Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty hông khăm tại tỉnh xekoong

147 23 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG SENGPHET VATSANGA NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY HÔNG KHĂM TẠI TỈNH XEKOONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG SENGPHET VATSANGA NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY HÔNG KHĂM TẠI TỈNH XEKOONG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ DÂN Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Sengphet Vatsanga MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÕNG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÕNG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm hài lòng công việc ngƣời lao động 1.1.2 Lợi ích việc xây dựng trì hài lòng cơng việc ngƣời lao động 1.1.3 Mối quan hệ động thúc đẩy hài lòng ngƣời lao động 10 1.1.4 Một số học thuyết liên quan đến hài lòng ngƣời lao động 10 1.1.5 Một số nghiên cứu trƣớc hài lòng cơng việc ngƣời lao động 22 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HÔNG KHĂM TỈNH XÊ KOONG VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HÔNG KHĂM TỈNH XÊKOONG 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 34 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực công ty 35 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 36 2.2.2 Nghiên cứu 38 2.2.3 Mơ hình hiệu chỉnh sau nghiên cứu 46 2.2.4 Thiết kế bảng câu hỏi thức 47 2.2.5 Mẫu điều tra thang đo 48 2.2.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 MÔ TẢ MẪU 53 3.1.1 Mô tả phƣơng pháp thu thập thông tin cỡ mẫu 53 3.1.2 Kết cấu mẫu theo đặc điểm 53 3.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 56 3.2.1 Kết phân tích EFA thành phần ảnh hƣởng đến hài lòng cơng việc ngƣời lao động 56 3.2.2 Kết phân tích EFA thang đo hài lòng 59 3.3 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 61 3.3.1 Kết đánh giá thang đo nhân tố tác động đến hài lòng cơng việc ngƣời lao động ông Ty TNHH Hông Khăm Tỉnh Xê Koong 61 3.3.2 Cronbach’s Alpha thang đo đánh giá hài lòng 65 3.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU SAU PHÂN TÍCH EFA VÀ CRONBACH’S ALPHA 66 3.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 67 3.5.1 Mơ hình hồi qui bội 67 3.5.2 Kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu 71 3.6 PHÂN TÍCH MƠ TẢ CÁC THANG ĐO TRÍCH RA TỪ MƠ HÌNH HỒI QUY 72 3.7 PHÂN TÍCH ANOVA ĐỐI VỚI CÁC THANG ĐO TRÍCH RA TỪ MƠ HÌNH HỒI QUY 77 3.7.1 Giới tính 78 3.7.2 Độ tuổi 79 3.7.3 Trình độ học vấn 80 3.7.4 Thâm niên làm việc 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 84 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 84 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ SỰ HÀI LÕNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HÔNG KHĂM TỈNH XEKOONG 86 4.2.1 Hàm ý yếu tố thuộc chất công việc 86 4.2.2 Hàm ý yếu tố điều kiện làm việc 86 4.2.3 Hàm ý gia tăng sách lƣơng phúc lợi 87 4.2.4 Hàm ý mức độ ổn định môi trƣờng làm việc 88 4.2.5 Hàm ý yếu tố cấp 89 4.3 Ý NGHĨA VÀ TÍNH MỚI CỦA NGHIÊN CỨU 90 4.4 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AJDI : Adjusted Job Descriptive Index JDI : Job Descriptive index JDS : Job Diagnostic Survey JIG : Job in General JSS : Job Satisfaction Survey MPS : Motivating Potential Score MSQ : Minnesota Satisfaction Questionnaire NLĐ : Ngƣời lao động PTTH : Phổ thông trung học STM : Sự thỏa mãn TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp nghiên cứu trƣớc 29 2.1 Các nhân tố dự kiến đo lƣờng động lực làm việc 39 3.1 Bảng phân bổ mẫu theo giới tính 54 3.2 Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 54 3.3 Bảng phân bổ mãu theo trình độ học vấn 55 3.4 Bảng phân bố mẫu theo thâm niên công tác 55 3.5 Ma trận xoay nhân tố biến ảnh hƣởng đến hài lòng cơng việc ngƣời lao động 57 3.6 Hệ số KMO thành phần hài lòng cơng việc 59 3.7 Bảng hệ số Factor loading thành phần hài lòng cơng việc 59 3.8 Kết Cronbach Alpha thang đo chất công việc 61 3.9 Kết Cronbach Alpha thang đo tiền lƣơng 62 3.10 Kết Cronbach’s Alpha thang đo phúc lợi 62 3.11 Kết Cronbach’s Alpha thang đo điều kiện làm việc 63 3.12 Kết Cronbach Alpha thang đo cấp 63 3.13 Kết Cronbach’s Alpha thang đo đồng nghiệp 64 3.14 Kết Cronbach’s Alpha thang đo đào tạo thăng tiến 64 3.15 Kết Cronbach’s Alpha thang đo mức độ ổn định môi trƣờng làm việc 65 3.16 Kết Cronbach’s Alpha thang đo hài lòng chung ngƣời lao động 65 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.17 Hệ số phù hợp mơ hình hồi qui bội (lần 2) 68 3.18 Phân tích ANOVA phù hợp phân tích hồi quy 69 3.19 Hệ số hồi quy thống kê đa cộng tuyến 70 3.20 Đánh giá yếu tố chất công việc 72 3.21 Đánh giá yếu tố lƣơng 73 3.22 Đánh giá yếu tố phúc lợi 74 3.23 Đánh giá yếu tố cấp 75 3.24 Đánh giá yếu tố đào tạo thăng tiến 76 3.25 Đánh giá yếu tố mức độ ổn định, phát triển môi trƣờng làm việc 76 3.26 Đánh giá yếu tố hài lòng cơng việc ngƣời lao động 77 3.27 Phân tích ANOVA giới tính với thang đo 79 3.28 Phân tích ANOVA độ tuổi với thang đo 80 3.29 Phân tích ANOVA trình độ học vấn với thang đo 81 3.30 Phân tích ANOVA trình thâm niên làm việc với thang đo 82 4.1 Mức độ ảnh hƣởng nhân tố 85 50-60 10 3.00 943 298 3.00 3 Total 109 2.93 1.184 113 18-30 37 3.24 1.164 191 30-40 38 3.42 919 149 40-50 23 3.09 1.203 251 50-60 10 3.20 1.398 442 3.00 3 Total 109 3.27 1.103 106 18-30 37 3.03 1.323 217 30-40 38 3.24 1.101 179 40-50 23 2.91 1.240 259 50-60 10 3.20 1.135 359 3.00 3 Total 109 3.09 1.198 115 18-30 37 3.05 1.332 219 30-40 38 3.34 938 152 40-50 23 3.35 1.112 232 50-60 10 3.00 1.155 365 3.00 3 Total 109 3.21 1.131 108 18-30 37 3.32 1.313 216 30-40 38 3.29 1.113 181 40-50 23 3.13 1.058 221 50-60 10 3.60 699 221 3.00 3 Total 109 3.29 1.133 109 18-30 37 3.00 1.179 194 30-40 38 3.16 1.001 162 40-50 23 3.30 1.222 255 50-60 10 3.20 789 249 4.00 4 Total 109 3.15 1.087 104 18-30 37 3.11 1.265 208 30-40 38 3.50 893 145 40-50 23 3.70 1.185 247 50-60 10 3.70 1.337 423 4.00 4 Total 109 3.43 1.142 109 18-30 37 3.11 1.370 225
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty hông khăm tại tỉnh xekoong , Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty hông khăm tại tỉnh xekoong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn