Mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng nam

112 32 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TẤN VĂN MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TẤN VĂN MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Tấn Văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT BÌNH ĐẲNGTHU NHẬP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP hái niệ ất Đo ƣ ng ất nh đẳng thu nhập nh đẳng thu nhập 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến bất nh đẳng thu nhập 11 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 14 hái niệ tăng trƣởng kinh tế 14 Đo ƣ ng tăng trƣởng kinh tế 17 Các nh n tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng kinh tế 19 1.3 TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 23 1.3.1 Lý thuyết học thuyết kinh tế cổ điển 24 1.3.2 Lý thuyết Mark 25 1.3.3 Lý thuyết Keynes 26 1.3.4 Lý thuyết trƣ ng phái “sau eynes” kinh tế vĩ ô đại 28 1.3.5 Lý thuyết nhà kinh tế học đại 32 1.3.6 Nhận xét chung 35 XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH ƢỚC LƢỢNG 37 ẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 40 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 40 2.2 THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 42 2.2.1 Thực trạng bất bình đẳng chung 42 2.2.2 Bất nh đẳng thu nhập phân theo khu vực thành thị nông thôn 44 2.2.3 Bất nh đẳng theo hệ số GINI 45 2.2.4 Bất nh đẳng theo tiếp cận số dịch vụ ản 47 2.2.5 Nguyên nhân bất nh đẳng thu nhập địa bàn tỉnh Quảng Nam 53 2.3 THỰC TRẠNG TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 54 Xu hƣớng tăng trƣởng kinh tế 54 2.3.2 Chất ƣợng tăng trƣởng kinh tế 56 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 66 XÁC ĐỊNH PHƢƠNG PHÁP ƢỚC LƢỢNG 66 3.2 SỐ LIỆU 67 3.3 THỐNG KÊ VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH 68 3.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN PHỤ THUỘC VÀ MỘT SỐ BIẾN GIẢI THÍCH 71 3.5 KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG HỒI QUY 74 3.5 Tác động bất nh đẳng thu nhập (đo ƣ ng hệ số GINI) đến tăng trƣởng kinh tế 74 3.5 Tác động bất nh đẳng thu nhập (đo ƣ ng khoảng cách nhóm giàu nhất/nhóm nghèo nhất) đến tăng trƣởng kinh tế 76 3.5.3 Tác động tăng trƣởng kinh tế đến bất nh đẳng thu nhập 78 ẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƢƠNG BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.1 BÀN LUẬN KẾT QUẢ 81 4.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 84 4.2.1 Xây dựng thực ô h nh tăng trƣởng công v ngƣ i nghèo 84 Đảm bảo ngƣ i d n đƣợc chia sẻ thành phát triển cách quan tâm tới a ĩnh vực trọng yếu: giáo dục, y tế an sinh xã hội 85 4.2.3 Quảng Nam cần xác định rõ mục tiêu ƣu tiên nhằm tận dụng tốt lợi tỉnh để phát huy thu hút nguồn lực cho tăng trƣởng bền vững, trƣớc hết tăng trƣởng cần thúc đẩy giả nghèo tăng thu nhập bền vững 86 4.2.4 Cần xác định rõ mục tiêu liên kết, hợp tác vùng để thúc đẩy tăng trƣởng phân phối thu nhập 87 4.2.5 Quảng Nam cần tiếp tục n ng cao ực quản lý tổ chức thực sách 87 ẾT LUẬN CHƢƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 Thu nhập nh qu n đầu ngƣ i tháng theo nhóm hộ gia đ nh Thu nhập nh qu n đầu ngƣ i tháng phân theo thành thị nông thôn nh đẳng thu nhập theo hệ số GINI tỉnh Quảng Bất Nam T ệ học chung theo cấp học, thành thị, nông thôn nh thu nhập tỉnh Quảng Na nă Tiếp cận giáo dục theo oại trƣ ng học, thành thị – nông thôn nh thu nhập nă Cơ cấu ƣợt ngƣ i tỉnh Quảng Nam chữa ệnh nội trú theo oại sở y tế, thành thị – nông thôn nh thu nhập Sự đ ng g p yếu tố tới tăng trƣởng GDP Tóm tắt số thống kê ản biến mơ hình Hệ số tƣơng quan biến số GINI, INCGAP, LnGDP, LnINVEST, LnLFS, GINI_INVEST Tóm tắt kết tác động bất nh đẳng thu nhập (đo ƣ ng hệ số GINI) đến tăng trƣởng kinh tế Tóm tắt kết tác động bất 3.4 Trang 43 44 45 48 49 52 59 68 73 74 nh đẳng thu nhập (đo ƣ ng bảng khoảng cách nhóm giàu nhất/nhóm nghèo 76 nhất) đến tăng trƣởng kinh tế 3.5 Tóm tắt kết tác động tăng trƣởng kinh tế đến bất nh đẳng thu nhập 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Đƣ ng cong Lorenz hệ số Gini 1.2 Đƣ ng cong h nh chữ U ngƣợc uznets 31 2.1 Sơ đồ hành tỉnh Quảng Nam 40 2.2 T trọng thu nhập 40% dân số có thu nhập thấp tổng thu nhập tỉnh Quảng Nam T 2.3 ệ ngƣ i sổ thẻ chữa ệnh c chữa ệnh ảo hiể 46 y tế ho c i n ph chia theo nh thu 51 nhập, thành thị – nông thôn 2.4 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế nă tỉnh Quảng Nam 55 Năng suất ao động, tốc độ tăng trƣởng GDP tốc độ 2.5 tăng suất ao động tỉnh Quảng Na giai đoạn 57 2004 – 2014 2.6 2.7 3.1 T lệ vốn đầu tƣ GDP tỉnh Quảng Na giai đoạn 2004 - 2014 Tốc độ tăng trƣởng GDP hệ số ICOR tỉnh Quảng Na giai đoạn 2004 – 2014 Phân bố xác suất phân phối nh đẳng thu nhập 58 59 69 3.2 Phân bố xác suất khoảng cách thu nhập (INCGAP) 69 3.3 Phân bố xác suất GDP 70 3.4 Phân bố xác suất lnGDP 71 Số hiệu hình Tên hình Trang 3.5 Mối quan hệ lnGDP GINI 72 3.6 Mối quan hệ lnGDP INCGAP 72 4.1 Chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam 83 ... nh đẳng thu nhập tăng trƣởng kinh tế Chƣơng : Thực trạng bất nh đẳng thu nhập tăng trƣởng kinh tế địa bàn tỉnh Quảng Nam Chƣơng 3: Ph n t ch ối quan hệ bất nh đẳng thu nhập tăng trƣởng kinh tế... đẳng thu nhập c tác động dƣơng đến tăng trƣởng kinh tế Quảng Nam tỉnh ven biển thu c vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung Vị tr địa lý kinh tế thu n lợi, có nhiều lợi giao ƣu kinh tế thu. .. sở lý thuyết thực nghiệm mối quan hệ bất bình đẳng thu nhập tăng trƣởng kinh tế; nh đẳng thu nhập tăng trƣởng kinh tế - Phân tích thực trạng bất Quảng Nam th i gian qua; - Phân tích mối quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng nam , Mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn