PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

110 25 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ NGUYỄN HỒNG ÂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ NGUYỄN HỒNG ÂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Nguyễn Hồng Ân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt đọng kinh doanh BH&CCDV : Bán hàng cung cấp dịch vụ GTGT : Giá trị gia tăng HĐQT : Hội đồng quản trị TGĐ : Tổng giám đốc TMBCTC : Thuyết minh báo cáo tài TSLĐ : Tài sản lưu động TSNH : Tài sản ngắn hạn VLĐ : Vốn lưu động XNK : Xuất nhập MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP .7 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động (VLĐ) 1.1.2 Đặc điểm VLĐ 1.1.3 Phân loại VLĐ .8 1.1.4 Vai trò VLĐ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 10 1.2.1 Các quan điểm hiệu sử dụng VLĐ 10 1.2.2 Mục đích phân tích hiệu sử dụng VLĐ 11 1.2.3 Phương pháp phân tích hiệu sử dụng VLĐ 12 1.2.4 Các tiêu phân tích hiệu sử dụng VLĐ 16 1.2.5 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động ảnh hưởng đến cân tài cơng ty 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 26 1.3.1 Nhân tố khách quan .26 1.3.2 Nhân tố chủ quan 29 1.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty .33 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 34 2.1.4 Môi trường kinh doanh công ty 34 2.1.5 cấu tổ chức 35 2.1.6 Khái quát chung tình hình tài kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 37 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 47 2.2.1 cấu tình hình biến động vốn lưu động 47 2.2.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty giai đoạn 2012-201465 2.2.3 Hiệu sử dụng vốn lưu động 74 2.2.4 Phân tích cân tài cơng ty 78 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG .83 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 83 3.1.1 Kế hoạch hoá vốn lưu động 83 3.1.2 Tổ chức quản lý vốn lưu động kế hoạch khoa học 87 3.1.3 Xây dựng sách tín dụng bán hàng .95 3.1.4 Biện pháp bảo toàn VLĐ tăng cường cơng tác kiểm tra tài nhằm tránh tình trạng lãng phí thất VLĐ 97 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình tài sản - nguồn vốn cơng ty kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 38 2.2 Kết hoạt động kinh doanh cơng ty kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 43 2.3 Tình hình vốn lưu động công ty KMT giai đoạn 2012-2014 48 2.4 Tình hình quản lý vốn tiền khoản tương đương tiền công ty KMT giai đoạn 2012 -2014 51 2.5 Tình hình quản lý khoản phải thu công ty KMT giai đoạn 2012 - 2014 53 2.6 Tình hình quản lý hàng tồn kho cơng ty KMT giai đoạn 2012 -2014 60 2.7 Tồn kho công ty KMT năm 2013 - 2014 62 2.8 Khả tốn cơng ty KMT giai đoạn 2012 2014 66 2.9 Hiệu quản lý sử dụng khoản phải thu công ty KMT giai đoạn 2012-2014 69 2.10 Hiệu quản lý sử dụng hàng tồn kho công ty KMT giai đoạn 2012-2014 72 2.11 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty KMT giai đoạn 2012-2014 75 2.12 Phân tích cân tài ngắn hạn công ty KMT giai đoạn 2012-2014 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mỗi doanh nghiệp tế bào kinh tế, nơi tổ chức kết hợp yếu tố trình sản xuất để tạo cải vật chất cho xã hội, tạo nguồn tích lũy cho xã hội phát triển Trong giai đoạn nay, trước chế thị trường đầy cạnh tranh doanh nghiệp tồn đứng vững thị trường cần phải xác định mục tiêu hướng mình, khơng tiềm lực vốn đủ mạnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà phải làm để vốn sử dụng cách hiệu vậy, doanh nghiệp khẳng định vị trí tìm chỗ đứng vững vàng thị trường Để hiệu sản xuất kinh doanh tốt từ đầu trình sản xuất doanh nghiệp cần phải vốn để đầu tư sử dụng số vốn cho hiệu nhất, đầu tư hiệu ta thu hồi vốn nhanh tiếp tục quay vòng vốn, số vòng quay vốn nhiều lợi cho doanh nghiệp chiến thắng đối thủ cạnh tranh Việc sử dụng vốn kinh doanh nói chung sử dụng vốn lưu động nói riêng hiệu hay khơng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh tồn doanh nghiệp Do vấn đề sử dụng vốn, đặc biệt vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp vấn đề cần thiết phải quan tâm trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, đề tài sâu vào phân tích việc sử dụng vốn lưu động nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty Cổ phần Kim khí miền Trung thời gian gần để thấy thực trạng sử dụng vốn lưu động, thấy điểm mạnh điểm tồn cơng ty Trên sở đưa giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động qua góp phần nâng cao hiệu kinh doanh công ty Với kiến thức trau dồi qua trình học tập, nghiên cứu trường hướng dẫn thầy Hoàng Tùng em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài:” Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty Cổ phần Kim khí miền Trung” Mục đích nghiên cứu Trong xu phát triển chung tồn ngành nay, doanh nghiệp khơng ngừng đầu tư để phát triển mặt như: công nghệ, trang thiết bị, sở vật chất nhằm nâng cao hiệu kinh doanh mở rộng thị trường Chính để đầu tư mang lại hiệu cao mong muốn doanh nghiệp ln ln trọng đến tình hình vốn doanh nghiệp đặc biệt vốn lưu động Các doanh nghiệp ln quan tâm đến tình hình vốn doanh nghiệp nào, sử dụng hiệu hay không, làm để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Do mà mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm: - Phân tích tình hình hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp năm gần đây, nhằm rút kinh nghiệm giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh năm - Tìm hiểu nguyên nhân mặt ưu điểm, nhược điểm tình hình sử dụng vốn lưu động Sau đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty thời gian tới Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề liên quanhiệu sử dụng vốn lưu động công ty cổ phần Kim khí miền Trung từ năm 2012 đến năm 2014 giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động thời gian tới 87 động vốn mức làm ứ đọng vốn hay huy động q khơng đủ cho q trình sản xuất kinh doanh công ty 3.1.2 Tổ chức quản lý vốn lưu động kế hoạch khoa học Quản lý tốt VLĐ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động hơn, kịp thời đưa biện pháp giải vấn đề phát sinh đảm bảo việc thực kế hoạch VLĐ, tránh thất thốt, lãng phí từ nâng cao hiệu sử dụng VLĐ, thường xun phân tích tình hình sử dụng VLĐ để biện pháp điều chỉnh  Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn VLĐ bị chiếm dụng Qua BCĐKT sổ sách liên quan cho thấy cơng tác quản lý nợ thu hồi nợ công ty chưa chặt chẽ, khoản khách hàng nợ công ty chủ yếu nợ đến hạn nợ hạn vốn công ty bị chiếm dụng nhiều Trong kinh tế thị trường nay, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tốt cần phải xây dựng sách tín dụng để khuyến khích khách hàng tốn sớm hạn Cơng ty áp dụng sách thương mại lỏng lẻo mặt đem lại doanh thu lớn mặt khác chứa đựng rủi ro mà nợ hạn nợ đến hạn ngày gia tăng Vì quản lý khoản phải thu đòi hỏi cơng ty phải đưa sách hợp lý vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa hài lòng khách hàng Bên cạnh cần biện pháp thu hồi nợ khách hàng nợ dây dưa nợ, khó đòi - Đối với khoản phải thu ngắn hạn cơng ty cần biện pháp thu hồi nợ cách nhanh chóng, đơn đốc khách hàng trả nợ cho công ty Đến tận nơi để thu tiền khách hàng gần, gửi thư tín dụng, gọi điện hay nhờ ngân hàng thu hộ khách hàng xa 88 - Đối với khoản phải thu khách hàng dài hạn, trường hợp nợ chưa đến hạn phải trả công ty phải gửi thư báo cho khách hàng để họ biết thời hạn trả tiền cho công ty Trường hợp nợ q hạn cơng ty nên ngừng việc cung cấp hàng hóa cho khách hàng thu lãi suất hạn Tiến hành thủ tục thu hồi nợ nhanh nhằm hạn chế việc chiếm dụng vốn thời gian dài - Với khách hàng mua lẻ với khối lượng nhỏ, công ty tiếp tục thực sách “mua đứt bán đoạn”, khơng để nợ cung cấp chiết khấu mức thấp với khách hàng nhỏ thường xuyên - Với khách hàng lớn, trước ký hợp đồng, công ty cần phân loại khách hàng, tìm hiểu kỹ khả tốn họ Hợp đồng ln phải quy định chặt chẽ thời gian, phương thức toan hình thức phạt vi phạm hợp đồng Khách hàng mua với số lượng lớn toán theo phương thức trả chậm chủ yếu, thời gian cho phép nợ 30 ngày Đối với khách hàng truyền thống quan hệ làm ăn tốt với cơng ty công ty Thép Việt Nam, công ty Cổ phần Thép Miền Trung, cơng ty xây lắp Huế…có vị tín dụng, tiềm lực tài mạnh, tốn nhanh cơng ty tăng thời gian tín dụng linh hoạt việc cấp tín dụng Mục đích trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài với công ty - Công ty nên xác định rõ kỳ thu tiền bình quân xác định số dư khoản phải thu: tiêu cho thấy nợ tồn đọng khách hàng để biện pháp thu hồi vốn, tránh tình trạng mở rộng mức bán chịu - Cần xác định, đánh giá xác tuổi nợ khoản nợ: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ q hạn, nợ khó đòi Bóc tách khoản nợ để biện pháp cứng rắn giải khoản nợ cho áp hợp lý, hiệu giữ uy tín, khách hàng - Mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp khoản 89 phải thu theo tuổi Như vậy, công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền Định kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian toán, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi - Trong hợp đồng mua bán, cần quy định rõ thời hạn toán, phương thức toán…và kèm theo điều khoản yêu cầu bên phải chịu trách nhiệm cách đầy đủ, nghiêm chỉnh quy định hợp đồng phù hợp với sách tài quy định, chẳng hạn như: Nếu toán chậm với thời hạn quy định xử phạt vi phạm hợp đồng, nợ hạn phải chịu lãi suất theo lãi suất nợ hạn ngân hàng - Trước thực hợp đồng bán trả chậm, công ty cần phải xem xét, nghiên cứu kỹ đối tượng khách hàng, tức cần làm tốt cơng tác thẩm định uy tín khách hàng Cơng ty từ chối ký hợp đồng với khách hàng nợ nần dây dưa, thiếu khả tốn tránh tình trạng thất VLĐ khách hàng khơng chịu tốn khơng khả tốn Đối với khách hàng tốn chậm cơng ty cần xem xét cụ thể để đưa sách phù hợp thời gian hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn nhờ quan chức can thiệp áp dụng biện pháp không mang lại kết - Không chấp nhận bán chịu với giá để giải phóng hàng tồn kho mà trước định bán chịu hay không công ty nên phân tích khả tín dụng khách hàng đánh giá khoản tín dụng đề nghị Đánh giá khả tín dụng khách hàng nhằm xác định liệu khoản tín dụng khách hàng tốn thời hạn hay khơng Để làm điều công ty phải xây dựng hệ thống tiêu tín dụng như: phẩm chất, tư cách tín dụng, lực trả nợ, vốn khách hàng, tài sản chấp, 90 điều kiện khách hàng Công ty nên bán chịu cho khách hàng lớn  Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho Về mặt chất, hàng tồn kho nguồn vốn nhàn rỗi sử dụng cho tương lai.Nếu công ty dự trữ nhiều gây nên tình trạng thừa thiếu Do cơng ty nên giữ lượng hàng hóa vừa đủ để tạo “miếng đệm an toàn” hàng tồn kho tiêu thụ Việc hàng tồn kho năm nhiều tỷ trọng tương đối cao tổng VLĐ cho thấy lượng hàng hóa mua gửi đại lý nhiều Việc hàng tồn kho q trình chưa đến tay người tiêu dùng nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu việc mát, hỏng hóc, thất vốn khơng tránh khỏi Cơng ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh mặt hàng sắt thép, nguyên liệu hàng hóa chủ yếu nhập từ nước với giá trị lớn cần lượng vốn lớn mà lượng vốn chủ yếu vốn vay cơng ty bị tăng chi phí sử dụng nguồn vốn Hiện áp lực lạm phát làm cho tỷ giá VND/USD tăng làm cho giá hàng nhập vào Việt Nam tăng (do hàng hố nhập tính USD) Tuy nhiên số chi phí khác giảm tồn kho tăng chi phí đặt hàng giảm giá chiết khấu khối lượng lớn Do để quản lý tốt hàng tồn kho, cơng ty cần kế hoạch hàng hóa khâu tiêu thụ dự trữ hàng hóa hợp lý, cơng ty cần quan tâm số vấn đề sau: - Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tháng, quý Kiểm tra chất lượng số hàng hóa nhập về.Nếu hàng phẩm chất phải đề nghị người bán đền bù tránh thiệt hại cho công ty - Xác định lượng hàng tồn kho hợp lý phục vụ vừa đủ cho nhu cầu tiêu thụ, tránh tình trạng tồn kho lớn gây ứ đọng VLĐ cách tổ chức tốt 91 trình thu mua, dự trữ Lưu trữ kho phải trì chất lượng tốt thời gian lưu kho, phải đội kiểm định chất lượng hàng lưu kho nhằm giảm thiểu khả hàng lưu kho bị mát, hao hụt yếu tố chủ quan khách quan Bảo quản tốt hàng tồn kho Hàng tháng, kế tốn hàng hóa cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn - Trong cơng ty sản xuất số loại thép với quy mơ số lượng nhỏ, công ty phải cân đối số lượng sản xuất với lượng hàng tồn kho dự đoán dự trữ Từ đưa lượng hàng hóa cần mua bên ngồi nhập vào cơng ty cách phù hợp Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty tiến hành đặn, liên tục hồn thành kế hoạch sản xuất việc cung ứng vật tư phải tổ chức hợp lý, thường xuyên đảm bảo loại vật tư số lượng, chất lượng, kịp thời tránh tình trạng dự trữ nhiều - Đặc trưng công ty chuyên kinh doanh sắt thép, hàng hóa mua từ bên ngồi chủ yếu Vì đòi hỏi cơng ty phải lập kế hoạch hàng hóa khâu tiêu thụ lựa chọn mơ hình tồn kho cho chi phí tồn kho thấp Ta áp dụng mơ hình quản lý hàng tồn kho hiệu mơ hình nhiều doanh nghiệp thương mại áp dụng Đó mơ hình EOQ (Economic Ordering Quantity) để xác định mức tồn kho tối ưu cho công ty Cách tiến hành sau: Gọi Q lượng hàng hóa cho lần đặt hàng, hết hàng công ty tiếp tục đặt mua Q đơn vị hàng Số lượng hàng hóa bình qn kỳ Q/2 Gọi C chi phí tồn trữ (chi phí lưu kho) cho đơn vị hàng tồn kho  Tổng chi phí tồn trữ hàng tồn kho là: Q/2 * C 92 Gọi S lượng hàng tiêu thụ kỳ → số lần đặt hàng kỳ S/Q Gọi O chi phí cho lần đặt hàng  Tổng chi phí đặt hàng kỳ : S/Q * O Gọi T tổng chi phí hàng tồn kho Ta có:  Tổng chi phí = chi phí tồn trữ + chi phí đặt hàng T = Q S 2*C+Q *O Nếu gọi Q* lượng hàng dự trữ tối ưu tức Q* lượng hàng cho chi phí thấp nhất: Q* = * S * O C  Áp dụng: Giả sử quý năm 2015 công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tiêu thụ 12.000 thép xây dựng ( thép SD390) Chi phí cho lần đặt hàng 120.000.000 đồng Chi phí lưu kho cho đơn vị (tấn) hàng hóa dự trữ 200.000 đồng Thì lượng thép ( tấn) cho lần cung ứng là: EOQ = Q* = *12.000 *120.000.000 = 3795 200.000 Số lần đặt hàng quý là: 12.000/3795= lần Tổng chi phí đặt hàng quý là: 3* 120.000.000 = 360.000.000 đồng Tổng chi phí lưu trữ hàng hóa quý là: 3795/2 * 200.000 = 379.500.000 đồng Tổng chi phí hàng tồn kho là: 360.000.000 + 379.500.000 = 739.500.000 đồng Qua tính tốn thực tế ta thấy, với mơ hình EOQ mức đặt hàng hiệu công ty mức đặt hàng chi phí đặt hàng chi phí lưu trữ chênh lệch khơng đáng kể Chi phí lưu trữ nhiều chi phí đặt hàng 19.500.000 đồng 93 Nếu cơng ty biết áp dụng mơ hình vào thực tế cách xác hợp lý Thì chi phí phát sinh cho việc dự trữ hàng tồn kho giảm nhiều từ cơng ty tiết kiệm lượng lớn chi phí Đồng thời đem lại lợi nhuận cho công ty ngày nhiều  Xác định mức hợp lý nhu cầu vốn tiền, đảm bảo khả toán thời điểm công ty Năm 2013 vốn tiền khoản tương đương công ty 9,012 tỷ đồng tương ứng với 5.72% tỷ trọng tổng VLĐ, năm 2014 số tăng lên không đáng kể đạt 5.81 % tổng số VLĐ nợ ngắn hạn năm 2014 218,595 tỷ đồng lớn gấp 14 lần số vốn tiền có, điều làm cơng ty rơi vào tình trạng khả tốn tức thời, tốn nhanh Ta thấy tình hình phân bổ lượng vốn tiền công ty không hợp lý, nhu cầu dự trữ vốn tiền mặt doanh nghiệp thông thường để đáp ứng yêu cầu giao dịch hàng ngày mua sắm hàng hóa, vật liệu, tốn khoản chi phí cần thiết Mức dự trữ tiền mặt phải đảm bảo cho doanh nghiệp đầy đủ lượng vốn tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu toán đồng thời tối ưu hóa vốn tiền mặt có, giảm tối đa rủi ro lãi suất, tỷ giá hối đoái Sau số giải pháp để xác định nhu cầu vốn tiền cách hợp lý - Cần phải lên kế hoạch nhu cầu toán khả toán theo quý, năm, tránh tình trạng dự trữ q năm 2013 - Sử dụng mua chứng khoán khoản cao lượng tiền dự trữ dư thừa thực tế cơng ty lại khơng dự tính rõ việc thu chi tiền mặt Vì mua chứng khốn khoản cao hình thức cho vay khơng thời hạn, bán chúng lúc cần tiền để chi trả, thu lãi suốt khoản tiền dư thừa, không cần thiết  Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ 94 - Xây dựng mở rộng hệ thống dịch vụ thị trường nhu cầu Cơng ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung đóng địa bàn thành phố Đà Nẵng trung tâm kinh tế khu vực miền Trung Tây Ngun Cơng ty quy mô hoạt động rộng, mạng lưới kinh doanh công ty mặt khắp miền Bắc - Trung – Nam nhìn chung cơng ty trọng kinh doanh thành phố lớn khu vực lân cận, chưa trọng khai thác thị trường tỉnh Tây Nguyên Đây địa bàn dân cư đông đúc nhu cầu tiêu dùng cao Công ty cần đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường mở thêm chi nhánh để nhằm đạt mục tiêu xây dựng công ty trở thành nhà phân phối, nhà cung cấp hàng đầu khu vực miền Trung nước mặt hàng thép - Thực phương châm khách hàng thượng đế, áp dụng sách ưu tiên giá cả, điều kiện toán phương tiện vận chuyển với đơn vị mua hàng nhiều, thường xuyên hay khoảng cách vận chuyển xa - Bên cạnh cơng ty cần đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa để tăng doanh thu: + Bán hàng qua đại lý: Hiện nay, hàng hóa cơng ty thực tiêu thụ qua đại lý Để mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thúc đẩy tiêu thụ ngày phát triển, công ty phải bước xây dựng hệ thống nhiều cửa hàng phân phối riêng để với đại lý đẩy nhanh tốc độ bán hàng, đặt hạn mức bán cho chi nhánh, đại lý, hoa hồng hưởng đại lý hưởng thêm tỷ lệ phần trăm doanh thu doanh số bán vượt hạn mức Làm chắn khả tiêu thụ công ty tăng lên tỷ suất lợi nhuận thu cao hơn, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Tuy nhiên, việc mở rộng đại lý cần ý đến vấn đề toán đại lý Thông thường đại lý thường xảy tình trạng chậm 95 tốn, cố tình dây dưa cơng nợ để chiếm dụng vốn cơng ty, cơng ty cần đặt kỷ luật tốn chặt chẽ, tốt phải tài sản chấp, yêu cầu đại lý thiết lập hệ thống sổ sách, chứng từ đầy đủ Định kỳ công ty tiến hành kiểm tra, nhằm phát kịp thời sai phạm Nếu làm tốt hưởng cách tăng tỷ lệ hoa hồng, cho hưởng chiết khấu, ngược lại bị phạt +Bán hàng qua mạng: Hiện với phát triển vũ bão cơng nghệ thơng tin truy cập thơng tin mạng trở nên thông dụng với người dân Cơng ty xậy dựng trang Web bán hàng loại mặt hàng bảng báo giá loại mặt hàng để khách hàng dễ dàng nắm bắt giá so sánh với công ty khác nhằm lôi kéo khách hàng phía cơng ty - Cơng ty nên tổ chức hẳn phòng marketing phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường Đây nhu cầu cấp bách cơng ty để xây dựng sách giá cả, sách quảng bá chào hàng doanh nghiệp thị trường Đây sở cho công ty đưa mức giá cạnh tranh, tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ thu lợi nhuận cao tăng khả cạnh tranh công ty chế kinh tế thị trường khốc liệt Thông qua hệ thống tổ chức công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu khách hàng, cơng ty thu nhập thêm thơng tin cần thiết đưa giải pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng với công ty 3.1.3 Xây dựng sách tín dụng bán hàng Trong chế thị trường doanh nghiệp không cạnh tranh chất lượng sản phẩm, mẫu mã, cạnh tranh phương thức tốn thời hạn tín dụng Việc áp dụng sách tín dụng giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ tăng lên thu hút nhiều khách hàng 96 Tuy nhiên doanh nghiệp phải tốn chi phí lớn vào việc đòi tiền vốn bị chiếm dụng nhiều.Vì doanh nghiệp phải cân nhắc việc lợi nhuận đem lại tăng doanh thu chi phí điều kiện tín dụng mà doanh nghiệp đề Khi ký hợp đồng với khách hàng công ty nên đưa vào số ràng buộc điều khoản toán số ưu đãi khách hàng trả tiền sớm Đề hình thức khuyến khích khách hàng tốn tiền hàng sớm, toán giao hàng giảm giá bán mức hợp lý, tăng tỷ lệ chiết khấu Tuy nhiên việc xác định tỷ lệ chiết khấu hợp lý cần phải đặt mối quan hệ với lãi suất vay vốn hành ngân hàng Vì bán hàng trả chậm, công ty cần phải vay vốn ngân hàng để bù đắp kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh Do đó, việc công ty giảm giá cho khách hàng tỷ lệ định tính tổng số tiền hàng mà tỷ lệ nhỏ lãi suất vay vốn bù đắp lợi Khi mua hàng toán trước, toán đủ phải yêu cầu người lập hợp đồng bảo hiểm tài sản mua nhằm tránh thất thốt, hỏng hóc hàng hóa dựa ngun tắc “giao đủ, trả đủ” hay chế tài áp dụng ký kết hợp đồng Chính sách chiết khấu bán hàng thực thỏa mãn điều kiện: - Mang lại lợi ích cho khách hàng: tức công ty đưa mức chiết khấu cho khách hàng chấp nhận lợi ích mang lại cho họ trả tiền sớm cho cơng ty lớn lợi ích mà họ đầu tư vào lĩnh vực khác - Mang lại lợi ích cho cơng ty: áp dụng sách cơng ty nhường phần lợi nhuận cho khách hàng Tùy theo % chiết khấu mà lượng nhiều hay Chính sách chiết khấu phải đảm bảo phần lợi nhuận lợi ích thu khách hàng tốn tiền Nếu khách hàng tốn tiền cơng ty gửi vào ngân hàng, đầu tư, trả khoản vay khách hàng trả muộn cơng ty bị chiếm dụng vốn 97 Hiện nay, công ty áp dụng sách bán hàng với thời hạn bán chịu 30 ngày áp dụng sách chiết khấu khoảng thời gian định để kích thích cầu tiêu dùng, sau khơng áp dụng doanh số bán lại giảm Để đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ phải thu, giảm chi phí thu tiền nợ khó đòi cơng ty sử dụng đến sách chiết khấu tốn Tuy nhiên, áp dụng sách cần ý số điều như: + Xác định thời gian hợp lý hưởng chiết khấu tỷ lệ chiết khấu phù hợp cho linh hoạt đối tượng khách hàng khác + Khi tỷ lệ nợ q hạn cao thơng thường tỷ lệ chiết khấu tốn cao để khuyến khích khách hàng toán sớm, tránh rủi ro thu hồi vốn, tăng khả toán + Khi tỷ lệ chiết khấu áp dụng kích thích khách hàng mua hàng nhiều Nhưng tỷ lệ chiết khấu xem hợp lý tác dụng rút ngắn số vòng quay khoản phải thu khách hàng xuống, cơng ty tiét kiệm chi phí vốn đầu tư vào khoản phải thu, phần tiết kiệm lớn phần giảm giá coi sách chiết khấu tác dụng 3.1.4 Biện pháp bảo tồn VLĐ tăng cường cơng tác kiểm tra tài nhằm tránh tình trạng lãng phí thất VLĐ Việc bảo tồn VLĐ ý nghĩa lớn hoạt động cơng ty Vì mục tiêu cơng ty ln bảo tồn vốn ban đầu khơng ngừng nâng cao hiệu khoản vốn Công ty nên thực biện pháp sau: - Định kỳ tháng, quý, năm tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tồn vật tư hàng hóa, vốn tiền, vốn toán để xác định số VLĐ cơng ty theo giá trị Trên sở kiểm kê đánh giá vật tư hàng hóa mà đối chiếu với sổ sách kế hoạch để điều chỉnh cho hợp lý Cuối kỳ, công ty cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại vật tư hàng hóa, vốn tiền, đối chiếu sổ sách kế tốn để xử lý chênh lệch 98 - Trong khâu mua hàng, cần kiểm tra chất lượng số lượng xem nguyên vật liệu, hàng hóa với hợp đồng ký kết hay khơng Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ việc mua sắm dự trữ hàng tồn kho, tránh thất thốt, giảm giá trị Thơng qua việc xem xét tiêu hàng tồn kho, cán tài thấy tình hình quản lý sử dụng hàng tồn kho tốt hay khơng Ngồi ra, cơng ty hệ thống kho tàng đảm bảo cho việc quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho - Những khoản vốn tốn, vốn bị chiếm dụng cần biện pháp tích cực đơn đốc để thu hồi kịp thời đưa vào kinh doanh nhằm tăng tốc độ luân chuyển VLĐ -Việc xử lý trách nhiệm bảo toàn VLĐ phải tiến hành cách nghiêm túc theo tinh thần doanh nghiệp chịu hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị khn khổ pháp luật Khi xử lý tùy việc mà cá nhân truy cứu trách nhiệm bồi thường, khách quan trừ vào lợi nhuận lập quỹ - Khi kinh doanh kinh tế thị trường, công ty luôn phải nhận thức phải sẵn sang đỗi phó với thay đổi, biến động phức tạp xảy lúc Những rủi ro bất thường kinh doanh như: kinh tế lạm phát, giá thị trường tăng lên,…mà nhiều nhà quản lý không lường hết Vì vậy, để hạn chế phần tổn thất xảy ra, cơng ty cần phải thực biện pháp phòng ngừa để vốn kinh doanh nói chung VLĐ nói riêng bị hao hụt, cơng ty nguồn bù đắp, đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh diễn liên tục Cụ thể, biện pháp mà cơng ty áp dụng là: - Mua bảo hiểm hàng hóa hàng hóa đường hàng hóa nằm kho Việc cơng ty tham gia bảo hiểm tạo chỗ dựa vững chắc, chắn tin cậy kinh tế, giúp cơng ty điều kiện 99 tài để chống đỡ hiệu rủi ro, tổn thất bất ngờ xảy mà không ảnh hưởng nhiều đến VLĐ - Trích lập quỹ dự phòng tài để chẳng may vốn bị hao hụt nguồn để bù đắp, quỹ nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng giảm giá hàng bán tồn kho đảm bảo phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa không cao giá trị thị trường thời điểm đánh giá Đồng thời nguồn vốn để bù đắp tổn thất xảy năm kế hoạch, nhằm bảo tồn vốn kinh doanh cơng ty - Để hạn chế rủi ro điều kiện lạm phát, công ty nên dành lại phần lợi nhuận để bù đắp số vốn hao hụt xảy lạm phát 100 KẾT LUẬN Doanh nghiệp tế bào kinh tế, sức cạnh tranh kinh tế nước định hoạt động tính hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để tham gia hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế doanh nghiệp phải đủ sức cạnh tranh quy mơ vốn lớn, kỹ thuật cơng nghệ đại, uy tín thị trường Để làm điều đó, doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý điều hành vốn nói chung VLĐ nói riêng cách hiệu nhất.VLĐ cơng ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung nói riêng doanh nghiệp nói chung tham gia trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn toàn vốn kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, hoạt động hàng ngày phát sinh cơng ty liên quan đến VLĐ làm thay đổi nguồn vốn Vì để đứng vững thị trường với cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi cơng ty phải trọng việc cao hiệu quản lý sử dụng VLĐ để nhằm tăng lợi nhuận cho cơng ty Qua việc phân tích hiệu sử dụng VLĐ Cơng ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung, mong đề tài đóng góp phần vào việc nâng cao hiệu sử dụng VLĐ thơng qua nâng cao hiệu hoạt động công ty thời gian đến góp phần đưa đất nước tiến vào xu hội nhập quốc tế hoá giai đoạn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tài năm 2012, năm 2013, năm 2014 Cơng ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung [2] T.S Dương Hữu Hạnh (2005), Quản trị tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [3] T.S Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [4] T.S Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài doanh nghiệp – tập 1, Nxb Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [5] T.S Nguyễn Thanh Liêm – ThS Nguyễn Thị Mỹ Hương (2009), Quản trị tài chính, Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng [6] T.S Bùi Hữu Phát, Tài doanh nghiệp, ĐH Kinh tế TP.HCM- Nxb Lao Động [7] PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, Phân tích tài cơng ty cổ phần, ĐH Kinh tế quốc dân -NXB Tài Chính [8] T.S Bùi Hữu Phước (2009), Tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Tp Hồ Chí Minh [9] T.S Trần Ngọc Thơ (2005), Tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống kê, Tp Hồ Chí Minh ... 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 32 2.1.1 Lịch sử hình thành... GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG .83 3.1 MỘT... tình hình tài kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kim khí miền Trung giai đoạn 2012-2014 37 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 47 2.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn