Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

97 38 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NAM THANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thuý Anh Đà Nẵng- Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nam Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 1.1 NGUỒN VỐNCẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Nguồn vốn xét theo phạm vi huy động 1.1.2 Nguồn vốn xét theo tính chất sở hữu 1.1.3 Cấu trúc vốn doanh nghiệp 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 10 1.2.1 Quan điểm Modiglani Miller 10 1.2.2 Lý thuyết cân đối vốn cấu trúc vốn tối ƣu 11 1.2.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 14 1.2.4 Lý thuyết lựa chọn thời điểm thị trƣờng 16 1.3 TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 17 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP 23 1.4.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 23 1.4.2 Các nhân tố vĩ mô 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 31 2.2 XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN VÀ XÂY DỰNG GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Quy mô doanh nghiệp 33 2.2.2 Khả sinh lời 34 2.2.3 Cơ cấu tài sản 34 2.2.4 Tính khoản 34 2.2.5 Lợi nhuận cổ phần 35 2.2.6 Thuế thu nhập doanh nghiệp 35 2.2.7 Tăng trƣởng kinh tế 35 2.2.8 Điều kiện thị trƣờng vốn 35 2.2.9 Điều kiện thị trƣờng nợ 36 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 37 2.3.1 Biến phụ thuộc 38 2.3.2 Các biến giải thích 39 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu 41 2.4 PHƢƠNG PHÁP ƢỚC LƢỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 45 3.1 ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 45 3.2 MƠI TRƢỜNG BÊN NGỒI TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP 48 3.2.1 Tăng trƣởng kinh tế giai đoạn 2010-2014 48 3.2.2 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 49 3.2.3 Hoạt động thị trƣờng vốn 51 3.2.4 Hoạt động thị trƣờng nợ 52 3.3 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 54 3.3.1 Hệ số vốn chủ sở hữu bình quân 54 3.3.2 Tỉ suất nợ dài hạn tổng tài sản bình quân 55 3.3.3 Tỉ suất nợ dài hạn tổng nợ phải trả bình quân .56 3.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57 3.4.1 Quy mô doanh nghiệp 57 3.4.2 Khả sinh lời 58 3.4.3 Cơ cấu tài sản 59 3.4.4 Tính khoản 60 3.4.5 Lợi nhuận cổ phần 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 63 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 4.1.1 Ma trận hệ số tƣơng quan 63 4.1.2 Kết nghiên cứu 65 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 71 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 1.1 Tên bảng Trang Bảng tổng hợp chiều hƣớng tác động nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp dƣới góc độ lý 28 thuyết thực nghiệm 2.1 Bảng tổng hợp giả thiết chiều hƣớng tác động nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành 36 công nghiệp 2.2 Biến xử lý biến mơ hình 37 3.1 Tăng trƣởng kinh tế 2010 – 2014, % tăng GDP theo giá so sánh 48 3.2 Chỉ số VN-INDEX, HNX-INDEX tổng giá trị vốn hoá thị trƣờng giai đoạn 2010-2014 51 3.3 Lãi suất phát hành bình qn trái phiếu phủ kì hạn giai đoạn 2011-2014 52 3.4 Mối quan hệ tổng tài sản cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao 57 dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014 3.5 Mối quan hệ khả sinh lời cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn 58 giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014 3.6 Mối quan hệ cấu tài sản cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao 59 Số hiệu Tên bảng Trang dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014 3.7 Mối quan hệ tính khoản cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn 60 giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014 3.8 Mối quan hệ lợi nhuận cổ phần cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết 61 sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014 4.1 Ma trận hệ số tƣơng quan 63 4.2 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết 65 sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 3.1 Tỉ suất lợi nhuận doanh thu doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn 45 3.2 Quy mơ tốc độ tăng trƣởng ngành công nghiệp 47 3.3 Hệ số vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ 54 Chí Minh giai đoạn 2010-2014 3.4 Tỉ suất nợ dài hạn tổng tài sản doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng 55 khoán thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2014 3.5 Tỉ lệ nợ dài hạn tổng vay nợ doanh nghiệp ngành cơng nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2014 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tài doanh nghiệp, định tài trợ, với định đầu tƣ định phân chia lợi nhuận, ba định quan trọng nhà quản trị tài Trong định đầu tƣ liên quan đến tổng giá trị kết cấu tài sản doanh nghiệp định tài trợ đƣợc thể qua cấu trúc vốn doanh nghiệp gắn liền với việc lựa chọn loại nguồn vốn để tài trợ cho việc mua sắm tài sản (nên sử dụng vốn vay hay vốn cổ phần, nên dùng vốn dài hạn hay vốn ngắn hạn); cuối nhà quản trị xem xét lợi nhuận doanh nghiệp để tiến hành phân chia lợi nhuận giữ lại để tái đầu tƣ phân chia dƣới hình thức cổ tức Việc lựa chọn cấu trúc vốn mục tiêu phù hợp cho doanh nghiệp vấn đề quan trọng không nhà quản trị doanh nghiệp mà nhà nghiên cứu tài nhằm xây dựng sách tài trợ hợp lý vừa đảm bảo khả khoản vừa vận dụng đƣợc hiệu ứng tích cực đòn bẩy tài nhằm tối đa hố giá trị doanh nghiệp mức chi phí sử dụng vối thấp nhấp Tuy nhiên, để đạt đƣợc mục tiêu nhƣ khơng phải điều dễ dàng Đã có nhiều nghiên cứu cấu trúc vốn giới từ trƣớc đến nay, tiêu biểu kể đến nghiên cứu Titman Wessels (1988) Cook Tang (2008) Mỹ, Rajan Zingales (1995) nƣớc G-7, Booth cộng (2001) nƣớc phát triển Bellinetti (2009) nƣớc Bắc Âu Bên cạnh đó, nghiên cứu nƣớc phát triển cho thấy tác động đến cấu trúc vốn khơng có nhân tố thuộc đặc điểm riêng doanh nghiệpnhân tố thuộc trƣờng vĩ mơ bên ngồi doanh nghiệp Levy Hennessy (2007) cho chu kì kinh doanh khác doanh nghiệpcấu trúc vốn khác Mặc dù Việt Nam thời gian gần xuất nghiên cứu cấu trúc vốn nhân 74 doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến cân đối cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp ngành cần gia tăng quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch vay nợ hợp lý để đạt tỉ lệ nợ tối ƣu, giảm áp lực toán ngắn hạn đồng thời tận dụng ƣu đòn bẩy nợ nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Lý thuyết trật tự phân hạng lý thuyết phù hợp với tình hình kinh tế điều kiện doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn nhằm giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc chi phí vốn, giảm thiểu rủi ro, tăng cƣờng lực tài chính, tích luỹ để gia tăng vốn chủ sở hữu giải pháp tốt Các doanh nghiệp nên ƣu tiên sử dụng nguồn tài tự có trƣớc vay nợ hay phát hành thêm cổ phần làm thu nhập cổ đông cao hơn, giá trị doanh nghiệp đƣợc gia tăng Với thực trạng tình hình kinh tế nay, lãi suất biến động bất thƣờng, chi phí giao dịch cao, yếu tố thuộc mơi trƣờng vĩ mơ thay đổi nhanh chóng dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào mơi trƣờng bên ngồi việc ứng dụng lý thuyết trật tự phân hạng thích hợp Nguồn vốn lợi nhuận giữ lại với ƣu điểm chi phí thấp, đảm bảo độ an tồn cao, biến động theo thị trƣờng tiền tệ bên ngồi, vậy, nguồn vốn đƣợc xếp ƣu tiên sử dụng để gia tăng giá trị doanh nghiệp Sử dụng nguồn vốn giúp doanh nghiệp chủ động việc đầu tƣ vào dự án kinh doanh mình, tránh bị phụ thuộc vào nguồn vốn bên Tuy nhiên, sử dụng nguồn vốn có nhƣợc điểm khơng chịu áp lực toán nên gây tâm lý chủ quan cho doanh nghiệp dẫn đến việc sử dụng vốn tràn lan, khơng có chiến lƣợc dẫn đến khơng hiệu Ngoài ra, việc định giữ lại phần lợi 75 nhuận năm để bổ sung nguồn vốn kinh doanh gặp khó khăn từ cổ đông mong muốn đƣợc chia cổ tức nhiều Ngồi ra, khả tiếp cận thơng tin rào cản lớn doanh nghiệp nhƣ ngân hàng Để nâng cao chất lƣợng thơng tin tài chính, doanh nghiệp cần quan tâm đầu tƣ mức xây dựng hệ thống kiểm sốt nội có hiệu quả, tổ chức hệ thống thơng tin tài trung thực, khách quan minh bạch Một phƣơng án khả thi xây dựng hệ thống báo cáo nhanh bao gồm tiêu thể rõ khả sinh lời, cấu tài sản, khả toán doanh nghiệp Khi ngân hàng có nhiều hội tiếp cận đƣợc thơng tin xác doanh nghiệp giúp doanh nghiệp dễ dàng việc tiếp cận hội vay vốn, giúp định vay vốn cho vay đƣợc thực nhanh chóng Giải đƣợc mối lo ngại thông tin giúp doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa có hội vay vốn ngân hàng dễ dàng Đồng thời, kết nghiên cứu định tài trợ doanh nghiệp chịu ảnh hƣởng nhân tố vĩ mô nhƣ tăng trƣởng kinh tế, điều kiện thị trƣờng vốn, điều kiện thị trƣờng nợ, thuế thu nhập doanh nghiệp Vì vậy, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn dài hạn rẻ, phủ cấp quản lý có liên quan cần trọng đến ảnh hƣởng yếu tố vĩ mô trƣớc đƣa sách hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành, đặc biệt giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn, bất ổn, dễ dàng chịu ảnh hƣởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu khu vực Kết nghiên cứu cho thấy hệ số hồi quy cao nhân tố nhƣ tăng trƣởng kinh tế điều kiện thị trƣờng vốn cho thấy việc huy động vốn doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hƣởng nhiều hoạt động 76 kinh tế hoạt động thị trƣờng chứng khoán Do đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành cơng nghiệp, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp huy động nguồn vốn dài hạn Nhà nƣớc cần trọng điều tiết kinh tế, kiểm soát lạm phát, thiết lập hành lang pháp lý để bình ổn thị trƣờng tạo điều kiện cho doanh nghiệp việc huy động vốn chủ sở hữu qua thị trƣờng cổ phiếu Ngoài cần xây dựng lộ trình để doanh nghiệp tiến hành phát hành trái phiếu công ty Trái phiếu doanh nghiệp hình thức huy động vốn đƣợc doanh nghiệp nƣớc sử dụng phổ biến hiệu Tuy nhiên, Việt Nam nguồn tài trợ doanh nghiệp lại chủ yếu dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu, vay ngắn hạn từ ngân hàng khoản tín dụng thƣơng mại chƣa có nhiều hình thức huy động vốn dài hạn Phát hành trái phiếu cơng ty chƣa đƣợc sử dụng nhiều nƣớc ta có nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân doanh nghiệp Việt Nam đa số công ty vừa nhỏ, chƣa tạo đƣợc uy tín lớn để tạo đƣợc lòng tin cho ngƣời dân mua trái phiếu Mặc dù sau Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP quy định dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tạo bƣớc phát triển quan trọng cho thị trƣờng trái phiếu công ty năm 2014, thị trƣờng trái phiếu công ty bắt đầu phát triển trở lại, nhiên để đẩy mạnh hoạt động thị trƣờng trái phiếu cơng ty thời gian tới thì ngồi nỗ lực thân doanh nghiệp nhằm xây dựng uy tín, thƣơng hiệu cho mình, tạo niềm tin nơi cơng chúng cần có hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc quy định, thủ tục pháp lý Điều chỉnh mức thuế suất nhƣ sách giảm thuế, giãn thuế hợp lý, đặc biệt kinh tế giai đoạn bất ổn góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp ngành 77 Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nƣớc cần có biện pháp khống chế trần lãi suất cho vay, đảm bảo cho lãi suất cho vay lãi suất huy động không chênh lệch lớn để doanh nghiệp không lo sợ, ngần ngại vay vốn ngân hàng Chính phủ ngân hàng Nhà nƣớc nên có sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa, xây dựng hệ thống khn khổ chế, sách tín dụng rõ ràng, phù hợp với loại hình doanh nghiệp có sách khuyến khích ngân hàng thƣơng mại cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn Việc thiết lập đƣợc cấu trúc vốn tối ƣu tức xác định đƣợc tỷ lệ nguồn vốn vay vốn chủ sở hữu với mục đích khơng đảm bảo khả tốn, đạt đƣợc hiệu sử dụng vốn cao mà giúp doanh nghiệp có hội huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh hay đầu tƣ vào lĩnh vực mang lại lợi ích cao cho chủ sở hữu Để đạt đƣợc mục tiêu doanh nghiệp phải phân tích xác định yếu tố bên lẫn bên ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn dựa vào nhân tố để lựa chọn hình thức tài trợ vốn phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, đem lại hiệu cao Cần phải có ƣu tiên việc phân tích yếu tố đó, yếu tố yếu tố tác động chính, quan trọng phải kết hợp yếu tố lại với nhau, từ lựa chọn cho doanh nghiệp cấu trúc vốn hợp lý giai đoạn phát triển sản phẩm hay doanh nghiệp Ngành công nghiệp ngành nghề đòi hỏi thiết bị cơng nghệ tạo sản phẩm có chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng quốc dân tiêu chuẩn khắt khe thị trƣờng xuất khẩu, Nhà nƣớc cấp quản lý có liên quan cần khuyến khích tạo điều kiện ƣu đãi cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng dài hạn rẻ 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng xây dựng mơ hình kinh tế lƣợng nhằm xác định nhân tố ảnh hƣởng đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Sau đó, sở kết nghiên cứu để đề xuất số hàm ý sách doanh nghiệp ngành nhƣ đối Nhà nƣớc cấp quản lý có liên quan nhằm nâng cao cơng tác quản lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành tiếp cận đƣợc với nguồn vốn dài hạn rẻ 79 KẾT LUẬN Về kết đạt đƣợc a) Về nghiên cứu lý thuyết - Hệ thống lại sở lí thuyết cấu trúc vốn nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp - Bằng phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu hồi quy liệu bảng, nghiên cứu xây dựng mơ hình đo lƣờng ảnh hƣởng nhân tố bên bên đến việc lựa chọn cấu trúc vốn doanh nghiệp b) Về ý nghĩa thực tiễn - Đề tài khái quát chung đặc trƣng ngành công nghiệp thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Bên cạnh nhân tố bên doanh nghiệp nhƣ quy mô doanh nghiệp, khả sinh lời, cấu tài sản, tính khoản, lợi nhuận cổ phần nhân tố vĩ mơ nhƣ thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng trƣởng kinh tế, điều kiện thị trƣờng vốn, điều kiện thị trƣờng nợ cho thấy ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành cơng nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Đây đƣợc xem chứng thực nghiệm để chứng minh thêm ảnh hƣởng nhân tố vĩ mô đến việc lựa chọn cấu trúc vốn doanh nghiệp Từ đó, đề tài đƣa số hàm ý sách doanh nghiệp ngành nhƣ đối Nhà nƣớc cấp quản lý có liên quan nhằm nâng cao công tác quản lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành tiếp cận đƣợc với nguồn vốn dài hạn rẻ 80 Hạn chế nghiên cứu hƣớng nghiên cứu tƣơng lai - Số liệu phân tích đƣợc thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách, chƣa xét đến giá trị thị trƣờng - Nghiên cứu phân tích số nhân tố tiêu biểu ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp dừng lại phạm vi ngành công nghiệp sàn giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh - Bên cạnh đó, mẫu nghiên cứu công ty niêm yết nên khoản cổ phiếu có tác động đến việc lựa chọn cấu trúc vốn công ty nhƣng bị bỏ qua nghiên cứu lí liệu - Những hạn chế nghiên cứu mở hƣớng nghiên cứu tƣơng lai chẳng hạn nhƣ nghiên cứu mở rộng ngành nghề khác hay mở rộng cho tất công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam hay nghiên cứu tác động khoản cổ phiếu đến cấu trúc vốn công ty niêm yết DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Võ Thị Thuý Anh, Trần Khánh Ly, Lê Thị Nguyệt Ánh, Trần Thị Dung (2014), “Nghiên cứu tác động nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn công ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam”, Kinh tế Phát triển, 207(9), tr 19-27 [2] Nguyễn Hồ Nhân (2013), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Tài [3] Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 Luật sử đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật sử đổi, bổ sung số điều Luật Thuế giá trị gia tăng [4] Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp [5] Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2014 Chính phủ quy định dịch vụ xếp hạng tín nhiệm [6] Thơng tƣ số 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013 Bộ Tài hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 Luật sử đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật sử đổi, bổ sung số điều Luật Thuế giá trị gia tăng [7] Thông tƣ số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 Bộ Tài hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định hƣớng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp TÀI LIỆU TIẾNG ANH [8] Baker, M, and Wurgler, J (2000), “The equity share in new issues and aggregate stock returns”, Journal of Finance, 55, pp 2219-2257 [9] Chipeta, C & Mbululu, D (2013), “Firm heterogeneity, macroeconomic conditions and capital structure adjustment speeds: Evidence from the JSE”, Investment Analysts Journal, 77, pp 69-78 [10] Fama, E and French, K (1998) “Taxes, financing decisions, and firm value”, Journal of Finance, 53, pp 819-843 [11] Fischer, E., Heinkel, R., Zechner, J (1989), “Dynamic capital structure choice: Theory and tests”, Journal of Finance, 44, pp.19-40 [12] Graham, J.R & Harvey, C.R (2001), “The theory and practice of corporate finance evidence from the field”, Journal of Financial Economics, 60, pp.187-243 [13] Hackbarth, D., Miao, J., & Morellee, E (2006), “Capital structure, credit risk, and macroeconomic conditions”, Journal of Financial Economics, 82, pp 519-550 [14] Harris, M & Raviv, A (1991), “The theory of capital structure”, Journal of Finance, 46, pp 297-356 [15] Jensen, M (1986), “Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers”, American Economic Review, 76(2), pp 323-339 [16] Jensen, M.C and Meckling, W.H (1976), “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics, 3, pp 305-360 [17] Klapper, L F & Tzioumis, K (2008), “Taxation and Capital structure: evidence from a transition economy”, Public Finance Analysis, 68(2), pp 165-190 [18] Levy, A & Hennessy, C (2007), “Why capital structure choice varies with microeconomic conditions?”, Journal of Moneytary Economics, 54, pp.1545-1564 [19] Modigliani, F & Miller, M H (1958), “The cost of capital, corporation finance and the theory of Investment”, American Economic Review, 48(3), pp 261-297 [20] Modigliani, F & Miller M H (1963), “Corporate income taxes and the cost of capital: A correction”, American Economic Review, 53, pp 433-443 [21] Myers, S C (2001), “Capital structure”, The Journal of Economic Perspectives, 15(2), 81-102 [22] Myers, S.C & Majluf, N (1984), “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have”, Journal of Financial Economics, 13, pp 187-221 [23] Myers, S.C (1977), “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, 2(11), pp 147-175 [24] Myers, S.C (1984), “The capital structure puzzle”, Journal of Applied Corporate Finance, 39(3), pp 575-592 [25] Nguyen, T D K & Ramachandran, N (2006), “Capital structure in small and medium-sized enterprises: The case of Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, 23(2), pp 192-211 [26] Nguyen, T T D; Diaz-Rainey, I and Gregoriou, A (2014), “Determinants of the capital structure of listed Vietnamese companies”, Journal of Southeast Asian Economies, 31(3), pp 412431 [27] Nguyen, T T D; Diaz-Rainey, I and Gregoriou, A (2014), “Determinants of the capital structure of listed Vietnamese companies”, Journal of Southeast Asian Economies, 31(3), pp 412431 [28] Nickell, S (1981), “Biases in dynamic modes with fixed effects”, Econometrica, 49(6), pp 1417-1426 [29] Rajan, R G & Zingales, L (1995), “What we know about capital structure? Some evidence from international data”, Journal of Finance, 50(5), pp 1421-1460 [30] Ross, S (1977), “The determination of financial structure: The incentive signalling approach”, Journal of Economics, 8(1), pp 23-40 [31] Titman, S & Wessels, R (1988), “The determinants of capital structure choice”, Journal of Finance, 43, pp 1-19 TRANG WEB [32] Báo cáo tài đƣợc kiểm tốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh cơng bố website www.hsx.vn, www.cophieu68.vn website thức doanh nghiệp [33] Frank, M Z and Goyal, V K (2005), “Trade off and pecking order theory of Debt”, Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance Center for Corporate Governance – Tuck School of Business at Dartmouth, 134-202 Địa truy http://www.tc.umn.edu/~murra280/WorkingPapers/Survey.pdf cập: Ngày truy cập: 10/01/2015 [34] Bộ tài (2011), Báo cáo thƣờng niên năm 2011, Địa truy cập: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/sltk/thhdttbh4/thh dttbh_chitiet1?dDocName=MOF304274&_afrLoop=11860792106780 909#!%40%40%3F_afrLoop%3D11860792106780909%26dDocNam e%3DMOF304274%26_adf.ctrl-state%3D16ybld5cpp_316 Ngày truy cập: 21/01/2016 [35] Bộ tài (2012), Báo cáo thƣờng niên năm 2012, Địa truy cập: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/sltk/thhdttbh4/thh dttbh_chitiet1?dDocName=MOF304371&_afrLoop=11860745651996 234#!%40%40%3F_afrLoop%3D11860745651996234%26dDocNam e%3DMOF304371%26_adf.ctrl-state%3D16ybld5cpp_229 Ngày truy cập: 21/01/2016 [36] Bộ tài (2013), Báo cáo thƣờng niên năm 2013 Địa truy cập: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/sltk/thhdttbh4/thh dttbh_chitiet1?dDocName=MOF304276&_afrLoop=11860625489083 117 Ngày truy cập: 21/01/2016 [37] Bộ tài (2014), Báo cáo thƣờng niên năm 2014 Địa truy cập: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/sltk/thhdttbh4/thh dttbh_chitiet1?dDocName=MOF304275&_afrLoop=11860654895886 652#!%40%40%3F_afrLoop%3D11860654895886652%26dDocNam e%3DMOF304275%26_adf.ctrl-state%3D16ybld5cpp_142 Ngày truy cập: 21/01/2016 [38] Bellinetti, J V (2009), “Capital structure pattern and macroeconomic conditions”, Master’s Thesis, Umea School of Business Địa truy cập:http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:231422/FULLTEXT0 1.pdf Ngày truy cập: 10/01/2016 [39] Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A & Maksimovic, V (2001), “Capital structures in developing countries”, Journal of Finance, 56(1), pp 87-130 [40] Chen, Y & Chou, R K (2015), “The Effect of EPS on Capital Structure” Địa truy cập: http://ssrn.com/abstract=2646423 Ngày truy cập: 10/01/2016 [41] Cook, D O & Tang, T (2008), “Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed” Địa truy cập: http://ssrn.com/abstract=1101664 Ngày truy cập: 10/01/2016 [42] Peters, F (2004), “The choice between bank debt and public debt: Evidence on the role of anticipated bargaining power”, Summer research paper, Zurich Univesity Địa truy cập: http://www.phdfinance.uzh.ch/static/Courses/Downloads/SRP_Peters.pdf Ngày truy cập: 10/01/2016 PHỤ LỤC Phụ lục Kết hồi quy mô hình nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (Mơ hình 1) Phụ lục Kết hồi quy mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (Mơ hình 2) ... quân .56 3.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57 3.4.1 Quy mô doanh nghiệp ... thuyết cấu trúc vốn nghiên cứu thực nghiệm trƣớc nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn công ty, kết hợp với thực tiễn cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khoán thành. .. cấu trúc vốn doanh nghiệp - Xây dựng mơ hình định lƣợng để đánh giá mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn