Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

125 25 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUANG TUẤN PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUANG TUẤN PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG NGUYỄN HƢNG Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHẠM QUANG TUẤN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu CBLTTP Diễn giải Chế biến lƣơng thực thực phẩm TTCK Thị trƣờng chứng khoán BCTC Báo cáo tài HOSE Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội SGDCK Sở giao dịch chứng khoán PSSSTĐ Phƣơng sai sai số thay đổi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.1.1 Khái quát chung rủi ro 12 1.1.2 Nguyên nhân gây nên rủi ro 13 1.2 PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 16 1.2.1 Các quan điểm phân tích rủi ro tài doanh nghiệp 16 1.2.2 Ý nghĩa nhận diện rủi ro tài doanh nghiệp 19 1.3 CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 20 1.3.1 Phân tích qua độ biến thiên 20 1.3.2 Phân tích qua tiêu hệ số khả tốn 23 1.3.3 Phân tích qua tiêu đòn bẩy tài khả trả nợ lãi vay 25 1.4 ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 26 1.4.1 Ảnh hƣởng yếu tố đến biến thiên khả sinh lời vốn chủ sở hữu doanh nghiệp 26 1.4.2 Ảnh hƣởng yếu tố đến khả toán doanh nghiệp 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 37 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM 37 2.1.1 Tổng quan chung ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm Việt Nam 37 2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm giai đoạn 2010-2014 38 2.2 PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 41 2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng nợ doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 41 2.2.2 Phân tích rủi ro tài doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 CHƢƠNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52 3.1 ĐO LƢỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 53 3.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến biến thiên khả sinh lời vốn chủ sở hữu 53 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố đến khả toán 56 3.2.3 Mơ hình nghiên cứu 59 3.2.4 Mô tả biến mơ hình 60 3.2.5 Chọn mẫu thu thập liệu 61 3.2.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 62 3.3 CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 3.3.1 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến biến thiên khả sinh lời vốn chủ sở hữu 64 3.3.2 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến khả toán .71 3.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG CỦA MƠ HÌNH 79 3.4.1 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến biến thiên khả sinh lời vốn chủ sở hữu 80 3.4.2 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến khả toán .81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÀI CHÍNH 86 4.1 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM 86 4.1.1 Xây dựng cấu nguồn vốn hợp lý 86 4.1.2 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản 87 4.1.3 Tăng cƣờng quản lý chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh .87 4.2 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC VÀ CƠ QUAN CHỨC NĂNG 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tình hình sản xuất ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm giai đoạn 2010-2014 39 Bảng 2.2 Chỉ số tiêu dùng thực phẩm - Số liệu dự báo 40 Bảng 2.3 Giá trị xuất số mặt hàng chủ yếu 41 Bảng 2.4 Tình hình sử dụng nợ doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm niêm yết thị 42 trƣờng chứng khoán Việt Nam Bảng 2.5 ROE tiêu liên quan 44 Bảng 2.6 Bảng hệ số khả toán doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm niêm yết 48 thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Bảng 3.1 Mô tả yếu tố ảnh hƣởng đến biến thiên khả sinh lời vốn chủ sở hữu 60 Bảng 3.2 Mô tả yếu tố ảnh hƣởng đến khả tốn 61 Bảng 3.3 Mơ tả thống kê biến 64 Bảng 3.4 Mô tả hệ số tƣơng quan 65 Bảng 3.5 Kết hồi quy độ lệch chuẩn ROE với biến độc lập 66 Bảng 3.6 Kết hồi quy biến hệ số biến thiên ROE sau bỏ biến 66 Bảng 3.7 Hệ số phóng đại VIF 68 Bảng 3.8 Kết kiểm định Breusch-Godfrey 69 Bảng 3.9 Kết kiểm định White 69 Bảng 3.10 Kết hồi quy theo phƣơng pháp FGLS 70 Bảng 3.11 Kết kiểm định White sau dùng phƣơng pháp FGLS 71 Bảng 3.12 Mô tả thống kê biến 71 Bảng 3.13 Mô tả ma trận tƣơng quan biến 72 Bảng 3.14 Kết hồi quy hệ số khả toán hành với biến độc lập theo FEM 73 Bảng 3.15 Kết hồi quy hệ số khả toán hành với biến độc lập theo REM 74 Bảng 3.16 Kiểm định Hausman 74 Bảng 3.17 Kết hồi quy hệ số khả toán hành với biến độc lập theo REM sau bỏ biến thừa 75 Bảng 3.18 Kết mơ hình GMM 77 Bảng 3.19 Kết kiểm định Arellano-Bond 77 Bảng 3.20 Hệ số phóng đại phƣơng sai VIF 78 Bảng 3.21 Kết phân tích thực nghiệm ảnh hƣởng yếu tố đến rủi ro tài 79 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Số hiệu Tên bảng Trang Hình 2.1 Sơ đồ cấu ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm 38 Hình 2.2 Biến thiên tiêu liên quan đến ROE 45 Hình 2.3 Biến thiên ROE tiêu liên quan có ĐBTC < 46 Hình 2.4 Biến thiên ROE tiêu liên quan có ĐBTC > 47 Hình 2.5 Biến động hệ số khả tốn 49 Hình 3.1 Mơ hình đề xuất đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến biến thiên khả sinh lời vốn chủ sở hữu 59 Hình 3.2 Mơ hình đề xuất đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến khả toán hành 59 Hình 3.3 Biểu đồ tần số Histogram phần dƣ 67 Hình 3.4 Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối chuẩn phần dƣ (đối với mơ hình hệ số khả tốn hành) 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ Danh sách 51 doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam MÃ STT CK SÀN TÊN DOANH NGHIỆP NĂM NIÊM YẾT AAM HOSE Công ty CP Thủy sản Mekong 2009 ABT HOSE Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre 2006 ACL HOSE Công ty CP XNK Cửu Long An Giang 2007 AGF HOSE Công ty CP XNK Thủy sản An Giang 2002 AGM HOSE Công ty CP Xuất nhập An Giang 2012 ANV HOSE Công ty CP Nam Việt 2007 ATA HOSE Công ty CP NTACO 2009 BBC HOSE Công ty CP Bibica 2001 BHS HOSE Cơng ty CP Đƣờng Biên Hòa 2006 10 BLF HNX Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu 2008 11 CAN HNX Công ty CP Đồ hộp Hạ Long 2001 12 CLC HOSE Công ty CP Cát Lợi 2006 13 CMX HOSE CTCP CB Thủy sản XNK Cà Mau 2010 14 DBC HNX CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 2008 15 FMC HOSE Công ty CP Sao Ta 2006 16 HAD HNX Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dƣơng 2009 17 HAT HNX CTCP Thƣơng mại Bia Hà Nội 2010 18 HHC HNX Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà 2007 19 HNM HNX Công ty CP Sữa Hà Nội 2006 20 HVG HOSE Công ty CP Hùng Vƣơng 2009 21 ICF HOSE Công ty CP Đầu tƣ thƣơng mại Thủy sản 2006 22 IDI HOSE CTCP Đầu tƣ & Phát triển Đa Quốc Gia 2011 23 KDC HOSE Công ty CP Kinh Đô 2005 24 KTS HNX Công ty CP Đƣờng Kon Tum 2010 25 LAF HOSE CTCP Chế biến hàng xuất Long An 2000 26 LSS HOSE Cơng ty CP Mía đƣờng Lam Sơn 2008 27 MCF HNX CTCP Xây lắp Cơ khí & Lƣơng thực Thực phẩm 2011 28 MPC HOSE CTCP Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú 2006 29 MSN HOSE Cơng ty CP Tập đồn Ma San 2009 30 NDF HNX CTCP CBTP Nông sản XK Nam Định 2014 31 NGC HNX CTCP CB Thủy sản xuất Ngô Quyền 2008 32 NHS HOSE Công ty CP Đƣờng Ninh Hòa 2010 33 NST HNX Cơng ty CP Ngân Sơn 2006 34 SAF HNX CTCP Lƣơng thực thực phẩm Safoco 2006 35 SBT HOSE Công ty CP Buorbon Tây Ninh 2008 36 SCD HOSE Công ty CP Nƣớc Giải Khát Chƣơng Dƣơng 2006 37 SEC HOSE Công ty CP Mía đƣờng - Nhiệt điện Gia Lai 2010 38 SGC HNX Công ty CP Xuất nhập Sa Giang 2006 39 SJ1 HNX Công ty CP Thủy sản số 2006 40 SLS HNX CTCP Mía đƣờng Sơn La 2012 41 TAC HOSE Công ty CP Dầu thực vật Tƣờng Anh 2006 42 THB HNX Công ty CP Bia Thanh Hóa 2008 43 TS4 HOSE Cơng ty CP Thủy sản số 2002 44 VCF HOSE Công ty CP Vinacafe Biên Hòa 2011 45 VDL HNX Cơng ty CP Thực phẩm Lâm Đồng 2007 46 VHC HOSE Công ty CP Vĩnh Hoàn 2007 47 VLF HOSE CTCP Lƣơng thực thực phẩm Vĩnh Long 2010 48 VNH HOSE Công ty CP Thủy hải sản Việt Nhật 2010 49 VNM HOSE Công ty CP Sữa Việt Nam 2006 50 VTF HOSE Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng 2010 51 VTL HNX Công ty CP Vang Thăng Long 2006 PHỤ LỤC SỐ Biến thiên ROE số liên quan (2010-2014) với ĐBTC 1 STT Mã CK ĐBTC Hsbt_ROE Hsbt_RE Hsbt_r Hsbt_Nợ/VCSH ACL 1.905 1.128 1.468 0.576 0.237 AGF 1.496 0.407 0.598 0.620 0.299 AGM 1.832 0.660 0.833 1.044 0.443 ATA 3.781 2.022 0.883 0.712 0.156 BHS 1.682 0.597 0.894 0.720 0.736 BLF 5.139 0.711 0.337 0.403 0.497 CAN 1.019 0.516 0.748 1.051 0.563 CLC 1.531 0.131 0.168 0.664 0.456 CMX 8.828 -2.940 6.345 0.646 1.264 10 DBC 1.523 0.387 0.400 0.217 0.241 11 FBT 3.119 -3.186 6.446 1.661 2.500 12 FMC 2.338 0.442 0.384 1.149 0.564 13 HVG 2.163 0.302 0.513 0.517 0.479 14 ICF 1.230 1.061 0.938 0.169 0.183 15 IDI 1.853 0.673 0.706 0.737 0.279 16 LAF 1.192 9.705 4.333 1.132 1.263 17 MCF 1.702 0.364 0.527 0.709 0.754 18 MPC 3.224 0.788 0.647 0.671 0.477 19 MSN 1.330 0.756 1.102 0.674 0.664 20 NGC 4.965 0.649 0.471 0.971 0.230 21 NST 2.613 0.353 0.376 0.349 0.415 22 SEC 1.585 0.597 0.845 0.661 0.401 23 TAC 1.775 0.428 0.677 1.380 0.205 24 TS4 2.223 0.440 0.656 0.514 0.527 25 VHC 1.021 0.435 0.711 0.797 0.482 26 VLF 3.577 -8.113 2.028 0.665 0.738 27 VNH 1.057 -2.280 -7.107 0.358 0.385 28 VTF 1.559 0.559 0.700 0.299 0.836 29 VTL 2.830 1.805 0.808 0.859 0.521 PHỤ LỤC SỐ Dữ liệu mô hình yếu tố ảnh hƣởng đến biến thiên khả sinh lời vốn chủ sở hữu STT MCK SD_ROE SD_ROA DE SIZE GROWTH AAM 0.08320 0.07469 0.12701 11.48958 0.00252 ABT 0.02074 0.03975 0.29213 11.76539 -0.02615 ACL 0.21205 0.05927 0.65399 11.89201 0.06139 AGF 0.02767 0.01074 0.59653 12.25181 0.17690 AGM 0.09189 0.02721 0.63685 11.99971 -0.01234 ANV 0.01764 0.01194 0.40876 12.39548 0.10555 ATA 0.17194 0.03098 0.78969 11.86253 -0.04300 BBC 0.01837 0.01178 0.26888 11.90395 0.13107 BHS 0.12287 0.05386 0.61256 12.22984 0.20072 10 BLF 0.02470 0.00465 0.82671 11.68062 0.48584 11 CAN 0.09314 0.02912 0.49442 11.32124 0.04532 12 CLC 0.03383 0.01945 0.59860 11.79232 0.05932 13 CMX 0.46148 0.09603 0.86427 11.87868 -0.02472 14 DBC 0.08070 0.01489 0.60088 12.52342 0.27037 15 FMC 0.56585 0.15599 0.60403 11.58465 0.33608 16 HAD 0.06872 0.01647 0.69253 11.83985 0.28311 17 HAT 0.06219 0.03542 0.15792 11.15919 -0.05387 18 HHC 0.03435 0.02481 0.26301 11.02136 0.10397 19 HNM 0.01379 0.00548 0.39141 11.46328 0.11288 20 HVG 0.07349 0.04782 0.38941 11.37779 -0.03445 21 ICF 0.05311 0.01722 0.62950 12.85820 0.39398 22 IDI 0.04452 0.02156 0.55054 11.59301 -0.00332 23 KDC 0.08911 0.02040 0.64687 12.20046 0.25128 24 KTS 0.05530 0.02516 0.25445 12.78202 0.33055 25 LAF 0.40435 0.16364 0.29310 11.18186 0.20887 26 LSS 0.50607 0.35403 0.49808 11.48759 0.12161 27 MCF 0.18973 0.09513 0.37274 12.32963 0.11587 28 MPC 0.10537 0.02661 0.59900 11.32426 0.23372 29 MSN 0.20212 0.03785 0.73073 12.80792 0.78729 30 NDF 0.16898 0.03832 0.47193 13.56601 0.32467 31 NGC 0.14638 0.02684 0.83018 11.01497 0.23139 32 NHS 0.14891 0.06085 0.47274 11.98539 0.39894 33 NST 0.04292 0.01134 0.71788 11.70714 0.05428 34 SAF 0.02923 0.00766 0.37496 11.10438 0.13435 35 SBT 0.09263 0.08098 0.31086 12.42161 0.25214 36 SCD 0.02291 0.02040 0.30137 11.39886 0.07252 37 SEC 0.16860 0.05603 0.60833 11.84672 0.27382 38 SGC 0.13966 0.08391 0.20397 11.11829 0.15206 39 SJ1 0.03471 0.03458 0.46613 11.27305 0.22646 40 SLS 0.19112 0.07475 0.42201 11.36293 0.35328 41 TAC 0.07295 0.02459 0.63845 12.03180 0.10576 42 THB 0.01726 0.00599 0.34850 11.51664 0.02121 43 TS4 0.03849 0.01513 0.67824 11.91534 0.23781 44 VCF 0.04661 0.04955 0.23576 12.08673 0.25933 45 VDL 0.04481 0.01954 0.29647 11.14464 0.14739 46 VHC 0.12141 0.04159 0.48580 12.43774 0.18305 47 VLF 0.31377 0.09961 0.76544 11.79679 -0.09644 48 VNH 0.34067 0.23726 0.50942 11.15495 -0.18261 49 VNM 0.08161 0.03649 0.22742 13.25798 0.27649 50 VTF 0.26221 0.05522 0.48721 12.08010 0.22391 51 VTL 0.07948 0.02150 0.72716 11.04375 -0.00764 Dữ liệu mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến khả toán STT MCK Năm CR STD ROA INT SIZE CA AAM 2010 7.6805 0.0980 0.1314 8.0207 11.5203 0.7524 AAM 2011 6.9655 0.1087 0.1935 8.8942 11.5185 0.7572 AAM 2012 8.2009 0.0957 0.0455 5.1498 11.4560 0.7847 AAM 2013 5.7760 0.1347 0.0279 4.6336 11.4801 0.7780 AAM 2014 6.2989 0.1237 0.0296 3.9095 11.4730 0.7790 ABT 2010 2.6457 0.2619 0.1649 6.4761 11.7795 0.6929 ABT 2011 4.1576 0.1792 0.1848 5.1659 11.6795 0.7451 ABT 2012 3.2851 0.2550 0.1591 4.8275 11.7128 0.8378 ABT 2013 2.1783 0.3973 0.1228 3.9855 11.8378 0.8655 10 ABT 2014 2.4243 0.3564 0.1153 3.3394 11.8173 0.8640 11 ACL 2010 1.0993 0.6586 0.0889 7.1540 11.8610 0.7240 12 ACL 2011 1.1708 0.6152 0.1512 5.1932 11.8995 0.7360 13 ACL 2012 1.1128 0.6489 0.0186 3.3463 11.9200 0.7221 14 ACL 2013 1.0745 0.5924 0.0066 2.9095 11.8567 0.6365 15 ACL 2014 1.0676 0.6512 0.0158 2.5805 11.9229 0.6952 16 AGF 2010 1.0634 0.5317 0.0329 5.3267 12.1318 0.5654 17 AGF 2011 1.1520 0.6066 0.0403 6.2269 12.2348 0.6988 18 AGF 2012 1.2731 0.5680 0.0207 4.8533 12.1945 0.7231 19 AGF 2013 1.2840 0.6299 0.0112 4.0402 12.3524 0.8088 20 AGF 2014 1.3537 0.6044 0.0323 3.1036 12.3456 0.8181 21 AGM 2010 1.1769 0.6991 0.0706 8.3191 12.0922 0.8227 22 AGM 2011 1.1896 0.6155 0.0653 10.7294 11.9637 0.7322 23 AGM 2012 1.0729 0.6912 0.0491 9.7233 12.0691 0.7416 24 AGM 2013 1.0960 0.6415 0.0292 8.0295 12.0080 0.7030 25 AGM 2014 1.1385 0.5196 0.0059 6.1531 11.8656 0.5916 26 ANV 2010 2.6759 0.1956 0.0322 3.3351 12.2862 0.5235 27 ANV 2011 1.9317 0.2924 0.0227 5.3551 12.3332 0.5648 28 ANV 2012 1.4715 0.4117 0.0109 3.3812 12.3871 0.6058 29 ANV 2013 1.1572 0.4952 0.0024 3.1419 12.4489 0.5731 30 ANV 2014 1.0293 0.5576 0.0200 2.3795 12.5220 0.5739 31 ATA 2010 1.0688 0.7251 0.0751 3.0776 11.8674 0.7749 32 ATA 2011 1.0476 0.7268 0.0262 1.9018 11.8379 0.7615 33 ATA 2012 0.9981 0.7655 0.0079 1.0764 11.8437 0.7640 34 ATA 2013 1.0042 0.7923 0.0004 0.4972 11.8779 0.7956 35 ATA 2014 1.0030 0.8155 -0.0189 0.5678 11.8859 0.8180 36 BBC 2010 1.8149 0.2421 0.0559 6.6900 11.8802 0.4393 37 BBC 2011 2.0147 0.2663 0.0600 6.6586 11.8955 0.5365 38 BBC 2012 2.0296 0.2441 0.0333 5.5446 11.8856 0.4955 39 BBC 2013 2.1260 0.2622 0.0569 6.4309 11.9076 0.5575 40 BBC 2014 2.3816 0.2694 0.0679 7.7188 11.9509 0.6415 41 BHS 2010 1.5322 0.3973 0.1536 8.0998 12.0065 0.6088 42 BHS 2011 1.1986 0.4901 0.1282 8.1037 12.1078 0.5874 43 BHS 2012 1.0186 0.6773 0.0703 6.1931 12.3238 0.6899 44 BHS 2013 1.1158 0.5706 0.0174 4.6431 12.3412 0.6367 45 BHS 2014 1.0808 0.6109 0.0360 3.7584 12.3698 0.6603 46 BLF 2010 0.8548 0.7297 0.0062 4.4874 11.5751 0.6237 47 BLF 2011 0.8971 0.7640 0.0142 1.9639 11.6267 0.6853 48 BLF 2012 0.9058 0.7683 0.0021 0.9780 11.6132 0.6960 49 BLF 2013 0.9417 0.7699 0.0072 1.8209 11.6810 0.7250 50 BLF 2014 0.9700 0.8193 0.0024 5.0647 11.9072 0.7947 51 CAN 2010 1.5559 0.4331 0.0839 6.1742 11.2942 0.6738 52 CAN 2011 1.3560 0.5179 0.1426 8.6942 11.4069 0.7023 53 CAN 2012 1.3071 0.5396 0.0445 5.3375 11.3587 0.7053 54 CAN 2013 1.6838 0.4032 0.0625 3.3454 11.2537 0.6789 55 CAN 2014 1.7015 0.4093 0.0940 2.9440 11.2927 0.6964 56 CLC 2010 1.3777 0.6652 0.0799 4.8956 11.7802 0.9164 57 CLC 2011 1.3532 0.6375 0.0978 5.2194 11.7967 0.8627 58 CLC 2012 1.4428 0.5892 0.0808 4.6103 11.7635 0.8500 59 CLC 2013 1.6988 0.5181 0.1231 5.1109 11.7614 0.8802 60 CLC 2014 1.5617 0.5820 0.1099 3.3377 11.8599 0.9088 61 CMX 2010 1.0547 0.8337 0.0069 3.7203 12.0150 0.8793 62 CMX 2011 0.9939 0.7871 0.0048 1.9276 11.9522 0.7823 63 CMX 2012 0.9685 0.7453 0.0035 1.6734 11.8521 0.7219 64 CMX 2013 0.7201 0.9308 -0.1918 1.5272 11.7848 0.6703 65 CMX 2014 0.7476 0.9235 0.0119 2.2002 11.7893 0.6904 66 DBC 2010 1.3856 0.4376 0.0995 5.5318 12.3325 0.6064 67 DBC 2011 1.6796 0.4555 0.0824 4.3071 12.5054 0.7651 68 DBC 2012 1.3538 0.5704 0.0740 3.1368 12.5503 0.7722 69 DBC 2013 1.3964 0.5382 0.0505 2.5213 12.6036 0.7515 70 DBC 2014 1.3437 0.5248 0.0500 2.3282 12.6253 0.7052 71 FMC 2010 0.6309 0.6476 -0.1347 3.2297 11.4237 0.4086 72 FMC 2011 0.8444 0.4566 0.0270 4.3941 11.3907 0.3856 73 FMC 2012 0.6539 0.7194 -0.2079 3.0045 11.4537 0.4704 74 FMC 2013 2.1783 0.3973 0.1520 5.2326 11.8378 0.8655 75 FMC 2014 2.4243 0.3564 0.1153 3.6071 11.8173 0.8640 76 HAD 2010 1.1327 0.6679 0.0476 8.0838 11.7007 0.7565 77 HAD 2011 1.0756 0.7786 0.0443 6.8880 11.8910 0.8374 78 HAD 2012 1.0917 0.6579 0.0099 4.7861 11.6618 0.7183 79 HAD 2013 1.1976 0.6818 0.0545 7.8116 11.8703 0.8166 80 HAD 2014 1.2596 0.6666 0.0650 6.8696 12.0755 0.8397 81 HAT 2010 3.6340 0.1771 0.2365 10.3313 11.0876 0.6434 82 HAT 2011 3.5673 0.2265 0.1850 7.7959 11.1344 0.8081 83 HAT 2012 4.9726 0.1520 0.2121 7.1465 11.1615 0.7557 84 HAT 2013 5.9461 0.1259 0.1955 6.1818 11.1913 0.7484 85 HAT 2014 6.7364 0.1076 0.1434 5.9049 11.2213 0.7248 86 HHC 2010 1.8728 0.2026 0.1693 333.6361 10.9269 0.3794 87 HHC 2011 2.2037 0.1995 0.1810 197.0584 10.9599 0.4396 88 HHC 2012 1.5615 0.2955 0.1274 172.6344 11.0250 0.4615 89 HHC 2013 1.8000 0.2988 0.1365 166.7871 11.0580 0.5378 90 HHC 2014 2.0983 0.3161 0.1781 220.4561 11.1370 0.6632 91 HNM 2010 1.6779 0.4167 0.0907 5.6120 11.3510 0.6992 92 HNM 2011 1.6390 0.3663 0.0790 5.8238 11.4599 0.6003 93 HNM 2012 1.6971 0.3857 0.0742 5.8950 11.4791 0.6546 94 HNM 2013 1.7338 0.3801 0.0771 6.7439 11.4986 0.6591 95 HNM 2014 1.7874 0.3776 0.0813 7.6786 11.5278 0.6750 96 HVG 2010 1.3475 0.3882 -0.1010 4.3793 11.3399 0.5230 97 HVG 2011 1.5022 0.3782 0.0073 3.9984 11.3304 0.5681 98 HVG 2012 1.5905 0.3789 0.0057 3.5769 11.3302 0.6026 99 HVG 2013 1.2525 0.4116 0.0137 4.0759 11.3574 0.5155 100 HVG 2014 1.8772 0.3577 0.0005 3.7169 11.5311 0.6714 101 ICF 2010 1.2721 0.5724 0.0547 5.1115 12.7314 0.7281 102 ICF 2011 1.3069 0.5907 0.0830 5.6455 12.7990 0.7720 103 ICF 2012 1.2688 0.5897 0.0450 3.9672 12.8056 0.7482 104 ICF 2013 1.1989 0.6778 0.0361 3.9027 12.9996 0.8127 105 ICF 2014 1.2968 0.6030 0.0474 4.4603 12.9555 0.7820 106 IDI 2010 1.1127 0.5137 0.0543 3.1194 11.5767 0.5716 107 IDI 2011 1.0913 0.5657 0.0283 3.1544 11.5998 0.6173 108 IDI 2012 1.0763 0.5626 0.0011 0.5683 11.6166 0.6055 109 IDI 2013 1.4908 0.4261 0.0037 0.7276 11.5901 0.6352 110 IDI 2014 1.4498 0.4530 0.0125 0.9504 11.5820 0.6567 111 KDC 2010 1.2027 0.5423 0.0846 5.0905 12.1138 0.6522 112 KDC 2011 1.0754 0.5816 0.0287 4.1994 12.1653 0.6254 113 KDC 2012 1.1134 0.5716 0.0250 3.9380 12.1668 0.6364 114 KDC 2013 0.8860 0.6507 0.0248 4.9626 12.2661 0.5765 115 KDC 2014 0.9537 0.6235 0.0476 4.4044 12.2902 0.5947 116 KTS 2010 2.2279 0.2077 0.1252 5.3064 12.7017 0.4627 117 KTS 2011 1.4345 0.3058 0.0513 7.2035 12.7658 0.4387 118 KTS 2012 1.6920 0.2454 0.0630 6.2489 12.7415 0.4151 119 KTS 2013 2.5355 0.1984 0.0829 7.7441 12.8047 0.5031 120 KTS 2014 2.8154 0.1950 0.0754 8.7183 12.8963 0.5490 121 LAF 2010 2.5903 0.3204 0.3225 3.1651 11.0408 0.8299 122 LAF 2011 2.1727 0.3576 0.4672 5.7036 11.2467 0.7770 123 LAF 2012 2.3460 0.3116 0.1554 4.7746 11.2606 0.7309 124 LAF 2013 3.1881 0.2230 0.0761 4.0081 11.2157 0.7109 125 LAF 2014 3.9246 0.1767 -0.0216 2.9497 11.1455 0.6936 126 LSS 2010 2.7100 0.2931 0.2946 7.3109 11.5495 0.7944 127 LSS 2011 1.2934 0.6786 0.0192 4.0747 11.8595 0.8777 128 LSS 2012 0.9040 0.6542 -0.3172 3.1954 11.3724 0.5914 129 LSS 2013 1.4415 0.3901 0.1583 2.5820 11.2760 0.5624 130 LSS 2014 1.3338 0.4722 0.0543 7.8819 11.3806 0.6298 131 MCF 2010 4.0498 0.1889 0.2367 6.6580 12.1903 0.7649 132 MCF 2011 2.4283 0.2273 0.2208 9.1074 12.3408 0.5520 133 MCF 2012 1.0994 0.3922 0.0153 6.9085 12.4275 0.4312 134 MCF 2013 1.1175 0.2901 0.0171 4.3803 12.3390 0.3241 135 MCF 2014 1.1194 0.3194 0.0210 4.7501 12.3505 0.3576 136 MPC 2010 1.2400 0.6795 0.0684 4.8584 11.1991 0.8426 137 MPC 2011 1.1817 0.6961 0.0897 6.8710 11.2698 0.8226 138 MPC 2012 1.5824 0.5372 0.1358 7.1167 11.3454 0.8501 139 MPC 2013 1.3737 0.6484 0.0696 6.7133 11.5150 0.8907 140 MPC 2014 2.0510 0.3919 0.0735 7.9619 11.2919 0.8038 141 MSN 2010 1.5044 0.4464 0.1029 5.0694 12.5905 0.6715 142 MSN 2011 1.1975 0.5636 0.0555 4.2885 12.8011 0.6749 143 MSN 2012 1.0818 0.6470 0.0025 3.4143 12.7973 0.6999 144 MSN 2013 1.0501 0.7321 0.0423 4.2683 12.8830 0.7688 145 MSN 2014 1.1750 0.6959 0.1089 3.8478 12.9678 0.8177 146 NDF 2010 1.4347 0.1526 0.1868 14.6453 13.3249 0.2190 147 NDF 2011 3.4590 0.1080 0.0913 11.4822 13.5260 0.3736 148 NDF 2012 1.9420 0.1227 0.0543 11.8840 13.5877 0.2383 149 NDF 2013 1.1446 0.2104 0.0307 9.8804 13.6675 0.2408 150 NDF 2014 1.3926 0.2227 0.0410 7.8358 13.7240 0.3102 151 NGC 2010 1.2111 0.4945 0.0414 8.7817 10.9445 0.5990 152 NGC 2011 0.7895 0.6309 0.0277 12.6265 11.0431 0.4981 153 NGC 2012 0.6891 0.6850 0.0178 9.0126 11.0072 0.4721 154 NGC 2013 0.6742 0.7682 0.0264 6.1206 11.0308 0.5179 155 NGC 2014 0.6738 0.7966 0.0863 7.2587 11.0492 0.5367 156 NHS 2010 1.9372 0.1875 0.2800 11.3001 11.6256 0.3632 157 NHS 2011 0.9352 0.3455 0.1577 17.6629 11.7762 0.3231 158 NHS 2012 1.0880 0.2947 0.1075 18.4891 11.9607 0.3207 159 NHS 2013 1.2637 0.4020 0.0659 13.4603 12.2699 0.5080 160 NHS 2014 1.0300 0.3820 0.0977 17.0159 12.2945 0.3934 161 NST 2010 1.2517 0.6794 0.0390 2.4504 11.6548 0.8504 162 NST 2011 1.5830 0.4531 0.0440 2.1626 11.5934 0.7173 163 NST 2012 1.0585 0.5740 0.0256 2.8762 11.6929 0.6075 164 NST 2013 1.0521 0.7104 0.0225 3.5752 11.8483 0.7474 165 NST 2014 1.1142 0.6213 0.0219 2.4958 11.7462 0.6922 166 SAF 2010 1.8883 0.4287 0.1554 22.5058 11.0251 0.8096 167 SAF 2011 2.1107 0.3911 0.1656 16.1799 11.1071 0.8254 168 SAF 2012 2.3509 0.3441 0.1569 12.6969 11.1020 0.8090 169 SAF 2013 2.3551 0.3616 0.1568 12.5227 11.1278 0.8515 170 SAF 2014 2.5666 0.3405 0.1717 10.8623 11.1598 0.8738 171 SBT 2010 5.9529 0.0720 0.1816 2.5625 12.2916 0.4289 172 SBT 2011 2.0712 0.2115 0.2595 4.9736 12.3628 0.4380 173 SBT 2012 1.5979 0.3376 0.1498 5.3389 12.4207 0.5395 174 SBT 2013 1.3500 0.4095 0.0812 6.5175 12.5119 0.5529 175 SBT 2014 1.3792 0.4401 0.0367 4.0760 12.5211 0.6070 176 SCD 2010 2.9443 0.2482 0.1309 11.5733 11.3083 0.7308 177 SCD 2011 2.8585 0.2705 0.1046 11.9221 11.3652 0.7732 178 SCD 2012 3.3893 0.2392 0.1080 6.9831 11.3667 0.8108 179 SCD 2013 2.1460 0.3956 0.0973 7.6384 11.4862 0.8490 180 SCD 2014 2.2363 0.3507 0.0741 9.1519 11.4679 0.7843 181 SEC 2010 1.2954 0.2607 0.1631 5.3841 11.6212 0.3377 182 SEC 2011 1.2421 0.3262 0.1916 8.0235 11.7880 0.4051 183 SEC 2012 0.9338 0.4582 0.0997 7.5030 11.8256 0.4279 184 SEC 2013 1.3339 0.3841 0.0609 6.9599 11.9207 0.5124 185 SEC 2014 0.9452 0.3406 0.0274 4.4310 12.0781 0.3219 186 SGC 2010 3.3970 0.1687 0.1415 11.7957 11.1125 0.5732 187 SGC 2011 5.7091 0.1004 0.3445 9.7578 11.1532 0.5730 188 SGC 2012 3.6328 0.1486 0.1235 8.3746 11.1063 0.5400 189 SGC 2013 3.7892 0.1430 0.1748 9.4365 11.1146 0.5420 190 SGC 2014 2.4687 0.2252 0.1442 10.2730 11.1049 0.5560 191 SJ1 2010 1.4502 0.2870 0.1289 9.9670 11.0465 0.4163 192 SJ1 2011 1.1949 0.4078 0.1072 9.0396 11.1899 0.4874 193 SJ1 2012 1.1669 0.4854 0.0847 7.6271 11.2792 0.5664 194 SJ1 2013 1.1046 0.5695 0.0529 6.8557 11.3701 0.6290 195 SJ1 2014 1.2383 0.5796 0.0461 5.8931 11.4796 0.7178 196 SLS 2010 1.3431 0.5284 0.1882 6.0742 11.2252 0.7098 197 SLS 2011 1.3498 0.5271 0.1670 6.6974 11.3941 0.7114 198 SLS 2012 1.9151 0.3737 0.2751 7.3670 11.4052 0.7157 199 SLS 2013 2.1620 0.2905 0.2004 7.8830 11.4042 0.6281 200 SLS 2014 2.0549 0.3181 0.0691 6.4248 11.3859 0.6536 201 TAC 2010 1.3063 0.5510 0.1102 10.0475 11.9751 0.7198 202 TAC 2011 1.1891 0.6263 0.0255 9.5254 12.0133 0.7447 203 TAC 2012 1.2262 0.6224 0.0628 7.0212 12.0008 0.7632 204 TAC 2013 1.2444 0.6651 0.0592 7.8552 12.0873 0.8277 205 TAC 2014 1.3202 0.6379 0.0520 6.7321 12.0826 0.8421 206 THB 2010 0.7146 0.3586 0.1018 8.0499 11.5124 0.2563 207 THB 2011 0.9069 0.3183 0.1046 8.2580 11.4834 0.2886 208 THB 2012 1.2631 0.2952 0.0941 8.7453 11.4791 0.3729 209 THB 2013 1.4774 0.3397 0.1033 8.9552 11.5357 0.5019 210 THB 2014 1.5817 0.3608 0.1027 8.8511 11.5726 0.5707 211 TS4 2010 1.4084 0.3304 0.0582 3.6610 11.7398 0.4653 212 TS4 2011 0.9281 0.5778 0.0402 2.8246 11.8496 0.5363 213 TS4 2012 0.9331 0.6701 0.0184 1.4778 11.9617 0.6253 214 TS4 2013 0.9782 0.6704 0.0146 1.2665 11.9941 0.6558 215 TS4 2014 0.9977 0.7164 0.0179 1.0571 12.0315 0.7148 216 VCF 2010 5.3728 0.1727 0.2646 7.4779 11.8629 0.9281 217 VCF 2011 8.4808 0.1098 0.2729 6.3533 11.9128 0.9316 218 VCF 2012 3.5149 0.1523 0.3057 6.5371 12.0543 0.5353 219 VCF 2013 2.0893 0.2970 0.1896 7.2680 12.2077 0.6206 220 VCF 2014 1.7522 0.4063 0.1974 7.1322 12.3960 0.7120 221 VDL 2010 2.4853 0.3492 0.1656 7.3440 11.0763 0.8679 222 VDL 2011 2.8903 0.3003 0.1294 7.4891 11.0947 0.8681 223 VDL 2012 2.8113 0.3083 0.1583 5.2206 11.1425 0.8669 224 VDL 2013 4.3903 0.2046 0.1614 4.0636 11.1504 0.8984 225 VDL 2014 3.1906 0.2728 0.1258 3.8513 11.2593 0.8705 226 VHC 2010 1.5819 0.4097 0.1369 5.8906 12.2606 0.6481 227 VHC 2011 1.6922 0.4316 0.1953 5.5359 12.3816 0.7303 228 VHC 2012 1.3677 0.5429 0.0849 4.5005 12.4876 0.7425 229 VHC 2013 1.8412 0.3538 0.0626 4.6242 12.4065 0.6513 230 VHC 2014 1.2308 0.5641 0.1315 4.3851 12.6524 0.6943 231 VLF 2010 1.1692 0.6854 0.0696 9.1689 11.7381 0.8014 232 VLF 2011 1.0941 0.6959 0.0634 12.5438 11.7683 0.7614 233 VLF 2012 0.9312 0.8251 0.0095 10.1356 11.9945 0.7683 234 VLF 2013 0.9323 0.7943 -0.0205 8.3344 11.9353 0.7405 235 VLF 2014 0.6247 0.6672 -0.1048 7.8899 11.5478 0.4168 236 VNH 2010 1.6124 0.4017 0.0101 1.5363 11.2429 0.6477 237 VNH 2011 1.2273 0.4586 0.0103 1.4336 11.2626 0.5628 238 VNH 2012 1.1363 0.5388 -0.0562 2.0824 11.2036 0.6123 239 VNH 2013 1.4825 0.4108 0.0396 2.1339 11.1458 0.6089 240 VNH 2014 1.2839 0.5323 -0.3904 2.0162 10.9199 0.6834 241 VNM 2010 2.2381 0.2455 0.3755 6.2690 13.0323 0.5495 242 VNM 2011 3.2132 0.1891 0.3201 6.4776 13.1926 0.6076 243 VNM 2012 2.6805 0.2104 0.3299 5.6543 13.2944 0.5641 244 VNM 2013 2.6267 0.2167 0.3070 5.8846 13.3594 0.5691 245 VNM 2014 2.8464 0.2116 0.2495 6.5090 13.4111 0.6023 246 VTF 2010 1.2960 0.6234 0.0706 8.5810 11.9449 0.8079 247 VTF 2011 1.5792 0.4785 0.2005 9.9257 11.9355 0.7557 248 VTF 2012 1.5491 0.5167 0.1365 11.3647 12.1068 0.8004 249 VTF 2013 1.9887 0.4284 0.0878 11.0061 12.2036 0.8520 250 VTF 2014 2.2438 0.3823 0.0958 9.8846 12.2098 0.8578 251 VTL 2010 1.2533 0.6188 0.0303 2.1072 11.0229 0.7755 252 VTL 2011 1.3588 0.5655 0.0219 1.4346 10.9652 0.7684 253 VTL 2012 1.1353 0.7184 -0.0224 1.8055 11.0860 0.8157 254 VTL 2013 1.1370 0.7256 0.0017 0.8260 11.0834 0.8250 255 VTL 2014 1.0509 0.7652 0.0281 0.8288 11.0613 0.8041 ... NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52 3.1 ĐO LƢỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT... nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm giai đoạn 2010-2014 38 2.2 PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CHẾ BIẾN LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT... hƣởng đến rủi ro tài doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp ngành chế biến lƣơng thực thực phẩm niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Phân tích rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn