Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến giá trị doanh nghiệp ngành khai thác khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

104 24 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUANG DŨNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠCTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUANG DŨNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠCTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Bảo Ngọc Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Quang Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TRÚC VỐN VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 1.1.2 Khái niệm phƣơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp 1.2 TỔNG QUAN MỘT SỐ LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller 1.2.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn dạng tĩnh (Static trade-off theory) 14 1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory) 16 1.3 TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG .22 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 23 2.1.1 Giới thiệu khái quát ngành khai khoáng Việt Nam .23 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt Nam .24 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt Nam 25 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 26 2.2.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng 34 2.2.3 Dữ liệu nghiên cứu 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG .42 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 43 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 43 3.1.1 Giá trị doanh nghiệp cấu trúc vốn doanh nghiệp 43 3.1.2 Các biến kiểm soát 50 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 56 3.2.1 Đo lƣờng giá trị doanh nghiệp thông qua số Tobin's Q 56 3.2.2 Đo lƣờng giá trị doanh nghiệp thông qua số ROE .65 3.3 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 3.3.1 Hàm ý sách 74 3.3.2 Một số đề xuất .76 3.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 3.4.1 Hạn chế đề tài 79 3.4.2 Hƣớng nghiên cứu 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ GDP Gross Domestic Product ASEAN Association of Southeast Asian Nations AFTA ASEAN Free Trade Area WTO World Trade Organization OLS Ordinary least squares HOSE Ho Chi Minh City Stock Exchange HĐQT Hội Đồng Quản Trị CEO Chief Executive Officer DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang ROA ROE trung nh doanh nghiệp nghiên cứu chia theo hai lĩnh vực 25 2.2 Tổng hợp mã hoá iến, cách tính kỳ vọng dấu iến mơ h nh nghiên cứu 33 3.1 Thống kê mô tả iến mô h nh 43 3.2 To in's Q doanh nghiệp t n m 2008 đến 2014 46 3.3 ROE doanh nghiệp t n m 2008 đến 2014 48 3.4 Ma trận hệ số tƣơng quan (To in s Q) 56 3.5 Kết hồi quy tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp (To in s Q ) ngành khai khống 58 3.6 Kết ƣớc lƣợng mơ h nh REM với Option Ro ustness (Tobin's Q) 62 3.7 Ma trận hệ số tƣơng quan (ROE) 65 3.8 Kết hồi quy tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng (ROE) 67 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình 1.1 Tên hình Trang Mệnh đề M&M I trƣờng hợp có thuế 12 1.2 Cấu trúc vốn tối ƣu giá trị doanh nghiệp 15 2.1 ROE, ROA trung nh doanh nghiệp nghiên cứu giai đoạn 2008-2014 25 2.2 Quy trình lựa chọn mơ h nh hồi quy với liệu ảng 38 3.1 Đồ thị hộp cho iến To in's Q doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động 45 3.2 To in's Q doanh nghiệp qua n m 46 3.3 Đồ thị hộp cho iến ROE doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động 47 3.4 ROE doanh nghiệp qua n m 48 3.5 DA doanh nghiệp qua n m 49 3.6 Đồ thị hộp cho iến DA doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động 50 3.7 Đồ thị hộp cho iến SIZ doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động 51 3.8 SIZ doanh nghiệp qua n m 52 3.9 Đồ thị hộp cho iến SG doanh nghiệp nghiên cứu ph n theo lĩnh vực hoạt động 53 3.10 SG doanh nghiệp qua n m 54 3.11 Đồ thị Scatters iến mô h nh (To in's Q) 57 3.12 Đồ thị Scatters iến mô h nh (ROE) 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong n m qua, lý thuyết cấu trúc vốn đại đƣợc nghiên cứu nƣớc phát triển mà chƣa đƣợc quan tâm nhiều nƣớc phát triển, quan tâm mức độ chung cho doanh nghiệp, chƣa có nhiều nghiên cứu riêng cho t ng ngành công nghiệp cụ thể, đặc biệt ngành khai khoáng Việt Nam nƣớc có diện tích khơng lớn nhƣng có nguồn tài ngun khống sản đa dạng phong phú Vì ngành khai khống có nhiều mạnh trội để phát triển ngành đóng góp tỷ trọng vào GDP cao Theo số liệu Tổng cục Thống kê n m 2015, tổng sản phẩm nƣớc (GDP) n m 2015 ƣớc tính t ng 6,68% so với kỳ n m 2014, ngành khai khống t ng 6,5%, đóng góp 1,4 điểm phần tr m vào mức t ng chung Việt Nam tham gia vào khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), gia nhập vào WTO (Tổ chức thƣơng mại giới) tới đ y TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái B nh Dƣơng), điều tạo cho nƣớc ta hội nhƣng đồng thời vấp phải thách thức lớn Trƣớc hội thách thức lớn nhƣ nay, doanh nghiệp có nhiều nỗ lực việc khai thác nguồn lực xã hội để phát triển, có nguồn lực tài t bên doanh nghiệp Thực tế cho thấy, doanh nghiệp có mức độ sách khai thác nguồn lực tài bên ngồi khác dẫn đến hiệu khác Trong trƣờng hợp doanh nghiệp làm n thua lỗ sử dụng vốn vay nợ không hợp lý, mặt làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp, mặt khác làm giảm giá trị doanh nghiệp Nhƣ vậy, việc đƣa định tài lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý cần thiết cho doanh nghiệp bối cảnh kinh tế 79 3.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 3.4.1 Hạn chế đề tài Hạn chế thứ nghiên cứu dựa quy mô mẫu nhỏ Tại Việt Nam có 2400 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai khoáng, nhiên nghiên cứu lựa chọn liệu 37 công ty niêm yết sàn HOSE HNX Việc lựa chọn nhằm để đảm ảo tính tin cậy liệu mà áo cáo tài công ty đƣợc kiểm tra ởi cơng ty kiểm tốn lớn uy tín Do cỡ mẫu nhỏ nên kết luận nghiên cứu khơng phù hợp khái qt hóa lên cho tồn ộ cơng ty ngành Hạn chế thứ hai nghiên cứu vấn đề mô h nh Mơ h nh nghiên cứu có hai khuyết điểm lớn nhƣ sau:  Mơ h nh tuyến tính: R nh phƣơng thấp a phƣơng pháp ƣớc lƣợng dấu hiệu cho thấy mối quan hệ iến độc lập iến phụ thuộc mối quan hệ phi tuyến thay v quan hệ tuyến tính Mặc dù R nh phƣơng nghiên cứu tiệm cận với R nh phƣơng nghiên cứu trƣớc đ y đề tài nhƣng để phục vụ cho mục tiêu quản lý th việc cải thiện khả n ng giải thích mơ h nh cần thiết  Vấn đề nội sinh (endogeneity): vấn đề nội sinh vấn đề phổ iến nghiên cứu khoa học xã hội nói chung kinh tế nói riêng Biến nội sinh biến có tƣơng quan với phần dƣ Sự xuất biến nội sinh dẫn đến trƣờng hợp nhƣ ỏ biến, sai số biến, đƣợc xác định đồng thời qua biến giải thích khác Trong nghiên cứu này, biến cấu trúc vốn biến nội sinh, tham số ƣớc lƣợng mơ hình bị chệch Hạn chế thứ ba nghiên cứu nghiên cứu d ng lại việc xác định cấu trúc vốn có tác động đến giá trị doanh nghiệp hay không, chƣa 80 vào ph n tích việc có tồn hay khơng ngƣỡng nợ tác động tỷ lệ nợ tổng tài sản đến giá trị doanh nghiệp, có nghĩa t m giá trị ngƣỡng nợ mà giá trị doanh nghiệp đƣợc tối ƣu 3.4.2 Hƣớng nghiên cứu Trong nghiên cứu tiếp theo, tác giả có ý định thực cải tiến sau đ y: T ng cỡ mẫu: không gian lẫn thời gian Việc t ng cỡ mẫu mô h nh làm t ng độ tin cậy ƣớc lƣợng Trong doanh nghiệp không niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam, có nhiều cơng ty lớn có áo cáo tài đƣợc kiểm tốn ởi cơng ty kiểm tốn uy tín Do hạn chế thời gian nên tác giả tập hợp hết doanh nghiệp Trong tƣơng lai, hƣớng nghiên cứu tập hợp tất doanh nghiệp khai khống Việt Nam có áo cáo tài đƣợc kiểm tốn Cải thiện mơ h nh: Để xác định mức ngƣỡng cấu trúc vốn, tƣơng lai nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng phƣơng pháp ph n tích hồi quy ngƣỡng (Threshold Regression) Hansen (1999) để ph n tích tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp ngành khai khống Phƣơng pháp giúp đánh giá việc có tồn hay không mức ngƣỡng cấu trúc vốn tối ƣu, qua giúp nhà quản trị hoạch định sách cấu trúc vốn doanh nghiệp Cải thiện thƣớc đo: qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy số khái niệm tƣởng ch ng đơn giản nhƣng lại có nhiều thƣớc đo khác thƣớc đo phù hợp mức độ định với ối cảnh nghiên cứu Do cần có thƣớc đo đa chiều để đo lƣờng nh n tố tác động Theo đó, mơ h nh nghiên cứu cần phải sử dụng thƣớc đo đa chiều cho nh n tố nhƣ Bên cạnh đó, nghiên cứu tƣơng lai bổ sung thêm số biến kiểm soát khác nhƣ thời gian hoạt động doanh nghiệp, … vào mơ hình hồi quy để kiểm định 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, tác giả tổng hợp kết thống kê mô tả nhƣ kết ƣớc lƣợng theo mô h nh FEM, REM Pooled OLS Kiểm định Hausman kiểm định Breusch Pagan Lagrange xác định mô h nh REM phù hợp chặt chẽ T kết nghiên cứu nhận thấy, khơng tìm thấy chứng mối quan hệ cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp thông qua tiếp cận số To in's Q Ngƣợc lại, cấu trúc vốn có tác động thuận chiều với giá trị doanh nghiệp ngành khai khống thơng qua cách tiếp cận số ROE, tức gia t ng sử dụng nợ làm gia t ng giá trị doanh nghiệp Với kết này, tác giả nêu số hàm ý sách doanh nghiệp Nhà nƣớc, số đề xuất Ngoài ra, tác giả nêu lên hạn chế mô h nh hƣớng nghiên cứu 82 KẾT LUẬN Bài nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy, với giá trị doanh nghiệp đƣợc đo lƣờng thông qua số Tobin's Q cấu trúc vốn khơng tác động đến giá trị doanh nghiệp Trong đó, với giá trị doanh nghiệp đƣợc đo lƣờng thông qua số ROE cấu trúc vốn tác động thuận chiều đến giá trị doanh nghiệp, khả n ng giải thích mô h nh 21,24 % tƣơng đƣơng với nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đ y đề tài Hƣớng nghiên cứu tƣơng lai đề tài mở rộng cỡ mẫu sử dụng mô h nh đại để giải vấn đề nội sinh nhƣ t m ngƣỡng nợ tối ƣu mà giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng tối đa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Bộ Tài (2007), Quy chế quản trị cơng ty áp dụng cho công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007, Hà Nội [2] Nguyễn Thành Cƣờng (2015), Tác động cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp chế biến thủy sản Nam Trung bộ", Luận v n Tiến sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh [3] Võ Thị Hồng Diễm (2013), "Cấu trúc sở hữu, quản trị công ty giá trị doanh nghiệp chứng công ty niêm yết Việt Nam'', Luận v n Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh [4] Hiệp hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam - Vietnam Mining Science and Technology Association (2015), ''Thực trạng khai thác, chế biến khoáng sản định hướng phát triển ngành cơng nghiệp khai khống Việt Nam'', Bản tin ngành [5] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội [6] Nguyễn Thị Bích Phƣợng (2014), "Cấu trúc vốn giá trị doanh nghiệp", Luận v n Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh [7] Võ Xuân Vinh (2014), ''Cấu trúc sở hữu, hiệu hoạt động giá trị doanh nghiệp thị trường chứng khoán Việt Nam'', Tạp chí Phát triển Hội nhập số 16, trang 28-32 [8] Võ Xuân Vinh, Nguyễn Thành Phú (2014), "Nợ vay giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ mô hình hồi quy ngưỡng", Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 103, trang 31-38 [9] Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Chiến lược khống sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011, Hà Nội [10] Tổng cục thống kê (2015), ''Tình hình kinh tế - xã hội năm 20 5'' Tiếng Anh: [1] Abor, J (2005), ''The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghama'' Journal of Risk Finance, Vol.6 No 5, 2005, pp 438-445 [2] Ahmad, Z et al (2012), ''Capital Structure Effect on Firms Performance: Focusing on Consumers and Industrials Sectors on Malaysian Firms", International Review of Business Research Papers Vol No.5 July 2012 Pp.137–15 [3] Berger and Patti, B D (2006), "Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry", Journal of Banking & Finance, vol 30 (2006), pp 1065-1102 [4] Cheng, Y S., Liu, Y P and Chien, C Y (2010), ''Capital structure and firm value in China: A panel threshold regression analysis'', African Journal of Business Management Vol 4(12), pp.2500-2507 [5] Chowdhury, A., Chowdhury, S (2010), "Impact of capital structure on firm’s value: Evidence from Bangladesh'', Peer-reviewed and Open access journal, Volume 3, Issue 3, pp.111-122 [6] Chung, K H and Pruitt, S W (1994), ''A Simple Approximation of Tobin’s q'', Financial Management, 23(3), pp.70-74 [7] Dougherty C (2011), Introduction to Econometrics 4th edition, Oxford University Press [8] Fazlzadeh, A et al (2011), "The Examination of the Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Listed Firms of Tehran Stock Exchange Based on the Type of the Industry", International Journal of Business and Management, 6(3): 249–266 [9] Firer, C., Ross, S A., Westerfield, R W and Jordan, B D (2012), Fundamentals of Corporate Finance, 5th edition, McGraw-Hill/Irwin [10] Hasan et al (2014), ''Influence of Capital Structure on Firm Performance: Evidence from Bangladesh'', International Journal of Business and Management; Vol 9, No 5; 2014 pp.184-194 [11] Hansen BE (1999), ''Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference'', Journal of Econometrics 93 (1999), pp.345-368 [12] Hsiung, H H., Wang, J L (2012), ''Value creation potential of intellectual capital in the digital content industry'', Investment Management and Financial Innovations, Volume 9, Issue (2012), pp.81-90 [13] Jiraporn, P., Liu, Y (2008), “Capital Structure, Staggered Boards, and Firm Value”, Financial Analysts Journal 2008, Vol.64, No.1 [14] Khan, A G (2012), “The relationship of capital structure decisions with firm performance: A study of the engineering sector of Pakistan”, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol 2, No.1 (2012), pp.245-262 [15] Lee, J W & Zhang, Z (2011), ''Ownership Structure, Corporate Governance and Firm Value: Evidence from Chinese Stock Market'' www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1726592 [16] Leland, H E and K Toft (1996), ''Optimal Capital structure, Endogenous Bankruptcy, and theTerm Strucure of credit spreads'' Journal of finance, vol.51, pp.987-1019 [17] Lin, F L (2010), "A Panel Threshold Model of Institutional Ownership and Firm Value in Taiwan", International Research Journal of Finance and Economics, pp 54-62 [18] Macguigan, Kretlow, Moyer (2006), Contemporary Financial Management, 10th edtion, Thomson [19] Modigliani, F and Miller, M (1958), ''The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment'', The American Economic Review 48(3), pp.291–297 [20] Modigliani, F and Miller, M (1963), ''Corporate income taxes and the cost of capital: a correction'', The American Economic Review, Vol 53, 1963, pp 443–53 [21] Modigliani, F (1980) Introduction in a Abel (ed), The Collected Papers of Franco Modigliani, Vol 3, pp xi – xix Cambridge, Massachusetts MIT Press [22] Myers SC, Majluf, NS (1984),''Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have'', Journal of Financial Economics, Vol.3 No.2, 1984, pp 187-222 [23] Nieh, C C., Yau, H Y and Liu, W C (2008), ''Investigation of Target Capital Structure for Electronic Listed Firms in Taiwan'', Emerging Markets Finance & Trade 2008, Vol 44, No 4, pp.75–87 [24] Nour, A R (2012), ''Capital Structure and Firm Performance; Evidence from Palestine Stock Exchange'', Journal of Money, Investment and Banking, Issue 23 (2012), pp.109-117 [25] OGBULU, et al (2012), ''Capital Structure and Firm Value: Empirical Evidence from Nigeria'', International Journal of Business and Social Science Vol.3 No.19 [26] Phillips, P A & Sipahioglu (2004), "Performance implications of capital structure: evidence from quoted UK organisations with hotel interests", Service Industries Journal, vol 24, no 5, pp 31 -51 [27] Rajan, R G and Zingales, L (1995), ''What we know about capital structure? Some evidence from international data'', Journal of Finance, Vol 50, pp 1421-1460 [28].Ramdani, D and Witteloostuijn, A V (2010), "The impact of board independence and CEO duality on firm performance: A quantile regression analysis for Indonesia, Malaysia, South Korea and Thailand", British Journal of Management, 21(3): pp.607- 627 [29] Rocca (2010), ''Is Ownership a Complement to Debt in Affecting Firm’s Value: A Meta-Analysis'' www.fma.org/Hamburg/Papers/meta-analysis.pdf [30].Ryu, K and Yoo, J., (2011), "Relationship between management ownership and firm value among the business group affiliated firms in Korea'', Journal of Comparative Economics, 39: pp.557–576 [31].Zeitun, R and Almudehki, N., (2012), ''Ownership Structure and Corporate Performance: Evidence from Qatar'' PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tóm tắt kết nghiên cứu thực nghiệm trƣớc Tác giả năm nghiên cứu Những kết nghiên cứu Quốc gia Quan điểm 1: Cấu trúc vốn không tác động đến giá trị doanh nghiệp Phillips cộng Khơng có mối quan hệ đáng kể cấu trúc vốn (Nợ (2004) phải trả/Tổng tài sản) số Tobin's q Jiraporn cộng (2008) Cấu trúc vốn (Nợ phải trả/Tổng tài sản) không ảnh hƣởng đến giá trị doanh nghiệp (To in s Q) Ogbulu cộng Vốn chủ sở hữu nhƣ thành phần cấu trúc vốn không (2012) liên quan đến giá trị doanh nghiệp Vƣơng quốc Anh Mỹ Nigeria Quan điểm 2: Cấu trúc vốn tác động đến giá trị doanh nghiệp Abor (2005) - Cấu trúc (Nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ ngắn hạn/Tổng tài sản) có quan hệ tích cực với ROE; - Cấu trúc vốn (Nợ dài hạn/Tổng tài sản) có quan hệ Ghana tiêu cực đến ROE Chowdhury cộng (2010) Kết nghiên cứu phát giá trị doanh nghiệp có mối quan hệ tích cực với cấu trúc vốn Bangladesh Nour (2012) Cấu trúc vốn (Nợ phải trả/Tổng tài sản) có mối quan hệ tích cực với ROE, ROA, EPS, MBV Tobin's q Palestin - Cấu trúc vốn (Nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ ngắn Ahmad cộng hạn/Tổng tài sản) có mối quan hệ tiêu cực với ROE, (2012) ROA; - Cấu trúc vốn (Nợ dài hạn/Tổng tài sản) có mối quan Malaysia hệ tích cực với ROE Khan (2012) - Cấu trúc vốn (nợ ngắn hạn/tổng tài sản, nợ phải trả / tổng tài sản) có tác động tiêu cực đến ROA To in s Q; Cấu trúc vốn không tác động đến ROE Phƣợng (2014) Cấu trúc vốn (Nợ phải trả/Tổng tài sản) có mối quan hệ tiêu cực với ROE Hasan cộng Kết cho thấy rằng, cấu trúc vốn có tác động tiêu cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp phù hợp (2014) Palestine Việt Nam Bangladesh với lý thuyết trật tự phân hạng Quan điểm 3: Xác định cấu trúc vốn tối ƣu cho doanh nghiệp Nieh cộng Phạm vi tối ƣu cấu trúc vốn (Nợ phải trả/Tổng tài (2008) sản) thuộc khoảng (12,37%; 28,70%) giá trị cơng ty điện tử (ROE, EPS) đƣợc nâng cao Lin (2010) Để đảm bảo nâng cao giá trị doanh nghiệp (To in s Q), phạm vi tối ƣu cấu trúc vốn (nợ phải trả / tổng tài sản) thuộc khoảng (48,92%; 49,55%) Cheng cộng (2010) Vinh Phú (2014) Để đảm bảo nâng cao giá trị doanh nghiệp (ROE), phạm vi tối ƣu cấu trúc vốn (Nợ phải trả/Tổng tài sản) dƣới 70,48% Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tỷ lệ nợ tối ƣu doanh nghiệp ngành buôn bán thuộc khoảng (15,87%; 44,52%), ngành bất động sản thuộc khoảng (41,02%; 73,00%), ngành vận tải nhỏ 79,66% Một số nhóm ngành khơng định đƣợc tỷ lệ nợ tối ƣu Đài Loan Đài Loan Trung Quốc Việt Nam Phụ ục 2: ết qu kiểm định reusch-Pagan mơ hình (Tobin's Q) Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of Q chi2(1) = 52.08 Prob > chi2 = 0.0000 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ ục 3: ết qu kiểm định oo dridge mô hình (Tobin's Q) Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no firstorder autocorrelation F( 1,36) = Prob > F = 126.666 0.0000 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ ục 4: Tổng hợp nh n t phóng đại phư ng sai mơ hình (Tobin's Q) Variable | - + SIZ | fo | ceod | bo | od | SG | DA | - + Mean VIF | Phụ ục 5: VIF 1/VIF -1.53 0.654724 1.41 0.710620 1.27 0.784410 1.26 0.795322 1.19 0.843425 1.13 0.884859 1.06 0.947555 -1.26 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) ết qu kiểm định Hausman (Tobin's Q) Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fe re Difference S.E - + -DA 0695129 0653608 004152 SIZ -.2907998 -.1644508 -.126349 040443 SG 0088838 0128748 -.003991 BO 1606302 1042459 0563844 0218786 FO 0117298 2655213 -.2537915 3140747 OD 0322247 0558952 -.0236705 0241128 CEOD -.1692662 -.1425281 -.0267381 011733 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 5.73 Prob>chi2 = 0.5718 (V_b-V_B is not positive definite) (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ ục 6: ết qu kiểm định reusch Pagan Lagrange (Tobin's Q) Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects Q[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ Q | 1.122065 1.059276 e | 2599771 5098795 u | 9387062 9688685 Test: Var(u) = chibar2(01) = 275.97 Prob > chibar2 = 0.0000 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ lục 7: ết qu kiểm định reusch-Pagan mô hình (ROE) Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of ROE chi2(1) = 0.14 Prob > chi2 = 0.7025 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ ục 8: ết qu kiểm định oo dridge mơ hình (ROE) Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1,36) = 16,931 Prob > F = 0.0002 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ lục h cc h h h c h h Variable | VIF 1/VIF - + -SIZ | 1.53 0.654724 fo | 1.41 0.710620 ceod | 1.27 0.784410 bo | 1.26 0.795322 od | 1.19 0.843425 SG | 1.13 0.884859 DA | 1.06 0.947555 + -Mean VIF | 1.26 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ ục 10: ết qu kiểm định Hausman (ROE) Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fe re Difference S.E -+ DA | 9.924118 11.96324 -2.03912 SIZ | -3.849787 2608843 -4.110671 1.274995 SG | 4.377514 4.123168 2543463 bo | -7.930007 -10.45347 2.52346 1.518097 fo | 26.89288 42.27045 -15.37757 11.73045 od | -3.428038 -4.317385 8893466 1.580855 ceod | 3054355 1422925 163143 713404 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 8.16 Prob>chi2 = 0.3186 (V_b-V_B is not positive definite) (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) Phụ ục 11: ết qu kiểm định reusch Pagan Lagrange (ROE) Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ROE[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ ROE | 295.0766 17.17779 e | 123.1408 11.09688 u | 100.9856 10.04916 Test: Var(u) = chibar2(01) = 119.70 Prob > chibar2 = 0.0000 (Nguồn: Kết chạy phần mềm STATA) ... tượng nghiên cứu: Nghiên cứu xem xét tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu xem xét tác động cấu trúc. .. liên quan đến tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Đó cấu trúc vốn khơng tác động đến giá trị doanh nghiệp; cấu trúc vốn tác động đến giá trị doanh nghiệp hay xác định cấu trúc vốn... yết Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Có thể sử dụng mơ h nh để xác định tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp; - Tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến giá trị doanh nghiệp ngành khai thác khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu tác động của cấu trúc tài chính đến giá trị doanh nghiệp ngành khai thác khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn