Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến giá trị doanh nghiệp ngành khai thác khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

102 25 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUANG DŨNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUANG DŨNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Bảo Ngọc Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Quang Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC VỐN VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 1.1.2 Khái niệm phƣơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp 1.2 TỔNG QUAN MỘT SỐ LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller 1.2.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn dạng tĩnh (Static trade-off theory) 14 1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory) 16 1.3 TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 23 2.1.1 Giới thiệu khái quát ngành khai khoáng Việt Nam 23 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt Nam 24 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt Nam 25 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 26 2.2.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng 34 2.2.3 Dữ liệu nghiên cứu 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 42 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 43 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 43 3.1.1 Giá trị doanh nghiệp cấu trúc vốn doanh nghiệp 43 3.1.2 Các biến kiểm soát 50 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 56 3.2.1 Đo lƣờng giá trị doanh nghiệp thông qua số Tobin's Q 56 3.2.2 Đo lƣờng giá trị doanh nghiệp thông qua số ROE 65 3.3 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 3.3.1 Hàm ý sách 74 3.3.2 Một số đề xuất 76 3.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 3.4.1 Hạn chế đề tài 79 3.4.2 Hƣớng nghiên cứu 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ GDP Gross Domestic Product ASEAN Association of Southeast Asian Nations AFTA ASEAN Free Trade Area WTO World Trade Organization OLS Ordinary least squares HOSE Ho Chi Minh City Stock Exchange HĐQT Hội Đồng Quản Trị CEO Chief Executive Officer DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng ROA ROE trung nh doanh nghiệp nghiên cứu chia theo hai lĩnh vực Tổng hợp mã hoá iến, cách tính kỳ vọng dấu iến mô h nh nghiên cứu Trang 25 33 3.1 Thống kê mô tả iến mô h nh 43 3.2 To in's Q doanh nghiệp t n m 2008 đến 2014 46 3.3 ROE doanh nghiệp t n m 2008 đến 2014 48 3.4 Ma trận hệ số tƣơng quan (To in s Q) 56 3.5 3.6 3.7 3.8 Kết hồi quy tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp (To in s Q ) ngành khai khoáng Kết ƣớc lƣợng mô h nh REM với Option Ro ustness (Tobin's Q) Ma trận hệ số tƣơng quan (ROE) Kết hồi quy tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng (ROE) 58 62 65 67 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình 1.1 Mệnh đề M&M I trƣờng hợp có thuế 12 1.2 Cấu trúc vốn tối ƣu giá trị doanh nghiệp 15 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Tên hình ROE, ROA trung nh doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2008-2014 Quy trình lựa chọn mô h nh hồi quy với liệu ảng Đồ thị hộp cho iến To in's Q doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động To in's Q doanh nghiệp qua n m Đồ thị hộp cho iến ROE doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động Trang 25 38 45 46 47 3.4 ROE doanh nghiệp qua n m 48 3.5 DA doanh nghiệp qua n m 49 3.6 3.7 3.8 3.9 Đồ thị hộp cho iến DA doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động Đồ thị hộp cho iến SIZ doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động SIZ doanh nghiệp qua n m Đồ thị hộp cho iến SG doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động 50 51 52 53 3.10 SG doanh nghiệp qua n m 54 3.11 Đồ thị Scatters iến mô h nh (To in's Q) 57 3.12 Đồ thị Scatters iến mô h nh (ROE) 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong n m qua, lý thuyết cấu trúc vốn đại đƣợc nghiên cứu nƣớc phát triển mà chƣa đƣợc quan tâm nhiều nƣớc phát triển, quan tâm mức độ chung cho doanh nghiệp, chƣa có nhiều nghiên cứu riêng cho t ng ngành công nghiệp cụ thể, đặc biệt ngành khai khống Việt Nam nƣớc có diện tích khơng lớn nhƣng có nguồn tài ngun khống sản đa dạng phong phú Vì ngành khai khống có nhiều mạnh trội để phát triển ngành đóng góp tỷ trọng vào GDP cao Theo số liệu Tổng cục Thống kê n m 2015, tổng sản phẩm nƣớc (GDP) n m 2015 ƣớc tính t ng 6,68% so với kỳ n m 2014, ngành khai khống t ng 6,5%, đóng góp 1,4 điểm phần tr m vào mức t ng chung Việt Nam tham gia vào khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), gia nhập vào WTO (Tổ chức thƣơng mại giới) tới đ y TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái B nh Dƣơng), điều tạo cho nƣớc ta hội nhƣng đồng thời vấp phải thách thức lớn Trƣớc hội thách thức lớn nhƣ nay, doanh nghiệp có nhiều nỗ lực việc khai thác nguồn lực xã hội để phát triển, có nguồn lực tài t bên ngồi doanh nghiệp Thực tế cho thấy, doanh nghiệp có mức độ sách khai thác nguồn lực tài bên khác dẫn đến hiệu khác Trong trƣờng hợp doanh nghiệp làm n thua lỗ sử dụng vốn vay nợ không hợp lý, mặt làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp, mặt khác làm giảm giá trị doanh nghiệp Nhƣ vậy, việc đƣa định tài lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý cần thiết cho doanh nghiệp bối cảnh kinh tế ... KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 23 2.1.1 Giới thiệu khái quát ngành khai khoáng Việt Nam 23 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt Nam ... kinh doanh doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt Nam 25 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 26 2.2.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng 34 2.2.3 Dữ liệu nghiên. .. trị doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt Nam; - Dựa kết nghiên cứu, đánh giá mức độ tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp, t rút số kết luận hàm ý sách doanh nghiệp ngành khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến giá trị doanh nghiệp ngành khai thác khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến giá trị doanh nghiệp ngành khai thác khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn