Đánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn hội an, công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an

101 23 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM DƢƠNG THANH THẢO ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN, CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM DƢƠNG THANH THẢO ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN, CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố ttrong cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Dương Thanh Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN .7 1.1 ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Đánh giá thành tích nhân viên 1.1.2 Vai trò đánh giá thành tích nhân viên 1.1.3 Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên 10 1.2 NỘI DUNG, TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 10 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích 10 1.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá theo mục tiêu đánh giá .13 1.2.3 Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá 21 1.2.4 Xác định đối tƣợng đánh giá 24 1.2.5 Xác định thời gian đánh giá chu kỳ 27 1.2.6 Sử dụng kết đánh giá điều chỉnh .27 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 31 1.3.1 Các nhân tố mơi trƣờng bên ngồi 31 1.3.2 Các nhân tố môi trƣờng bên 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ÐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỘI AN 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁCH SẠN HỘI AN 34 2.1.1 Đặc điểm hình thành 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ khách sạn Hội An 34 2.1.3 cấu tổ chức nhân 35 2.1.4 Đặc điểm kinh doanh 39 2.1.5 Tình hình kinh doanh khách sạn Hội An giai đoạn 2013 – 2015 40 2.1.6 cấu nguồn nhân lực khách sạn Hội An 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN 44 2.2.1 Mục tiêu đánh giá thành tích 44 2.2.2 Tiêu chí đánh giá nhân viên hành 55 2.2.3 Phƣơng pháp đánh giá thành tích nhân viên 57 2.2.4 Đối tƣợng đánh giá 57 2.2.5 Thời gian đánh giá chu kỳ 58 2.2.6 Sử dụng kết đánh giá 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 59 2.3.1 Ƣu điểm 59 2.3.2 Hạn chế 59 2.3.3 Nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ÐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TAI KHÁCH SẠN HỘI ANCÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HỘI AN 63 3.1 C N CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Dự báo xu hƣớng thay đổi môi trƣờng kinh doanh dịch vụ du lịch 63 3.1.2 Mục tiêu, chiến lƣợc phát triển khách sạn Hội An 63 3.2 GIẢI PHÁP CHỦ ẾU HỒN THI N CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN 64 3.2.1 Xác định mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 64 3.2.2 Hồn thiện tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 64 3.2.3 Hoàn thiện phƣơng pháp đánh giá thành tích nhân viên .79 3.2.4 Xác định đối tƣợng đánh giá 80 3.2.5 Xác định thời gian đánh giá chu kỳ đánh giá 81 3.2.6 Hồn thiện cơng tác cung cấp thơng tin phản hồi sau đánh giá 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢO SAO) PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đánh giá thành tích nhân viên cơng cụ hiệu mà tổ chức thƣờng sử dụng để trì, thúc đẩy hiệu suất làm việc thực trình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lƣợc tổ chức Ngồi ra, đánh giá thành tích nhân viên đƣợc sử dụng làm cơng cụ để củng cố phát triển giá trị, văn hóa tổ chức Với lợi ích nhƣ trên, Khách sạn Hội An (Khách sạn) sử dụng công cụ đánh giá thành tích nhân viên để ghi nhận đóng góp nhân viên cho cơng việc, nâng cao suất làm việc ngƣời lao động cao đạt mục tiêu chiến lƣợc tổ chức Tuy nhiên, thực trạng đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn mang tính chủ quan nhà lãnh đạo, rời rạc, mang nặng tính hình thức, chƣa hệ thống khoa học Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm mục đích góp phần xây dựng, nâng cao hiệu quả, hồn thiện cơng tác đánh giá thành Khách sạn Hội An, tác giả định chọn đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội AnCông ty CP Du lịch dịch vụ Hội An” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Dựa sở lý thuyết quản trị nguồn nhân lực, cụ thể đánh giá thành tích, đề tài nhằm phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An Trên sở đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp sát với thực tế, thiết thực mang lại hiệu cho cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên Phân tích thực trạng đánh giá quy trình đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích Khách sạn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp để hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An Không gian: Các nội dung đƣợc tiến hành nghiên cứu Khách sạn Hội An Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn ý nghĩa năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu dựa liệu thứ cấp thu thập từ Khách sạn Hội An: áp dụng hệ thống phƣơng pháp phân tích thống kê, tổng hợp số liệu, bảng biểu nhằm đánh giá hiệu công tác đánh giá thành tích nhân viên nguyên nhân dẫn đến tồn công tác Khách sạn Hội An Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài ý nghĩa nhằm giúp Khách sạn Hội An nhận thấy tồn cơng tác đánh giá thành tích nhân viên thời gian qua Đồng thời mạnh dạn đƣa số đề xuất nhằm giúp Khách sạn hoàn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Bố cục đề tài Ngồi phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm chƣơng: Chương 1: sở lý luận đánh giá thành tích nhân viên Chương 2: Thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội AnCông ty CP Du lịch dịch vụ Hội An Chương 3: Hoàn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội AnCông ty CP Du lịch dịch vụ Hội An Tổng quan tài liệu nghiên cứu Qua nghiên cứu tài liệu, tác giả tham khảo số nghiên cứu khoa học, cụ thể nhƣ sau: Giáo trình Quản trị nguồn lực (2006) – Đại học kinh tế Đà Nẵng Đánh giá thành tích tƣơng tự nhƣ quản trị thành tích nhƣng khác biệt đáng kể Đánh giá thành tích đƣợc định nghĩa nhƣ đánh giá thức xếp hạng cá nhân nhà quản trị thƣờng họp đánh giá hàng năm Sau năm 1950, ý tƣởng lạ Peter Drucker quản lý theo mục tiêu (MBO) sách Douglas McGregor, “con ngƣời doanh nghiệp”, giới thiệu khái niệm ông lý thuyết X , đạt đƣợc nhiều ý Một vài công ty chuyển từ đánh giá đặc điểm tập trung vào thiết lập mục tiêu trình kiểm sốt việc chia sẻ trách nhiệm cá nhân quản lý từ công việc Drucker McGregor, hoạt động đánh giá thành tích phát triển đến điểm mà đa số tổ chức hệ thống đánh giá thức McGergor viết luận Kinh doanh Harvard 1957 ,“Hiệu phát triển nhà quản lý” cho “Không bao gồm ép buộc thành chấp nhận mục tiêu doanh nghiệp, khơng nghĩa điều khiển hành vi họ cho phù hợp với nhu cầu tổ chức (Dick Grote - The Performance Appralsal – Question and answer book) Khi hình thành, khái niệm đánh giá thành tích cơng việc đƣợc hiểu trình thƣờng việc xây dựng biểu mẫu đánh giá kết thúc trò chuyện ngƣời quản lý nhân viên thƣờng đƣợc tiến hành cách đại khái, hời hợt, mang tính chất hình thức Tuy nhiên, vào cuối thập kỷ 80, hầu hết nƣớc kinh tế phát triển, đánh giá thành tích cơng việc trọng tới việc xây dựng mục tiêu thứ tự ƣu tiên mà theo thành tích cơng việc đƣợc đánh giá: phƣơng pháp đƣợc gọi quản trị thành tích cơng việc Theo nhìn nhận nhiều nhà bình luận nhƣ Townley (1989), “đánh giá thành tích đơn việc thực hành kiểm sốt quản lý Đánh giá thành tích xu hƣớng nhìn khứ, tập trung vào điều làm sai nhìn vào tƣơng lai với nhu cầu phát triển Các chƣơng trình đánh giá thành tích tồn lập Nó khơng liên hệ chúng nhu cầu doanh nghiệp Các nhà quản trị trực tuyến thƣờng chống đối chƣơng trình đánh giá thành tích tốn thời gian khơng liên quan Các nhân viên bực tức với chất hời hợt mà đánh giá đƣợc thực nhà quản trị thiếu kỹ cần thiết, khuynh hƣớng định kiến đơn giản tiến trình cách máy móc Theo nguồn tài liệu từ sách “The Performance Appraisal – Question and answer book” tác giả Dick Grote nhận định “Đánh giá thành tích bắt đầu xuất Mỹ trăm năm Trƣớc chiến tranh giới thứ 2, tổ chức tiến hành đánh giá thành tích cách thức Số 81 cần tham khảo thu thập thông tin bảng câu hỏi giao tiền sảng cho khách hàng, biểu mẫu góp ý khách hàng thái độ phục vụ nhân viên đƣợc đặt buồng khách… Đối với nhân viên khối hỗ trợ nên đánh giá đồng nghiệp lực chuyên môn, thái độ hợp tác, tinh thần học hỏi, tuân thủ quy trình, quy phạm cơng tác 3.2.5 Xác định thời gian đánh giá chu kỳ đánh giá Hiện khách sạn Hội An thực đánh giá nhân viên hàng tháng Thời điểm đánh giá hàng tháng phù hợp với tính chất cơng việc đặc tính sản phẩm kinh doanh khách sạn, lẽ, việc đánh giá thƣờng xuyên góp phần chấn chỉnh đƣợc lỗi phục vụ khách nhanh chóng giải quyết, xử lý để mang lại dịch vụ hiệu Tuy nhiên, luận văn đề xuất bổ sung thêm số thời điểm khác nhƣ sau: Ngoài thực đánh giá thành tích hàng tháng, hàng tuần hay hàng ngày, khách sạn nên thực đánh giá thành tích khơng thức nhằm kịp thời phản hồi thơng tin kịp thời để nhân viên cải thiện thành tích Tổng hợp kết theo quý từ kết đƣợc từ hàng tháng, làm sở đánh giá cho kết đánh giá cuối năm, đồng thời xem xét đến mức độ cải thiện thành tích nhân viên 3.2.6 Hồn thiện cơng tác cung cấp thông tin phản hồi sau đánh giá Xây dựng chƣơng trình thảo luận sau đánh giá với nhân viên để trao đổi kết đánh giá nhân viên Tạo đồng thuận kế hoạch hành động tƣơng lai phù hợp với mục tiêu tổ chức Phản hồi từ phía cấp trên, phản hồi từ phía nhân viên thơng qua họp nội phận, khách sạn tuyên bố kết đánh giá nhân viên 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ việc phân tích thực trạng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An thời gian qua, Chƣơng trình bày số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên thời gian tới, cụ thể giải pháp về: Xác định mục tiêu đánh giá thành tích, hồn thiện tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên, hồn thiện phƣơng pháp đánh giá thành tích nhân viên, xác định đối tƣợng đánh giá, xác định thời gian đánh giá chu kỳ, hoàn thiện công tác cung cấp thông tin phản hồi Tất giải pháp nêu với mục đích cuối nhằm làm cho cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An ngày hiệu hơn, hoàn thiện đáp ứng đƣợc đinh hƣớng phát triển Khách sạn thời gian tới đồng thời làm tăng thêm tin tƣởng khách hàng Khách sạn Hội An 83 KẾT LUẬN Hệ thống kinh doanh khách sạn bùng phát sức cạnh tranh khốc liệt địa bàn Hội An – Quảng Nam, với số lƣợng nhà đầu tƣ kinh doanh khách sạn ngày cao, để tồn phát triển , nhà quản trị phải đội ngũ nhân viên trình độ chun môn nghiệp vụ cao, chuyên nghiệp cung ứng dịch vụ với chất lƣợng cao Vì nguồn nhân lực đƣợc nhà quản trị xem giá trị cốt lõi Khách sạn Đánh giá thành tích đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo hành vi nhân viên thực công việc quán với mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Công tác đánh giá thành tích đƣợc triển khai cách hiệu tác dụng to lớn đến hoạt động Khách sạn, giúp cho khách sạn trì phát triển nguồn nhân lực cách hiệu Thực tế cho thấy, nhân viên mong muốn đƣợc tổ chức cơng nhận đánh giá thành tích mình, nhân viên nổ lực phấn đấu hồn thành nhiệm vụ biết đƣợc tƣởng thƣởng Hiện công tác đánh giá thành tích khách sạn Hội An chƣa thực phát huy hết vai trò nó, việc đánh giá thành tích nhằm mục tiêu trả lƣơng thƣởng cho nhân viên Việc sử dụng kết đánh giá thành tích cho cơng cụ quản lý nhân chƣa đƣợc quan tâm mức nên không tạo đƣợc hội thăng tiến nhƣ hội đƣợc đào tạo cho nhân viêncơng tác đánh giá thành tích cần phải quan tâm mức nhà quản trị để giúp cho Khách sạn quản lý nguồn nhân lực cách hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phạm Đức Chính (2005), Thị trường lao động sở lý luận thực tiễn Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [2] Lê Anh Cƣờng – Nguyễn Thị Lệ Huyền – Nguyễn Thị Mai (2004), Phương pháp kỹ quản lý nhân sự, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [3] Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [5] Nguyễn Văn Điềm – Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [6] Tạ Ngọc Hải (2007), Một số nội dung nguồn lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện kho học tổ chức Nhà nƣớc [7] M Hilb (2001), Quản trị nguồn nhân lực theo định hướng tổng thể, NXB Thống kê, Hà Nội [8] Nguyễn Dƣơng Hiếu (2008), Tinh hoa quản trị Drucker, NXB Trẻ Quốc gia, Hà Nội [9] Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê Tiếng Anh [10] Dick Grote (2002), The performance Appraical – Question and answer book: A Survival Guide for Managers, Amacom, America [11] Peter Drucker (1998), The Human Side of Enterprise, Joel Gutcher – Gershenfeld, America PHỤ LỤC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ THEO PHƢƠNG PHÁP THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ STT Các Tiêu chí đánh giá Xuất sắc Các Tiêu chí liên quan đến công việc 1.1 Khối lƣợng công việc 1.2 Chất lƣợng cơng việc … … Các Tiêu chí liên quan đến cá nhân đƣợc đánh giá 2.1 Sự đáng tin cậy 2.2 Sáng kiến 2.3 Tính thích nghi … … Tốt Trung bình Yếu Kém PHỤ LỤC QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG CỦA KHÁCH SẠN HỘI AN Chƣơng I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU 1: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHẾ - Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, khen thƣởng ngày 14/06/2005; - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 Chính phủ v/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thi đua, khen thƣởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, khen thƣởng; - Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 Chính phủ v/v Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thi đua, khen thƣởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, khen thƣởng; - Nội quy lao động Khách sạn Hội An đƣợc Sở Lao động Thƣơng binh Xã hội Tỉnh Quảng Nam xác nhận đăng ký theo Thông báo số 14830/TB-SLĐTBXH-LĐ ngày 11/11/2013 Thỏa ƣớc lao động tập thể đƣợc Sở Lao động Thƣơng binh Xã hội Tỉnh Quảng Nam xác nhận đăng ký theo Thông báo số 12451/SLĐTBXH-LĐ ngày 02/10/2013 ĐIÊU 2: MỤC ĐÍCH - Tạo động lực động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân cán bộ, công nhân viên Khách sạn làm việc động, sáng tạo, đoàn kết, vƣợt qua khó khăn để hồn thành cơng việc, nhiệm vụ đƣợc giao - Tôn vinh lao động trí tuệ, ghi nhận trân trọng giá trị sáng tạo, thành lao động xuất sắc tập thể, cá nhân liên quan q trình xây dựng phát triển Khách sạn ĐIỀU 3: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG 3.1 Quy chế áp dụng cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ phận/ Phòng Khách sạn 3.2 Các tập thể thuộc đối tƣợng bình xét thi đua gồm: Các Phòng, Ban, Bộ phận, Đội toàn Khách sạn 3.3 Các cá nhân thuộc đối tƣợng bình xét thi đua gồm: - Cán nhân viên (CBNV) thuộc khối Văn phòng, Bộ phận nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn; nhân viên hợp đồng từ 01 năm trở lên thời gian làm việc từ đủ 10 tháng trở lên năm (không kể thời gian thử việc) Các trƣờng hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép theo chế độ quy định, nghỉ ốm xác nhận bác sĩ dƣới 13 ngày cộng dồn năm đƣợc tính thời gian làm việc liên tục - Các đối tƣợng năm nghỉ từ 40 ngày làm việc cộng dồn trở lên (kể nghỉ ốm nghỉ khơng hƣởng lƣơng) khơng thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu thi đua ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƢỞNG 4.1 Nguyên tắc thi đua: Tự nguyện, tự giác, cơng khai, đảm bảo tinh thần đồn kết, hợp tác phát triển Việc xét danh hiệu thi đua, khen thƣởng hàng năm phải vào kết phong trào thi đua, biểu điểm thi đua cá nhân, tập thể năm Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua phải đăng ký thi đua xác định mục tiêu, tiêu, danh hiệu thi đua Cá nhân, tập thể khơng đăng ký thi đua khơng xét tặng danh hiệu thi đua 4.2 Nguyên tắc khen thƣởng: Chính xác, cơng khai, cơng bằng, kịp thời, ngƣời, việc Thành tích đạt đƣợc điều kiện, hồn cảnh khó khăn phạm vi ảnh hƣởng rộng đƣợc xem xét đề nghị khen thƣởng mức cao hơn; trọng khen thƣởng cá nhân, tập thể ngƣời trực tiếp thừa hành nhiệm vụ Việc bình xét thi đua đề nghị khen thƣởng cho cá nhân, tập thể đƣợc thực sở đăng ký thi đua từ đầu năm; trí tập thể Cán Nhân viên đơn vị đề nghị đƣợc Hội đồng Thi đua Khen thƣởng thống đề nghị Các tiêu chuẩn cụ thể đƣợc quy định Chƣơng III quy định Mỗi CBNV trách nhiệm tự đánh giá kết công tác cách trung thực, không che dấu khuyết điểm để đƣợc xét khen thƣởng, tiếp thu góp ý tập thể với tinh thần cầu thị; tập thể đơn vị góp ý cho cá nhân với tinh thần xây dựng, thẳng thắn, khách quan, đánh giá kết thi đua cá nhân sở chấm điểm theo bảng điểm quy định Chƣơng II TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA ĐIỀU 5: HÌNH THỨC PHONG TRÀO THI ĐUA 5.1 Thi đua thƣờng xuyên: Đƣợc tổ chức hàng năm nhằm thực mục tiêu, tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề năm kế hoạch 5.2 Thi đua theo đợt: Đƣợc tổ chức nhằm thực nhiệm vụ khó khăn, nhiệm vụ trọng tâm Khách sạn giai đoạn cụ thể, nhằm lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn đất nƣớc nói chung kỷ niệm Ngày thành lập Khách sạn nói riêng ĐIỀU 6: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 6.1 Đối với thi đua thƣờng xuyên: Căn tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch đề Phòng, cáctồn Khách sạn đăng ký thi đua, đạo thực phong trào thi đua phạm vi đơn vị quản lý; Chủ tịch Cơng đoàn phát động phong trào thi đua toàn Khách sạn thông qua Hội nghị Ngƣời lao động hàng năm Các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị thực tổ chức thi đua nhằm đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu cao 6.2 Đối với thi đua theo đợt: Tùy theo nội dung, tính chất thi đua, việc phát động phong trào thi đua đƣợc thực tƣơng tự nhƣ thi đua thƣờng xuyên ĐIỀU 7: NỘI DUNG TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA 7.1 Nội dung thi đua cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn đơn vị tính khả thi cao Cập nhật, theo dõi thƣờng xuyên kết đạt đƣợc trình thi đua để rút kinh nghiệm thực tốt 7.2 Tùy theo hình thức phong trào thi đua, kết thúc đợt thi đua phải đƣợc tổng kết đánh giá kết quả; lựa chọn công khai cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc phong trào thi đua để khen thƣởng đề nghị cấp khen thƣởng ĐIỀU 8: ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 8.1 Hàng năm, đơn vị phải tổ chức cho cá nhân, tập thể đơn vị đăng ký thi đua đăng ký danh hiệu thi đua năm để phấn đấu 8.2 Các đơn vị gửi đăng ký thi đua theo Biên họp hàng năm Hội đồng Thi đua Khen thƣởng Khách sạn để theo dõi làm bình xét danh hiệu thi đua Đơn vị không đăng ký thi đua không đƣợc xét tặng danh hiệu thi đua Chƣơng III DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA ĐIỀU 9: DANH HIỆU THI ĐUA Các danh hiệu thi đua sau đƣợc xét theo hình thức thi đua thƣờng xuyên, thực năm lần vào cuối năm chậm vào tháng năm sau 9.1 Các danh hiệu thi đua cá nhân gồm: - Lao động tiên tiến - Chiến sĩ thi đua sở 9.2 Các danh hiệu thi đua tập thể gồm: - Tập thể lao động tiên tiến - Tập thể lao động xuất sắc ĐIỀU 10: TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” Cá nhân đƣợc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” phải đạt tiêu chuẩn sau đây: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, đạt suất chất lƣợng cao; Chấp hành tốt chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc; Thực tốt kỷ luật lao động, quy định quy chế Khách sạn; đạo đức, lối sống lành mạnh; Tích cực học tập trị, văn hóa, chun mơn, nghiệp vụ; Tích cực tham gia phong trào thi đua; Tổ chức trì phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực hiệu quả; Cá nhân đƣợc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đƣợc xếp lao động Loại A tổng số điểm thi đua đạt từ 85 điểm trở lên ĐIỀU 11: TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA SỞ” Cá nhân đƣợc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” phải đạt tiêu chuẩn sau đây: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; sáng kiến, giải pháp cơng tác đề tài nghiên cứu hữu ích để nâng cao hiệu công tác đƣợc Ban điều hành công nhận Mỗi đơn vị xét chọn công nhận số lƣợng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” không 20% tổng số CBNV đơn vị ĐIỀU 13: TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” Tập thể đƣợc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” phải đạt tiêu chuẩn sau đây: Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đƣợc giao; Chấp hành tốt chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc Nội đoàn kết, thực kỷ luật lao động, quy định quy chế Khách sạn; Tổ chức trì phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực hiệu quả; 90% cá nhân tập thể đƣợc xếp Loại A, 50% cá nhân tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” khơng nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (Riêng đơn vị số lƣợng CBNV dƣới 10 ngƣời khơng 01 ngƣời xếp Loại B) ĐIỀU 14: TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” Tập thể đƣợc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” phải đạt tiêu chuẩn sau đây: Sáng tạo, vƣợt khó, hồn thành vƣợt mức tồn diện tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đƣợc giao với chất lƣợng hiệu cao; Chấp hành tốt chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc Nội đoàn kết, thực kỷ luật lao động, quy định quy chế Khách sạn; Tổ chức trì phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực hiệu quả; 100% cá nhân tập thể đƣợc xếp Loại A, 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” khơng nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên PHỤ LỤC BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CỦA NHÂN VIÊN Chƣa đạt yêu cầu TT 1.1 Tạm chấp nhận TIÊU CHÍ Đạt yêu cầu Tốt Thang Điểm Xuất sắc Kết điểm đánh giá Theo mục tiêu chất lƣợng cơng việc Hồn thành khối lƣợng cơng việc thời –> hạn, tiêu đƣợc giao 1.2 Chất lƣợng công việc –> Kiến thức 2.1 đủ kiến thức để thực cơng việc chuyên –> môn Kỹ 3.1 Làm việc độc lập, chủ động công việc –> 3.2 Thao tác nhanh gọn, xác, cẩn thận –> 3.3 trách nhiệm, chịu áp lực cao công việc –> Thái độ, hành vi làm việc 4.1 Tinh thần trách nhiệm, tận tụy công việc –> 4.2 Trung thực –> 4.3 Tinh thần phối hợp làm việc theo nhóm –> 4.4 Tinh thần cầu tiến, học hỏi để phát triển công –> việc 4.5 Chấp hành nội qui, quy định công ty & –> khách sạn Kết đánh giá cấp nhân viên = Tổng điểm (1+2+3+4) / 11 DÀNH RIÊNG CHO CẤP QUẢN LÝ (TỪ GIÁM SÁT TRỞ LÊN) 5.1 Khả tổ chức, lập kế hoạch, triển khai thực –> công việc 5.2 Khả huấn luyện, đào tạo –> 5.3 Kiểm tra, đôn đốc, động viên nhân viên –> 5.4 Khả tham mƣu, đề xuất –> 5.5 Nhân tố tích cực thay đổi công ty –> Kết đánh giá cấp quản lý = Tổng điểm (1+2+3+4+5) / NHẬN XÉT TỔNG THỂ Ƣu điểm: Ghi …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Những mặt hạn chế cần khắc phục, cố gắng hơn: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kế hoạch đào tạo, phát triển với đề nghị cụ thể chƣơng trình đào tạo dự kiến phân công/ nâng cao trách nhiệm/ thăng tiến tƣơng lai: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... thành tích nhân viên Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An – Cơng ty CP Du lịch dịch vụ Hội An Chương 3: Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Khách. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM DƢƠNG THANH THẢO ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN HỘI AN, CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH... hồn thiện công tác đánh giá thành Khách sạn Hội An, tác giả định chọn đề tài Đánh giá thành tích nhân viên Khách sạn Hội An – Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An làm đề tài nghiên cứu cho luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn hội an, công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an , Đánh giá thành tích nhân viên tại khách sạn hội an, công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn