Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ngành sản xuất kinh doanh niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

98 19 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG NHƢ THỦY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – năm 2016 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG NHƢ THỦY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE) Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN HỒNG NHƢ THỦY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN MẶT 1.1.1 Khái niệm tiền mặt, tiền mặt hoạt động SXKD 1.1.2 Lợi ích chi phí việc nắm giữ tiền mặt: 1.1.3 Sự luân chuyển tiền mặt trình SXKD 10 1.1.4 Động nắm giữ tiền mặt: 11 1.2 CÁC HỌC THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Thuyết đánh đổi (Trade-off theory) 13 1.2.2 Thuyết trật tự phân hạng (The pecking order Theory) 15 1.2.3 Mơ hình dòng tiền tự (free-cash flow model) 16 1.3 TÍN DỤNG THƢƠNG MẠI VÀ NẮM GIỮ TIỀN MẶT 17 1.4 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT 19 1.4.1 Cơ hội đầu tƣ 20 1.4.2 Qui mô công ty 21 1.4.3 Chi tiêu tài sản cố định 22 1.4.4 Tài sản lƣu động không tiền mặt .22 1.4.5 Đòn bẩy tài 23 1.4.6 Chi trả cổ tức 24 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 27 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .31 2.4 GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH .37 2.5 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SÀN HOSE THÔNG QUA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 40 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 48 3.2 SỰ TƢƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN 49 3.2.1 Sự tƣơng quan biến 50 3.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 51 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY POOLED REGRESSION .52 3.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY FIXED EFFECT MODEL VÀ RANDOM EFFECT MODEL 54 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 64 4.1 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ 64 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠNG TÁC QUẢN LÝ 66 4.2.1 Xây dựng nguyên tắc kiểm soát tiền doanh nghiệp 66 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thu chi doanh nghiệp .68 4.2.3 Chọn lựa đối tác ngân hàng uy tín .70 4.2.4 Xây dựng phát triển mơ hình dự báo tiền mặt 71 4.2.5 Đầu tƣ lƣợng tiền mặt nhàn rỗi: 75 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT HỖ TRỢ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN MẶT TẠI DOANH NGHIỆP 76 4.3.1 Đối với doanh nghiệp 76 4.3.2 Đối với tổ chức tín dụng: 77 4.3.3 Đối với nhà nƣớc 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CASH Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp LEV Đòn bẩy tài SIZE Logarit tài sản FEM Fixed effect Model REM Random effect Model GROWTH Triển vọng phát triển NPV Giá trị CAPEX Chi tiêu tài sản cố định LIQUID Tài sản lƣu động không tiền mặt DIV Chi trả cổ tức tiền mặt HOSE Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Chí Minh SXKD Sản xuất kinh doanh EMU Liên minh kinh tế tiền tệ Châu Âu Hồ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình vẽ Trang 1.1 Chi phí giữ tiền mặt 14 1.2 Dòng tiền chu kì kinh doanh ngắn hạn cơng ty sản xuất kinh doanh 17 2.1 Mô tả thay đổi tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tổng tài sản doanh nghiệp doanh nghiệp 40 sàn HOSE giai đoạn 2010-2013 2.2 Mô tả thay đổi tỷ lệ tăng trƣởng doanh thu doanh nghiệp sàn HOSE giai đoạn 2010- 42 2013 2.3 Mơ tả thay đổi vốn ln chuyển ròng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam giai 43 đoạn 2010 – 2013 2.4 Tỷ số tổng nợ tổng tài sản doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 44 2.5 Quy mô doanh nghiệp sản xuât kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013 45 2.6 Số lƣợng công ty mẫu nghiên cứu chi trả cổ tức tiền mặt 46 3.1 Biểu đồ tần số Histogram 60 4.1 đồ luân chuyển mơ hình EOQ 73 4.2 Mơ hình Miller Orr 74 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Tổng hợp yếu tố ảnh hƣởng hƣớng tác động nhân tố lên việc nắm giữ tiền mặt Trang 25 doanh nghiệp theo học thuyết 2.2 Tổng hợp Nghiên cứu thực nghiệm - Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc nắm giữ tiền mặt doanh 29 nghiệp 2.3 Bảng tổng hợp mã hóa biến nhân tố ảnh hƣởng đến việc nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp 37 2.4 Tổng hợp biến tác động kỳ vọng dấu 40 3.1 Kết thống kê mô tả biến 48 3.2 Hệ số tƣơng quan biến 50 3.3 Kết kiểm định đa cộng tuyến thông qua nhân tử phóng đại phƣơng sai VIF 51 3.4 Kết tổng hợp mơ hình Pooled Regression 53 3.5 Kết thực hồi quy mơ hình FEM REM 55 3.6 Kết thực kiểm định Redundant Fixed Effecets Tests 56 3.7 Kết thực kiểm định Redundant Fixed Effecets Tests 57 3.8 Kết kiểm định WALD 61 3.9 Tổng hợp kì vọng kết hồi quy mơ hình 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền mặt ln dòng phản ánh tình trạng cấu trúc tài sản Bảng cân đối kế toán với ý nghĩa loại tài sản ngắn hạn có tính khoản cao Lƣợng tiền mặtsẵn kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng có khác biệt lớn lợi nhuận hoạt động kinh doanh lƣợng tiền mặt sẵn sàng cho chi trả, tốn nợ nần Lợi nhuận cơng ty đƣợc tính đơn vị tiền tệ, nhiên xuất sau hoạt động kinh doanh trải qua giai đoạn Không phải lúc lợi nhuận đạt đƣợc thu đƣợc hết tiền mặt, thực tế, lợi nhuận đạt đƣợc tồn động lớn khoản phải thu Còn lƣợng tiền mặt tính thời điểm Dòng tiền mạch máu thể kinh doanh, thực tiễn kinh doanh chứng kiến nhiều công ty tính tốn sổ sách có lãi, nhƣng lại khơng đủ tiền mặt để tốn khoản cơng nợ tới hạn nên bị phá sản Ngƣời điều hành cơng ty nhiều khơng dự đốn đƣợc việc thiếu tiền mặt trình vận hành kinh doanh lâm vào hoàn cảnh phải tạm dừng bi đát chấm dứt hoạt động háo hức với ý tƣởng kinh doanh khơng tính tốn đủ hết chi phí phát sinh Cỗ máy kinh doanh kiếm đƣợc tiền tƣơng lai vấn đề cơng ty khơng có đủ tiền để trì hoạt động đến lúc Việc nắm giữ lƣợng lớn tiền mặt khơng hiệu quả, tạo nhiều trƣờng hợp khơng tạo thu nhập Tuy nhiên, khơng có tiền mặt chi phí cơng ty phải đối mặt lớn nhiều công ty lâm vào kiệt quệ tài từ bỏ hội đầu tƣ có NPV dƣơng Vì vậy, để quản trị tiền mặt hợp lý mang lại lợi ích cho cơng ty, trƣớc tiên công ty phải xác định đƣợc yếu tố thực nghiệm tác động đến quản trị 75 Mơ hình Stone: Cải tiến tính thực tiễn q trình tối ƣu hố mơ hình Miller Orr cách cho phép nhà quản trị vào nhận thức kinh nghiệm dòng ngân lƣu cơng ty để đƣa định thích hợp Cơng ty xây dựng mơ hình xác định mức tồn trữ tiền mặt với phƣơng pháp kết hợp mơ hình Miller-Orr mơ hình Stone Trƣớc hết, sử dụng mơ hình Miller-Orr để xác định giới hạn trên, giới hạn dƣới mức tồn trữ tiền mặt Tiếp theo, đảm bảo mức tồn trữ tiền mặt dựa vào tình hình thực tế theo mơ hình Stone 4.2.5 Đầu tƣ lƣợng tiền mặt nhàn rỗi Tuy lập dự báo khoản thu chi tiền mặt kỳ tới doanh nghiệp nhƣng số giai đoạn có tính chất mùa vụ, lƣợng tiền mặt trở nên thừa cần đƣợc xử lý cách sau nhằm khai thác khả sinh lợi đồng tiền: a Cho vay có lãi suất Đây đề xuất lý tƣởng kinh tế chƣa thật ổn định Tuy nhiên yếu tố khơng phải khơng có Gửi tiết kiệm có kỳ hạn để thu khoản lãi suất cao để tài khoản giao dịch với mức lãi suất không kỳ hạn Doanh nghiệp cho vay khoản thích hợp để có thêm thu nhập, đồng thời thu hồi thời hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng lại Để tránh tình trạng vốn nhàn rỗi tài khoản mà không đem lại đồng lãi nào, cơng ty sử dụng vào khoản đầu tƣ qua đêm cuối ngày làm việc b Đầu tư vào sản phẩm tài có tính khoản cao Đầu tƣ vào chứng khoản khả mại Chứng khoán khả mại khoản đầu tƣ tài ngắn hạn bảng cân đối kế tốn, tài sản tƣơng đƣơng tiền mặt kỳ hạn dƣới tháng so với lúc đầu tƣ tài sản đầu 76 tƣ tài ngắn hạn kỳ hạn lƣu giữ dƣới năm Chọn lựa chứng khốn khả mại có độ an tồn, thu hồi lại nguyên gốc vốn đầu tƣ ban đầu cần thiết bán lại chứng khoán Trừ khoản dành riêng cho đầu tƣ chứng khoán, doanh nghiệp không nên dùng số tiền mặt thừa tạm thời để mua loại cổ phiếu, việc đầu tƣ vào cổ phiếu gặp rủi ro giá có tính khoản thấp Doanh nghiệp nên đầu tƣ vào chứng khoán dễ bán thị trƣờng chứng khốn giấy tờ có giá khác nhƣ tín phiếu kho bạc, chứng tiền gửi , hợp đồng mua lại Các loại giấy nợ trái phiếu doanh nghiệp phủ đƣợc giao dịch thị trƣờng thức thích hợp để đầu tƣ chúng rủi ro dễ dàng thu hồi ngoại trừ số rủi ro liên quan đến việc thay đổi lãi suất Cho dù đầu tƣ vào loại sản phẩm tài nào, yếu tố an tồn tính khoản cao ƣu tiên số cho việc giải lƣợng tiền mặt thừa 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MANG TÍNH CHẤT HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN MẶT TẠI DOANH NGHIỆP 4.3.1 Đối với doanh nghiệp - Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán cơng nhân viên, bắt kịp với tốc độ phát triển nhu cầu thị trƣờng, đồng thời lập nên phòng ban có khả dự báo dài hạn, phòng tránh rủi ro cho công ty nhƣ việc dự báo thay đổi tỷ giá ngoại tệ, dự báo ngân sách tiền mặt cho kỳ kinh doanh đảm bảo trang trải chi phí chung, trả lƣơng cho nhân viên hay sử dụng cần thiết - Có sách thu hút, khơng ngừng xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới, khẳng định mạnh doanh nghiệp Bên cạnh đó, cơng ty phải có biện pháp tiếp cận thị trƣờng mới, tìm hiểu tiềm 77 nhà cung cấp để kí kết hợp đồng mua bán cần thiết với giá phải chăng, sách chiết khấu tốt mà có chất lƣợng cao - Đa dạng hóa mặt hàng, mở rộng quy mô hoạt động phƣơng thức kinh doanh, khơng nên gò bó hoạt động truyền thống 4.3.2 Đối với tổ chức tín dụng Là khách hàng thƣờng xuyên hoạt động có hiệu quả, ngân hàng cần có sách ƣu đãi lãi suất, thời hạn điều kiện thủ tục cấp tín dụng tạo cho doanh nghiệp niềm tin đảm bảo tổ chức tín dụng từ phát triển quan hệ gắn bó lâu dài Về phƣơng diện tốn, tổ chức tín dụng cần đại hố cơng nghệ tốn nữa, cung cấp đa dạng hố Hình thức tốn khơng dùng tiền mặt nhằm gia tăng tốc độ toán, nâng cao tốc độ luân chuyển vốn luân chuyển doanh nghiệp, tạo niềm tin cho đối tác nƣớc 4.3.3 Đối với nhà nƣớc Hoạt động công ty chịu tác động nhân tố quan khách quan Ngoài nỗ lực cơng ty để thành cơng thiếu nhân tố khách quan Môi trƣờng hoạt động thuận lợi tạo điều kiện lớn cho thành cơng Cơng ty Chính để nâng cao hiệu sử dụng tiền mặt Công ty thời gian tới, bên cạnh nỗ lực cơng ty cần có giúp đỡ quan hữu quan Tôi xin đƣa số kiến nghị sau : - Nhà nƣớc cần nhanh chóng ban hành đồng sách thúc đẩy tăng trƣởng chung kinh tế thời gian tới Nhà nƣớc cần phải sử dụng cơng cụ điều tiết vĩ mơ cách có hiệu thống Nhà nƣớc cần phải ban hành số chế kiểm sốt, sách hỗ trợ Vốn, Thuế cho doanh nghiệp 78 - Hồn thiện khn khổ pháp lý cho thị trƣờng tài chính, tiền tệ sản phẩm tài phái sinh để doanh nghiệp có nhiều kênh đầu tƣ phòng ngừa rủi ro KẾT LUẬN CHƢƠNG Mục tiêu việc quản lý tiền mặt tăng việc đầu tƣ lƣợng tiền nhàn rỗi nhằm thu lợi nhuận trì mức khoản hợp lý để đáp ứng nhu cầu tƣơng lai Tác giả đề xuất số biện pháp quản lý lƣợng tiền mặt nắm giữ doanh nghiệp nhƣ: Xây dựng nguyên tắc kiểm soát tiền doanh nghiệp, giải pháp hồn thiện cơng tác thu chi, chọn lựa đối tác ngân hàng bền vững, xây dựng phát triển mơ hình dự báo tiền mặt cuối đầu tƣ lƣợng tiền nhàn rỗi cách hiệu 79 KẾT LUẬN Đóng góp nghiên cứu Lƣợng tiền mặtsẵn kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng có khác biệt lớn lợi nhuận hoạt động kinh doanh lƣợng tiền mặt sẵn sàng cho chi trả, toán nợ nần Xác định tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tối ƣu vấn đề quan trọng doanh nghiệp Đặc biệt nguồn tài bên trở nên tốn tạo nhiều động lực để cơng ty xây dựng sách nắm giữ tiền mặt việc tăng tích trữ tiền mặt để tránh hậu bất lợi liên quan với cú sốc thu nhập Tuy nhiên, việc công ty nắm giữ số lƣợng lớn tiền mặt gặp phải loại chi phí bao gồm chi phí nắm giữ chi phí hội, chúng tồn song song với động động giao dịch, phòng ngừa đầu (Keynes, 1936) Theo học thuyết có liên quan đến nắm giữ tiền mặt nghiên cứu thực nghiệm giới, nhân tố ảnh hƣởng đến lƣợng tiền mặtdoanh nghiệp nắm giữ, hội đầu tƣ, quy mô công ty, chi tiêu tài sản cố định, tài sản lƣu động không tiền mặt, trả cổ tức tiền mặt đòn bầy tài chính.Để kiểm định yếu tố tài định việc nắm giữ tiền mặt doanh nghiệp thực nghiệm, nghiên cứu thu thập liệu 143 công ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2013 Kết nghiên cứu rằng, mức độ nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam giai đoạn vào khoảng 10% Góp phần tạo nên tỷ lệ nắm giữ tiền mặt yếu tố tác động nhƣ tài sản lƣu động, đòn bẩy tài chính, chi tiêu tài sản cố định quy mô công ty Trong tài sản lƣu động không tiền mặt, chi tiêu tài sản cố định đòn bẩy tài có mối 80 tƣơng quan âm quy mơ cơng ty lại có mối tƣơng quan dƣơng với nắm giữ tiền mặt công ty Tuy nhiên biến chi trả cổ tức DIV triển vọng phát triển GROWTH khơng có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Mục tiêu việc quản lý tiền mặt tăng việc đầu tƣ lƣợng tiền nhàn rỗi nhằm thu lợi nhuận trì mức khoản hợp lý để đáp ứng nhu cầu tƣơng lai Tác giả đề xuất số biện pháp quản lý lƣợng tiền mặt nắm giữ doanh nghiệp nhƣ: Xây dựng nguyên tắc kiểm sốt tiền doanh nghiệp, giải pháp hồn thiện công tác thu chi, chọn lựa đối tác ngân hàng bền vững, xây dựng phát triển mô hình dự báo tiền mặt cuối đầu tƣ lƣợng tiền nhàn rỗi cách hiệu Hạn chế hƣớng nghiên cứu tƣơng lai - Hạn chế đề tài nghiên cứu: Thứ nhất, nghiên cứu mặt hạn chế mẫu quan sát nhỏ bao gồm 153 cơng ty khoảng thời gian quan sát năm từ năm 2011 đến năm 2013 Dữ liệu nghiên cứu vào năm sau khủng hoảng kinh tế tồn cầu 2008, nên khơng thể nghiên cứu tình hình nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam trƣớc sau khủng hoảng, tác động khủng hoảng kinh tế tới việc nắm giữ tiền mặt Thứ hai, phạm vi nghiên cứu tiến hành nghiên cứu nhân tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt bao gồm: hội tăng trƣởng, đòn bẩy tài chính, chi trả cổ tức, chi tiêu tài sản cố định, tỷ lệ tài sản khoản thay thế, quy mơ doanh nghiệp Ngồi ra, nhiều yếu tố khác ảnh hƣởng đến việc nắm giữ tiền mặt nhƣng chƣa đƣợc đề cập đến nghiên cứu nhƣ yếu tố: lợi nhuận, dòng tiền tự do, ; yếu tố nội doanh nghiệp nhƣ: sở hữu cổ đông lớn, quy mô hội đồng quản trị, giám đốc điều hành kiêm nhiệm, Một điều đáng tiếc nghiên cứu lại liên quan đến số liệu, bắt tay vào nghiên cứu đề tài này, tác giả 81 mong muốn xem xét yếu tố khả tài trợ vốn ngân hàng tác động nhƣ đến việc nắm giữ tiền mặt công ty Nguồn tài trợ từ ngân hàng xem nguồn tài trợ chính, phổ biến quan trọng công ty Việt Nam Đáng tiếc liệu dƣ nợ ngân hàng theo địa phƣơng GDP theo địa phƣơng không đƣợc công bố rộng rãi Việt Nam nên tác giả bỏ qua ý tƣởng nghiên cứu Hơn nữa, số liệu đƣợc thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thƣờng niên cơng ty, nhiên báo cáo chƣa phản ánh hết thông tin công ty Vẫn chịu ảnh hƣởng nhiều yếu tố khách quan chủ quan nhƣ minh bạch thông tin quan nhà nƣớc, phƣơng pháp kế toán khác nhau, dẫn đến số liệu chƣa phản ánh đƣợc hết thực tế, làm ảnh hƣởng nhiều đến kết nghiên cứu thực tế so với kỳ vọng nghiên cứu - Định hướng nghiên cứu tương lai: Với kết rút từ nghiên cứu hạn chế, đề tài đề xuất hƣớng nghiên cứu cho chủ đề nhƣ sau: + Các nghiên cứu mở rộng mẫu quan sát với nhiều công ty khoảng thời gian rộng Mở rộng nghiên cứu với khoảng thời gian năm trƣớc sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, để nghiên cứu tình hình nắm giữ tiền mặt công ty Việt Nam trƣớc sau khủng hoảng, tác động khủng hoảng kinh tế tới việc nắm giữ tiền mặt công ty giai đoạn + Thứ hai, nên bổ sung thêm yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt nhƣ: Sở hữu nhà nƣớc, sở hữu cổ đông lớn, quy mô hội đồng quản trị, yếu tố tác động khả tài trợ ngân hàng mục tiêu nghiên cứu đáng xem xét Bên cạnh đó, nên xem xét nghiên cứu mở rộng tác động việc nắm giữ tiền mặt đến giá trị cơng ty 82 + Thêm vào đó, nghiên cứu tiếp sau nghiên cứu đề tài theo ngành, theo quốc gia, để từ so sánh rút đặc điểm nhân tố ảnh hƣởng riêng biệt tác động lên việc nắm giữ tiền mặt theo ngành, quốc gia hay khu vực DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội [2] Sử Đình Thành (2008), Giáo trình Nhập mơn Tài – Tiền tệ, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [3] Trần Ngọc Thơ (2007), Giáo trình Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống Kê, Hà Nội Tiếng Anh [4] Afza, T., & Adnan, S M (2007) Determinants of corporate cash holdings: A case study of Pakistan InProceedings of Singapore Econămic Review Conference (SERC)(pp 01-04) [5] Al-Najjar, B (2013) The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from some emerging markets.International Business Review,22(1), 77-88 [6] Bates, T., Kahle, K., Rene S (2009), “Why Do U.S Firms Hold so Much More Cash than They Used to?”, Journal of Finance 54, 19952021 [7] Bigelli, M., & Sánchez-Vidal, J (2012) Cash holdings in private firms.Journal of Banking & Finance,36(1), 26-35 [8] Hardin III, W.G., Highfield, M.J., Hill, M.D., & Kelly, G.W (2009), “The determinants of REIT cash holdings” Journal of Real Estate Finance and Econămics, 39(1), 39-57 [9] Miguel A.Ferreira and Antonio S Vilela (2004), “Why firms hold cash, evidence from EMU countries”, European Financial Management, vol 10 no 2: pp 295–319 [10] John Maynard Keynes, (1936), “The General Theory of Employment – Interestand - Money [11] Nguyen, P (2005) “How sensitive are Japanese firms to earnings risk? Evidence from cash holdings” [12] Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R and Williamson, R (1999) “The determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of Financial Econămics, vol 52 no 1: pp 3–46 [13] Ozkan, A and N Ozkan (2004) Corporate Cash Holdings: An Empirical Investigation of UK Companies Journal of Banking and Finance, 28, 2103–2134 [14] Wu, W., Rui, O M., & Wu, C (2012) Trade credit, cash holdings, and financial deepening: evidence from a transitional econămy.Journal of Banking & Finance,36(11), 2868-2883 Tài liệu website [15] http://vneconămy.vn/doanh-nhan/vi-sao-nhieu-cong-ty-my-cham-giutien-mat-20120228084233627.htm [16] http://quantri.vn/dict/details/8309-ly-thuyet-ua-thich-tien-matliquidity-preference-theory PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết hồi quy POOLED đầy đủ biến Dependent Variable: CASH Method: Panel Least Squares Date: 11/19/15 Time: 13:38 Sample: 2011 2013 Cross-sections included: 155 Total panel (unbalanced) observations: 459 Variable CAPEX LEV DIV GROWTH LIQUID SIZE C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic -0.230159 -0.308456 0.042438 0.009134 -0.322981 0.024281 0.178173 Prob 0.023010 -10.00253 0.021692 -14.21964 0.008685 4.886488 0.007436 1.228255 0.029068 -11.11115 0.008541 2.842737 0.051436 3.463987 0.409876 Mean dependent var 0.402043 S.D dependent var 0.081405 Akaike info criterion 2.995285 Schwarz criterion 503.5537 F-statistic 0.521026 Prob(F-statistic) 0.0000 0.0000 0.0000 0.2200 0.0000 0.0047 0.0006 0.099720 0.105272 -2.163633 -2.100662 52.32350 0.000000 Phụ lục 2: Kết hồi quy POOLED với biến độc lập (khơng có biến GROWTH) Dependent Variable: CASH Method: Panel Least Squares Date: 11/19/15 Time: 15:42 Sample: 2011 2013 Periods included: Cross-sections included: 155 Total panel (unbalanced) observations: 459 Variable Coefficient CAPEX DEBT DIV LIQUID SIZE C -0.228816 -0.309762 0.042456 -0.322513 0.024582 0.177812 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Std Error t-Statistic 0.022997 0.021678 0.008690 0.029082 0.008543 0.051464 -9.949835 -14.28899 4.885820 -11.08975 2.877610 3.455071 0.407907 Mean dependent var 0.401371 S.D dependent var 0.081450 Akaike info criterion 3.005282 Schwarz criterion 502.7890 Hannan-Quinn criter 62.41640 Durbin-Watson stat 0.000000 Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 0.0006 0.099720 0.105272 -2.164658 -2.110683 -2.143402 1.030235 Phụ lục 3: Kết kiểm định FEM Dependent Variable: CASH Method: Panel Least Squares Date: 11/19/15 Time: 15:54 Sample: 2011 2013 Periods included: Cross-sections included: 155 Total panel (unbalanced) observations: 459 Variable CAPEX LEV DIV GROWTH LIQUID SIZE C Coefficient Std Error t-Statistic -0.387408 -0.499359 -0.007336 0.004714 -0.475434 0.095072 -0.052880 0.035299 0.047725 0.006587 0.004367 0.030067 0.034183 0.194943 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) -10.97510 -10.46315 -1.113742 1.079521 -15.81230 2.781286 -0.271259 Prob 0.0000 0.0000 0.2663 0.2812 0.0000 0.0058 0.7864 R-squared 0.908528 Mean dependent var Adjusted Rsquared 0.859415 S.D dependent var S.E of regression 0.039471 Akaike info criterion Sum squared resid 0.464284 Schwarz criterion Log likelihood 931.4103 Hannan-Quinn criter F-statistic 18.49891 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.099720 0.105272 -3.356907 -1.908591 -2.786540 2.472207 Phụ lục 4: Kết kiểm định REM Dependent Variable: CASH Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 07/10/15 Time: 13:19 Sample: 2011 2013 Cross-sections included: 155 Total panel (unbalanced) observations: 459 Swamy and Arora estimator of component variances White diagonal standard errors & covariance (d.f corrected) Variable Coefficient Std Error t-Statistic C CAPEX DEBT DIV GROWTH LIQUID SIZE 0.212958 -0.320245 -0.394847 0.003415 0.004506 -0.428202 0.036724 0.081251 2.620975 0.033837 -9.464252 0.037246 -10.60118 0.005173 0.660209 0.004417 1.020033 0.047665 -8.983496 0.012283 2.989773 Prob 0.0091 0.0000 0.0000 0.5095 0.3083 0.0000 0.0029 Effects Specification Cross-section random Idiosyncratic random S.D Rho 0.068625 0.039471 0.7514 0.2486 Weighted Statistics R-squared Adjusted Rsquared 0.465462 Mean dependent var 0.031447 0.458366 S.D dependent var 0.055637 S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.040946 Sum squared resid 65.59836 Durbin-Watson stat 0.000000 0.757820 1.550197 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.360289 Mean dependent var 3.246973 Durbin-Watson stat 0.099720 0.366251 ... NGUYỄN HỒNG NHƢ THỦY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC NẮM GIỮ TIỀN MẶT CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE) Chun ngành: ... sống công ty ngành sản xuất kinh doanh, mong muốn nghiên cứu nội dung Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt công ty ngành sản xuất kinh doanh niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành. .. đề nắm giữ tiền mặt cơng ty Tơi mong muốn tìm hiểu xem lý thuyết vấn đề nắm giữ tiền mặt công ty, thực trạng nắm giữ tiền mặt, yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt cơng ty nhóm ngành sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ngành sản xuất kinh doanh niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ngành sản xuất kinh doanh niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn