Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với các sản phẩm sữa của công ty ABBOTT tại đà nẵng

132 33 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHÚC ANH THƢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA CỦA CÔNG TY ABBOTT TẠI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHÚC ANH THƢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA CỦA CÔNG TY ABBOTT TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng sản phẩm sữa công ty Abbott Đà Nẵng” kết trình học tập nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Phúc Anh Thƣ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1.1 Thƣơng hiệu sản phẩm 1.1.2 Giá trị thƣơng hiệu 10 1.1.3 Các yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu 18 1.1.4 Ý định mua 23 1.1.5 Ảnh hƣởng yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu đến ý định mua khách hàng 24 1.2 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 26 1.2.1 Mối quan hệ yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu, thuộc tính sản phẩm may mặc ý định mua thị trƣờng Ấn Độ 26 1.2.2 Ý định mua đàn ông Thái Lan với sản phẩm chăm sóc da dành chon nam tác giả Tipaporn Burnrungkitjareon & Suveera Tanansansopin (2011) 27 1.2.3 Ảnh hƣởng giá trị thƣơng hiệu đến ý định mua 28 CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TNHH ABBOTT VÀ THIẾT KẾ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG ĐỐI VÓI CÁC SẢN PHẨM SỮA ABBOTT TẠI ĐÀ NẴNG 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH ABBOTT 30 2.1.1 Lịch sử hình thành 30 2.1.2 Sản phẩm kinh doanh 31 2.1.3 Sứ mệnh 33 2.1.4 Khách hàng mục tiêu 33 2.1.5 Thị trƣờng mục tiêu 33 2.1.6 Cơ cấu tổ chức 34 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 38 2.2.1 Nghiên cứu 38 2.2.2 Nghiên cứu thức 39 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 41 2.4 CÁC GIẢ THUYẾT TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 42 2.5 XÂY DỰNG THANG ĐO 44 2.5.1 Nhận thức thƣơng hiệu 44 2.5.2 Liên tƣởng thƣơng hiệu 46 2.5.3 Chất lƣợng cảm nhận 46 2.5.4 Lòng trung thành thƣơng hiệu 47 2.5.5 Ý định mua 48 2.6 BẢNG CÂU HỎI 48 2.7 MẪU NGHIÊN CỨU 49 2.7.1 Kích thƣớc mẫu 49 2.7.2 Chọn mẫu 49 2.8 CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH 49 2.8.1 Mã hóa liệu 49 2.8.2 Phân tích liệu 52 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 56 3.1.1 Mô tả mẫu 56 3.1.2 Thống kê mô tả liệu thang đo 57 3.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 61 3.2.1 Kiểm định độ tin cậy cho thang đo 61 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 65 3.3 MA TRẬN TƢƠNG QUAN 68 3.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI 69 3.4.1 Đánh giá kiểm định phù hợp mơ hình 70 3.4.2 Mơ hình hồi quy 71 3.5 PHÂN TÍCH PHƢƠNG SAI MỘT CHIỀU ANOVA 74 3.5.1 Phân tích khác biệt theo giới tính 74 3.5.2 Phân tích khác biệt theo thu nhập 76 3.5.3 Phân tích khác biệt theo độ tuổi 78 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 83 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 83 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 85 4.3 KIẾN NGHỊ 86 4.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 89 4.4.1 Hạn chế nghiên cứu 89 4.4.2 Đề xuất hƣớng nghiên cứu 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu ảng T n ảng Trang Bảng 2.1 Thang đo mức độ nhận biết thƣơng hiệu 45 Bảng 2.2 Thang đo mức độ liên tƣởng thƣơng hiệu 46 Bảng 2.3 Thang đo chất lƣợng cảm nhận 47 Bảng 2.4 Thang đo lòng trung thành thƣơng hiệu 47 Bảng 2.5 Thang đo ý định mua 48 Bảng 2.6 Mã hóa liệu câu hỏi 50 Bảng 3.1 Mô tả mẫu theo độ tuổi, giới tính thu nhập 56 Bảng 3.2 Mơ tả mức độ Nhận thức thƣơng hiệu 57 Bảng 3.3 Mô tả mức độ Liên tƣởng thƣơng hiệu 58 Bảng 3.4 Mô tả mức độ chất lƣợng cảm nhận 59 Bảng 3.5 Mơ tả mức độ Lòng trung thành thƣơng hiệu 60 Bảng 3.6 Mô tả Ý định mua 61 Bảng 3.7 Kết Cronbach Alpha khái niệm nghiên cứu 62 Bảng 3.8 Kết Cronbach khái niệm nghiên cứu sau hiệu chỉnh 64 Bảng 3.9 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 66 Bảng 3.10 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 67 Bảng 3.11 Kết phân tích tƣơng quan biến mơ hình 68 Bảng 3.12 Chỉ tiêu đánh giá phù hợp mơ hình 70 Bảng 3.13 Kiểm định phù hợp mơ hình 71 Bảng 3.14 Các thông số thống kê biến mơ hình 72 Bảng 3.15 Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá theo độ tuổi 74 Bảng 3.16 Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá theo thu nhập 76 Bảng 3.17 Kiểm định khác biệt mức độ đánh giá theo độ tuổi 78 Bảng 4.1 Kết kiểm định giả thuyết 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam quốc gia đông dân mức tăng dân số cao khoảng 1.2%/năm, tạo nên tiềm lớn cho thị trƣờng sữa Tỷ lệ tăng trƣởng GDP 6-8%/năm, thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng 14.2%/năm, kết hợp với xu cải thiện thiện sức khỏe tầm vóc ngƣời Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trƣởng cao Năm 2010, trung bình ngƣời Việt Nam tiêu thụ khoảng 15 lít sữa/năm Dự báo đến năm 2020, số tăng gần gấp đơi, lên đến 28 lít sữa/năm/ngƣời Với tiềm nhƣ thế, ngày có nhiều thƣơng hiệu sữa nƣớc tham gia thị trƣờng nhƣ Vinamilk, Abbott, Mead Jonhson, Nestle, cạnh tranh gay gắt với Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần phải tạo nên thƣơng hiệu mạnh để thu hút khách hàng, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp sản phẩm tâm trí ngƣời tiêu dùng, từ nâng cao lực cạnh tranh Bởi nay, bên cạnh việc quan tâm đến chất lƣợng sản phẩm giá cả, khách hàng quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhƣ dịch vụ chăm sóc khách hàng, hình ảnh thƣơng hiệu, giá trị thƣơng hiệu Ngƣời tiêu dùng dần chuyển việc mua sắm sản phảm sang mua sắm thƣơng hiệugiá trị Thƣơng hiệu khơng đơn dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp mà sở để khẳng định vị doanh nghiệp thƣơng trƣờng nhƣ uy tín, hình ảnh doanh nghiệp tâm trí khách hàng Khái niệm giá trị thƣơng hiệu xuất từ năm 80 khái niệm nhấn mạnh đến tầm quan trọng vai trò thƣơng hiệu chiến lƣợc Marketing [3] Có thể hiểu giá trị thƣơng hiệu lợi ích mà cơng ty có đƣợc sở hữu thƣơng hiệu Thơng thƣờng, đem lại lợi ích nhƣ: có thêm khách hàng mới, trì khách hàng trung thành, đƣa sách giá cao, mở rộng thƣơng hiệu, mở rộng kênh phân phối, tạo rào cản với đối thủ cạnh tranh [7] Bên cạnh đó, cơng ty có hình ảnh thƣơng hiệu mạnh có ảnh hƣởng tích cực lên hành vi mua khách hàng Do xác định đo lƣờng thành phần giá trị thƣơng hiệu dựa vào ngƣời tiêu dùng quan trọng Một yếu tố quan trọng tác động lên hành vi mua ý định mua Yếu tố định đến hành vi cuối thái độ mà ý định mua Sau đánh giá phƣơng án, khách hàng hình thành danh sách xếp hạng phƣơng án từ hình thành ý định mua hàng [5] Vì vậy,các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề làm để thƣơng hiệu công ty đƣợc đánh giá cao phƣơng án khách hàng Câu trả lời nằm mối quan hệ yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu đến ý định mua khách hàng.Đây vấn đề mà doanh nghiệp cần nghiên cứu để gia tăng khả cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Do vậy, ngƣời nghiên cứu chọn đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng sản phẩm sữa công ty Abbott Đà Nẵng" Mục tiêu nghiên cứu Các nghiên cứu trƣớc giá trị thƣơng hiệu thang đo sử dụng đủ độ tin cậy, nên mở rộng sang nƣớc khác, ngành công nghiệp khác để đo lƣờng giá trị thƣơng hiệu dựa ngƣời tiêu dùng dự đoán hành vi mua bối cảnh khác Vì vậy, đề tài nghiên cứu tác động yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu đến ý định mua khách hàng thị trƣờng sữa với mục tiêu cụ thể sau: - Đo lƣờng yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu dựa quan điểm ngƣời tiêu dùng - Giải thích mức độ ảnh hƣởng yếu tố cấu thành giá trị thƣơng C Li n tƣởng thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 647 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item- Cronbach's if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted (ASS1) Thương hiệu sữa Abbott thương hiệu đáng 15.52 3.216 452 568 15.65 3.195 586 509 15.67 2.847 617 475 15.47 3.296 504 546 15.45 4.650 -.056 780 tin cậy thị trường (ASS2) Hình ảnh thương hiệu sữa Abbott độc đáo so với thương hiệu khác (ASS3) Tôi sử dụng thương hiệu sữa Abbott để khẳng định thể thân (ASS4) Tôi tin tưởng yêu mến thương hiệu sữa Abbott (ASS5) Thương hiệu sữa Abbott có nhiều sản phẩm đa dạng D Lòng trung thành thƣơng hi u Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 791 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted if Item Deleted (LOY1) Tơi tìm mua sữa Abbott để sử dụng 7.57 1.925 785 564 7.58 1.993 717 633 7.65 2.107 449 936 không mua thương hiệu khác (LOY2) Khi có nhu cầu, sữa Abbott lựa chọn (LOY3) Tôi không mua thương hiệu khác cửa hàngsữa Abbott E Ý định mua hàng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 845 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted (PI1) Khả mua sữa Scale Variance Corrected Item- Cronbach's if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 7.88 2.217 679 816 7.69 2.185 757 740 7.81 2.275 700 795 Abbott cao (PI2) Tôi nghĩ rằng, mua sản phẩm sữa, mua sữa Abbott (PI3) Tôi tiếp tục mua sữa Abbott tương lai PHỤ LỤC 10: KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA SAU KHI HIỆU CHỈNH A.Nhận thức thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 750 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted (AWA1) Tơi có biết thương Scale Variance Corrected Item- Cronbach's if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 16.60 6.633 483 720 16.76 6.467 466 723 16.66 6.175 518 706 16.97 5.296 612 667 16.98 5.190 534 706 hiệu sữa Abbott (AWA2) Tơi dễ dàng nhận thương hiệu sữa Abbott với thương hiệu khác (AWA4) Tơi nhớ nhận biết logo thương hiệu sữa Abbott cách nhanh chóng (AWA5) Abbott thương hiệu mà nghĩ đến nghĩ thương hiệu chăm sóc sức khỏe (AWA6) Một cách tổng quát, nhắc đến thương hiệu sữa Abbott tơi dễ dàng hình dung B.Li n tƣởng thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 780 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item- Cronbach's if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted (ASS1) Thương hiệu sữa Abbott thương hiệu đáng 11.53 2.914 480 783 11.66 2.900 617 713 11.68 2.442 716 652 11.48 2.974 544 747 tin cậy thị trường (ASS2) Hình ảnh thương hiệu sữa Abbott độc đáo so với thương hiệu khác (ASS3) Tôi sử dụng thương hiệu sữa Abbott để khẳng định thể thân (ASS4) Tôi tin tưởng yêu mến thương hiệu sữa Abbott PHỤ LỤC 11: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ A.Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .773 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1596.654 df 171 Sig .000 Total Variance Explained ComponeAWA Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4.100 3.863 21.579 20.333 21.579 41.912 4.100 3.863 21.579 20.333 21.579 41.912 1.923 10.123 52.035 1.923 10.123 52.035 1.434 7.549 59.584 1.434 7.549 59.584 913 4.805 64.389 875 4.607 68.996 861 4.532 73.527 690 3.632 77.159 636 3.347 80.506 10 545 2.868 83.374 11 527 2.775 86.149 12 479 2.520 88.670 13 437 2.298 90.967 14 407 2.140 93.107 15 373 1.962 95.069 16 317 1.669 96.738 17 306 1.608 98.346 18 219 1.152 99.498 19 095 502 100.000 ComponeAWA Matrix a ComponeAWA (PER6) Các dịch vụ chăm sóc khách hàng thương hiệu sữa Abbott 822 tốt (PER5) Sữa Abbotthương vị thơm 804 ngon (PER4) Sữa Abbott có hàm lượng chất 699 dinh dưỡng cao (PER2) Sữa Abbott an toàn cho sức 696 325 khỏe (PER1) Sữa Abbotthiệu sử 691 dụng tốt (PER7) Tơi hồn toàn tin tưởng vào 671 chất lượng sữa Abbott (PER3) Bao bì sữa Abbott hấp 631 dẫn (ASS3) Tôi sử dụng thương hiệu sữa Abbott để khẳng định thể -.333 615 -.500 605 -.453 thân (ASS2) Hình ảnh thương hiệu sữa Abbott độc đáo so với thương hiệu khác (LOY2) Khi có nhu cầu, sữa Abbott 573 -.457 567 466 475 lựa chọn tơi (AWA4) Tơi nhớ nhận biết logo thương hiệu sữa Abbott cách nhanh chóng (ASS4) Tơi tin tưởng u mến 562 -.431 thương hiệu sữa Abbott (ASS1) Thương hiệu sữa Abbott thương hiệu đáng tin cậy thị 555 trường (LOY1) Tơi tìm mua sữa Abbott để sử dụng không mua thương 551 -.501 548 503 hiệu khác (AWA5) Abbott thương hiệu mà nghĩ đến nghĩ thương hiệu chăm sóc sức khỏe 500 (AWA6) Một cách tổng quát, nhắc đến thương hiệu sữa Abbott tơi 504 412 465 449 461 -.413 410 561 359 dễ dàng hình dung (AWA2) Tơi dễ dàng nhận thương hiệu sữa Abbott với thương hiệu khác (LOY3) Tôi không mua thương hiệu khác cửa hàngsữa Abbott (AWA1) Tơi có biết thương hiệu sữa Abbott Extraction Method: Principal ComponeAWA Analysis a componeAWAs extracted Rotated ComponeAWA Matrix a ComponeAWA (PER6) Các dịch vụ chăm sóc khách hàng thương hiệu sữa Abbott tốt 863 (PER5) Sữa Abbotthương vị thơm ngon 829 (PER2) Sữa Abbott an toàn cho sức khỏe 767 (PER4) Sữa Abbott có hàm lượng chất dinh 729 dưỡng cao (PER7) Tơi hồn tồn tin tưởng vào chất 722 lượng sữa Abbott (PER1) Sữa Abbotthiệu sử dụng tốt 712 (PER3) Bao bì sữa Abbott hấp dẫn 658 (AWA5) Abbott thương hiệu mà nghĩ đến nghĩ thương hiệu 762 chăm sóc sức khỏe (AWA6) Một cách tổng quát, nhắc đến thương hiệu sữa Abbott tơi dễ dàng 710 hình dung (AWA1) Tơi có biết thương hiệu sữa Abbott 692 (AWA4) Tơi nhớ nhận biết logo thương hiệu sữa Abbott cách nhanh 682 chóng (AWA2) Tơi dễ dàng nhận thương 647 hiệu sữa Abbott với thương hiệu khác (ASS3) Tôi sử dụng thương hiệu sữa Abbott để khẳng định thể thân 838 (ASS2) Hình ảnh thương hiệu sữa Abbott 777 độc đáo so với thương hiệu khác (ASS4) Tôi tin tưởng yêu mến thương hiệu 746 sữa Abbott (ASS1) Thương hiệu sữa Abbott thương 621 hiệu đáng tin cậy thị trường (LOY1) Tơi tìm mua sữa Abbott để sử 926 dụng không mua thương hiệu khác (LOY2) Khi có nhu cầu, sữa Abbott lựa 890 chọn (LOY3) Tôi không mua thương hiệu 618 khác cửa hàngsữa Abbott Extraction Method: Principal ComponeAWA Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations B.Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .718 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 252.242 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ComponeAWA Total % of Variance Cumulative % 2.293 76.427 76.427 414 13.809 90.236 293 9.764 100.000 Extraction Method: Principal ComponeAWA Analysis Total 2.293 % of Variance Cumulative % 76.427 76.427 PHỤ LỤC 12: MA TRẬN TƢƠNG QUAN Correlations AWA PER Pearson Correlation AWA Sig (2-tailed) N Pearson Correlation PER Sig (2-tailed) N Pearson Correlation ASS Sig (2-tailed) N Pearson Correlation LOY Sig (2-tailed) N Pearson Correlation PI ASS ** 339 445 LOY ** 302 PI ** ** 262 000 000 000 000 200 200 200 200 200 ** 000 200 200 000 200 ** 000 200 200 000 200 ** 000 200 200 000 200 ** 339 445 ** 000 200 302 ** 000 200 ** 262 ** 513 513 456 ** 000 200 566 ** 572 575 ** 456 ** 000 200 572 642 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 200 200 200 200 ** Correlation is significaAWA at the 0.01 level (2-tailed) .566 ** 000 200 575 ** 000 200 642 ** 200 PHỤ LỤC 13: PHÂN TÍCH HỒI QUY Model SummarPI Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate a 412 409 55235 b 506 501 50750 c 531 524 49589 642 711 729 Durbin-Watson 2.012 a Predictors: (Constant), LOY b Predictors: (Constant), LOY, PER c Predictors: (Constant), LOY, PER, ASS d Denpendent Variable: PI ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Mean Square 198 102.753 199 Regression 52.016 Residual F Sig b 42.344 305 138.791 000 26.008 100.981 000 50.738 197 258 102.753 199 Regression 54.556 18.185 73.952 000 Residual 48.198 196 246 102.753 199 Total df 42.344 60.409 Total a Total c d a Denpendent Variable: PI b Predictors: (Constant), LOY c Predictors: (Constant), LOY, PER d Predictors: (Constant), LOY, PER, ASS CoefficieAWAs Model Unstandardized CoefficieAWAs B 1.321 222 LOY (Constant) 666 341 057 259 LOY 503 Standardized CoefficieAWAs t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 5.949 000 642 11.781 1.313 000 191 1.000 1.000 058 485 8.617 000 792 1.263 416 -.152 068 296 345 6.128 -.512 000 609 792 1.263 LOY 413 064 398 6.487 000 637 1.570 PER ASS 337 288 071 090 280 204 4.772 3.214 000 002 697 592 1.434 1.688 PER (Constant) Std Error (Constant) a a Denpendent Variable: PI a Residuals Statistics Minimum Maximum Mean Predicted Value Std Deviation N 2.6810 5.0395 3.8967 52359 200 -1.38857 1.40300 00000 49214 200 Std Predicted Value -2.322 2.183 000 1.000 200 Std Residual -2.800 2.829 000 992 200 Residual a Denpendent Variable: PI PHỤ LỤC 14: PHÂN TÍCH ANOVA A.Giới tính Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig AWA 136 198 712 PER 007 198 935 LOY 10.922 198 001 ASS 464 198 496 PI 402 198 527 ANOVA Sum of Squares df Between Groups AWA 2.300 2.300 Within Groups 65.680 198 332 Total 67.980 199 821 821 Within Groups 69.875 198 353 Total 70.696 199 1.615 1.615 Within Groups 93.740 198 473 Total 95.355 199 1.955 1.955 Within Groups 49.589 198 250 Total 51.545 199 424 424 Within Groups 102.330 198 517 Total 102.753 199 Between Groups PER Between Groups LOY Between Groups ASS Between Groups PI Mean Square F Sig 6.934 009 2.325 129 3.411 066 7.808 006 820 366 B Thu nhập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig AWA 197 196 898 PER 188 196 904 LOY 488 196 691 ASS 829 196 479 PI 634 196 594 ANOVA Sum of Squares df Between Groups AWA 2.843 948 Within Groups 65.137 196 332 Total 67.980 199 2.106 702 Within Groups 68.589 196 350 Total 70.696 199 1.740 580 Within Groups 93.615 196 478 Total 95.355 199 2.908 969 Within Groups 48.637 196 248 Total 51.545 199 6.731 2.244 96.023 196 490 102.753 199 Between Groups PER Between Groups LOY Between Groups ASS Between Groups PI Mean Square Within Groups Total F Sig 2.851 039 2.006 114 1.214 306 3.906 010 4.580 004 C Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig AWA 488 196 691 PER 1.623 196 185 LOY 2.484 196 062 ASS 691 196 558 PI 966 196 410 ANOVA Sum of Squares df Between Groups AWA 1.390 463 Within Groups 66.590 196 340 Total 67.980 199 101 034 Within Groups 70.594 196 360 Total 70.696 199 1.904 635 Within Groups 93.451 196 477 Total 95.355 199 856 285 Within Groups 50.689 196 259 Total 51.545 199 1.013 338 Within Groups 101.740 196 519 Total 102.753 199 Between Groups PER Between Groups LOY Between Groups ASS Between Groups PI Mean Square F Sig 1.364 255 094 963 1.331 265 1.103 349 651 583 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHÚC ANH THƢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA CỦA CÔNG TY ABBOTT TẠI ĐÀ... nghiên cứu Đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng yếu tố cấu thành giá trị thƣơng hiệu đến ý định mua hàng sản phẩm sữa Abbott 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực nghiên cứu sở đánh giá khách hàng công ty. .. đến ý định mua 28 CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH ABBOTT VÀ THIẾT KẾ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG ĐỐI VÓI CÁC SẢN PHẨM SỮA ABBOTT
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với các sản phẩm sữa của công ty ABBOTT tại đà nẵng , Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với các sản phẩm sữa của công ty ABBOTT tại đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn