Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần ĐANA

115 13 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ SONG PHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ SONG PHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DANA Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.NGƠ HÀ TẤN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN THỊ SONG PHƢƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phân tích hiệu hoạt động 1.1.2 Sự cần thiết phân tích hiệu hoạt động 10 1.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Mục đích phân tích hiệu sử dụng tài sản 11 1.2.2 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng tài sản 11 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích 18 1.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 20 1.3.1 Mục đích phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 20 1.3.2 Chỉ tiêu phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 20 1.3.3 Phƣơng pháp phân tích 25 1.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 26 1.4.1 Mục đích phân tích hiệu tài 26 1.4.2 Chỉ tiêu phân tích hiệu tài 27 1.4.3 Phƣơng pháp phân tích 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 33 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 34 2.1.3 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 37 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 41 2.2.1 Nhu cầu phân tích hiệu hoạt động Cơng ty bên có liên quan 41 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng tài sản Công ty 44 2.2.3 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty 46 2.2.4 Phân tích hiệu tài Công ty 47 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 48 2.3.1 Ƣu điểm 48 2.3.2 Những mặt hạn chế 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 51 3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN HỒN THIỆN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 51 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 53 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích hiệu hoạt động Cơng ty 53 3.2.2 Hoàn thiện phân tích hiệu sử dụng tài sản Cơng ty 54 3.2.3.Hồn thiện phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty63 3.2.4 Hồn thiện phân tích hiệu tài Cơng ty 68 3.2.5 Phân tích hiệu kinh doanh, hiệu tài so với số trung bình ngành 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 ẾT UẬN CHUNG 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Diễn giải CTCP Cơng ty Cổ phần DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐBTC Đòn tài HTK Hàng tồn kho LN Lợi nhuận RE Tỷ suất sinh lời kinh tế ROA Tỷ suất sinh lời tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lƣu động VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Tên bảng Phân tích tiêu hiệu suất sử dụng t i sản Phân tích tiêu hiệu hoạt động kinh doanh Phân tích tiêu hiệu t i Phân tích số vòng quay hàng tồn kho CTCP DANA Phân tích nợ phải thu khách hàng CTCP DANA Tổng hợp kết phân tích hiệu sử dụng tài sảncủa CTCP DANA Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh củaCTCP DANA Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến ROA Chi tiết mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến ROA Phân tích tỷ suất sinh lời VCSH Công ty giai đoạn năm 2012 đến năm 2014 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến ROE theo mơ hình Dupont Chi tiết mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến ROE Phân tích tiêu RE, ROA, ROE CTCP DANA với Công ty ng nh năm 2014 Trang 45 46 47 56 58 61 64 67 67 70 73 74 77 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Số hiệu Tên Sơ Đồ Và Đồ Thị sơ đồ đồ thị Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty 35 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Cơng ty 37 2.3 Sơ đồ hình thức kế tốn “Nhật ký chung” Cơng ty 40 Hiệu hoạt động kinh doanh CTCP 3.1 DANA giai đoạn năm 2012 đến năm 65 2014 3.2 Biến động tiêu ROE CTCP DANA 70 So sánh tiêu RE, ROA, ROE CTCP 3.3 DANA với Công ty ng nh năm 2014 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trƣờng, trình sàng lọc cạnh tranh DN tất yếu ngày liệt, với l đổi kinh tế nƣớc ta thời gian gần đặt nhiều thách thức DN Để tồn tại, phát triển giữ vị trí định thị trƣờng đòi hỏi DN phải nâng cao hiệu hoạt động Hiệu hoạt động DN thể vị trí DN thị trƣờng, m tác động trực tiếp đến lợi ích ngƣời góp vốn vào DN Để DN nhìn nhận khả năng, mạnh nhƣ hạn chế mình, cần thơng qua việc phân tích đánh giá tình hình hoạt động DN, sở số liệu phân tích giúpnhà quản trị hoạch định, đƣa chiến lƣợc thích hợp nhằm khắc phục hạn chế nâng cao hiệu hoạt động DN Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, CTCP DANA quan tâm tới cơng tác phân tích hiệu hoạt động Tuy nhiên nội dung phƣơng pháp phân tích sơ s i, chƣa thấy hết vai trò thơng tin thu đƣợc qua q trình phân tích Do đó, thơng tin cung cấp từ việc phân tích hiệu hoạt động chƣa thực thuyết phục hữu ích cho nhà quản trị Công ty, dẫn đến đánh giá không đƣợc đầy đủ thiếu chuẩn xác hiệu hoạt động Cơng ty Chính lý trên, sau thời gian tìm hiểu CTCP DANA, tác giả nhận thấy việc hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty vấn đề có ý nghĩa khoa học thực tiễn Do đó, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động CTCP DANA” làm luận văn thạc sĩ Phụ lục 4: Đơn vị: Công ty Cổ Phần DANA Mẫu số B 01 – DN/HN Địa chỉ: 56 Điện Biên Phủ - Đ Nẵng (Ban h nh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ng y 20/03/2006 Bộ trƣởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị t nh: VNĐ TÀI SẢN Mã Thuyết số minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Tiền Các khoản tƣơng đƣơng tiền II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách h ng Trả trƣớc cho ngƣời bán Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho H ng tồn kho Dự phòng giảm giá h ng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trƣớc ngắn hạn Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 100 110 111 112 120 130 131 132 135 140 141 149 150 151 152 TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định T i sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế T i sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tƣ IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trƣớc d i hạn T i sản d i hạn khác 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 260 261 268 B I II TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 10 11 12 13 31/12/2014 VND 31/12/2013 VND 31.235.455.841 12.230.385.099 12.230.385.099 7.141.588.388 6.764.579.938 39.000.000 338.008.450 11.776.209.627 11.776.209.627 87.272.727 87.272.727 - 31.740.785.550 3.883.999.991 3.463.999.991 420.000.000 11.913.575.927 7.420.491.273 4.355.866.218 137.218.436 14.898.701.607 14.898.701.607 1.044.508.025 365.778.000 678.730.025 12.985.312.969 12.935.312.969 12.917.131.151 19.811.105.266 (6.893.974.115) 80.000.000 (80.000.000) 18.181.818 50.000.000 50.000.000 5.987.653.141 4.642.261.123 4.453.451.652 10.558.364.119 (6.104.912.467) 6.082.199 95.000.000 (88.917.801) 182.727.272 1.345.392.018 1.295.392.018 50.000.000 44.220.768.810 37.728.438.691 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh A I II NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngƣời bán Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế v khoản phải nộp Nh nƣớc Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thƣởng, phúc lợi Nợ dài hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 330 B I II VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tƣ chủ sở hữu Quỹ đầu tƣ phát triển Quỹ dự phòng t i Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác 400 410 411 417 418 420 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 14 15 16 17 18 18 18 18 Đà Nẵng, ngày Ngƣời lập Trần im Phƣơng 31/12/2014 VND 31/12/2013 VND 26.131.256.156 26.131.256.156 5.243.038.000 7.185.085.335 5.559.089.769 1.518.765.339 4.648.164.108 195.137.407 270.969.396 1.511.006.802 - 21.756.894.678 21.756.894.678 8.964.456.783 2.406.498.406 271.030.994 3.440.714.583 119.350.238 4.610.180.701 1.944.662.973 - 18.089.512.654 18.089.512.654 15.000.000.000 415.237.508 415.237.508 2.259.037.638 - 15.971.544.013 15.971.544.013 15.000.000.000 971.544.013 - 44.220.768.810 37.728.438.691 tháng năm Kế toán trƣởng Tổng Giám đốc Đào Thị Bích Huệ Phan Vĩnh Thuyên Phụ lục 5: CÔNG TY CỔ PHẦN DANA Địa chỉ: 56 Điện Biên Phủ - Đ Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài ch nh kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số B 02 - DN an hành theo QĐ ố 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 s a đổi, bổ sung Đà Nẵng, ngày Ngƣời lập Trần im Phƣơng tháng năm Kế toán trƣởng Tổng Giám đốc Đào Thị Bích Huệ Phan Vĩnh Thuyên Phụ lục 6: Bảng kê thuế GTGT đầu CTCP DANA năm 2012 Soseri Sohoadon AA/12P 2943 AA/12P 6290 … … AA/12P 1072 Khachhang Diachi Masothue Mat hang Doanh so Công Ty CP 136/01 Trần Phú - Q5 3/1/2012 Cơng Trình 309477944 Công sửa chữa xe 160.000 Tp HCM Thành Phát Cty TNHH MTV 01 Mai Hắc Đé - Q Sơn Công sửa chữa xe 3/1/2012 401366499 448.000 Kim Lý Trà -Đ Nẵng 43H5905 … … … … … … Cty CP Giấy S i 31/12/2012 Quảng Nam 4000412480 Xuất bán phụ tùng 1.777.510 Gòn Miền Trung Thue suat Tien thue 10 16.000 10 44.800 … … 10 177.751 20.223.754.597 Phụ lục 7: Bảng kê thuế GTGT đầu CTCP DANA năm 2013 Soseri Sohoadon AA/12P 1074 AA/12P … 1075 … AA/12P 12482 Khachhang Diachi Masothue 36/7 Phạm Văn 400443729 Nghị -Đ Nẵng 2/1/2013 Quảng Trị … … … 16 Bế Văn Đ n – 31/12/2013 Nguyễn Xuân Phú Đ Nẵng 1/1/2013 Cty TNHH XD Thạch B n Đỗ Văn Vĩnh … Mat hang Doanhso Thuesu at Tienthue Công sửa chữa xe 70.000 10 7.000 Công sửa chữa xe … Xuất bán phụ kiện xe 56.000 … 10 … 5.600 … 1.980.743 10 198.074 28.098.369.435 Phụ lục 8: Bảng kê thuế GTGT đầu CTCP DANA năm 2014 Soseri Sohoadon AA/12P 12483 AA/12P 12484 … … AA/12P 10384 Khachhang Diachi Tổ 23Thuận Phƣớc – Đ Nẵng Phòng PC 49 Cơng 12 Ba Đình -Đ 2/1/2012 An Đ Nẵng Nẵng … … … Cty Bảo Việt Đ 97 Trần Phú– Đ 31/12/2012 Nẵng Nẵng 2/1/2014 Masothue Hồ Minh Nghĩa … 0101527385-003 Mathang Doanh so Thue suat Tien thue Công sửa chữa xe 80.000 10 8.000 10 8.925 … … 10 125.000 Xuất bán phụ kiện 89.250 xe … … Doanh thu gò hàn 1.250.000 sơn xe 42.316.116.039 Phụ lục 9: Phụ lục 10: Phụ lục 11: Phụ lục 12: Phụ lục 13: Phụ lục 14: CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC ĐỒNG Ý THÔNG QUA LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ... động Cơng ty bên có liên quan 41 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng tài sản Cơng ty 44 2.2.3 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 46 2.2.4 Phân tích hiệu tài Công ty 47... chức quản lý Công ty 34 2.1.3 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty 37 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA 41 2.2.1 Nhu cầu phân tích hiệu... lý luận phân tích hiệu hoạt động nhƣ thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty, qua thấy đƣợc ý kiến ban lãnh đạo Công ty khảo sát nhu cầu phân tích Cơng ty Từ tổ chức nhân phân tích,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần ĐANA , Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần ĐANA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn