Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác

130 41 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:07

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác là luận văn có nội dung viết phần mềm hỗ trợ học sinh có khả năng tự giải bài tập mà không cần đến lớp học thêm, không cần người hướng dẫn giải bài tập, từ đó nâng cao khả năng tự học của học sinh và phổ biến rộng rãi công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Tiến Huy, dù K H TN bận rộn tận tình hướng dẫn cho chúng em suốt trình thực luận văn Cảm ơn thầy cô giáo, giảng viên Khoa Công H nghệ thông tin, giảng dạy, truyền đạt cho chúng em kiến thức bổ ích trở thành tảng để chúng em thực tốtluận văn C N TT Thành thật cảm ơn động viên giúp đỡ gia đình, bạn bè K H O A dành cho chúng em suốt trình thực luận văn M CL C PH N 1: M U PH N 2: HI N TR NG VÀ YÊU C U .8 K H TN 2.1 KH O SÁT HI N TR NG : 2.1.1 Hi n tr ng v m t t ch c : 2.1.2 Hi n tr ng v m t nghi p v : 2.2 XÁC NH CÁC YÊU C U: 10 2.2.1 Yêu c u ch c n ng: 10 2.2.2 Yêu c u phi ch c n ng: 11 PH N 3: MƠ HÌNH HỐ 12 H 3.1 S S D NG : 12 3.1.1 S đ th hi n ch c n ng c a ph n m m: 12 3.1.2 Di n gi i s đ : 13 3.1.3 Ký hi u : 14 3.2 S L P : 15 3.2.1 S đ l p: 15 3.2.2 B ng thu c tính l p đ i t ng : 16 3.2.3 S đ lu ng x lý : 27 PH N 4: THI T K PH N M M .33 O A C N TT – 4.1 H TH NG CÁC L P I T NG : 33 4.1.1 Mơ hình t ng th : 33 4.1.2 Danh sách l p đ i t ng giao ti p ng i dùng : 35 4.1.3 Danh sách l p đ i t ng x lý : 36 4.1.4 Danh sách l p đ i t ng truy xu t d li u : 36 4.2 T CH C L U TR VÀ TRUY XU T CÁC I T NG : 37 4.2.1 Danh sách bi n thành ph n c a t ng đ i t ng truy xu t d li u: 37 4.2.2 Danh sách hàm thành ph n c a t ng đ i t ng truy xu t d li u: 38 4.3 THI T K CÁC L P I T NG X LÝ CHÍNH : 40 4.3.1 Danh sách bi n thành ph n c a t ng đ i t ng x lí chính: 40 4.3.2 Danh sách hàm thành ph n c a t ng đ i t ng x lí chính: 47 4.3.3 Các s đ ph i h p: 66 4.4 THI T K CÁC MÀN HÌNH GIAO DI N C A PH N M M : 69 4.4.1 Phân h giáo viên : 69 4.4.2 Phân h h c sinh: 91 4.4.3 Các hình chung c a hai phân h : 107 H PH N 5: TH C HI N PH N M M VÀ KI M TRA 110 K 5.1 TH C HI N PH N M M : 110 5.2 KI M TRA : 115 PH N 6: T NG K T 127 6.1 T 6.2 H ÁNH GIÁ : 127 NG PHÁT TRI N : 129 DANH M C CÁC B NG O A C N TT – H K H TN ng 3.1 Ký hi u c a s đ s d ng s đ l p 14 ng 3.2 B ng thu c tính l p đ i t ng PTCoBan 16 ng 3.3 B ng thu c tính l p đ i t ng PTBacI 17 ng 3.4 B ng thu c tính l p đ i t ng PTBacII 18 ng 3.5 B ng thu c tính l p đ i t ng PTBacISinCos 19 ng 3.6 B ng thu c tính l p đ i t ng PTBacIISinCos 19 ng 3.7 B ng thu c tính l p đ i t ng PTDoiXungSinCos 20 ng 3.8 B ng thu c tính l p đ i t ng XuLiTinhToan 20 ng 3.9 B ng thu c tính l p đ i t ng PhanSo 21 ng 3.10 B ng thu c tính l p đ i t ng BaiGiai 21 ng 3.11 B ng thu c tính l p đ i t ng CoSoDuLieu 22 ng 3.12 B ng thu c tính l p đ i t ng XuLyDau 23 ng 3.13 B ng thu c tính l p đ i t ng BienDoiChuoi 24 ng 3.14 B ng thu c tính l p đ i t ng DoiCongThuc 25 ng 3.15 B ng thu c tính l p đ i t ng LayCongThuc 26 ng 4.1 Danh sách l p đ i t ng giao ti p ng i dùng Phân h giáo viên 35 ng 4.2 Danh sách l p đ i t ng giao ti p ng i dùng Phân h h c sinh 35 ng 4.3 Danh sách l p đ i t ng x lý 36 ng 4.4 Danh sách l p đ i t ng truy xu t d li u 36 ng 4.5 Danh sách bi n thành ph n c a t ng đ i t ng truy xu t d li u 37 ng 4.6 Danh sách hàm thành ph n c a t ng đ i t ng truy xu t d li u 39 ng 4.7 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng PTCoBan 40 ng 4.8.Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng PTBacI 41 ng 4.9 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng PTBacII 42 ng 4.10 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng PTBacISinCos 43 ng 4.11 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng PTBacIISinCos 43 ng 4.12 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng PTDoiXungSinCos 44 ng 4.13 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng PhatSinhDeTracNghiem 44 ng 4.14 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng DoiCongThuc 46 ng 4.15 Danh sách bi n thành ph n c a l p đ i t ng LayCongThuc 46 ng 4.16 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng PTCoBan 52 ng 4.17 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng PTBacI 52 ng 4.18 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng PTBacII 57 ng 4.19 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng PTBacISinCos 58 ng 4.20 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng PTBacIISinCos 59 ng 4.21 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng PTDoiXungSinCos 60 ng 4.22 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng PhatSinhDeTracNghiem 63 ng 4.23 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng DoiCongThuc 65 ng 4.24 Danh sách hàm thành ph n c a l p đ i t ng LayCongThuc 65 ng 4.25 Các s ki n hình Phân h Giáo viên 71 ng 4.26 Các s ki n hình so n t p vi t 78 ng 4.27 Các s ki n hình so n lý thuy t 81 ng 4.28 Các s ki n hình So n đ tr c nghi m 86 ng 4.29 Các s ki n hình Ch m 89 ng 4.30 Các s ki n hình Phân h H c sinh 93 K H B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ng 4.31 Các s ng 4.32 Các s ng 4.33 Các s ng 4.34 Các s ng 4.35 Các s ki ki ki ki ki n hình gi i t p vi t 97 n hình Xem lý thuy t 99 n hình gi i Bài t p Tr c nghi m 105 n hình Gi i thi u 107 n hình G i th 109 K H O A C N TT – H K H TN B B B B B DANH M C CÁC HÌNH K H O A C N TT – H K H TN Hình 3.1 S đ s d ng 12 Hình 3.2 S đ l p 15 Hình 3.3 S đ lu ng x lý so n t p vi t 27 Hình 3.4 S đ lu ng x lý so n đ tr c nghi m 28 Hình 3.5 S đ lu ng x lý so n lý thuy t 28 Hình 3.6 S đ lu ng x lý ch m 29 Hình 3.7 S đ lu ng x lý gi i t p vi t 30 Hình 3.8 S đ lu ng x lý gi i đ tr c nghi m 31 Hình 3.9 S đ lu ng x lý xem lý thuy t 32 Hình 4.1.Mơ hình t ng th phân h giáo viên 33 Hình 4.2 Mơ hình t ng th phân h h c sinh 34 Hình 4.3 S đ ph i h p so n t p vi t 66 Hình 4.4 S đ ph i h p so n đ tr c nghi m 66 Hình 4.5 S đ ph i h p s a lý thuy t 67 Hình 4.6 S đ ph i h p ch m 67 Hình 4.7 S đ ph i h p gi i t p vi t 67 Hình 4.8 S đ ph i h p gi i đ tr c nghi m 68 Hình 4.9 S đ ph i h p xem lý thuy t 68 Hình 4.102 Màn hình So n Lý Thuy t 78 Hình 4.110 Màn hình H ng d n s d ng 106 Hình 5.1 T ch c v t lý 110 Hình 5.2 Project ControlCongThuc 110 Hình 5.3 Project FormThongBao 111 Hình 5.4 Project PhanHeGV 111 Hình 5.5 Project PhanHeHS 112 Hình 5.6 Project XuLi_LuongGiac 113 Hình 5.7 Project SetupPhanHeGV 114 Hình 5.8 ProjectSetupPhanHeHS 115 PH N 1: M U Ngày nay, ngành công ngh thông tin th gi i đà phát tri n m nh m , ngày ng d ng vào nhi u l nh v c: kinh t , khoa h c k thu t, v c này, đ ph c v cho nhu c u c a ng n K H TN quân s , y t , giáo d c… đáp ng ngày nhi u yêu c u c a l nh i c ta, hòa nh p chung v i s phát tri n ngành công ngh thông tin ng d ng vào l nh v c c a cu c s ng nh m ph c v nhu c u nh : nghiên c u, h c t p, lao đ ng gi i trí… c a ng i Nhà n c ta có nh ng l c phát tri n kinh t c a tn H sách c n thi t đ đ a ngành cơng ngh thơng tin vào v trí then ch t chi n c c bi t ngành công nghi p ph n m m, m t l nh v c thu c ngành công ngh thông tin, đ c tr ng phát tri n m nh đ s n xu t nh ng ph n m m có giá tr – đáp ng nhu c u hi n t i: xu t kh u n c góp ph n phát tri n ngành cơng nghi p ph n m m ph c v C N TT khác n c ho c ph c v cho lãnh v c c, có ngành giáo d c đào t o cho nhu c u n Song song đó, xã h i ngày phát tri n, yêu c u ch t l d c đào t o ng ng giáo i ngày cao h n, đ đáp ng l i yêu c u hi n có c a xã n c ta hi n c ng không ng ng đ i m i hoàn thi n nh m đào t o nh ng ng i có kh n ng chun mơn cao ph c A h i Vì th , h th ng giáo d c đào t o O v m i l nh v c c a xã h i H V i kh n ng ng d ng r ng rãi c a ngành công ngh thơng tin, v i K sách phát tri n ngành công ngh thông tin c a nhà n l ng giáo d c n c, v i vi c nâng cao ch t c ta Thì vi c tin h c hóa giáo d c ( ng d ng ngành công ngh thông tin vào ngành giáo d c) phù h p thi t th c nâng cao ch t l h c: t ng c ng giáo d c ph thông B giáo d c c i ti n cách d y ng thi t b d y h c, thêm ki n th c vào m t s sách giáo khoa, thêm m t s môn h c m i vào ch ng trình h c L ng ki n th c c n truy n đ t đòi h i h c sinh n m b t t ng nhi u h n Trong đó, v i l vi c d y c a giáo viên s ti p thu c a m t s h c sinh ng ki n th c nh th , tr ng, không đ tđ c nh ng k t qu mong mu n Vì lý khơng đ th i gian l p đ giáo viên h ng d n c n k cho h c sinh gi i t p, nên m t s h c sinh khơng th ho c g p khó kh n đ theo k p ch nhà vi c h t s c khó kh n, n u khơng mu n nói đơi K H TN gi i t p c a h c sinh ng trình h c c a Chính v y, vi c t không th làm đ c n u khơng có ng ph i nh ng ng d n t i nhà (giáo viên kèm t i nhà; anh, ch , ph huynh có ih ih ng d n Cho nên, m t s h c sinh ki n th c v t p c a em mình), s h c sinh l i khơng có u ki n đ n l p h c thêm (hình th c ph bi n) c a giáo viên b môn V i l c đây, đòi h i h c sinh giáo viên ph i đ u t nhi u th i gian công s c h n Song song v i vi c nâng cao ch t l H th c nhi u h n tr ng ki n ng giáo d c đào t o, ngành công ngh thông tin phát tri n m nh m , d n m r ng h tr cho nhi u l nh – v c m i V i kh n ng trên, vi c đ a tin h c h tr cho lãnh v c giáo d c, C N TT vi c h tr cho vi c gi i t p c a h c sinh t i nhà có th th c hi n đ c giúp h c sinh có kh n ng t gi i t p mà không c n đ n l p h c thêm, không c n ng ih ng d n gi i t p Thì v i m t ph n m m h tr gi i t p c cho h c sinh nh ng nhu c u Và n hình ph n m m h tr gi i t p l ng giác mà chúng em nghiên c u th c K H O hi n A máy tính t i nhà s đáp ng đ PH N 2: HI N TR NG VÀ YÊU C U 2.1 KH O SÁT HI N TR NG : K H TN 2.1.1 Hi n tr ng v m t t ch c : Bao g m thành ph n giáo viên h c sinh 2.1.1.1 Quan h gi a thành ph n : H c sinh : o H c c ng c ki n th c H o Làm t p v nhà mà giáo viên đ Giáo viên: o So n gi ng o So n h – o So n t p cho h c sinh gi i ng d n gi i t p C N TT o Ch m m làm c a h c sinh 2.1.1.2 Quan h v i thành ph n bên : H c sinh : o Tìm tài li u h c liên quan đ n t p gi i thông qua K H O A sách, báo … hay trao đ i v i nh ng ng i có bi t ki n th c liên quan đ n ph n t p gi i nh : b n bè, th y cô, cha m , anh ch … o i đ n l p h c thêm đ c ng c ki n th c nâng cao kh n ng gi i t p Giáo viên : o Tham kh o ki n th c liên quan đ n gi ng thông qua sách báo… đ so n gi ng, t p, gi i 2.1.2 Hi n tr ng v m t nghi p v : 2.1.2.1 H c c ng c ki n th c h c : Nh ng ki n th c h c l p, h c sinh v nhà ph i hi u nh Nh ng t p làm K H TN 2.1.2.2 Làm t p : nhà giáo viên thêm, h c sinh s d a vào nh ng ki n th c h c, ph ng pháp gi i đ t gi i nh ng t p Tr H 2.1.2.3 So n gi ng : c gi lên l p d y, giáo viên so n gi ng c a t sách giáo khoa c a b giáo d c nh ng tài li u tham kh o khác – 2.1.2.4 So n t p c a giáo viên : C N TT Nh ng t p cho h c sinh làm, giáo viên có th t so n ho c l y t sách giáo khoa, nh ng tài li u tham kh o 2.1.2.5 So n gi i : đ a nh ng h ng d n g i ý gi i t p cho h c sinh, giáo K H O A viên so n thông qua ki n th c s n có c a hay tham kh o tài li u 2.1.2.6 Ch m m nh n xét : Giáo viên ch m m làm c a h c sinh, ch m t ng b cho m c th m i b c c gi i 2.2 XÁC NH CÁC YÊU C U: 2.2.1 Yêu c u ch c n ng: 2.2.1.1 Ch c n ng l u tr : L u tr ph n t p: t p ph K H TN bài, gi i, đáp án c a giáo viên h c sinh ng v i o ng trình, ch ng minh đ ng th c câu h i tr c nghi m L u tr ph n lý thuy t: ng pháp gi i liên quan đ n m i d ng o Lý thuy t ph H t p 2.2.1.2 Ch c n ng tính tốn : – Phát sinh t đ ng đ tr c nghi m i v i t p ph ng trình có ph ng trình l ng giác b c I; ph ph ng trình b c I đ i v i sin, cos; ph C N TT ph cos; ph đ A O H ng trình l ng giác b c II; ng trình b c II đ i v i sin, ng trình đ i x ng v i sin, cos máy có th gi i t đ ng c Cho phép so n t p, gi i ph K ng pháp gi i nh : ng trình, ch ng minh đ ng th c, câu h i tr c nghi m, lý thuy t th công 2.2.1.3 Ch c n ng k t xu t : K t xu t đ bài, gi i c a t p ph ng trình, ch ng minh đ ng th c, đ tr c nghi m, lý thuy t Word, máy in, qua mail 10 Bi n lu n: • bài: cos(x+1) = m STT B TXD: V i m i x thu c R T ph cos(x+1) = m Bi n lu n: Ph |m|
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác, Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm hỗ trợ giải bài tập lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn