PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

109 27 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ NGUYỄN HỒNG ÂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ NGUYỄN HỒNG ÂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Nguyễn Hồng Ân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt đọng kinh doanh BH&CCDV : Bán hàng cung cấp dịch vụ GTGT : Giá trị gia tăng HĐQT : Hội đồng quản trị TGĐ : Tổng giám đốc TMBCTC : Thuyết minh báo cáo tài TSLĐ : Tài sản lưu động TSNH : Tài sản ngắn hạn VLĐ : Vốn lưu động XNK : Xuất nhập MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động (VLĐ) 1.1.2 Đặc điểm VLĐ 1.1.3 Phân loại VLĐ 1.1.4 Vai trò VLĐ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 10 1.2.1 Các quan điểm hiệu sử dụng VLĐ 10 1.2.2 Mục đích phân tích hiệu sử dụng VLĐ 11 1.2.3 Phương pháp phân tích hiệu sử dụng VLĐ 12 1.2.4 Các tiêu phân tích hiệu sử dụng VLĐ 16 1.2.5 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động ảnh hưởng đến cân tài cơng ty 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 26 1.3.1 Nhân tố khách quan 26 1.3.2 Nhân tố chủ quan 29 1.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 33 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 34 2.1.4 Môi trường kinh doanh công ty 34 2.1.5 cấu tổ chức 35 2.1.6 Khái qt chung tình hình tài kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 37 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 47 2.2.1 cấu tình hình biến động vốn lưu động 47 2.2.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty giai đoạn 2012-201465 2.2.3 Hiệu sử dụng vốn lưu động 74 2.2.4 Phân tích cân tài cơng ty 78 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 83 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 83 3.1.1 Kế hoạch hố vốn lưu động 83 3.1.2 Tổ chức quản lý vốn lưu động kế hoạch khoa học 87 3.1.3 Xây dựng sách tín dụng bán hàng 95 3.1.4 Biện pháp bảo tồn VLĐ tăng cường cơng tác kiểm tra tài nhằm tránh tình trạng lãng phí thất VLĐ 97 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Tình hình tài sản - nguồn vốn cơng ty kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 Kết hoạt động kinh doanh cơng ty kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 Tình hình vốn lưu động cơng ty KMT giai đoạn 2012-2014 Tình hình quản lý vốn tiền khoản tương đương tiền công ty KMT giai đoạn 2012 -2014 Tình hình quản lý khoản phải thu cơng ty KMT giai đoạn 2012 - 2014 Tình hình quản lý hàng tồn kho công ty KMT giai đoạn 2012 -2014 Tồn kho công ty KMT năm 2013 - 2014 Khả tốn cơng ty KMT giai đoạn 2012 2014 Hiệu quản lý sử dụng khoản phải thu công ty KMT giai đoạn 2012-2014 Hiệu quản lý sử dụng hàng tồn kho công ty KMT giai đoạn 2012-2014 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty KMT giai đoạn 2012-2014 Phân tích cân tài ngắn hạn cơng ty KMT giai đoạn 2012-2014 Trang 38 43 48 51 53 60 62 66 69 72 75 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mỗi doanh nghiệp tế bào kinh tế, nơi tổ chức kết hợp yếu tố trình sản xuất để tạo cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích lũy cho xã hội phát triển Trong giai đoạn nay, trước chế thị trường đầy cạnh tranh doanh nghiệp tồn đứng vững thị trường cần phải xác định mục tiêu hướng mình, khơng tiềm lực vốn đủ mạnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà phải làm để vốn sử dụng cách hiệu vậy, doanh nghiệp khẳng định vị trí tìm chỗ đứng vững vàng thị trường Để hiệu sản xuất kinh doanh tốt từ đầu trình sản xuất doanh nghiệp cần phải vốn để đầu tư sử dụng số vốn cho hiệu nhất, đầu tư hiệu ta thu hồi vốn nhanh tiếp tục quay vòng vốn, số vòng quay vốn nhiều lợi cho doanh nghiệp chiến thắng đối thủ cạnh tranh Việc sử dụng vốn kinh doanh nói chung sử dụng vốn lưu động nói riêng hiệu hay khơng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh tồn doanh nghiệp Do vấn đề sử dụng vốn, đặc biệt vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp vấn đề cần thiết phải quan tâm trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, đề tài sâu vào phân tích việc sử dụng vốn lưu động nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Cổ phần Kim khí miền Trung thời gian gần để thấy thực trạng sử dụng vốn lưu động, thấy điểm mạnh điểm tồn cơng ty Trên sở đưa giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động qua góp phần nâng cao hiệu kinh doanh công ty Với kiến thức trau dồi qua trình học tập, nghiên cứu trường hướng dẫn thầy Hoàng Tùng em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài:” Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Cổ phần Kim khí miền Trung” Mục đích nghiên cứu Trong xu phát triển chung toàn ngành nay, doanh nghiệp không ngừng đầu tư để phát triển mặt như: công nghệ, trang thiết bị, sở vật chất nhằm nâng cao hiệu kinh doanh mở rộng thị trường Chính vì để đầu tư mang lại hiệu cao mong muốn doanh nghiệp luôn trọng đến tình hình vốn doanh nghiệp đặc biệt vốn lưu động Các doanh nghiệp quan tâm đến tình hình vốn doanh nghiệp nào, sử dụng hiệu hay khơng, làm để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Do mà mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm: - Phân tích tình hình hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp năm gần đây, nhằm rút kinh nghiệm giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh năm - Tìm hiểu nguyên nhân mặt ưu điểm, nhược điểm tình hình sử dụng vốn lưu động Sau đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty thời gian tới Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quanhiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần Kim khí miền Trung từ năm 2012 đến năm 2014 giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động thời gian tới ... 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1.1 Lịch sử hình thành... tình hình tài kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 37 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 47 2.2.1... GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 83 3.1 MỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn