Phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề gia lai

115 27 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÝ THỊ BÍCH THỦY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÝ THỊ BÍCH THỦY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Phúc Nguyên Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lý Thị Bích Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM .6 1.1.1 Nhân lực, nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực 1.1.3.Ý nghĩa việc phát triển nguồn nhân lực 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .10 1.2.1 Nâng cao kiến thức cho ngƣời lao động 11 1.2.2 Nâng cao kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực 12 1.2.3 Giáo dục hành vi, thái độ cho ngƣời lao động 14 1.2.4 Tạo động thúc đẩy cho ngƣời lao động 15 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 18 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên 18 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp 21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI 23 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI 23 2.1.1 Khát quát Trƣờng 23 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh Nhà trƣờng 23 2.2 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI 24 2.2.1 Đặc điểm công tác tổ chức 24 2.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực trƣờng 29 2.2.3 Tình hình phát triển trƣờng thời gian qua trải qua thời kỳ hình thành phát triển trƣờng, kết hoạt động phát triển qua giai đoạn đạt đƣợc nhƣ sau 38 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ TRƢỜNG 40 2.3.1 Về nâng cao kiến thức nguồn nhân lực 40 2.3.2 Về nâng cao kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực 47 2.3.3 Về nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 50 2.3.4 Về nâng cao động thúc đẩy nguồn nhân lực 51 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 56 2.4.1.Những kết đạt đƣợc .56 2.4.2 Những tồn hạn chế 58 2.4.3 Nguyên nhân 60 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI 64 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở TRƢỜNG 64 3.1.1 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực thời kỳ đổi đất nƣớc 64 3.1.2 Cơ hội thách thức nhà trƣờng giai đoạn 66 3.1.3 Mục tiêu, phƣơng hƣớng nhiệm vụ trƣờng 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG 77 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 77 3.2.2 Nâng cao kiến thức cho nguồn nhân lực 82 3.2.3 Nâng cao kỹ nguồn nhân lực 87 3.2.4 Giải pháp nâng cao nhận thức 89 3.2.5 Nâng cao động thúc đẩy ngƣời lao động 90 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CBVCLĐ : Cán viên chức lao động CĐN : Cao đẳng nghề CNH,HĐH : Cơng nghiệp hố, đại hố CNKT : Công nhân kỹ thuật CN-TTCN : Công nghiệp- Tiểu Thủ Công Nghiệp ĐH, CĐ : Đại học, Cao đẳng ĐTN : Đào tạo nghề GD-ĐT : Giáo dục-Đào tạo GV : Giáo viên GVDN : Giáo viên dạy nghề HSSV : Học sinh sinh viên KT-XH : Kinh tế-Xã hội LĐ-TB&XH : Lao động thƣơng binh xã hội PT NNL : Phát triển nguồn nhân lực SXKD : Sản xuất kinh doanh T.Ƣ : Trung Ƣơng TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp TCDN : Tổng cục dạy nghề THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân SCN : Sơ cấp nghề DNTX : Dạy nghề thƣờng xuyên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lƣợng CBCNV Cơ hữu trƣờng qua năm (2013-2015) 30 2.2 Tiến độ thực nội dung dự án xây dựng trƣờng Cao Đẳng Nghề Gia Lai 33 2.3 Tổng hợp phân chia nguồn vốn 34 2.4 Số lƣợng học sinh, sinh viên từ năm 2011 đến năm 2015 38 2.5 Cơ cấu lao động trƣờng CĐN Gia Lai 42 2.6 Thống kê trình độ QLNN, LLCT, Tin học, ngoại ngữ CBCNV năm 2015 47 2.7 Lƣơng bình quân CBCNV Nhà trƣờng qua năm 52 3.1 Dự báo lực lƣợng lao động, nhu cầu đào tạo đào tạo nghề tỉnh Gia lai năm tới 67 3.2 Cơ cấu đào tạo nghề theo cấp trình độ CĐN, TCN, SCN &DNTX 68 3.3 Tổng hợp nhu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ sau đại học phục vụ đào tạo trình độ Cao đẳng nghề 80 3.4 Bảng tính chi phí đào tạo thạc sỹ bình qn 01 ngƣời (thời gian tính: 24 tháng) 84 3.5 Bảng tính chi phí đào tạo tiến sỹ bình quân 01 ngƣời (thời gian tính: 36 tháng) 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Đồ thị số CBCNV trƣờng CĐN Gia Lai (2012-2015) 31 2.2 Đồ thị phân bổ nguồn vốn theo nội dung(2011-2015) 33 2.3 Đồ thị cấu nguồn vốn dành cho đào tạo bồi dƣỡng giáo viên 34 2.4 Đồ thị số lƣợng HSSV đƣợc đào tạo từ năm 2011 đến 2015 39 2.5 Đồ thị cấu CBCNV theo trình độ chuyên mơn 44 2.6 Cơ cấu CBQL theo trình độ chun môn 45 2.7 Cơ cấu độ tuổi giảng viên năm 2015 46 2.8 Cơ cấu độ tuổi CBQL năm 2015 46 2.9 Đồ thị cấu lao động theo độ tuổi 50 2.10 Mức độ hài lòng CBCNV Nhà trƣờng công việc 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày có thêm nhiều chứng nhận thức rõ Đào tạo giáo dục khoản đầu tƣ chiến lƣợc chủ chốt cho phồn vinh dân tộc Sự thành công vƣợt trội Nhật bản, Hàn quốc, Singapore,…là minh chứng hùng hồn cho thắng lợi họ đầu tƣ vào giáo dục Có thể nói rằng, cạnh tranh ngày quốc gia hay doanh nghiệp thực chất cạnh tranh chất lƣợng nguồn nhân lực Mà chất lƣợng nguồn nhân lực liên hệ chặt chẽ với trình đào tạo phát triển Do vậy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò vơ quan trọng, khơng nói yếu tố quan trọng quy định khả cạnh tranh hội nhập quốc gia Chính vậy, q trình cơng nghiệp hố, đại hố đổi chế quản lý nƣớc ta, vấn đề nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực đƣợc Đảng Chính phủ coi quốc sách hàng đầu sách phát triển kinh tế xã hội Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng đinh:” Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt” “giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nƣớc, xây dựng văn hóa ngƣời Việt Nam” Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2020 xác định:” Phát triển nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nhân lực chất lƣợng cao đột phá chiến lƣợc” 92 khuyến khích nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực có chất lƣợng cao Do vậy, để trì phát triển bền vững nguồn nhân lực, nhà trƣờng phải có sách khuyến khích nhằm giữ chân cán giỏi cách xây dựng quy chế tiền lƣợng, thƣởng cho hợp lý, đảm bảo tính cơng Quy chế tiền lƣơng phải đƣợc xây dựng dựa tình hình thu chi nhà trƣờng suất lao động ngƣời - Lợi ích ln động lực cho hoạt động ngƣời Chính sách trả lƣơng hợp lý kích thích ngƣời lao động tăng suất  Tạo môi trường làm việc hiệu Để tạo động lực làm việc cho nguồn nhân lực, việc sử dụng yếu tố vật chất, công ty cần phải quan tâm đến yếu tố phi vật chất để kích lệ tinh thần Thúc đẩy hình thức phi vật chất nhấn mạnh đến thân công việc môi trƣờng làm việc Hầu hết tất ngƣời lao động, đặc biệt nguồn nhân lực mong muốn làm việc cho doanh nghiệp mà có mơi trƣờng làm việc tốt dễ chịu Họ cảm thấy thoải mái họ có đƣợc mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp quan đƣợc tôn trọng Do vậy, để tạo môi trƣờng làm việc hiệu quả, thời gian đến công ty cần thực tốt số giải pháp sau: - Đƣa quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng đơn vị - Xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp - Xây dựng giá trị văn hố tốt cho doanh nghiệp, tơn trọng đóng góp cán cơng nhân viên ghi nhận lợi ích mà họ đóng góp cho nhà trƣờng nhiều hình thức khác - Giúp CBCNV hiểu đƣợc phối hợp với để hồn thành cơng việc chung cách hiệu - Tạo cho nguồn nhân lực có hội nêu ý tƣởng sáng tạo cho 93 phát triển nhà trƣờng khen thƣởng cho họ ý kiến q giá thơng qua hội thi nhà trƣờng tổ chức - Giao quyền cho phép cán quản lý tự chọn cách thực cơng việc họ Khuyến khích việc chịu trách nhiệm cá nhân, đồng thời tạo hội thăng tiến nhà trƣờng - Cung cấp phƣơng tiện, trang thiết bị văn phòng, giúp nhà quản lý có điều kiện hồn thành tốt nhiệm vụ - Đẩu mạnh việc giao lƣu hoạt động đội nhóm Thiết lập mục tiêu nhiệm vụ mang tính thách thức Tổ chức chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao phát triển, chẳng hạn nhƣ khuyến khích nguồn nhân lực theo đuổi cấp chun mơn - Tìm hiểu thêm mong đợi cán công nhân viên công việc, gia đình lý để họ có định làm việc lâu dài cho nhà trƣờng - Quan tâm đến gia đình họ, tổ chức kiện cho gia đình họ tham gia tìm hiểu thêm cơng ty nhằm tạo gắn bó mật thiết nhà trƣờng với gia đình họ - Tơn trọng việc cân công việc sống, chẳng hạn nhƣ đƣa hội làm việc cách linh hoạt Tóm lại, để tạo động lực thúc đẩy nguồn nhân lực làm việc hiệu quả, nâng cao suất lao động, đảm bảo mục tiêu phát triển thời gian đến, Nhà trƣờng cần kết hợp hài hoà hai yếu tố vật chất tinh thần giúp cho ngƣời lao động phát huy tối đa lực để cống hiến cho phát triển chung doanh nghiệp  Các giải pháp có tính điều kiện  Xây dựng văn hóa bầu khơng khí cơng ty Năng lực thơng qua yếu tố ngƣời thƣờng mang tính bền vững 94 khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hố tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Văn hố đề cập đến giá trị mà ngƣời nhân viên công ty đề cao, suy tôn thách thức mà họ chia sẻ thông tin cho tổ chức Muốn cải thiện nguồn nhân lực trƣớc hết phải cải thiện mơi trƣờng văn hố bầu khơng khí tâm lý cơng ty điều dễ Luận văn xin đề xuất giải pháp xây dựng văn hố cơng ty thời gian tới nhƣ sau: Tên tuổi tổ chức tài sản vơ giá tổ chức Một tổ chức thịnh vƣợng khơng số mà ảnh hƣởng tổ chức với mơi trƣờng xung quanh Do ứng cử viên trẻ mong muốn đƣợc thử nghiệm khẳng định thân tổ chức danh tiếng, họ phải hiểu chờ đợi họ phía trƣớc từ việc tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm, hội thăng tiến chế độ đãi ngộ lao động, mội trƣờng làm việc, Vì mà Ban lãnh đạo nhà trƣờng nên ý đến việc xây dựng công ty trở thành thƣơng hiệu đƣợc nhiều ngƣời biết đến Hiện thƣơng hiệu Trƣờng Cao đẳng nghề Gia Lai không xa lạ phụ huynh học sinh tỉnh, nhà trƣờng cần cố gắng phát huy để nâng cao lên tầm cao Chính Trƣờng Cao đẳng nghề Gia Lai thu hút đƣợc nguồn nhân lực với slogan: “ Trường Cao đẳng nghề Gia lai- địa đỏ đào tạo nghề Là nơi uy tín đào tạo nguồn công nhân kỹ thuật chất lượng cao” Việc tạo an tâm cho phụ huynh HSSV gởi em vào học nghề khích lệ tinh thần làm việc nhân viên hƣớng họ tới mục tiêu tốt đẹp - Xây dựng phong cách ứng xử thành viên nhà trƣờng, với gia đình HSSV, đối tác, chủ đầu tƣ, quan hữu quan liên quan dựa 95 tảng văn hoá nhà trƣờng -Tạo dựng nhân lực cao cấp nên quan tâm hàng đầu Ngƣời lãnh đạo cất nhắc ngƣời tài cố gắng không làm tổn thƣơng mối hồ khí nội nhà trƣờng Việc cất nhắc phải chứng tỏ cho ngƣời lại phải “tâm phục, phục” ngƣời lại phải phấn đấu để đƣợc cất nhắc lên vị trí cao - Nhân viên lớn tuổi lực lƣợng gắn bó với cơng ty từ thành lập, trình xếp lại nhân sự, số lao động lớn tuổi khơng phù hợp đƣợc nhà trƣờng giải việc Những ngƣời lại lực lƣợng quan trọng cho nhà trƣờng Vì cần động viên khích lệ lực lƣợng lao động - Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề mà nhà trƣờng phải quan tâm giai đoạn Ngồi lƣơng bổng phải cơng có tính cạnh tranh với bên ngoài, nhà trƣờng nên tạo công việc thú vị tránh nhàm chán họ Nhân viên cần biết thêm mục tiêu phát triển nhà trƣờng, đánh giá nhà trƣờng Để nhân viên tham gia giải công việc vấn đề liên quan đến họ, nên để họ độc lập công tác tránh kèm cặp quan sát Cần minh bạch để giúp họ thoải mái khơng có đố kỵ công tác - Hàng năm, nhà trƣờng nên tổ chức chuyến học tập đơn vị bạn cho tồn thể cán cơng nhân viên, tạo cho họ gắn bó, đồn kết thơng cảm lẫn để từ nâng cao tinh thần tập thể  Phối hợp với tổ chức Cơng đồn - Động viên người lao động phát huy hết lực + Tạo niềm tin cho ngƣời lao đơng tính ổn định hoạt động SXKD nhà trƣờng nhƣ triển vọng phát triển nhà trƣờng thuận lợi bền vững, thu nhập ngƣời lao động hứa hẹn ngày khả quan Tất 96 đóng góp ngƣời lao động đƣợc trân trọng ghi nhận, ngƣời lao động nhận cho quyền lợi tƣơng xứng với đóng góp + Các sách, chế độ mà nhà trƣờng áp dụng phù hợp với quy định hành Nhà nƣớc Bất kỳ thay đổi sách, chế độ cần có giải thích rõ ràng, xác đáng cơng khai đến ngƣời lao động + Lãnh đạo sẵn sàng tiếp thu ý kiến nhân viên, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đáng họ, tạo điều kiện để họ phát huy hết lực sẵn có Lãnh đạo đồng hành nhân viên mặt hoạt động nhà trƣờng + Kịp thời động viên, khen thƣởng cá nhân, tập thể có thành tích tốt  Thực tốt cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho NLĐ Theo Tổ chức Y tế giới: “Sức khoẻ trạng thái thoải mái toàn diện thể chất, tinh thần xã hội khơng khơng có bệnh hay thương tật ” Sức khoẻ vốn quý ngƣời, nhân tố toàn phát triển xã hội Có nhiều yếu tố khác tác động đến sức khoẻ ngƣời: xã hội, văn hố, kinh tế, mơi trƣờng yếu tố sinh học nhƣ di truyền, thể chất Muốn có sức khoẻ tốt phải tạo môi trƣờng sống lành mạnh đòi hỏi phải có tham gia tích cực, chủ động cá nhân, gia đình cộng đồng vào hoạt động bảo vệ nâng cao sức khoẻ Đặc thù ngành nghề đào tạo nhà trƣờng công nhân kỹ thuất, chủ yếu làm việc điều kiện xƣởng thực hành, tiến ồn, môi trƣờng ô nhiễm, có hóa chất độc hại thiết bị thực hành Do đó, nhà trƣờng cần phải: + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ biện pháp quan trọng giúp ngƣời lao động có kiến thức sức khoẻ, bảo vệ nâng cao sức khoẻ, từ 97 có cách nhìn nhận vấn đề sức khoẻ đắn hành động thích hợp sức khoẻ + Thực tốt việc trang bị bảo hộ lao động cho ngƣời lao động nhƣ: quần áo, trang đạt tiêu chuẩn, ủng, găng tay, trợ cấp độc hại cho nhóm đối tƣợng làm việc xƣởng thực hành dể nhiễm độc hại cao, + Đầu tƣ sở vật chất trang thiết bị cho trạm y tế nhà trƣờng Phải thƣờng xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho y bác sĩ phụ trách trạm y tế + Liên hệ bệnh viện có uy tín thực việc khám chữa bệnh định kỳ cho ngƣời lao động.(lao động gián tiếp 01 lần/ năm, lao động trực tiếp 02 lần/ năm) + Duy trì chế độ nghĩ điều dƣỡng CNCNV cần phục hồi sức lực + Giảm thiểu vụ tai nạn, bệnh nghề nghiệp Đảm bảo 100% số lao động không mắc bệnh nghề nghiệp + Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, động viên ngƣời lao động bị ốm đau  Đẩy mạnh hoạt động phong trào thể dục thể thao - Đầu tƣ xây dựng cơng trình phúc lợi chung nhƣ: sân cầu lơng, sân bóng chuyền, bóng đá, Khuyến khích, động viên CBCNV tham gia chơi cầu lơng, bóng đá, bóng chuyền, làm việc Từng bƣớc gầy dựng phong trào, tạo thành thói quen hƣớng đến thành lập câu lạc thể thao nhà trƣờng - Tổ chức hoạt động thể thao ngày lễ lớn nhƣ 30/4-01/5; 2/9, nhằm tạo khơng khí sân chơi lành mạnh cho toàn thể CNCNV Đây dịp để NLĐ giao lƣu, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau, tạo tinh thần đồn kết, vui tƣơi, gắn bó - Nâng cao mức sống - Tối ƣu hoá định biên lao động - Vận động, tuyên truyền đến ngƣời lao động để họ có ý thức hồn thành tốt nhiệm vụ đƣợc phân công 98 - Cải thiện môi trường làm việc - Tiếp tục thực cơng tác trồng chăm sóc xanh, xử lý bụi tiếng ồn nơi làm việc Hệ thống ánh sáng phải đảm bảo - Giáo dục tuyên truyền CNCNV giữ gìn vệ sinh chung, hồ sơ sổ sách phải lƣu trữ gọn gàng, sẽ, ngăn nắp - Phát động phong trào thi đua “xanh - - đẹp” nơi làm việc 99 KẾT LUẬN Mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng viên dạy nghề Đảng Nhà nƣớc diễn cần thiết Để làm đƣợc điều đòi hỏi nỗ lực không ngừng công tác phát triển NNL trƣờng dạy nghề hệ thống dạy nghề đất nƣớc, có trƣờng Cao đẳng nghề Gia Lai Hoạt động phát triển trƣờng năm qua có bƣớc tiến đáng kể, đào tạo nghề cho hàng ngàn ngƣời lao động địa phƣơng, đơn vị tỉnh tới khu vực tỉnh Tây nguyên Do yêu cầu công tác đào tạo nghề thời kỳ xu hƣớng phát triển trƣờng thời gian tới, cần phải có đội ngũ nguồn nhân lực đảm bảo mặt số lƣợng, đáp ứng mặt chất lƣợng cần thiết cấp bách Vì vậy, đầu tƣ vào nguồn nhân lực ngƣời phải mục tiêu hàng đầu trƣờng việc đầu tƣ phát huy hiệu thực tốt công tác phát triển nguồn nhân lực Đề tài nghiên cứu sử dụng sở lý luận để phân tích thực trạng đội ngũ CBCNV tìm biện pháp phát triển đội ngũ nhân lực trƣờng bối cảnh trƣờng Cao đẳng nghề Gia Lai PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Thưa anh/chị! Để có thơng tin cho đề tài Phát triển nguồn nhân lực Trường Cao đẳng nghề Gia Lai”, cần thông tin từ anh(chị) Rất mong anh (chị) dành thời gian trả lời cho câu hỏi dƣới Ý kiến anh (chị) vô quý báu để hồn thành tốt đề tài nghiên cứu nói Mọi thông tin cá nhân anh (chị) đƣợc giữ kín chúng tơi sử dụng thơng tin chung cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh (chị)! Xin anh (chị) vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân sau: 1.Giới tính: Nam Nữ Tuổi (ngày tháng năm sinh)………………………………………… Trình độ văn hóa: - Cấp I: - Cấp II: -Cấp III: Trình độ chun mơn: - Chƣa qua đào tạo: - TC, CĐ nghề: - Đại học: - Trên đại học: Lƣơng bình quân/ tháng (xin ghi rõ số tiền):………………………… Chuyên ngành đào tạo (ghi rõ): ……………………………………… Anh chị có hài lòng với cơng việc khơng? - Rất hài lòng - Khơng hài lòng: - Hài lòng: - Rất khơng hài lòng: Tính đến thời điểm nay, anh (chị) tham gia lớp đào tạo chuyên môn chƣa? - Đã qua đào tạo - Chƣa đào tạo Nếu tham gia, xin cho biết số khoá đào tạo mà anh (chị) tham gia cấp độ đào tạo Khoá đào tạo, bồi dƣỡng Ngắn hạn (vài ngày đến vài tuần) Số khoá đào tạo tham gia Trung hạn (3-6 tháng) Dài hạn (>1 năm) 10 Nếu qua đào tạo, xin vui lòng ghi rõ chuyên ngành (nghề) mà đƣợc đào tạo (ghi rõ)……………………………………………… 11 Nếu tham gia đào tạo, anh (chị) cho biết tham gia chƣơng trình nào? -Tập huấn, bồi dƣỡng -Chứng ngắn hạn -Đại học - Sau đại học - Cao đẳng, trung cấp 12 Nếu qua đào tạo, mức độ hài lòng anh (chị) cho biết tham gia chƣơng trình nào? - Rất hài lòng - Khơng hài lòng - Hài lòng -Rất khơng hài lòng 13 Anh (chị) có đánh giá mức độ hài lòng vấn đề sau tham gia khố học (đánh dấu x vào tƣơng ứng) dựa thang điểm từ (1) đến (4) có nghĩa “rất hài lòng” (1) (4) có nghĩa “ khơng hài lòng ” Mức độ Yếu tố Nội dung, hình thức, chƣơng trình đào tạo phù hợp với cơng việc chun mơn Khố học đƣợc thực mục tiêu xác định ban đầu Việc thực hành phù hợp với lý thuyết giảng Trang thiết bị, máy móc dùng cho việc thực hành cho khoá học Kỹ sử dụng phƣơng pháp giáo cụ giảng dạy phù hợp với điều kiện công việc Thái độ giao tiếp giáo viên học viên Chƣơng trình đào tạo phù hợp, xứng đáng với chi phí tiền bạc thời gian bỏ 14 Nếu chƣa qua đào tạo, xin cho biết lý do? - Chƣa đƣợc cử đào tạo - Bản thân thấy khơng có nhu cầu - Khơng có thời gian - Thấy khơng thiết thực - Vấn đề tài - Lý khác (xin ghi rõ) …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………… 15 Với trình độ chun mơn thân nay, theo anh (chị) có đáp ứng đƣợc công việc đảm nhận không? - Đáp ứng tốt - Đáp ứng đƣợc phần - Không đáp ứng đƣợc 16 Cơng ty có sách ƣu đãi để khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - Bố trí cơng việc thuận lợi cho ngƣời học - Có chế độ phụ cấp thêm lƣơng cho ngƣời học - Cơng ty tốn chi phí đào tạo cho ngƣời học - Đƣợc tăng lƣơng hoàn thành chƣơng trình đào tạo - Đƣợc đề bạc vị trí lên cao sau hồn thành chƣơng trình đào tạo 17.Trong tƣơng lai, anh (chị) có muốn tham gia khố đào tạo khơng? Rất muốn Muốn Rất khơng muốn Khơng có ý kiến Khơng muốn 18 Nếu đƣợc đào tạo, anh (chị) chọn hình thức đào tạo sau đây? - Đào tạo nơi làm việc Đào tạo bên nơi làm việc 19 Nếu đƣợc đào tạo, anh (chị) mong muốn tham gia chƣơng trình sau dây? Chƣơng trình dài hạn Chứng ngắn hạn Tập huấn, bồi dƣỡng Hƣớng dẫn trực tiếp Khác (Ghi rõ)…………………………………………………………… 20 Nếu có nguyện vọng, anh (chị) yêu cầu việc nâng cao trình độ thân (hãy chọn nguyện vọng mà anh (chị) cho quan trọng) -Không bị trừ lƣơng thời gian học - Cơ quan hỗ trợ tồn kinh phí học tập - Cơ quan trả phần học phí - Phải tạo điều kiện thời gian - Phải bố trí cơng việc thích hợp sau đào tạo - Yêu cầu khác (Ghi rõ) ………………………………… 21 Xin cho biết mức độ hài lòng anh (chị) vể nội dung sau đây: (xin đánh dấu x vào ô tƣơng ứng) theo ý kiến dựa “hài lòng” tăng dần từ (1) đến (4) có nghĩa “rất hài lòng” (1) (4) có nghĩa “ khơng hài lòng ” Nội dung 1.Đƣợc bố trí cơng việc ngành nghề chuyên môn đào tạo Đƣợc tham gia chƣơng trình đào tạo theo u cầu cơng việc Tiền lƣơng nhận đƣợc tƣơng xứng với kết làm việc Tiền lƣơng phân phối thu nhập công ty công Việc đánh giá nhân viên đƣợc thực cơng bằng, xác 6.Những thay đổi sách, thủ tục,… liên quan đến nhân viên công ty đƣợc thông báo đầy đủ, rõ ràng 7.Lãnh đạo ln quan tâm, tìm hiểu quan điểm Mức độ đánh giá nhân viên tạo môi trƣờng thoải mái cho nhân viên phát biểu ý kiến 8.Nhân viên đƣợc linh hoạt quyền hạn cần thiết để thực cơng việc sáng tạo có hiệu cao 22.Trong tƣơng lai, anh (chị) mong muốn chọn hƣớng phát triển sau đây? Thực tốt công việc Muốn thử thách với công việc Trở thành ngƣời quản lý 23.Nếu có điều kiện, anh (chị) có muốn thay đổi cơng việc ngồi trƣờng khác khơng? Có Khơng Nếu trả lời Có, xin ghi rõ lý ……………………………………… 24 Anh (chị) mong đợi từ nhà trƣờng? (Đề nghị đánh số theo thứ tự tầm quan trọng:1.Mong đợi nhất, 2: mong đợi nhì, 3: mong đợi 3,…) Thu nhập cao Cơ hội thăng tiến Công việc ổn định Danh vọng, địa vị Điều kiên, môi trƣờng làm việc thoải mái Anh (chị) có kiến nghị Phiếu trưng cầu ý kiến cần làm để cơng tác Phát triển nguồn nhân lực nhà trường có hiệu cao hơn? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn thông tin quý báu anh (chị) ! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Măng Bút (2009), “Tây Nguyên đƣờng phát triển định hƣớng đến năm 2010 2020”, Thời báo kinh tế Việt Nam-2009, Ngày 2-3/9 (Số 210211), Tr Xúc tiến đầu tƣ vào Tây Nguyên [2] Dick Grote(2009), Tác phẩm “Kỷ Luật không cần trừng phạt”, NXB Lao động, Hà Nội [3] Măng Đung (2009), “Mở rộng mạng lƣới dạy nghề nâng cao chất lƣợng đào tạo gắn với giải việc làm”, Tạp chí Gia Lai nguyệt san, Tháng 9/2009, Tr.7-8 [4] Trần Văn Kiệm (2013), Trường Cao Đẳng Nghề Gia Lai- 36 năm xây dựng phát triển, Sở thông tin truyền thông tỉnh Gia Lai, Gia Lai [5] Nguyễn Phúc Nguyên (2015), Bài giảng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6] Quốc hội Việt Nam (2006), Luật Dạy Nghề Hà nội [7] TS Nguyễn Quốc Tuấn, Ths Nguyễn Thị Loan( 2013), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tài [8] HứaTrung Thắng, Lý Hồng(2004), Phương pháp quản lý hiệu nguồn nhân lực, Nhà xuất lao động-xã hội Tiếng Anh [9] Raymond Noe, John Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrict Wright (2010), Fundamentals of Human Resource Management, 4th Edition, McGrawHill/Irwin, New York ... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM .6 1.1.1 Nhân lực, nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực 1.1.3.Ý nghĩa việc phát triển nguồn nhân lực. .. khác phát triển nguồn nhân lực nhƣng nhìn chung phát triển nguồn nhân lực q trình học tập phát triển lực tồn diện ngƣời tiến kinh tế, xã hội toàn hoàn thiện thân ngƣời Phát triển nguồn nhân lực. .. động, giúp cho nhân viên có thái độ tích cực động làm việc 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Phát triển nguồn nhân lực tìm cách nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực từ nâng cao lực cho ngƣời lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề gia lai , Phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề gia lai

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn