Chiến lược kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai của công ty TNHH nước uống tinh khiết sài gòn

121 51 2
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ TRÂM OANH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐĨNG CHAI CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Bùi Thị Trâm Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc 1.1.2 Các cấp chiến lƣợc doanh nghiệp .7 1.1.3 Mối quan hệ cấp chiến lƣợc 1.2 CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 11 1.2.1 Khái niệm vai trò chiến lƣợc kinh doanh 11 1.2.2 Các loại chiến lƣợc kinh doanh 13 1.3 TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 17 1.3.1 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu doanh nghiệp 17 1.3.2 Phân tích đánh giá yếu tố mơi trƣờng kinh doanh 19 1.3.3 Phân tích tình hình nội doanh nghiệp 31 1.3.4 Phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn định vị thị trƣờng mục tiêu 37 1.3.5 Phân tích lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh 39 1.3.6 Xây dựng sách biện pháp chủ yếu để thực chiến lƣợc kinh doanh 41 TÓM TẮT CHƢƠNG .43 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐĨNG CHAI CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN (SAPUWA) 44 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN (SAPUWA) 44 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) .44 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) .46 2.1.3 Cơ cấu, sơ đồ tổ chức máy quản lý Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) 48 2.1.4 Quy trình sản xuất sản phẩm (Xem phụ lục đính kèm) 48 2.2 CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN (SAPUWA) 51 2.2.1 Nguồn nhân lực 51 2.2.2 Khả tài nguồn vốn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) .53 2.2.3 Dây chuyền công nghệ 54 2.2.4 Uy tín thƣơng hiệu SAPUWA 55 2.3 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN ( SAPUWA) THỜI GIAN QUA 56 2.3.1 Sản Lƣợng 57 2.3.2 Doanh Thu 58 2.3.3 Chi phí 59 2.3.4 Lợi nhuận 60 2.3.5 Thị phần 61 2.4 ĐÁNH GIÁ THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GỊN (SAPUWA) 62 2.5 PHÂN TÍCH ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN ( SAPUWA) 64 2.5.1 Đối tƣợng khách hàng 64 2.5.2 Mức thu nhập .66 2.6 THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN ( SAPUWA) .67 2.6.1 Tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu công ty 67 2.6.2 Phân tích chiến lƣợc sản phẩm nƣớc uống đóng chai Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) 69 2.6.3 Đánh giá chiến lƣợc công ty 71 CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN (SAPUWA) GIAI ĐOẠN 2015-2020 74 3.1 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU CƠNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 74 3.1.1 Tầm nhìn .74 3.1.2 Sứ mệnh 74 3.1.3 Mục tiêu 75 3.2 ĐÁNH GIÁ MƠI TRƢỜNG BÊN NGỒI 76 3.2.1 Môi trƣờng vĩ mô .76 3.2.2 Đánh giá môi trƣờng cạnh tranh 81 3.2.3 Nhận diện hội thách thức hoạt động kinh doanh SAPUWA thời gian tới 86 3.3 PHÂN TÍCH HỒN CẢNH NỘI BỘ CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN ( SAPUWA) .87 3.4 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU 89 3.4.1 Phân đoạn thị trƣờng 89 3.4.2 Thị trƣờng mục tiêu cho sản phẩm 92 3.4.3 Hình thành lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 92 3.5 XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TỐI ƢU CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN ( SAPUWA) .102 KIẾN NGHỊ 108 TÓM TẮT CHƢƠNG .109 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình tài SAPUWA giai đoạn 2012 -2014 53 3.1 Đánh giá lực cốt lõi SAPUWA 88 3.2 Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi 93 3.3 Giá sản phẩm SAPUWA 97 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu Tên đồ thị Trang 2.1 Sản lƣợng SAPUWA giai đoạn 2011 -2014 57 2.2 Doanh thu SAPUWA giai đoạn 2011 -2014 58 2.3 Các chi phí SAPUWA giai đoạn 2011 -2014 59 2.4 Lợi nhuận SAPUWA giai đoạn 2011 -2014 60 3.1 Lƣợng nƣớc loại bán Việt Nam 85 MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Cùng với phát triển kinh tế xã hội thị trƣờng nƣớc khoáng, nƣớc uống đóng chai Việt Nam sơi động với mức tăng trƣởng bình qn cao khoảng 26%/ năm chiếm tỷ trọng 22% năm Sự hấp dẫn thị trƣờng thu hút doanh nghiệp nƣớc tham gia, làm cho thị trƣờng cạnh tranh ngày khóc liệt Là công ty hàng đầu Việt Nam lĩnh vực sản xuất kinh doanh nƣớc uống đóng chai, Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) bắt đầu hòa nhập vào thị trƣờng nƣớc uống đóng chai từ năm 1992 gạch hái đƣợc nhiều thành đáng khích lệ Tuy nhiên với chế thị trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt, đồng thời với xu hội nhập vào kinh tế giới SAPUWA phải đƣơng đầu với môi trƣờng kinh doanh không ngừng biến đổi phức tạp, với nhiều rủi ro tiềm ẩn không lƣờng trƣớc đƣợc Bỏ qua yếu tố ngẫu nhiên vấn đề định ảnh hƣởng đến thành công SAPUWA lựa chọn hƣớng đúng, xác định đƣợc chiến lƣợc kinh doanh cho hợp lý Với nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng chiến lƣợc kinh doanh nhƣ mong muốn đóng góp vào phát triển doanh nghiệp ngành nƣớc khoáng, nƣớc uống đóng chai tơi chọn đề tài: “Chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm nƣớc uống đóng chai Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA)” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận chiến lƣợc kinh doanh - Trình bày thực trạng hoạt động kinh doanh chiến lƣợc Chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm nƣớc uống đóng chai Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) - Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) giai đoạn 2015-2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng xây dựng chiến lƣợc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) giai đoạn 2015 – 2020 Phạm vi không gian: Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm SAPUWA Phạm vi thời gian: Hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2009 - 2014, chiến lƣợc kinh doanh công ty giai đoạn 2015 – 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá liệu kết Bên cạnh đó, luận văn kết hợp với tham khảo ý kiến chuyên gia nhằm tìm hƣớng giải đắn cho đề tài Bố cục luận văn Luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chiến lƣợc kinh doanh Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh chiến lƣợc kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn Chƣơng 3: Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm 99 nghiệp qua mặt đối thủ cạnh tranh cách sản xuất hàng hoá dịch vụ với giá thành thấp Riêng với cơng ty mức quy mô vừa, nên khả cạnh tranh với đối thủ lớn mặt chi phí hạn chế định * Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm Mục tiêu chiến lƣợc khác biệt hoá sản phẩm có đƣợc lợi cạnh tranh cách tạo sản phẩm, hàng hố dịch vụ thỏa mãn loại nhu cầu có tính chất độc đáo loại nhu cầu cụ thể nhóm khách hàng khác doanh nghiệp Hạn chế: Trƣớc hết sản phẩm nƣớc uống đóng chai vốn không rộng sâu nhƣ sản phẩm khác, việc tạo khác biệt hóa đòi hỏi tiềm lực nghiên cứu triển khai mạnh Vì vậy, chiến lƣợc không phù hợp với công ty * Chiến lược tăng trưởng tập trung Chiến lƣợc tập trung trọng điểm chiến lƣợc tập trung vào thị trƣờng mà doanh nghiệp có ƣu vƣợt trội so với đối thủ khác (ƣu chi phí thấp hay khác biệt hố sản phẩm) Nói cách khác, chiến lƣợc tập trung trọng điểm chuyên tâm vào việc phục vụ hốc ngách thị trƣờng đặc biệt đƣợc phân định theo địa lý, theo hạng khách hàng theo phân khúc nhỏ tuyến sản phẩm đặc thù Doanh nghiệp theo đuổi chiến lƣợc tập trung tập trung phát triển lực đặc biệt có nhằm tạo lợi cạnh tranh cho mình, khác biệt lợi chi phí Vì vậy, cơng ty tìm kiếm lợi chi phí tạo hiệu cao sản xuất với chi phí thấp vùng Với hệ thống máy móc thiết bị đƣợc cãi tiến quy trình khép kín rõ ràng việc tập trung tăng trƣởng mở rộng thị trƣờng nhƣng trì mức chi phí hợp lý hồn tồn thực Hay nói cách khác, chiến lƣợc nên áp dụng đối 100 với công ty tăng trƣởng tập trung kết hợp với dẫn đầu chi phí Những lý dƣới cho ta thấy nhìn cụ thể chiến lƣợc cơng ty phải tăng trƣởng tập trung kết hợp với dẫn đầu chi phí Uy tín thương hiệu Đến SAPUWA gặt hái nhiều thành công lĩnh vực kinh doanh xã hội Điều khẳng định thương hiệu SAPUWA uy tín - chất lượng thường trường Công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nƣớc uống đóng chai đáng tin cậy ngƣời tiêu dùng khẳng định thƣơng hiệu Sapuwa “uy tín - chất lƣợng” thƣơng trƣờng Sản lƣợng công ty tăng từ 15-20%/năm chiếm khoảng 40% thị phần nƣớc đóng chai địa bàn TP.HCM, khoảng 20% thị phần nƣớc Mạng lƣới phân phối sản phẩm rộng khắp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Để hoạt động bán hàng đƣợc thông suốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng Hiện nay, công ty có hệ thống phân phơi tồn quốc, riêng TP.Hồ Chí Minh có Trung tâm phân phối sản phẩm trực tiếp đến khách hàng Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch, công ty cài đặt tổng đài tự động nên khách hàng liên hệ đặt hàng thời gian (24/24) Sau làm việc tổng đài công ty tự động chuyển gọi đến khách hàng vào số máy điện thoại ngƣời phụ trách để tiếp nhận thơng tin Ngồi khách hàng liên hệ đặt hàng qua nhiều hình thƣc nhƣ: đặt hàng qua điện thoại, fax, thƣ điện tử…… Chất lƣợng sản phẩm tốt, ổn định, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Cuộc sống ngày nâng cao, bảo vệ sức khỏe ngày đƣợc ngƣời tiêu dùng tâm Sau có đƣợc thị phần từ chiến lƣợc dẫn đầu chi phí SAPUWA bắt đầu áp dụng cơng nghệ tiên tiến để đảm bảo an toàn nhƣ nâng cao uy tín Với hiệu “Tận tinh khiết”, SAPUWA trung thành với ngành nghề sản xuất nƣớc uống tinh 101 khiết đóng chai với nét đặc trƣng bật nhƣ: SAPUWA Công ty sản xuất kinh doanh nƣớc uống tinh khiết đóng chai Việt Nam với cơng nghệ tiệt trùng Ozone (O3), đầu tƣ ứng dụng quy trình cơng nghệ, trang thiết bị tiên tiến giới SAPUWA Công ty sản xuất nƣớc uống tinh khiết Việt Nam đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế “An Tồn Thực Phẩm HACCP/ISO 22000:2005") Cơng nghệ dây chuyền sản xuất đại Công ty trang bị hệ thống máy móc, dây chuyền cơng nghệ đại, khơng ngừng cải tiến thiết bị để nâng cao suất nhƣ đảm bảo an tồn thực phẩm SAPUWA Cơng ty tiên phong việc hƣớng dẫn ngƣời tiêu dùng sử dụng máy làm nƣớc nóng lạnh bình gallon đƣa việc sử dụng lọai vỏ chai P.E.T vào sản xuất nƣớc uống tinh khiết đóng chai tự động vào thị trƣờng Việt Nam SAPUWA công ty sớm áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002 phiên 1994 từ năm 2001 chuyển đổi thành công ISO 9001:2008 năm 2009 Đến năm 2014 đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000:2005 Hệ thống phƣơng tiện vận chuyển công ty đáp ứng tốt yêu cầu vận chuyển hàng hóa Cơng ty trang bị 20 xe chuyên dùng với đội ngũ nhân viên vận chuyển giao hàng phục vụ tận tình chu đáo, giao hàng miễn phí đến tận tay khách hàng Công ty phân phối chủ yếu theo kênh chính: phân phối sĩ lẻ trực tiếp từ cơng ty; bán lẻ thông qua showroom công ty; đại lý phân phối độc quyền; hệ thống siêu thị, đại lý bán lẻ Cơng ty có hai nhà máy sản xuất nƣớc uống đóng chai, đƣợc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc xây dựng Hà Nội đảm bảo cung cấp kịp thời nhu cầu sử dụng sản phẩm nƣớc uống đóng chai khách hàng 102 Với việc xuất loại thực phẩm không đủ đảm bảo chất lƣợng nhƣ trái sử dụng thuốc để tƣơi lâu, xuất ruồi chai nƣớc ngọt, ngƣời tiêu dùng sản sàng bỏ nhiều tiền để có đƣợc sản phẩm tốt Bên cạnh đó, Việt Nam bắt đầu bƣớc vào giai đoạn hội nhập nên có nhiều đối thủ đến từ nƣớc, nên cần phải tập trung tăng trƣởng thị phần giành uy tín mình, nên lúc áp dụng chiến lƣợc tập trung tăng trƣởng hợp lý Qua tất phân tích hội thuận lợi hạn chế cơng ty ta thấy phƣơng án có khả tận dụng tốt lực cốt lõi, phản ứng tốt với điều kiện môi trƣờng, đáp ứng đƣợc mục tiêu Vì vậy, xem phƣơng án chiến lƣợc tối ƣu ba phƣơng án chiến lƣợc 3.5 XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TỐI ƢU CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÕN ( SAPUWA) * Chính sách nguồn nhân lực Nhận thấy việc xây dựng tổ chức đoàn thể cần thiết doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tƣ nhân Vì sau thành lập, cơng ty tiến hành việc thành lập tổ chức đồn thể trị, nhằm góp phần hỗ trợ cơng ty việc bồi dƣỡng, giáo dục nhận thức ngƣời lao động, thơng qua góp phần tạo điều kiện để ngƣời lao động đƣợc tham gia tổ chức đoàn thể, đƣợc hƣởng quyền lợi thực nghĩa vụ tổ chức tham gia Tuyển dụng nhân viên yếu tố chủ yếu sách quản lý nguồn nhân lực, ảnh hƣởng định đến tình trạng nhân lực doanh nghiệp Qua tuyển dụng nhân viên mới, mặt lực lƣợng lao động đƣợc trẻ hố, mặt kia, trình độ trung bình đƣợc nâng lên Tuyển dụng nhân phù hợp với chuyên môn cần thiết từ trƣờng đại học ngồi nƣớc Cơng ty cần thực công tác đào tạo, nâng cao kỹ cho 103 đội ngũ nhân viên kỹ thuật Mở khóa huấn luyện, đào tạo kỹ bán hàng, đặc tính sản phẩm cho đội ngũ tiếp thị Vì ngƣời ta nói rằng: tuyển dụng nhân viên đầu tƣ “phi vật chất - đầu tƣ ngƣời” Một sách tuyển dụng nhân viên đắn, đƣợc chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc có tiêu chuẩn xác đáng theo quy trình khoa học bảo đảm cho doanh nghiệp chọn đƣợc ngƣời tài giỏi chắn góp phần mang lại thành công cho doanh nghiệp Đặc biệt, có chủ trƣơng xây dựng chi Đảng doanh nghiệp ngồi quốc doanh, cơng ty nhiệt tình hƣởng ứng, nói: SAPUWA doanh nghiệp Quận Gò Vấp thành lập chi Với hỗ trợ tích cực Ban giám đốc, hoạt động tổ chức đoàn thể doanh nghiệp ngày phát triển vững mạnh Do đó, ln đƣợc lãnh đạo ngành dọc trực tiếp đánh giá đơn vị hoạt động mạnh Quận * Chính sách tài Thực quy chế kiểm sốt quản lý chi phí, tiết kiệm khoản chi không tạo giá trị, phấn đấu hạ giá thành, nâng cao tỷ lệ chiết khấu hoa hồng để tạo lợi cạnh tranh cho cơng ty Quản lý chi phí q trình tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng việc sử dụng nguồn vốn chi phí, từ đƣa định chi phí ngắn hạn nhƣ dài hạn doanh nghiệp Kiểm soát chi phí hoạt động quan trọng quản lý chi phí Đối với cơng ty, để kiểm sốt đƣợc chi phí phát sinh, điều quan trọng phải nhận diện loại chi phí, đặc biệt phải nhận diện đƣợc chi phí giảm đƣợc (biến phí) chi phí khơng thể giảm đƣợc (định phí) để từ đƣa biện pháp thích hợp hiệu Định phí thƣờng bao gồm khoản mục sau: Chi phí khấu hao TSCĐ; 104 chi phí phân bổ cơng cụ dung cụ thời kỳ trƣớc; chi phí tiền lƣơng (về nguyên tắc, chi phí tiền lƣơng gồm định phí biến phí Tuy nhiên, theo chế giao quỹ lƣơng nhƣ nay, xem khoản mục chi phí tƣơng đối nhƣ định phí); chi phí tiền thuê nhà, thuê đất; chi phí trả lãi vay (nếu có); thuế mơn bài, thuế nhà, đất Biến phí bao gồm khoản mục sau: Chi phí triển khách hàng, sửa chữa thƣờng xuyên, xử lý cố lƣới điện; chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định; chi phí dịch vụ mua ngồi: điện, nƣớc, điện thoại, nhiên liệu, văn phòng phẩm, hội nghị, khánh tiết, cơng tác phí…; chi phí trả tiền khác Nhƣ để kiểm sốt giảm chi phí, cần tập trung giải pháp để giảm khoản mục chi phí thuộc biến phí, cụ thể giải pháp là: - Để kiểm sốt chi phí phát triển khách hàng theo luật điện lực, cần xây dựng kế hoạch lắp điện kế cho khách hàng theo thứ tự ƣu tiên (gắn mới) lộ trình thực hiện, kế hoạch nên phân bổ theo tháng, không dồn vào số tháng dẫn đến khó kiểm sốt điều hành chi phí; - Xây dựng kế hoạch lộ trình để sửa chữa, nên xem xét khu vực nào, địa bàn cần ƣu tiên trƣớc sửa chữa để vừa đảm bảo an toàn vận hành vừa đảm bảo hiệu sử dụng chi phí; - Kiểm sốt hạn chế cố lƣới điện biện pháp hiệu giảm chi phí giả sử có cố máy biến xảy ra, công ty phải tốn chi phí sửa chữa máy biến thế, chi phí vật tƣ, nhân công thay thế; - Thực mua sắm vật tƣ thiết bị tập trung (lập đơn hàng tháng/1 lần) để giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào lợi mua sắm số lƣợng lớn; - Tận dụng vật tƣ tồn kho, vật tƣ thu hồi để giảm chi phí mua sắm - Thực tiết kiệm chi phí điện, nƣớc, điện thoại làm việc, đặc biệt thực tiết kiệm điện quan Đây khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn chi phí mua ngồi khoản mục chi phí 105 hồn tồn giảm đƣợc Hạn chế tổ chức hội nghị, hội họp tập trung để giảm chi phí - Bóc tách chi phí quản lý nhƣ: văn phòng phẩm, sửa chữa máy in, máy tính, xăng dầu phục vụ cho sản xuất kinh doanh điện, nhận thầu thi công, sửa chữa lớn, xây dựng hạch toán đầy đủ Các khoản mục chi phí nhƣ xăng dầu lại để vận chuyển vật tƣ, chi phí lƣu kho bãi, nhân công bảo quản…, cho công tác phải tách bạch Tóm lại, kiểm sốt chi phí nội dung quan trọng quản lý tài doanh nghiệp Nhận diện, phân tích hạng mục chi phí phát sinh, xác định nhân tố ảnh hƣởng đến khoản mục chi phí giúp cho nhà quản lý đề giải pháp phù hợp để giảm khoản mục chi phí, từ góp phần tăng hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty * Chính sách Marketing Sản phẩm: Từ thành lập nay, công ty trung thành với chủng loại sản phẩm chai nhựa PET với thể tích 0,33 lít; 0,5 lít; 1,5 lít; lít 18,9 lít (5gallon) Tất sản phẩm mang thƣơng hiệu SAPUWA, áp dụng triệt để chiến lƣợc thƣớng hiệu gia đình Mỗi loại sản phẩm nhắm đến đối tƣợng khách hàng định Trong giai đoạn tới, công ty tập trung vào sản phẩm chủ lực (bình 18,9 lít), sản phẩmtỷ suất lợi nhuận cao, sản phẩm đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa thích hƣớng đến đối tƣợng khách hàng văn phòng, quan, hộ gia đình,… Giá: Với phân khúc khách hàng có thu nhập khá, công ty chọn phƣơng thức định giá sản phẩm kết hợp yếu tố chi phí nhu cầu thị trƣờng nhƣng giữ mức ổn định giá Công ty xác định chiến lƣợc giá dẫn đầu sản phẩm bình gallon chiến lƣợc giá cạnh tranh sản phẩm nƣớc uống đống chai Thông qua yếu tố giá cả, công ty đảm bảo khách hàng yên tâm chất lƣợng sử dụng sản phẩm SAPUWA Tiết 106 kiệm chi phí quản lý, chi phí sản xuất để giá bán cạnh tranh hơn, quy định mức giá bán lẻ thống toàn hệ thống phân phối Phân Phối: Công ty phân phối chủ yếu theo kênh chính: phân phối sĩ lẻ trực tiếp từ công ty; bán lẻ thông qua showroom công ty; đại lý phân phối độc quyền; hệ thống siêu thị, đại lý bán lẻ Trong thời gian tới, để thực chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung, công ty mở rộng mạng lƣới phân phối sản phẩm tỉnh, thành phố thuộc khu vực trọng điểm nhƣ Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ Chiêu thị: Công ty đẩy mạnh sách quảng cáo sản phẩm phƣơng tiện thông tin đại chúng đặc biệt kênh quảng cáo truyền hình Quảng cáo, quảng bá sản phẩm thông qua kênh truyền thông đại chúng nhƣ báo chí, tài trợ chƣơng trình, tham gia hội chợ chủ yếu nhƣng mức giới hạn Các phƣơng tiện truyền hình chƣa đƣợc cơng ty khai thác nguồn kinh phí hạn hẹp Hiện tại, kênh quảng cáo, quảng bá chủ yếu thông qua hoạt động nhƣ tài trợ cho chƣơng trình văn nghệ, xã hội, từ thiện,… Thƣờng xuyên tham gia hội chợ, triển lãm uy tín nhƣ Hàng Việt Nam chất lƣợng cao,… tham gia đạt giải thƣởng uy tín thƣơng hiệu chất lƣợng Công ty cài đặt tổng đài tự động nên khách liên hệ đặt hàng thời gian (24/24) Sau làm việc tổng đài tự động chuyển gọi đến khách hàng vào số máy điện thoại ngƣời phụ trách để tiếp nhận thông tin Ngồi ra, khách hàng liên hệ đặt hàng qua nhiều hình thƣc nhƣ: đặt hàng qua điện thoại, fax, thƣ điện tử… * Chính sách nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp tác nhân thị trƣờng Để tiến hành hoạt động kinh doanh thị trƣờng doanh nghiệp phải xây dựng cho kế hoạch kinh doanh phù hợp, kế hoạch doanh nghiệp thiết phải xác định rõ phần thị trƣờng (đặc biệt thị trƣờng trọng điểm) để khai 107 thác hội hấp dẫn thị trƣờng mang lại nhiều phần thị trƣờng khác Dù công ty định vị thị trƣờng để tiến hành kinh doanh hay doanh nghiệp muốn phát triển thị trƣờng truyền thống sâu, rộng doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trƣờng Đây bƣớc bắt buộc hoạt động kinh doanh công ty Nghiên cứu thị trƣờng để tìm hiểu thêm nhu cầu thị trƣờng, thay đổi thị trƣờng để đáp ứng kịp thời, sản phẩm, chiến lƣợc kinh doanh đối thủ cạnh tranh…Thông qua phƣơng pháp nghiên cứu thị trƣờng, doanh nghiệp nhận vị trí thị trƣờng, nhận đƣợc phần thị trƣờng cần chiếm lĩnh hay cần phát triển từ có phƣơng hƣớng đề biện pháp đắn để mở rộng phát triển thị trƣờng cách thích hợp Nghiên cứu thích ứng sản phẩm với nhóm khách hàng cụ thể nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trƣờng Thị trƣờng nƣớc uống tinh khiết đóng chai đƣợc đánh giá nơi cạnh canh gay gắt khốc liệt “ông lớn” ngành nƣớc giải khát Tại đây, họ tranh giành thể tích thị trƣờng để bƣớc khẳng định nhãn hiệu mở rộng thêm quy mô marketing Những doanh ngiệp không ngần ngại cho hàng chục triệu đô vào nhà máy từ Bắc chí Nam để cung cấp nƣớc tinh khiết… Nhận định thị trƣờng nƣớc đóng chai tồn cầu, MarketLine đƣa phân tích, dù mức độ mở rộng có chậm lại vòng năm (2010 – 2015), nhƣng thị trƣờng châu Á – Thái Bình Dƣơng đạt tỷ lệ tăng trƣởng cao nhất, đạt mức 12%/năm (trên 35 tỷ USD), vƣợt qua thị trƣờng Mỹ châu Âu Riêng Việt Nam, theo dự báo Công ty Datamonitor (Anh), vào cuối năm 2014, thị trƣờng nƣớc uống đóng chai đạt tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD, tăng trƣởng bình quân 6%/năm giai đoạn 2009 – 2014 Vì vây, công ty cần xây dựng đội ngũ chuyên dự báo mức độ cung - cầu, diễn biến thị trƣờng nhằm giúp cho công ty 108 hoạch định chiến lƣợc kinh doanh hiệu KIẾN NGHỊ *Đối với nhà nước Để hƣớng tới phát triển bền vững trƣớc xu kinh tế hội nhập, đặc biệt sau Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lƣợc Châu Á Thái Bình Dƣơng (TPP) Nhà nƣớc cần có sách thuế hợp lý để giảm chí phí nhập thiết bị, cơng nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tăng cạnh tranh đốivới sản phẩm nƣớc uống tinh khiết nƣớc Mục tiêu TPP xóa bỏ loại thuế rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập nƣớc thành viên "Nhà nƣớc hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nƣớc nhƣng mức hỗ trợ khơng tới mức gây bất bình đẳng lớn ảnh hƣởng tiêu cực tới thƣơng mại, đầu tƣ nƣớc TPP Việt Nam đồng ý minh bạch thông tin doanh nghiệp Nhà nƣớc có u cầu, trừ thơng tin ảnh hƣởng tới quốc phòng - an ninh thuộc phạm vi bí mật kinh doanh doanh nghiệp", Thứ trƣởng Trần Quốc Khánh – Thứ trƣởng Bộ Cơng thƣơng cho hay Vì vậy, hội nhƣ thách thức cho công ty, công ty cần phải triển khai chiến lƣợc cách hiệu * Đối với SAPUWA Đạt đƣợc thành ban đầu điều cần, chƣa phải điều kiện đủ để SAPUWA vững bƣớc đƣờng hội nhập với môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt SAPUWA cần ý thức “ngủ yên” sau chiến thắng, sau thành công mà ln ln làm mình, ln ln hồn thiện để thích ứng với mơi trƣờng Vì vậy, để hƣớng tới phát triển bền vững trƣớc xu kinh tế hội nhập, hƣớng tới mục tiêu cao kinh doanh sức khỏe cộng đồng, SAPUWA mở rộng nâng cao hình ảnh thƣơng hiệu việc tạo lập sách lƣợc đổi có hiệu mặt cho tồn hệ thống SAPUWA, điển hình sách chất lƣợng: chất lƣợng ngƣời – tài sản quý giá công ty, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, chất lƣợng công nghệ kỹ thuật, trang thiết bị 109 máy móc nhà xƣởng … đảm bảo phục vụ cho khách hàng, cho cộng đồng cách tốt Website công ty cần phải phong phú, thông tin cập nhật thƣờng xuyên, tạo thuận tiện kết nối công ty với khách hàng Mẫu mã loại chai cần phải cập nhật theo xu hƣớng thị trƣờng thể rõ mục tiêu công ty an toàn thực phẩm vơi phƣơng châm “Tận tinh khiết” Mục tiêu an tồn thực phẩm cơng ty đƣợc phổ biến cho tồn thể cán cơng nhân viên phòng ban thơng hiểu thực với mục tiêu phòng ban để mang lại hiệu tốt góp phần phát triển cơng ty TĨM TẮT CHƢƠNG Tóm lại, cơng ty tìm kiếm lợi chi phí tạo hiệu cao sản xuất với chi phí thấp vùng Với hệ thống máy móc thiết bị đƣợc cãi tiến quy trình khép kín rõ ràng việc tập trung tăng trƣởng mỡ rộng thị trƣờng nhƣng trì mức chi phí hợp lý hồn tồn thực Hay nói cách khác, chiến lƣợc nên áp dụng công ty tăng trƣởng tập trung kết hợp với dẫn đầu chi phí Để xây dựng thực chiến lƣợc cách hiệu quả, cơng ty cần phải xây dựng sách nguồn nhân lực, sách tài chính, sách Marketing sách nghiên cứu phát triển cách tối ƣu để mang lại tăng trƣởng phát triển bền vững 110 KẾT LUẬN Thơng qua q trình tìm hiểu phân tích yếu tố mơi trƣờng bên bên ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn tác giả xây dựng đƣợc số chiến lƣợc cụ thể cho định hƣớng phát triển đơn vị đến năm 2020 Những chiến lƣợc tập trung vào vấn đề mở rộng hệ thống khách hàng, nâng cao lực cạnh tranh, trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trên tinh thần khối đại đồn kết trí, có tinh thần kỷ luật cao, có lòng nhiệt tình, niềm say mê cơng việc, ln có ý thức học hỏi ứng dụng công nghệ tiên tiến đáp ứng tốt yêu cầu công việc với chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, chắn công ty không ngừng phát triển ngày khẳng định đƣợc tên tuổi nhƣ thƣơng hiệu Tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trƣờng Đại Học Kinh tế Đà Nẵng, phòng kế tốn, lãnh đạo cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn giúp đỡ trình nghiên cứu học tập, đặc biệt GS.TS Lê Thế Giới tận tình bảo cho suốt thời gian làm luận văn 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Alex Miller (1998), Strategic Management 3rd Ed.Irin/McGraw- Hill [2] FRED R.DAVID (2010), Khái luận quản trị chiến lược, Nhà xuất Thống kê [3] GS TS Lê Thế giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải( 2007), Quản Trị chiến lược, Nhà xuất Thống kê [4] Luck, David J (1998), Nghiên cứu marketing, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [5] TS Lê Văn Huy, Ths Trƣơng Trần Trâm Anh Phƣơng pháp nghiên cứu kinh doanh, nhà xuất tài [6] Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2003), Nguyên lý marketing, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia, TP.Hồ Chí Minh [7] Philip Kotler (2003), Quản trị marketing, Nhà xuất Thống Kê, TP Hồ Chí Minh [8] Tổng hợp Các tài liệu Tổng công ty Rƣợu – Bia – Nƣớc giải khát Việt Nam, Vĩnh Hảo, Lavie, Aquafina, Sapuwa, Dapha, Unitech, v.v Báo cáo khoa học hội thảo ngành công nghiệp nƣớc giải khát Việt Nam PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức SAPUWA Phụ lục 2: Quy trình sản xuất sản phẩm SAPUWA ... hoạt động kinh doanh chiến lƣợc Chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm nƣớc uống đóng chai Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA) - Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công Ty Trách... KINH DOANH SẢN PHẨM NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN (SAPUWA) 44 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI... luận chiến lƣợc kinh doanh Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh chiến lƣợc kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nƣớc Uống Tinh Khiết Sài Gòn Chƣơng 3: Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công Ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai của công ty TNHH nước uống tinh khiết sài gòn , Chiến lược kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai của công ty TNHH nước uống tinh khiết sài gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn