Nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn lưu động với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

132 30 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH DIỆP NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH DIỆP NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ với đề tài ―NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM‖ cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học GS TS Trƣơng Bá Thanh Nội dung luận văn đƣợc đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Có trích dẫn nguồn gốc số liệu rõ ràng Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Diệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN LƢU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm vốn lƣu động 1.1.2 Phân loại vốn lƣu động .10 1.1.3 Vai trò vốn lƣu động 12 1.1.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến kết cấu vốn lƣu động 13 1.1.5 Quản trị vốn lƣu động .14 1.1.6 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp 26 1.2 KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THỊ TRƢỜNG 31 1.2.1 Khái niệm khả sinh lời doanh nghiệp .31 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 31 1.2.3 Một số số khả sinh lời doanh nghiệp 35 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI 36 1.3.1 Phân tích mối quan hệ tiêu quản trị vốn lƣu động khả sinh lời 36 1.3.2 Mối quan hệ quản trị vốn lƣu động khả sinh lời nghiên cứu trƣớc .39 KẾT LUẬN CHƢƠNG .41 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 42 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .42 2.1.1 Sơ lƣợc ngành thực phẩm 42 2.1.2 Thực trạng mối quan hệ quản trị vốn lƣu động với khả sinh lời doanh nghiệp .46 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 46 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 47 2.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG .52 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 53 3.2 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG 54 3.2.1 Phân tích hệ số tƣơng quan .54 3.2.2 Phân tích hồi quy .57 KẾT LUẬN CHƢƠNG .83 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 84 4.1 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ 84 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 87 4.2.1 Chính sách thu nợ 87 4.2.2 Chính sách quản lý hàng tồn kho 88 4.2.3 Chính sách trả nợ .89 4.2.4 Chính sách quản lý tiền mặt 90 4.3 KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG .92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Tên SX Sản xuất LĐ Lƣu động VLĐ Vốn lƣu động VLĐBQ Vốn lƣu động bình qn KH&CN Khoa học cơng nghệ DN Doanh nghiệp VN Việt Nam BĐS Bất động sản VLXD Vật liệu xây dựng TTCK Thị trƣờng chứng khoán NVL Nguyên vật liệu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Mức độ quan trọng số hoạt động quản lý vốn lƣu động 15 2.1 Biến cơng thức tính biến 48 2.2 Tổng hợp biến tác động kỳ vọng dấu 51 3.1 Bảng thống kê mơ tả 53 3.2 Bảng phân tích tƣơng quan 55 3.3 Phân tích ANOVA hồi quy bội 58 3.4 Bảng hệ số R bình phƣơng 59 3.5 Bảng kiểm định Dubin – Watson 59 3.6 Phân tích hồi quy đa biến 60 3.7 Phân tích ANOVA 63 3.8 Bảng hệ số R bình phƣơng 63 3.9 Bảng kiểm định Dubin - Watson 64 3.10 Bảng phân tích hồi quy đa biến 65 3.11 Phân tích ANOVA 66 3.12 Bảng hệ số R bình phƣơng 67 3.13 Bảng kiểm định Dubin - Watson 67 3.14 Bảng phân tích hồi quy đa biến 68 3.15 Bảng phân tích ANOVA 70 3.16 Bảng hệ số R bình phƣơng 71 3.17 Bảng kiểm định Dubin - Watson 71 3.18 Bảng phân tích hồi quy đa biến 72 3.19 Bảng phân tích ANOVA 74 3.20 Hệ số R bình phƣơng 74 3.21 Bảng kiểm định Dubin - Watson 75 3.22 Bảng phân tích hồi quy đa biến 75 3.23 Bảng phân tích ANOVA hồi quy bội 77 3.24 Bảng hệ số R bình phƣơng 78 3.25 Bảng kiểm định Dubin - Watson 78 3.26 Bảng phân tích hồi quy đa biến 79 3.27 Bảng phân tích ANOVA hồi quy bội 80 3.28 Hệ số R bình phƣơng 81 3.29 Bảng kiểm định Dubin - Watson 81 3.30 Bảng phân tích hồi quy đa biến 82 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Quy trình chuyển hóa vốn lƣu động 10 1.2 Sơ đồ cấu vốn lƣu động doanh nghiệp 12 1.3 Mơ hình dự trữ tiền mặt tối ƣu 16 1.4 Mơ hình Miller Orr 16 1.5 Mơ hình EOQ 24 2.1 Ngành có số ROE, ROA trung bình cao BXH V1000 năm 2013 45 sinh lời GORit = β0 + β1(ARit) + β2(DRit) + β3(LOSit) + β4(CRit) + ε Descriptive Statistics Mean GOR Std Deviation N 31112640423 166588166556 224 AR 42.3123529739 34.82116034180 224 DR 42271494631 194175863767 224 LOS 13.384232042 1.2722767873 224 CR 2.4636295417 3.03254653397 224 Correlations GOR Pearson Correlation Sig (1-tailed) N AR DR LOS CR GOR 1.000 -.443 -.343 035 -.031 AR -.443 1.000 034 -.001 -.053 DR -.343 034 1.000 -.024 -.485 LOS 035 -.001 -.024 1.000 -.187 CR -.031 -.053 -.485 -.187 1.000 000 000 299 324 AR 000 308 494 216 DR 000 308 361 000 LOS 299 494 361 002 CR 324 216 000 002 GOR 224 224 224 224 224 AR 224 224 224 224 224 DR 224 224 224 224 224 LOS 224 224 224 224 224 CR 224 224 224 224 224 GOR Model Summary R Model R Adjusted R Square Square d Change Statistics Std Error of the Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sig F Change a 196 193 149667719641 196 54.272 222 000 b 304 298 139580807086 108 34.245 221 000 c 363 355 133815214939 059 20.454 220 000 443 552 603 DurbinWatson 1.082 a Predictors: (Constant), AR b Predictors: (Constant), AR, DR c Predictors: (Constant), AR, DR, CR d Dependent Variable: GOR ANOVA Model Regression Sum of Squares 1.216 d df Mean Square 1.216 Residual 4.973 222 022 Total Regression 6.189 1.883 223 941 Residual 4.306 221 019 Total Regression 6.189 2.249 223 750 Residual 3.939 220 018 Total 6.189 223 a Predictors: (Constant), AR b Predictors: (Constant), AR, DR c Predictors: (Constant), AR, DR, CR d Dependent Variable: GOR F 54.272 Sig a 000 b 48.322 000 41.869 000 c Coefficients a Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 401 016 -.002 000 518 025 AR -.002 000 -.432 DR -.282 048 -.329 606 031 AR -.002 000 DR -.397 CR -.015 AR (Constant) t Beta (Constant) -.443 Sig 25.437 000 -7.367 000 20.877 000 -7.698 000 -5.852 000 19.686 000 -.442 -8.211 000 053 -.463 -7.530 000 003 -.278 -4.523 000 a Dependent Variable: GOR Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual a Maximum -.13090755045 -.711375474930 49851432443 Mean Std Deviation N 31112640423 100429080769 224 723522961140 000000000000 132912064811 224 Std Predicted Value -4.401 1.866 000 1.000 224 Std Residual -5.316 5.407 000 993 224 a Dependent Variable: GOR b Hồi quy mơ hình Mơ hình 2: Phân tích mối quan hệ kỳ tốn bình qn khả sinh lời GORit = β0 + β1(APit) + β2(DRit) + β3(LOSit) + β3(CRit) + ε Descriptive Statistics Mean Std Deviation N GOR 31112640423 166588166556 224 DR 42271494631 194175863767 224 LOS 13.384232042 1.2722767873 224 CR 2.4636295417 3.03254653397 224 AP 146.062714731 155.5460626821 224 Correlations GOR Pearson Correlation Sig (1-tailed) DR R AP 1.000 -.343 035 -.031 -.421 DR -.343 1.000 -.024 -.485 288 LOS 035 -.024 1.000 -.187 162 CR -.031 -.485 -.187 1.000 -.147 AP -.421 288 162 -.147 1.000 000 299 324 000 DR 000 361 000 000 LOS 299 361 002 008 CR 324 000 002 014 AP 000 000 008 014 GOR 224 224 224 224 224 DR 224 224 224 224 224 LOS 224 224 224 224 224 CR 224 224 224 224 224 AP 224 224 224 224 224 Model Summary Model CR GOR GOR N LOS R Adjusted R Std Error of Square Square the Estimate d Change Statistics R Square F Change Change df1 df2 Sig F Change a 177 174 151438765191 177 47.848 222 000 b 231 224 146750325197 054 15.412 221 000 c 283 273 142023129609 052 15.957 220 000 421 481 532 a Predictors: (Constant), AP b Predictors: (Constant), AP, DR c Predictors: (Constant), AP, DR, CR d Dependent Variable: GOR DurbinWatson 1.002 ANOVA Model Sum of Squares 1.097 Regression d df Mean Square 1.097 023 Residual 5.091 222 Total 6.189 223 Regression 1.429 715 Residual 4.759 221 022 Total Regression 6.189 1.751 223 584 Residual 4.438 220 020 Total 6.189 223 F 47.848 Sig a 000 33.183 000 b 28.938 000 c a Predictors: (Constant), AP b Predictors: (Constant), AP, DR c Predictors: (Constant), AP, DR, CR d Dependent Variable: GOR Coefficients a Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 377 014 AP 000 000 (Constant) 454 024 AP 000 000 DR -.207 053 535 031 AP -.00038 000 DR -.31537 CR -.01432 (Constant) t Beta Sig 27.132 000 -6.917 000 19.108 000 -.351 -5.704 000 -.242 -3.926 000 17.434 000 -.354 -5.929 000 058 -.368 -5.452 000 004 -.261 -3.995 000 -.421 a Dependent Variable: GOR Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual -.07998090982 Maximum a Mean Std Deviation N 43560358882 31112640423 088613773441 224 -.680490255356 727708399296 000000000000 141064582348 224 Std Predicted Value -4.414 1.405 000 1.000 224 Std Residual -4.791 5.124 000 993 224 Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual a Maximum -.07998090982 Mean 43560358882 Std Deviation N 31112640423 088613773441 224 -.680490255356 727708399296 000000000000 141064582348 224 Std Predicted Value -4.414 1.405 000 1.000 224 Std Residual -4.791 5.124 000 993 224 a Dependent Variable: GOR c Hồi quy mơ hình Mơ hình 3: Phân tích mối quan hệ thời gian chuyển hóa hàng tồn kho khả sinh lời GORit = β0 + β1(INVit) + β2(DRit) + β3(LOSit) + β4(CRit) + ε Descriptive Statistics Mean Std Deviation N GOR 31112640423 166588166556 224 DR 42271494631 194175863767 224 LOS 13.384232042 1.2722767873 224 CR 2.4636295417 3.03254653397 224 INV 65.7853404513 47.32372475408 224 Correlations GOR Pearson Correlation Sig (1-tailed) N DR LOS CR INV GOR 1.000 -.343 035 -.031 -.338 DR -.343 1.000 -.024 -.485 255 LOS 035 -.024 1.000 -.187 -.242 CR -.031 -.485 -.187 1.000 -.084 INV -.338 255 -.242 -.084 1.000 000 299 324 000 DR 000 361 000 000 LOS 299 361 002 000 CR 324 000 002 105 INV 000 000 000 105 GOR 224 224 224 224 224 DR 224 224 224 224 224 LOS 224 224 224 224 224 CR 224 224 224 224 224 GOR Correlations GOR Pearson Correlation Sig (1-tailed) LOS CR INV GOR 1.000 -.343 035 -.031 -.338 DR -.343 1.000 -.024 -.485 255 LOS 035 -.024 1.000 -.187 -.242 CR -.031 -.485 -.187 1.000 -.084 INV -.338 255 -.242 -.084 1.000 000 299 324 000 DR 000 361 000 000 LOS 299 361 002 000 CR 324 000 002 105 INV 000 000 000 105 GOR 224 224 224 224 224 DR 224 224 224 224 224 LOS 224 224 224 224 224 CR 224 224 224 224 224 INV 224 224 224 224 224 GOR N DR Model Summary d Change Statistics Adjusted R Model R Square R Square Std Error of R Square F the Estimate Change Change df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson a 118 114 156829154898 118 29.617 222 000 b 185 177 151100301231 067 18.153 221 000 c 230 220 147161099207 045 12.990 220 000 343 430 480 a Predictors: (Constant), DR b Predictors: (Constant), DR, INV c Predictors: (Constant), DR, INV, CR d Dependent Variable: GOR 906 ANOVA Model Sum of Squares 728 Regression d df Mean Square 728 Residual 5.460 222 025 Total Regression 6.189 1.143 223 571 Residual 5.046 221 023 Total Regression 6.189 1.424 223 475 Residual 4.764 220 022 Total 6.189 223 F 29.617 Sig a 000 b 25.029 000 21.921 000 c a Predictors: (Constant), DR b Predictors: (Constant), DR, INV c Predictors: (Constant), DR, INV, CR d Dependent Variable: GOR Coefficients a Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) 436 025 -.294 054 473 026 DR -.236 054 INV -.001 000 547 033 DR -.339 060 INV -.001 CR -.013 DR Std Error (Constant) (Constant) t Beta Sig 17.318 000 -5.442 000 18.354 000 -.275 -4.375 000 -.268 -4.261 000 16.838 000 -.396 -5.672 000 000 -.257 -4.201 000 004 -.244 -3.604 000 -.343 a Dependent Variable: GOR Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual -.07309108227 Maximum 45056441426 a Mean Std Deviation N 31112640423 079916016382 224 -.619714140892 714765548706 000000000000 146167874590 224 Std Predicted Value -4.808 1.745 000 1.000 224 Std Residual -4.211 4.857 000 993 224 a Dependent Variable: GOR d Hồi quy mơ hình Mơ hình 4: Phân tích mối quan hệ chu kỳ chuyển hóa tiền mặt khả sinh lời GORit = β0 + β1(CCCit) + β2(DRit) + β3(LOSit) + β4(CRit) + ε Descriptive Statistics Mean Std Deviation N GOR 31112640423 166588166556 224 DR 42271494631 194175863767 224 LOS 13.384232042 1.2722767873 224 CR 2.4636295417 3.03254653397 224 CCC 254.16576679 196.240105225 224 Correlations GOR Pearson Correlation Sig (1-tailed) N DR LOS CR CCC GOR 1.000 -.343 035 -.031 -.494 DR -.343 1.000 -.024 -.485 296 LOS 035 -.024 1.000 -.187 070 CR -.031 -.485 -.187 1.000 -.146 CCC -.494 296 070 -.146 1.000 GOR 000 299 324 000 DR 000 361 000 000 LOS 299 361 002 148 CR 324 000 002 014 CCC 000 000 148 014 GOR 224 224 224 224 224 DR 224 224 224 224 224 LOS 224 224 224 224 224 CR 224 224 224 224 224 CCC 224 224 224 224 224 Model Summary d Change Statistics Adjusted R Model R R Square Square Std Error of R Square F the Estimate Change Change Sig F df1 df2 Change Watson a 244 241 145178320206 244 71.623 222 000 b 286 280 141356326918 043 13.167 221 000 c 338 329 136492540951 051 17.031 220 000 494 535 581 Durbin- 1.049 a Predictors: (Constant), CCC b Predictors: (Constant), CCC, DR c Predictors: (Constant), CCC, DR, CR d Dependent Variable: GOR ANOVA Model Regression Sum of Squares 1.510 d df Mean Square 1.510 Residual 4.679 222 021 Total Regression 6.189 1.773 223 886 Residual 4.416 221 020 Total Regression 6.189 2.090 223 697 Residual 4.099 220 019 Total 6.189 223 a Predictors: (Constant), CCC b Predictors: (Constant), CCC, DR c Predictors: (Constant), CCC, DR, CR d Dependent Variable: GOR F 71.623 Sig a 000 b 44.358 000 37.394 000 c Coefficients a Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 418 016 CCC 000 000 (Constant) 482 024 CCC 000 000 -.185 051 (Constant) 563 030 CCC 000 000 DR -.293 CR -.014 DR t Beta Sig 26.279 000 -8.463 000 20.459 000 -.430 -7.229 000 -.216 -3.629 000 18.765 000 -.431 -7.500 000 056 -.341 -5.251 000 003 -.259 -4.127 000 -.494 a Dependent Variable: GOR Coefficients a Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 418 016 CCC 000 000 (Constant) 482 024 CCC 000 000 -.185 051 563 030 CCC -.0003 000 DR -.2930 CR -.0140 DR (Constant) Standardized Coefficients t Beta Sig 26.279 000 -8.463 000 20.459 000 -.430 -7.229 000 -.216 -3.629 000 18.765 000 -.431 -7.500 000 056 -.341 -5.251 000 003 -.259 -4.127 000 -.494 a Dependent Variable: GOR Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual -.17449060082 Maximum a Mean Std Deviation N 46450829506 31112640423 096809267010 224 -.678272187710 700766861439 000000000000 135571320925 224 Std Predicted Value -5.016 1.584 000 1.000 224 Std Residual -4.969 5.134 000 993 224 a Dependent Variable: GOR Phân tích mối quan hệ quản trị vốn lưu động với khả sinh lời (đại diện ROA, tỷ suất sinh lợi tổng tài sản) ROAit = β0 + β1(ARit) + β2(APit) + β3(INVit) + β4(CCCit) + β5(DRit) + β6(LOSit) + β7(CRit) + ε Descriptive Statistics Mean Std Deviation N ROA 107480456321 1019495014331 224 AR 42.3123529739 34.82116034180 224 AP 146.062714731 155.5460626821 224 INV 65.7853404513 47.32372475408 224 CCC 254.16576679 196.240105225 224 DR 42271494631 194175863767 224 LOS 13.384232042 1.2722767873 224 Correlations ROA Pearson Correlation ROA Sig (1-tailed) N AR AP INV CCC DR LOS 1.000 -.194 -.288 -.285 -.332 -.506 040 AR -.194 1.000 427 369 605 034 -.001 AP -.288 427 1.000 341 951 288 162 INV -.285 369 341 1.000 577 255 -.242 CCC -.332 605 951 577 1.000 296 070 DR -.506 034 288 255 296 1.000 -.024 LOS 040 -.001 162 -.242 070 -.024 1.000 ROA 002 000 000 000 000 278 AR 002 000 000 000 308 494 AP 000 000 000 000 000 008 INV 000 000 000 000 000 000 CCC 000 000 000 000 000 148 DR 000 308 000 000 000 361 LOS 278 494 008 000 148 361 ROA 224 224 224 224 224 224 224 AR 224 224 224 224 224 224 224 AP 224 224 224 224 224 224 224 INV 224 224 224 224 224 224 224 CCC 224 224 224 224 224 224 224 DR 224 224 224 224 224 224 224 LOS 224 224 224 224 224 224 224 Model Summary c Change Statistics Adjusted Model R R R Std Error of the R Square Square Square Estimate Change F Change df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson 506 a 256 253 0881297646015 256 76.421 222 000 541 b 292 286 0861506885949 036 11.317 221 001 1.334 a Predictors: (Constant), DR b Predictors: (Constant), DR, CCC c Dependent Variable: ROA ANOVA Model Regression Sum of Squares 594 c df Mean Square 594 Residual 1.724 222 008 Total Regression 2.318 678 223 339 Residual 1.640 221 007 Total 2.318 223 F 76.421 Sig a 000 b 45.645 000 a Predictors: (Constant), DR b Predictors: (Constant), DR, CCC c Dependent Variable: ROA Coefficients a Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) 220 014 -.266 030 233 014 DR -.2347 031 CCC -.0001 000 DR Std Error (Constant) a Dependent Variable: ROA t Beta Sig 15.552 000 -8.742 000 16.223 000 -.447 -7.547 000 -.199 -3.364 001 -.506 Phân tích mối quan hệ quản trị vốn lưu động với khả sinh lời (đại diện ROE, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu) ROEit = β0 + β1(ARit) + β2(APit) + β3(INVit) + β4(CCCit) + β5(DRit) + β6(LOSit) + β7(CRit) + ε Descriptive Statistics Mean ROE Std Deviation N 17579393438 203341842762 224 AR 42.3123529739 34.82116034180 224 AP 146.062714731 155.5460626821 224 INV 65.7853404513 47.32372475408 224 CCC 254.16576679 196.240105225 224 DR 42271494631 194175863767 224 LOS 13.384232042 1.2722767873 224 CR 2.4636295417 3.03254653397 224 ROE Correlations AP INV AR CCC DR LOS CR Pearson ROE 1.000 -.169 -.170 -.238 -.222 -.187 031 123 Correlation AR -.169 1.000 427 369 605 034 -.001 -.053 AP -.170 427 1.000 341 951 288 162 -.147 INV -.238 369 341 1.000 577 255 -.242 -.084 CCC -.222 605 951 577 1.000 296 070 -.146 DR -.187 034 288 255 296 1.000 -.024 -.485 LOS 031 -.001 162 -.242 070 -.024 1.000 -.187 CR 123 -.053 -.147 -.084 -.146 -.485 -.187 1.000 006 005 000 000 002 323 034 AR 006 000 000 000 308 494 216 AP 005 000 000 000 000 008 014 INV 000 000 000 000 000 000 105 CCC 000 000 000 000 000 148 014 DR 002 308 000 000 000 361 000 LOS 323 494 008 000 148 361 002 CR 034 216 014 105 014 000 002 ROE 224 224 224 224 224 224 224 224 AR 224 224 224 224 224 224 224 224 AP 224 224 224 224 224 224 224 224 INV 224 224 224 224 224 224 224 224 CCC 224 224 224 224 224 224 224 224 Sig (1-tailed) N ROE DR 224 224 224 224 224 224 224 224 LOS 224 224 224 224 224 224 224 224 CR 224 224 224 224 224 224 224 224 Model Summary c Adjusted Model R Change Statistics R R Std Error of R Square Square Square the Estimate Change F Change df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson a 057 053 197927971608 057 13.366 222 000 b 074 066 196564851605 017 4.090 221 044 238 272 1.611 a Predictors: (Constant), INV b Predictors: (Constant), INV, DR c Dependent Variable: ROE ANOVA Model Sum of Squares Regression c df Mean Square 524 524 Residual 8.697 222 039 Total 9.221 223 682 341 Residual 8.539 221 039 Total 9.221 223 Regression F Sig a 13.366 000 8.821 000 b a Predictors: (Constant), INV b Predictors: (Constant), INV, DR c Dependent Variable: ROE Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Coefficients Std Error 243 023 -.001 000 293 034 INV -.001 000 DR -.142 070 INV (Constant) a Dependent Variable: ROE a Standardized Beta Collinearity Statistics t Sig 10.721 000 -3.656 000 8.754 000 -.204 -3.044 -.135 -2.022 -.238 Tolerance VIF 1.000 1.000 003 935 1.070 044 935 1.070 ... NẴNG LÊ THỊ THANH DIỆP NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: TÀI... tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung mối quan hệ quản trị vốn lƣu động với khả sinh lời doanh nghiệp - Phân tích mối quan hệ quản trị vốn lƣu động với khả sinh lời doanh nghiệp ngành. .. quản trị vốn lƣu động nhằm nâng cao khả sinh lời doanh nghiệp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng: Các tiêu quản trị vốn lƣu động mối quan hệ quản trị vốn lƣu động với khả sinh lời doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn lưu động với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu mối quan hệ quản trị vốn lưu động với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn