Phân tích tình hình huy động tiền gởi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long, chi nhánh đăklăk hg

96 29 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ HỒNG THẮM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH DAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ HỒNG THẮM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH DAKLAK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng ĐÀ NẴNG – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Hồng Thắm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .3 Tổng quan đề tài nghiên cứu .3 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NHTM .6 1.1.1 Huy động vốn NHTM 1.1.2 Huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM 11 1.1.3 Nội dung hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 12 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM 14 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 18 1.2.1 Mục tiêu hoạt động huy động vốn Ngân hàng 18 1.2.2 Nội dung phân tích tình hình huy động vốn NHTM bao gồm: 19 Kết luận chương 24 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH DAKLAK 25 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MHB CHI NHÁNH DAKLAK 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển MHB Chi nhánh Daklak 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI MHB_CHI NHÁNH DAKLAK 34 2.2.1 Bối cảnh hoạt động huy động TGTK MHB Chi nhánh Daklak 34 2.2.2 Phân tích hoạt động mà NH thực nhằm đạt mục tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm 37 2.2.3 Phân tích kết hoạt động huy động TGTK MHB DakLak giai đoạn 2012 - 2014 39 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM 60 2.3.1 Những kết đạt 60 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 61 Kết luận chương 64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN MÊ 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV _CHI NHÁNH BAN MÊ .65 3.1.1 Thuận lợi khó khăn hoạt động huy động TGTK BIDV Ban Mê .66 3.1.2 Mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm .67 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV CHI NHÁNH BAN MÊ 67 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến sản phẩm 67 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến cơng tác chăm sóc khách hàng, truyền thơng, quảng cáo 69 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 73 3.3 KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Kiến nghị với phủ NHNN 75 3.3.2 Kiến nghị với Hội sở .77 Kết luận chương 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 1.1 Tên sơ đồ Cơ cấu tổ chức MHB - Đăk Lăk Trang 26 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu nguồn vốn hoạt động MHB - Đăk Lăk giai đoạn 2012-2014 31 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay MHB - Đăk Lăk giai đoạn 2012-2014 32 2.3 Kết kinh doanh MHB - Đăk Lăk giai đoạn 20122014 33 2.4 Quy mô huy động TGTK qua năm 2012 – 2014 39 2.5 Số liệu thị phần huy động vốn TGTK Ngân hàng địa bàn tỉnh Daklak qua năm 2012 - 2014 42 2.6 Cơ cấu huy động TGTK theo kỳ hạn qua năm 2012 – 2014 43 2.7 Cơ cấu huy động TGTK theo loại tiền qua năm 2012 2014 45 2.8 Cơ cấu huy động TGTK theo chi nhánh, PGD từ năm 2012 - 2014 47 2.9 So sánh đa dạng sản phẩm huy động số ngân hàngtrên địa bàn tỉnh Daklak 49 2.10 Cơ cấu huy động TGTK theo sản phẩm năm 2014 50 2.11 Tỷ trọng vốn huy động TGTK tổng nguồn vốn huy động qua năm 2012 – 2014 51 2.12 Chi phí huy động TGTK qua năm 2012 – 2014 52 2.13 Lãi suất bình quân đầu vào qua năm 2012 – 2014 53 3.1 Kế hoạch nguồn vốn huy động 66 3.2 Các tiêu chí để xếp hạng khách hàng 71 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Quy mô huy động TGTK qua năm 2012 – 2014 40 2.2 Cơ cấu huy động TGTK theo kỳ hạn qua năm 2012 2014 44 2.3 Cơ cấu huy động TGTK theo loại tiền qua năm 2012 – 2014 46 2.4 Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm theo Chi nhánh PGD từ năm 2012 đến năm 2014 48 2.5 Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tổng nguồn vốn huy động năm 2014 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại doanh nghiệp Doanh nghiệp đặc biệt với chức kinh doanh tiền tệ , huy động vốn vay thực số dịch vụ tiền tệ khác, hoạt động kiểm soát Ngân hàng Nhà nước Là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến phát triển chung kinh tế Trong đó, hoạt động huy động vốn yếu tố quan trọng chiếm tỷ trọng lớn tạo nên nguồn vốn ngân hàng, đối tượng mà thông qua Ngân hàng nhà nước dùng để điều tiết sách tiền tệ Quốc gia với công cụ dự trữ bắt buộc lãi suất lên tiền gửi Ngân hàng thương mại Xuất phát từ khủng hoảng kinh tế năm 2008, lạm phát tăng cao, lãi suất huy động thị trường tăng đột biến, có ngân hàng áp dụng lãi suất huy động lên đến 21%/năm Trải qua nhiều điều chỉnh biến động đến ngày 27/06/2013 Ngân hàng nhà nước ban hành TT số 15/2013/TT-NHNN qui định mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đồng Việt nam tổ chức, cá nhân có kỳ hạn tháng không vượt 7%/năm Kinh tế vĩ mô đà hồi phục, lạm phát tiếp tục giữ ổn định mức thấp doanh nghiệp nhiều khó khăn, đầu tư tư nhân chưa cao Tăng trưởng tín dụng khơng đạt theo u cầu Để khơi thơng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Thương Mại chủ động giảm lãi suất tiền gửi so với lãi suất trần để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ tích cực phục hồi phát triển kinh tế Từ nhận định trên, ta thấy nguồn vốn huy động đóng vai trò quan trọng, đặc biệt nguồn tiền gửi tiết kiệm Mặc khác, tương lai NHNN dự định bỏ trần lãi suất huy động dẫn đến cạnh tranh 69 ngân hàng cần tập trung khai thác tiền gửi ngoại tệ thông qua kênh như: - Chi trả kiều hối thông qua kênh Western union: sau chi trả nhân viên giao dịch tư vấn thuyến phục khách hàng tham gia gửi tiết kiệm Không phải cạnh tranh lãi suất mà cung cách phục vụ, niềm nở tính thuyết phục nhân viên, bên cạnh đó, có thêm quà nhỏ tặng cho khách hàng - Tiếp cận với tiệm vàng, để tờ rơi sản phẩm dịch vụ có gửi tiền tiết kiệm ngoại tệ để khách hàng tham khảo Vì nơi nơi giao dịch mua bán ngoại tệ thường xuyên có nhu cầu mua bán ngoại tệ mặt 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến cơng tác chăm sóc khách hàng, truyền thơng, quảng cáo a Chú trọng cơng tác chăm sóc khách hàng, thiết lập chương trình khuyến năm nhiều Như phân tích, chi phí cho chương trình khuyến chăm sóc khách hàng ngân hàng thấp có xu hướng giảm Trên thực tế, năm ngân hàng có chương trình chăm sóc tặng q cho khách hàng Thu hút khách hàng khó, giữ chân khách hàng cũ việc làm khó Vì ngân hàng cần phải xây dựng quy trình chích sách chăm sóc khách hàng cách chun nghiệp - Hồn thiện Quy trình hoạt động chăm sóc khách hàng + Quy trình thực chăm sóc khách hàng không được khách hàng bước chân vào ngân hàng đến kết thúc giao dịch mà phải trì chương trình chăm sóc sau Tất phải thực thống theo quy chuẩn từ nhân viên bảo vệ, giao dịch viên, nhân viên kinh doanh… Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, thân 70 thiện; trang phục; thái độ tự tin tinh thần trách nhiệm nhân viên trước mặt khách hàng + Thành lập Tổ huy động vốn chuyên biệt: Nhân lực Ngân hàng mỏng, quy mơ ngân hàng nhỏ nên khơng thể tuyển dụng thêm nhân cho Tổ huy động vốn hoạt động Ngân hàng tuyển chọn nhân từ phòng ban khác phù hợp như: Giao dịch viên, chuyên viên tư vấn, cán quan hệ khách hàng Tổ huy động vốn hoạt động điều hành trực tiếp Giám đốc chi nhánh, chịu trách nhiệm công tác huy động, tham mưu đề xuất chế, chương trình huy động vốn, chương trình chăm sóc khách hàng theo thời kỳ theo thời điểm nhằm gia tăng nguồn vốn huy động cho Chi nhánh + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng vào khách hàng: Ngân hàng cần xây dựng môi trường văn hóa định hướng vào khách hàng Qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, BIDV Ban Mê cam kết cung cấp sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tốt nhất, thõa mãn tốt nhu cầu khách hàng Để xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp định hướng vào khách hàng, ngân hàng cần phải tập trung vào người, đặc biệt nhận thức cán công nhân viên Mỗi nhân viên phải thực nhận thức trách nhiệm cơng việc, với khách hàng, với ngân hàng, phải chuyển từ trạng thái bị động sang trạng thái chủ động việc phục vụ khách hàng - Hồn thiện Chính sách chăm sóc khách hàng Việc xây dựng sách khách hàng cần thiết nhằm trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng đồng thời khuyến khích khách hàng gia tăng sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Khách hàng xếp thứ hạng cao nhiều ưu đãi: lãi suất, phí, ưu tiên phục vụ…khi giao dịch sản phẩm khác sản phẩm tiền gửi tiết kiệm 71 Bảng 3.2 Các tiêu chí để xếp hạng khách hàng 1.Phân loại KH theo số dư tiền gửi bình quân 2.Phân loại KH theo mức độ sử dụng SPDV Các tiêu chí dùng để phân loại khách hàng 3.Phân loại KH theo số dư phí dịch vụ bình quân 4.Phân loại KH theo thời gian quan hệ với NH 5.Phân loại khách hàng theo quy mô Sau thực phân loại khách hàng theo tiêu chí theo Bảng 3.2, ngân hàng tiến hành lựa chọn khách hàng mục tiêu sở cho điểm tỷ trọng tiêu chí đưa nhóm khách hàng cụ thể tương ứng với mức điểm quy định Từ việc phân nhóm khách hàng theo Bảng 3.2 giúp ngân hàng phân loại nhóm khách hàng, khách hàng mục tiêu để có chương trình, sách chăm sóc khách hàng tốt Chính sách chăm sóc khách hàng năm phải tổ chức thường xuyên, chăm sóc, tặng quà thăm hỏi khách hàng Sinh nhật, lễ, tết Ngoài ngân hàng nên tổ chức chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt khác dựa tiêu chí phân loại đánh giá Ngoài việc tổ chức thực chăm sóc khách hàng, nhân viên ngân hàng phải biết lắng nghe ghi nhận ý kiến đóng góp khách hàng thơng qua thư góp ý trực tiếp từ khách hàng để hồn thiện sách chăm sóc khách hàng điều kiện cạnh tranh mà tiêu thức lợi ích mang đến cho khách hàng có tương đồng 72 Việc trì, cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống, khách hàng hữu quan trọng song bên cạnh chi nhánh cần mở rộng tìm kiếm khách hàng mới, tăng cường cơng tác tiếp thị tới khách hàng, đặc biệt đưa thương hiệu BIDV đến với tầng lớp địa bàn tỉnh Daklak biện pháp nhận diện thương hiệu b Chú trọng biện pháp nhằm gia tăng khả nhận diện thương hiệu Hiện khả nhận biết thương hiệu BIDV Ban Mê thấp, Chi nhánh cần trọng hoạt động hình ảnh thương hiệu chất lượng dịch vụ đơn vị - Chuẩn hoá chất lƣợng dịch vụ + Cơ sở vật chất, hình ảnh, logo, trụ máy ATM, form mẫu, bao bì… theo chuẩn Ngân hàng Ln đảm bảo giữ gìn vệ sinh bên bên đơn vị + Tăng cường siết chặt công tác đồng đội ngũ CBNV Chi nhánh: Đồng phục, tác phong theo chuẩn chung màu sắc kiểu dáng - Công tác truyền thông, quảng bá + Xúc tiến mạnh mẽ công tác truyền thông năm 2014 năm tiếp theo: Liên hệ với phường, xã, huyện tiềm để phát đưa tin BIDV Ban Mê phổ biến cho người dân địa phương; Trung tâm thương mại lớn Metro, Coorp Mart thực đàm phán với Ban quản lý chợ gần trụ sở chi nhánh để gắn điện tử, đặt máy ATM thơng qua đưa hình ảnh BIDV đến gần với khách hàng + Quảng cáo Ngân hàng điểm công cộng, chi nhánh, phòng giao dịch đơn vị đối tác chi nhánh + Tổ chức hoạt động xã hội, cộng đồng tổ chức giải thể thao: Bóng đá, cầu lơng, bóng bàn kết hợp với đơn vị địa bàn để tăng 73 cường tính hợp tác mở rộng mối quan hệ , thơng qua tạo động lực, sức khỏe tinh thần làm việc thoải mái, tự tin cho CBNV + Lựa chọn kiện, chương trình đặc sắc Buôn Ma Thuột năm (như ngày giải phóng Bn Ma Thuột 10/3, Lễ hội cà phê hàng năm ) để tham gia tài trợ, sáng tạo lồng ghép hình ảnh thương hiệu ngân hàng chương trình Hàng năm tổ chức chương trình vừa quảng bá thương hiệu vừa nghiên cứu thị trường tiến hành thu thập liệu thông tin khách hàng như: Roadshow – Ngày hội quân, Đổi tiền lẻ cho tiểu thương: Tiền lẻ trao tay – Có sử dụng… 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác a Tiếp tục xem xét phát triển mạng lưới giao dịch Từ số liệu phân tích, thị phần huy động ngân hàng chiếm tỷ trọng thấp, để gia tăng nguồn tiền gửi tiết kiệm nâng cao thị phần huy động địa bàn, Chi nhánh nên lựa chọn mở thêm phòng giao dịch địa bàn tiềm năng, có diện tổ chức tín dụng khác huyện Krong Buk, huyện Krong năng, huyện Cư Mgar, huyện Cukuin b Nâng cao lực quản lý điều hành Mục tiêu hình thành hệ thống quản trị điều hành mạnh, lựa chọn nguồn quy hoạch cán có lực giám sát điều hành kiểm soát rủi ro hoạt động tốt Trong giai đoạn tới, BIDV Ban Mê cần thực số vấn đề sau: - Đổi mạnh mẽ, sâu sắc tạo đồng thuận, thống toàn đơn vị định hướng phát triển, đạo điều hành hoạt động kinh doanh đặc biệt công tác phát triển nguồn vốn - Xây dựng chuẩn hoá thể chế, quy chế, quy định quản lý phát triển hoạt động huy động vốn phù hợp với mục tiêu chung ngân 74 hàng hướng tới khách hàng mục tiêu - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển khai thác thông tin phục vụ quản lý, điều hành - Tiến hành xây dựng giao kế hoạch huy động vốn hàng năm, hàng quý, hàng tháng cho phòng ban chi tiết hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên Đồng thời Cán quản lý chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ công tác thực kết đạt c Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Xây dựng đội ngũ nhân viên đảm bảo chất lượng phục vụ tốt cho cơng tác chăm sóc khách hàng: đặc biệt nhân Phòng Kinh doanh, Phòng Kế tốn Ngân quỹ…vì nhân phòng người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, định nhiều tới thành công công tác huy động tiền gửi tiết kiệm - Ngân hàng phải không ngừng hồn thiện máy nhân sự, hồn thiện cơng tác tuyển dụng, tăng cường đào tạo, cải thiện sách đãi ngộ nhằm thúc đẩy cán công nhân viên nhiệt tình cơng việc, đặc biệt cơng tác phục vụ khách hàng - Mọi nhân viên trước hết phải nắm sản phẩm dịch vụ mà Chi nhánh cung ứng cho khách hàng - Tăng cường kiến thức kỹ bán hàng, kỹ giao tiếp, kỹ đàm phán khả phối hợp làm việc theo nhóm - Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, thân thiện; trang phục; thái thái độ tự tin tinh thần trách nhiệm nhân viên trước mặt khách hàng 75 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với phủ NHNN a Kiến nghị với phủ - Tạo mơi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định Một mơi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định tảng vững cho phát triển Để tăng trưởng nguồn vốn huy động khơng nằm ngồi quy luật Kinh tế xã hội phát triển đời sống nhân dân nâng cao ngân hàng mở rộng hoạt động - Ổn định kinh tế vĩ mô tạo tảng cho phát triển bền vững, lâu dài Nhà nước cần thực kiên định, quán mục tiêu đề Tập trung thúc đẩy, trì tăng trưởng kinh tế mức hợp lý không gây bất ổn cho kinh tế vĩ mô, không làm cho lạm phát tăng cao trở lại Giải vấn đề tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, tiếp cận thơng tin lĩnh vực Tạo niềm tin cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tầng lớp xã hội gia tăng sản xuất, phát triển kinh tế, gia tăng nguồn vốn tích lũy xã hội Đây điều kiện quan trọng cho tăng trưởng nguồn vốn huy động ngân hàng - Sớm ban hành hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển mãng hoạt động ngân hàng Các quy định hoạt động ngành ngân hàng phải hướng theo xu quốc tế hoá, phù hợp với điều kiện tiêu thức mà NHTM khác nước phát triển áp dụng triển khai Ngoài quy định pháp luật Việt Nam cần mang tính mở để bên cung cấp, sử dụng dịch vụ ngân hàng cập nhật tiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động 76 Hiện nay, quy định điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng nhiều cấp ban hành: Nghị định Chính phủ, Thơng tư hướng dẫn ngân hàng Nhà nước,… nên nhìn chung chưa đồng bộ, chồng chéo Vì thế, cần thực rà soát lại văn pháp lý tồn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế cam kết quốc tế - Tiếp tục đạo Ngân hàng Nhà nước gấp rút thực đề án tái cấu hệ thống ngân hàng giai đoạn 2011-2015 Tạo nên hệ thống ngân hàng lành mạnh, phát triển vững có sức cạnh tranh với ngân hàng khác khu vực b Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước - Tiếp tục thực đề án tái cấu ngân hàng theo đạo Chính phủ Cần thơng tin đến người dân kịp thời trình tái cấu hệ thống ngân hàng Khơng để người dân có tâm lý hoang mang, không an tâm vào hệ thống ngân hàng Tạo niềm tin cho người gửi tiền nhằm trì ổn dịnh nguồn tiền gửi Ngân hàng thương mại - Chính sách lãi suất công cụ quan trọng để điều tiết kinh tế, sách lãi suất phát huy hiệu với nguồn vốn huy động ngân hàng điều kiện kinh tế ổn định, giá biến động Việc Ngân hàng nhà nước áp dụng điều tiêt sách lãi suất hợp lý, tạo điều kiện cho ngân hàng thu hút nhiều nguồn vốn xã hội, đặc biệt nguồn tiền nhàn rỗi dân cư - Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát hoạt động Tổ chức tín dụng Đặc biệt công tác huy động vốn, đảm bảo ngân hàng thương mại tuân thủ pháp luật, qui định chế, lãi suất Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh công 77 3.3.2 Kiến nghị với Hội sở - Cần triển khai hệ thống trực tuyến tư vấn hỗ trợ khách hàng Hệ thống đầu mối ngân hàng nhận trả lời hầu hết yêu cầu khách hàng thông qua phương tiện liên lạc telephone, email, chat qua internet, SMS mobile, Fax…Đồng thời phận đóng vai trò kênh bán hàng, điều tra nhu cầu khách hàng, phát triển quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Ban hành quy trình chăm sóc khách hàng nói chung cho tồn hệ thống ngân hàng rõ ràng, xuyên suốt Là điều kiện cần để trì phát triển nguồn vốn huy động - Thiết lập nhiều chương trình khuyến huy động tiền gửi tiết kiệm năm mang tính hệ thống Tạo nên hấp dẫn cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không dành cho khách hàng mà dành cho khách hàng có số dư tiền gửi ngân hàng - Thành lập phòng nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm bên cạnh phòng Marketing nhằm nghiên cứu nhu cầu thị hiếu xu hướng người tiêu dùng sở lợi vốn có BIDV, đưa dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Nâng cao chất lượng phận marketing, xây dựng chiến lược marketing phù hợp với sản phẩm để giúp khách hàng hiểu tiếp cận dòng sản phẩm cách hiệu Đặc biệt nâng cao khả tiếp thị cán ngân hàng, khơng phận marketing - Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tảng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm truyền thống để thích ứng với nhiều đối tượng khách hàng khác - Hồn thiện tốt sở hạ tầng, cơng nghệ thông tin đảm bảo phát triển dòng sản phẩm mang tính cơng nghệ cao Đảm bảo 78 đồng mặt công nghệ chi nhánh phòng giao dịch, tránh tình trạng tắt nghẻn đường truyền, thực giao dịch chậm gây tâm lý không tốt cho khách hàng, làm ảnh hưởng đến mục tiêu quy trình sách chăm sóc khách hàng 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở lý luận tiền gửi tiết kiệm Chương thực phân tích, đánh giá thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng MHB chi nhánh Daklak chương 2, Chương đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Các giải pháp đưa mang tính thiết thực phù hợp với ngân hàng thành lập bối cảnh khó khăn chung kinh tế điều kiện cạnh tranh gay gắt với nhiều tổ chức tín dụng địa bàn 80 KẾT LUẬN Một ngân hàng dù có quy mơ lớn hay nhỏ góp phần vào phát triển chung kinh tế Tuy nhiên, điều kiện kinh tế đòi hỏi ngân hàng phải nâng cao tổng tài sản, mở rộng quy mô để gia tăng sức cạnh tranh với ngân hàng khác khu vực giới Để đáp ứng nhu cầu tăng tổng tài sản, thiết yếu ngân hàng phải nâng cao tăng trưởng nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đóng vai trò chủ đạo Sau thực chủ trương sáp nhâp Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long vào Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam theo đạo Chính phủ Để xứng tầm với Ngân hàng có quy mơ lớn thành lập lâu đời Việt Nam, BIDV chi nhánh Ban Mê phải có sách định hướng phát triển, tăng trưởng quy mô, tăng trưởng nguồn vốn huy động nhiều giải pháp thiết thực Góp phần đưa thương hiệu BIDV ngày rộng rãi đến với tầng lớp dân cư địa bàn nói riêng góp phần vào phát triển chung Ngân hàng BIDV vươn tầm giới DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Thị Thúy Anh, “Nghiệp vụ ngân hàng đại”, Nhà xuất tài chính, năm 2010 [2] Bành Thị Ngọc Bích (2012), “Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài”, luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh [3] Lâm Chí Dũng, “Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại”, Trường đại học Đà Nẵng, tháng 06 năm 2014 [4] Nguyễn Đăng Dờn “Quản trị Ngân hàng thương mại đại”, năm 2010 [5] Nguyễn Minh Kiều, “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê năm 2009, Hà nội [6] Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Chi nhánh Daklak (2012,2013,2014), Báo cáo thường niên, Đăk Lăk [7] Thái Trịnh Nam (2011), “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng”, luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh [8] Quyết định 1160/2004/QĐ “Về việc ban hành qui chế tiền gửi tiết kiệm”, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước [9] Trần Thị Thu Thanh (2013), “Giải pháp đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh Đà Nẵng”, luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh [10] Bùi Thị Thùy Trang (2014), “ Phân tích tình hình huy động tiền gửi cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk”, luân văn Thạc sỹ Tài ngân hàng Website: http://cafef.com.vn Website: http://www.daklak.gov.vn Website: http://MHB.com.vn Website: http://Tapchitaichinh.com.vn Website: http://thoibaonganhang.vn ... lý luận hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng Sông Cửu Long _Chi nhánh Daklak... THỊ HỒNG THẮM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH DAKLAK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01... HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN MÊ 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV _CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động tiền gởi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long, chi nhánh đăklăk hg , Phân tích tình hình huy động tiền gởi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long, chi nhánh đăklăk hg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn