao động nhận thấy đóng góp, nỗ lực họ đƣợc Công ty ghi nhận đánh giá cao Điều góp phần tạo động lực cho ngƣời lao động làm việc hiệu Tuy nhiên thời gian qua, đơn vị chƣa có sách thăng tiến rõ ràng, cơng tác đề bạt mang tính cá nhân cảm tính nên cơng cụ chƣa mang tính hiệu cao Chính vậy, thời gian tới, cần xây dựng sách thăng tiến rõ ràng cách đặt tiêu chuẩn đinh vị trí quản lý thơng báo rộng rãi cho toàn thể CBCNV biết để họ cố gắng phấn đấu đƣơc xem cơng cụ để ngƣời đánh giá đƣợc ngƣời quản lý đƣợc đề bạt đủ đạt tiêu chuẩn đề hay chƣa Cần lƣu ý, nhân viên đạt đƣợc thành tích xuất sắc công việc hay nỗ lực học tập xem xét đến việc bố trí vào vị trí quản lý, nhƣ chuyển từ phận sản xuất sang phận tham mƣu phòng ban, điều chuyển khu vực trung tâm, điểm giao dịch Trung tâm (áp dụng chức danh giao dịch viên) e Xây dựng sách thu hút giữ chân người lao động chất lượng cao - Đánh giá lực NLĐ để bố trí cơng việc hợp lý - Xây dựng quy chế lƣơng, thƣởng hợp lý cho đối tƣợng, vị trí cơng việc tƣơng xứng với mức đóng góp họ - Tạo giá trị văn hóa, mơi trƣờng làm việc để ngƣời lao động cảm thấy u thích gắn bó với doanh nghiệp 99 - Có sách ƣu đãi dành riêng cho CBCNV s dụng dịch vụ VNPT nhƣ: ƣu đãi cƣớc thuê bao, đƣợc giảm giá hay mua trả góp thiết bị viễn thông, đƣợc s dụng th dịch vụ - Hàng năm, nên tổ chức hoạt động vui chơi tập thể vào ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành để ban lãnh đạo giao lƣu với ngƣời lao động, tổ chức chuyến du lịch ngắn ngày cho ngƣời lao động lâu năm, ngƣời lao động có thành tích tốt - Mạnh dạn việc giao bổ nhiệm cán có lực nắm giữ vị trí quan trọng doanh nghiệp - Có sách thu hút nhân lực từ bên ngồi 100 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng tồn phát triển tổ chức Và thực tiễn cho thấy, kỷ 21 với phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thơng tin nhân tố ngƣời ngày có vai trò quan trọng, nắm giữ đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao ngƣời nắm hội phát triển bền vững lâu dài Từ thành lập nay, với phát triển công nghệ thông tin nhập nhiều doanh nghiệp viễn thông nhƣ FPT, EVN Telephone, Gtel đáng kể Viettel, tạo cạnh tranh mạnh mẽ thị trƣờng viễn thơng Trƣớc khó khăn, thách thức để đứng vững Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng có đổi máy tổ chức nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu Tuy nhiên, để phát triển lớn mạnh xứng đáng đơn vị chủ lực cung cấp đầy đủ dịch vụ viễn thơng – CNTT thành phố Đà Nẵng Trung tâm cần trọng công tác phát triển nguồn nhân lực Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng” hoàn thành nghiên cứu số vấn đề sau: - Hệ thống hóa đƣợc vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực - Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian qua, từ xác định rõ nguyên nhân tồn cần khắc phục - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian đến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt [1] Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh ( 2008), Giáo trình kinh tế nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] Diệp Hƣơng Chi (2013), Đào tạo nguồn nhân lực VNPT Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh- Đại học Đà Nẵng [3] Phan Thủy Chi (2008), Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trường đại học khối kinh tế Việt Nam thơng qua chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, Luận văn tiến sỹ [4] TS Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, Th.S Lê Quang Khôi (2011), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Phƣơng Đơng [5] PGS.TS Trần Thị Kim Dung (2011), Quản trị Nguồn nhân lực(Human Resource Management),NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [7] ThS Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [8] Th.S Nguyễn Duy Hà (2012), Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, http://bacninhbusiness.gov.vn [9] Ngô Thị Minh Hằng (2008), Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty nhà nước [10] Dƣơng Anh Hồng (2009), Về khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực, NXB TP Hồ Chí Minh [11] Lê Thị Hoài Hƣơng (2010), “ Phát triển nguồn nhân lực Công t y viễn thông Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng [12] Phan Văn Kha, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội [13] Trƣơng Khắc Linh (2013), Phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phận Softech, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [14] Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án tiến sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [15] Th.S Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy (Promoting human resources by means of motivation)”, Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số (40) [16] Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) (2016), Quyết định giao kế hoạch cho đơn vị trực thuộc, ngày 3/2/2016 [17] Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) (2016), Quyết định ban hành tạm thời hệ số lƣơng chức danh Trung tâm Kinh doanh VNPT Tỉnh/ thành phố, ngày 27/1/2016 [18] Võ Xuân Tiến (2013), Quản Trị Nguồn nhân lực, tập giảng [19] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, số (40) [20] PGS TS Võ Xuân Tiến (2013) “Nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp (Enhancing the quality of human resources training for enterprises) ”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng , Số (67) [21] PGS TS Võ Xuân Tiến (2012) “Phát triển nguồn nhân lực từ đổi giáo dục đại học”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (57) [22] Chủ biên: TS Nguyễn Quốc Tuấn, đồng tác giả: TS Đào Hữu Hòa, TS Nguyễn Thị Bích Thu, Th.S Nguyễn Phúc Nguyên, Th.S Nguyễn Thị Loan (2007), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [23] Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ƣơng (2008), Phát triển người phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm thông tin – tƣ liệu, Hà Nội [24] Viện Kinh tế Thế giới (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo- Kinh nghiệm Đơng Á Website [25] Nhận diện “chìa khóa” tái cấu trúc VNPT (http://vnpt.vn/News/Tin_Tuc/ViewNews/tabid/85/newsid/33995/seo/N han-dien-chia-khoa-tai-cau-truc-VNPT/Default.aspx) [26] Tổng Cty VNPT VinaPhone thức mắt (http://m.vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vienthong/255871/tong-cty-vnpt-vinaphone-chinh-thuc-ra-mat.html [27] VNPT - VinaPhone sẵn sàng với sức sống (http://vinaphone.com.vn/news/26920/vnpt -vinaphone-san-sang-voisuc-song-moi Tài liệu tham khảo Tiếng nƣớc [28] Abdullah H (2009), “Definition of HRD: Key Concepts from a National and International Context”, Europeon Journal of Social Sciences [29] Fishbein, M and Ajzen, I (1975), Belief, Attidude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading [30] Jon M W., Randy L D., Human resource development [31] Kenneth N W, Gary P.L (2001), Developing and Training Human resources in Organizations [32] Koike, Kazuo (1997), Human resources development, Japan Institute of Labour [33] Petrus G., Nelson O N (2006), “Borneo online banking: Evaluating customer perceptions and behavioural intention”, Management Research News, 29(1), Page 6-15 [34] Richard S M (1996), “Building Competency Models: Approaches for HR Professionals”, Human Resource Management Journal, Vol 35, number PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ Mã phiếu: Xin chào anh (chị), Ngô Thị Hồng Thanh, học viên Lớp Cao học Quản trị kinh doanh khoá 27 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện thực đề tài luận văn tốt nghiệp “Phát triển nguồn nhân lực TTKD VNPT Đà Nẵng” Để hoàn thành đề tài, mong anh (chị) dành chút thời gian tham gia trả lời câu hỏi Tôi xin cam đoan thông tin mà anh (chị) cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh(chị) I MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN I.1 Giới tính: Nam I.2 Độ tuổi: Dưới 30 Nữ Từ 30 đến 40 Từ 40 trở lên I.3 Thời gian công tác đơn vị: Dưới 01 năm Từ năm đến 10 năm Từ đến năm Từ 10 năm đến 15 năm Từ 15 năm trở lên I.4 Bộ phận công tác:……………………………………………………… Lao động gián tiếp Lao động trực tiếp I.5 Vị trí làm việc: Nhân viên Trưởng/Phó phòng trở lên Tổ trưởng Kế tốn trưởng Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng bán hàng khu vực I.6 Trình độ chun mơn Trung cấp Đại học, cao đẳng Sau đại học Khác II THƠNG TIN VỀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO II.1 Anh/Chị tham gia chương trình đào tạo TTKD VNPT Đà Nẵng Tổng Cơng ty tổ chức Có Chưa Nếu chọn Có vui lòng tiếp tục trả lời đến câu II.2, II.3, II.4 Nếu chọn Khơng chuyển sang phần III II.2 Xin anh/chị cho biết nội dung khố đào tạo gì? Kiến thức chuyên môn Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Các kỹ nghiệp vụ thực tế (Giao tiếp, ngoại ngữ, sử dụng máy vi tính) Lý luận trị (Trung, cao cấp) Nội dung khác: …………………………………………… II.3 Khoá đào tạo quan trọng đến khả đáp ứng với công việc anh/chị đơn vị? Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất không quan trọng II.4 Nhận định anh/chị chương trình đào tạo (Khoanh tròn số phù hợp với ý kiến mình) với: Kém 2.Trung bình Khá Tốt Rất tốt STT Tiêu chí Mức độ đồng ý Nội dung đào tạo Phương pháp đào tạo Sự phù hợp cấu trúc chương trình với mục tiêu đào tạo Cách thức đánh giá sau chương trình đào tạo II.5 Nhận định anh/chị tính hiệu cơng tác đào tạo đơn vị Cao biết Thấp Khơng III THƠNG TIN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đáp ứng anh /chị tiêu chí với thang cho điểm sau: Từ thấp đến cao STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Mức độ đồng ý Khả thực hành chuyên môn nghiệp vụ Hiểu biết môi trường hoạt động tổ chức Hiểu biết kiến thức vĩ mô (xã hội, trị, pháp luật…) Kỹ tự triển khai yêu cầu công việc từ cấp 5 Kỹ giải tình cơng việc thực tế Kỹ tự kiểm tra đánh giá cơng việc Kỹ tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ chun mơn Kỹ tiếp thu, lắng nghe góp ý Kỹ đàm phán 10 Kỹ làm việc nhóm 11 Kỹ sử dụng ngoại ngữ 12 Kỹ giao tiếp 13 Kỹ bày tỏ quan điểm cá nhân 14 Kỹ sử dụng tin học công việc 15 Khả chịu áp lực công việc 16 Khả tham gia hoạt động xã hội 17 Khả thích nghi điều chỉnh 18 Nhiệt tình cơng việc 19 Thái độ tích cực đóng góp cho tổ chức 20 Tuân thủ kỷ luật lao động IV THÔNG TIN VỀ CƠNG TÁC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY Vui lòng cho biết nhận định anh/chị mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến động lực làm việc thân với thang cho điểm sau: 1: Hồn tồn khơng hài lòng 2: Khơng hài lòng 3: Bình thường 4: Hài lòng 5: Hồn tồn hài lòng STT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Mức độ đánh giá I Lương phúc lợi Lương so với trách nhiệm mức độ hồn thành cơng việc Mức lương cạnh tranh so với thị trường lao động Tiền thưởng công thỏa đáng Chế độ lương 5 Các khoản phụ cấp Các khoản phúc lợi II Điều kiện làm việc Máy móc, dụng cụ phục vụ công việc Nơi làm việc đảm bảo tính an tồn thoải mái Nguồn thông tin công việc Thời gian làm việc III Môi trường làm việc Quan hệ, phối hợp công tác đơn vị phận Sự quan tâm lãnh đạo Vị trí cơng việc phù hợp với khả thân Chia sẻ kinh nghiệm đồng nghiệp IV Cơ hội đào tạo phát triển, thăng tiến Được đào tạo kỹ để thực công việc Được điều kiện học tập nâng cao kiến thức Các chương trình đào tạo tương đối phù hợp Chính sách đề bạt, bổ nhiệm, hội thăng tiến nghề nghiệp V Đời sống tinh thần Chính sách thi đua, khen thưởng Tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng Hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao Nhận quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Tổng số mẫu phát ra: 115 phiếu Tổng số mẫu thu về: 115 phiếu Phiếu không hợp lệ: không TT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Rất yếu Yếu Bình thƣờng Tốt Rất tốt 33 49 25 18 53 34 10 11 62 30 12 I TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Khả thực hành chuyên môn nghiệp vụ Hiểu biết môi trường hoạt động tổ chức Hiểu biết kiến thức vĩ mơ (xã hội, trị, pháp luật…) II KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP Kỹ tự triển khai yêu cầu công việc từ cấp 55 41 17 Kỹ giải tình cơng việc thực tế 57 40 15 Kỹ tự kiểm tra đánh giá công việc 0 50 46 19 Kỹ tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ chun mơn 0 43 54 18 Kỹ tiếp thu, lắng nghe góp ý 50 53 10 TT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Rất yếu Yếu Bình thƣờng Tốt Rất tốt Kỹ đàm phán 68 31 Kỹ làm việc nhóm 12 58 36 Kỹ sử dụng ngoại ngữ 20 46 35 10 Kỹ giao tiếp 0 35 55 25 10 Kỹ bày tỏ quan điểm cá nhân 64 32 11 11 Kỹ sử dụng tin học công việc 0 41 64 10 III NHẬN THỨC Khả chịu áp lực công việc 10 57 36 12 Khả tham gia hoạt động xã hội 15 61 35 Khả thích nghi điều chỉnh 56 47 Nhiệt tình cơng việc 32 54 24 Thái độ tích cực đóng góp cho tổ chức 0 49 44 22 Tuân thủ kỷ luật lao động 0 30 59 26 CÁC TT YẾU HƢỞNG Hoàn ẢNH toàn Không TỐ ĐẾN ĐỘNG không LỰC LÀM VIỆC hài hài lòng Hồn Bình Hài tồn thƣờng lòng hài lòng lòng I Lương phúc lợi Lương so với trách nhiệm mức độ hồn thành cơng 27 45 34 việc Mức lương cạnh tranh so với thị trường lao động 16 70 23 Tiền thưởng công thỏa đáng 47 47 15 Chế độ lương 10 35 45 22 Các khoản phụ cấp 30 54 24 Các khoản phúc lợi 27 39 34 15 II Điều kiện làm việc Máy móc, dụng cụ phục vụ công việc 35 35 23 15 Nơi làm việc đảm bảo tính an toàn thoải mái 10 52 44 Nguồn thông tin công việc 36 54 18 Thời gian làm việc 10 40 45 20 III Môi trường làm việc Quan hệ, phối hợp công tác đơn vị phận 25 54 29 Sự quan tâm lãnh đạo 0 41 57 17 Văn hóa doanh nghiệp 12 39 52 12 Chia sẻ kinh nghiệm đồng nghiệp 15 48 38 14 10 68 32 56 41 14 20 61 25 15 69 26 1 31 55 28 IV Cơ hội đào tạo phát triển Được đào tạo kỹ thực công việc để Được điều kiện học tập nâng cao kiến thức Các chương trình đào tương đối tốt Cơ hội thăng tiến cho người có lực V Đời sống tinh thần Chính sách thi đua, thưởng Tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng 15 40 45 14 Hoạt động phong trào nghệ, thể dục, thể thao văn 70 37 Nhận quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời 65 35 14 tạo khen ... luận phát triển nguồn nhân lực Chƣơng Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng thời gian qua Chƣơng Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Trung tâm Kinh. .. TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 24 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC... điểm nguồn lực TTKD VNPT Đà Nẵng 27 2.1.3 Tình hình kinh doanh TTKD VNPT Đà Nẵng thời gian qua 32 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT đà nẵng , Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn