Kế toán quản trị chi phí tại viễn thông đăk nông

114 11 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THẾ HÙNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THÔNG ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THẾ HÙNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THƠNG ĐẮK NƠNG Chun ngành: Kế Tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hoàng Tùng Đà Nẵng - năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Bùi Thế Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp Thiết Của Đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .8 1.1.1 Khái niệm chi phí, quản trị chi phí kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí việc thực chức quản 13 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 15 1.2.1 Phân loại theo chức hoạt động sản xuất kinh doanh 15 1.2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí đối tượng tập hợp chi phí .19 1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với khối lượng hoạt động .19 1.2.4 Phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định .21 1.3 NỘI DUNG CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 22 1.3.1 Lập dự tốn chi phí 23 1.3.2 Tổ chức chi phí thực 28 1.3.3 Kiểm sốt, đánh giá chi phí 33 1.3.4 Phân tích chi phí để định 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THÔNG ĐẮK NÔNG 42 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ VIỄN THÔNG ĐẮK NƠNG 42 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 42 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Viễn thông Đắk Nông 43 2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ MÔ HÌNH QUẢNTÀI CHÍNH TẠI VIỄN THƠNG ĐẮK NƠNG 42 2.2.1 Cơ cấu tổ chức quảnViễn thông Đắk Nơng 44 2.2.2 Mơ hình tổ chức kế tốn Viễn thơng Đắk Nơng 50 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THÔNG ĐẮK NÔNG 53 2.3.1 Khái quát nhu cầu kế tốn quản trị chi phí Viễn thông Đắk Nông 53 2.3.2 Đặc điểm tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất 53 2.3.3 Phân loại chi phí 54 2.3.4 Lập dự tốn chi phí 57 2.3.5 Tổ chức chi phí thực 71 2.3.6 Kiểm sốt, đánh giá chi phí 74 2.3.7 Phân tích chi phí để định 76 2.4 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA VIỄN THÔNG ĐẮK NÔNG 77 2.4.1 Những mặt mạnh 77 2.4.2 Những mặt hạn chế 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THƠNG ĐẮK NƠNG 81 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THƠNG ĐẮK NƠNG 81 3.1.1 Xuất phát từ chiến lược phát triển 81 3.1.2 Xuất phát từ nhu cầu thơng tin chi phí cho việc định kinh doanh nhà quản trị 81 3.2 YÊU CẦU CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THƠNG ĐẮK NÔNG 82 3.2.1 Phải phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất 82 3.2.2 Đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng nhà quản trị .82 3.2.3 Đáp ứng mục tiêu kiểm sốt chi phí doanh nghiệp 82 3.3 KIẾN NGHỊ CÁC GIÁI PHÁP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THƠNG ĐẮK NƠNG 84 3.3.1 Nhận diện chi phí phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp .84 3.3.2 Các giải pháp lập dự tốn chi phí 86 3.3.3 Các giải pháp Tổ chức chi phí thực 90 3.3.4 Các giải pháp kiểm sốt chi phí định 93 3.4 KIẾN NGHỊ CÁC GIÁI PHÁP KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI VIỄN THÔNG ĐẮK NÔNG 84 3.4.1 Về phía đơn vị quản lý cấp 100 3.4.2 Về phía doanh nghiệp 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CĐKT Cân đối kế toán CP Chi phí GĐ Giám đốc HĐQT Hội đồng quản trị HTTT Hệ thống thông tin KHKD Kế hoạch kinh doanh KTQT Kế tốn quản trị NCTT Nhân cơng trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp QLDN Quản lý doanh nghiệp QTDN Quản trị doanh nghiệp SPDD Sản phẩm dở dang SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định VT-CNTT Viễn thông Công nghệ thông tin XDCB Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng Tên bảng Trang 2.1 Báo cáo chi phí thực năm 2014 55 2.2 Chi tiết giá vật liệu 59 2.3 Định mức kinh tế-kỹ thuật vật tư lắp đặt dịch vụ FiberVNN 59 2.4 Chi tiết kế hoạch chi phí khấu hao Tài sản cố định 62 2.5 Chi tiết kế hoạch chi phí nguyên vật liệu 63 2.6 Chi tiết kế hoạch chi phí lao động 64 2.7 Dự tốn chi phí năm 2015 65 2.8 Dự tốn chi phí giao đơn vị Trung tâm Kinh doanh 69 2.9 Dự toán chi phí giao đơn vị Trung tâm Viễn thơng Gia Nghĩa - Đắk Glong 70 2.10 Đánh giá thực kế hoạch chi phí - quý 1/2015 75 2.11 Đánh giá thực kế hoạch sản lượng, doanh thu VTCNTT - quý 1/2015 77 3.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử 85 3.2 Định mức nguyên công 87 3.3 Định mức ấn phẩm, vật liệu dùng khai thác sản phẩm dịch vụ 87 3.4 Phân loại dự tốn chi phí theo cách ứng xử-năm 2015 88 3.5 Trích mẫu biên nghiệm thu bàn giao 91 3.6 Dự tốn điều chỉnh lại biến phí theo thực tế -Quý 1/2015 95 3.7 Bảng tổng hợp chi phí thực - Quý 1/2015 96 3.8 Báo cáo Kết lợi nhuận kinh doanh -Quý 1/2015 99 3.9 Báo cáo Kết lợi nhuận kinh doanh theo dịch vụ 100 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức quảnViễn thông Đắk Nông 44 2.2 Sơ đồ máy kế tốn Viễn thơng Đắk Nơng 50 2.3 Sơ đồ quy trình thu nhận thơng tin ban đầu 72 3.1 Sơ đồ mối quan hệ thơng tin thiết lập dự tốn 90 3.2 Sơ đồ chứng từ hạch toán máy 92 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, Viễn thơng ngành có canh tranh cao, vậy, thơng tin chi phí, lãi (lỗ) thực dịch vụ, khu vực, … cần thiết cho Ban giám đốc đưa định hợp lý phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế đơn vị, đặc biệt định giá cả, quảng cáo, chiết khấu, khuyến kể việc thay đổi cấu sản phẩm, dịch vụ Tuy nhiên, thực tế cho thấy Viễn thơng Đắk Nơng kế tốn quản trị chi phí gặp nhiều khó khăn, khả phối hợp phận, hệ thống doanh nghiệp để tổ chức thu thập đầy đủ liệu đầu vào đa dạng phức tạp, xử lý cung cấp thông tin cho kế tốn quản trị chi phí nhiều hạn chế Với hệ thống thơng tin chi phí nay, điều tiềm ẩn nguy sai lệch thơng tin chi phí kế tốn quản trị đưa cho nhà quản lý Qua tìm hiểu cho thấy thơng tin kế tốn quản trị cung cấp cách đầy đủ chi tiết cho hoạt động, loại dịch vụ sở giúp cho nhà quản lý đánh giá xác hiệu hoạt động phận, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả chọn đề tài “Kế tốn quản trị chi phí Viễn thơng Đắk Nông” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Thơng tin kế tốn quản trị chi phí cơng cụ hữu ích giúp nhà quản trị doanh nghiệp kiểm sốt chi phí Mục tiêu nghiên cứu Luận văn là: - Nghiên cứu thực trạng kế tốn quản trị chi phí tổ chức Viễn thông Đắk Nông nào? 91 kế tốn tài Vì vậy, để tăng cường thơng tin phục vụ kiểm sốt loại chi phí dựa chi phí định mức, tác giả đề xuất cần sử dụng chứng từ mà thông tin cung cấp loại chứng từ kiểm tra việc thực chi phí NVLTT chi phí liên quan theo định mức lập + Biên nghiệm thu bàn giao: nêu rõ vật tư sử dụng, có in sẵn định mức, loại vật tư lắp đặt cho thuê bao dịch vụ FiberVNN công nghệ GPON (Chi tiết bảng 3.5) Bảng 3.5 Trích mẫu biên nghiệm thu bàn giao dịch vụ Fiber VNN STT Loại vật tư, vật liệu Quy cách Đvt Định Thực tế mức sợi Mét 300 Cái Cái 60mm Cái A Vật tư Dây thuê bao quang B Đầu nối quang Số lượng ONT Xuất xứ Số Sê ri Vật liệu phụ (Nếu có) Ống co nhiệt Lạt nhựa (5x200)mm Cái Băng keo đen cách điện Rộng 10mm Mét 0.2 Nẹp nhựa đóng tường Đinh thép đóng tường 15x8mm 1x15mm Mét Cái (Nguồn: Viễn thông Đắk Nông) 92 + Các chứng từ đề nghị tốn chi phí đưa sẵn định mức chứng từ để kế toán kiểm soát trước lập chứng từ kế toán tránh sai sót vượt định mức b Giải pháp 2: Xây dựng hệ thống tài khoản chi phí thuận tiện cho việc tập hợp chi phí theo dịch vụ xử lý chi phí theo cách ứng xử chi phí phục vụ công tác quản trị Tại Viễn thông Đắk Nông chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử, phân biệt biến phí, định phí theo tài khoản chi tiết theo mã thống làm sở cho việc phân tích Qua nghiên cứu tác giả nhận thấy Viễn thông Đắk Nông kinh doanh nhiều dịch vụ viễn thơng có phát sinh chi phí dịch vụ: MegaVNN, Fiber VNN, MyTV,… Bên cạnh hệ thống kế tốn máy thiết lập tiện ích theo dõi hạch tốn theo chi phí theo sản phẩm dịch vụ đơn vị chưa khai báo sử dụng cho việc phân loại hướng quản trị chi phí Cụ thể sau: Sơ đồ 3.2 Sơ đồ chứng từ hạch tốn máy 93 Vì tác giả đề xuất bổ sung thêm mã sản phẩm dịch vụ để theo dõi chi phí phát sinh cho dịch vụ sau: + Mã 01 – Dịch vụ di động trả sau + Mã 02 – Dịch vụ di động trả trước + Mã 03 – MegaVNN + Mã 04 – Fiber VNN + Mã 05 – MyTV + Mã 06 – Cố định + Mã 07 – Các dịch vụ lại + Mã 08 – Kinh doanh thương mại (bán hàng hóa) - Những chi phí trực tiếp Nguyên vật liệu, thiết bị đầu cuối,… phát sinh mà xác định sử dụng cho dịch vụ hạch toán vào mã sản phẩm dịch vụ dịch vụ - Những chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung không xác định theo dịch vụ thực phân bổ theo sản lượng thuê bao, doanh thu theo dịch vụ theo cách ứng xử - Phân biệt định phí, biến phí: Khai báo cố định mã thống cho loại chi phí theo tiêu bảng dự toán 3.3.4 Các giải pháp kiểm sốt chi phí định a Giải pháp 1: Thiết lập Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí dự tốn chi phí thực tế Để kiểm sốt chi phí, nhà quản trị cần thơng tin: thơng tin chi phí thực tế phát sinh phận theo yếu tố, chức năng, theo công dụng theo cách ứng xử chi phí; thơng tin chênh lệch chi phí dự tốn chi phí thực tế theo loại chi phí Báo cáo phân tích biến động chi phí theo phận tùy thuộc vào nhu cầu nhà quản trị cấp Đồng thời báo cáo lập thường xuyên định kỳ theo tháng, quý 94 Phân tích xác định biến động giá biến động lượng ảnh hưởng đến chi phí Từ đó, xác định ngun nhân chênh lệch - Nếu chênh lệch thay đổi định mức: cần xem xét lại định mức xây dựng phù hợp với thực tế chưa - Nếu chênh lệch thực định mức: kết hợp với báo cáo chi phí theo trung tâm trách nhiệm để quy trách nhiệm cá nhân, tìm ngun nhân nơi phát sinh chi phí Để đánh giá trách nhiệm phận việc thực kiểm soát chi phí dựa vào dự tốn chi phí để làm chuẩn mực đối chiếu với chi phí thực tế (Cách thực theo giải pháp trên) Bước 1: Lập dự tốn điều chỉnh lại theo biến phí thực tế (Chi tiết bảng 3.6) - 95 Viễn thông Đắk Nơng Bảng 3.6 Dự tốn điều chỉnh lại biến phí theo thực tế -Q 1/2015 SLTB Dự tốn theo Dự SLTB STT Chỉ tiêu điều dự toán thực tế chỉnh tốn A TỔNG BIẾN PHÍ 26.913 29.408 A.1 Biến phí theo thuê bao 5.356 4.898 1.1.4 Phân bổ thiết bị đầu cuối 32.206 560 29.309 510 1.1.5 Thu cước 38.710 690 35.475 632 1.1.6 Hoa hồng, chăm sóc, phát 54.997 400 51.013 371 triển bán hàng 1.1.9 Nguyên liệu, vật liệu 32.206 1.820 29.309 1.656 1.2.1 0 0 1.2.2 VT-CNTT nội - Băng 17.103 1.886 15.679 1.729 rộng A.2 Biến phí theo doanh thu 21.557 24.510 1.1.3 Lao động 4.580 5.154 1.1.3.1 Trong đó: Tiền lương 42.791 4.580 48.157 5.154 1.1.10 Trích dự phòng nợ khó đòi 23.068 610 24.227 641 1.2.1.1 -Giá vốn tiền nạp tài khoản 19.722 9.722 23.930 11.796 1.2.1.2 8.870 3.721 10.086 4.231 - Giá vốn di động trả sau 1.2.3 1.666 591 1.578 559 1.2.4 Truyền số liệu 0 0 1.2.5 Hạ tầng 28.593 326 34.016 388 1.2.6 MyTV 1.694 769 1.604 728 1.2.7 Nội dung, GTGT 0 0 1.2.8 Dịch vụ lại 2.486 12 2.553 12 Thương mại 1.200 1.176 963 943 II Hoạt động tài 42.791 50 48.157 56 III Chi khác 42.791 48.157 (Nguồn: Viễn thông Đắk Nông) 96 Trong bảng 3.6 tác giả sử dụng số liệu bảng 2.9 nêu để làm tính lại dự toán điều chỉnh, số tiêu sản lượng thuê bao doanh thu lấy chi tiết sản lượng, doanh thu có ảnh hưởng đến biến phí như: chi phí phân bổ thiết bị đầu cuối sản lượng th bao di động, dịch vụ lại khơng ảnh hưởng khơng phát sinh chi phí cho thiết bị đầu cuối sử dụng dịch vụ - Bước 2: Từ dự toán điều chỉnh lập bảng so sánh chi phí thực (chi tiết bảng 3.7) Viễn thông Đắk Nông STT A A.1 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.9 1.2.1 1.2.2 A.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.10 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Bảng 3.7 Bảng tổng hợp chi phí thực - Quý 1/2015 Đvt: đồng Chỉ tiêu Dự toán Thực tế TỔNG BIẾN PHÍ Biến phí theo th bao Phân bổ thiết bị đầu cuối Thu cước Hoa hồng, chăm sóc, phát triển bán hàng Nguyên liệu, vật liệu VT-CNTT nội - Băng rộng Biến phí theo doanh thu Lao động Trong đó: Tiền lương Trích dự phòng nợ khó đòi -Giá vốn tiền nạp tài khoản - Giá vốn di động trả sau Truyền số liệu Hạ tầng CL 29.408 4.898 510 632 371 29.638 3.988 336 590 176 229 -911 -174 -42 -195 1.656 1.729 24.510 5.154 5.154 641 11.796 1.101 1.785 25.650 5.214 5.214 623 13.391 -555 56 1.140 59 59 -18 1.595 4.231 3.838 -392 559 388 567 176 -212 97 MyTV 1.2.6 1.2.7 1.2.8 II III B B 1.1.1 B 1.1.2 1.1.3 1.1.3.2 1.1.7 1.1.8 1.1.11 1.1.12 1.1.13 728 Nội dung, GTGT Dịch vụ lại 12 Thương mại 943 Hoạt động tài 56 Chi khác TỔNG ĐỊNH PHÍ 15.967 Định phí khơng kiểm sốt 7.866 Khấu hao TSCĐ 7.866 Định phí kiểm sốt 8.101 Sửa chữa TSCĐ 568 Lao động 1.025 Chi phí lao động khác 1.025 Thuê hạ tầng 1.935 Điện, nước, nhiên liệu 2.187 Thường xuyên khác 1.170 Tiếp tân khánh tiết 405 Quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc 810 khách hàng 1.2.1.3 VT-CNTT nội - Khuyến mại vật C TỔNG CHI PHÍ 45.375 774 46 128 937 15.402 7.866 7.866 7.536 602 944 944 1.688 1.883 1.138 342 939 115 -6 -53 -1 -565 0 -565 34 -81 -81 -247 -304 -32 -63 129 198 198 45.040 -335 Từ chênh lệch bảng 3.7 ta thấy thơng qua việc phân tích biến động chi phí điều chỉnh nhà quản trị đánh giá xác cơng tác quảnchi phí Biết tiết kiệm chi phí khoản mục nào, khoản mục biến phí định phí, tiết kiệm tối đa sau điều chỉnh biến phí theo định mức thực tế Qua Giám đốc Viễn thơng Đắk Nơng đưa sách cho kỳ sau phù hợp khoản tiết kiệm được chi phí mà đảm bảo thực tốt tiêu doanh thu đề 98 b Giải pháp 2: Đánh giá khả sinh lời dịch vụ Trong trình hoạt động sản xuất, có dịch vụ bị lỗ điều xảy Hiện Viễn thơng Đắk Nơng chưa tiến hành đánh giá hiệu kinh doanh loại dịch vụ hệ thống kế toán tài khơng cung cấp thơng tin loại dịch vụ có khả sinh lời, doanh nghiệp nên mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ Doanh nghiệp cần thiết phải hiểu rõ tình hình doanh thu, chi phí loại sản phẩm nhằm có định đắn tồn phát triển dịch vụ Để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ, cần lập Báo cáo kết kinh doanh theo dịch vụ Chi phí thực tổ chức thu thập thơng tin chi phí dạng định phí, biến phí theo dịch vụ Trên sở tác giả lập Báo cáo kết kinh doanh theo tổng thể (Chi tiết bảng 3.8) 99 Viễn thông Đắk Nông Bảng 3.8 Báo cáo Kết lợi nhuận kinh doanh -Quý 1/2015 Đvt: triệu đồng Thực Dự toán Chênh Tỷ lệ: STT Chỉ tiêu Quý 1Quý 1lệch CL/DT 2015 2015 Doanh thu 43.991 49.119 5.129 12% Tổng biến phí 29.408 29.638 229 1% 2.1 Biến phí theo thuê bao 4.898 3.988 -911 -19% 2.2 Biến phí theo doanh thu 24.510 25.650 1.140 5% Định phí kiểm sốt 8.101 7.536 -565 -7% Lợi nhuận kiểm soát (4= 1- - 3) Định phí khơng kiểm sốt Lợi nhuận (6 = – 5) Trong đó: 6.481 11.945 5.464 84% 7.866 7.866 0% -1.385 4.079 5.464 595% 39.092 45.131 6.039 15% Số dư đảm phí theo thuê bao Để xác định kết kinh doanh theo loại dịch vụ giải pháp mục 3.3.3 tổ chức chi phí thực phải phân loại cụ thể từ kế toán chi tiết để có sở lên báo cáo kết kinh doanh theo dịch vụ xác định theo bảng sau: 100 Bảng 3.9 Báo cáo Kết lợi nhuận kinh doanh theo dịch vụ STT Chỉ tiêu Doanh thu Tổng biến phí 2.1 Biến phí theo thuê bao 2.2 Biến phí theo doanh thu Định phí kiểm sốt Lợi nhuận kiểm sốt (4= 1- - 3) Định phí khơng kiểm soát Lợi nhuận (6 = – 5) Dịch vụ A Tỷ lệ % Dịch vụ … Tỷ lệ % Trong đó: Số dư đảm phí theo thuê bao Dựa theo bảng 3.9 nhà quản trị có định tiếp tục kinh doanh dàn trải hay tập trung dịch vụ sinh lời cao 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 3.4.1 Về phía đơn vị quản lý cấp Trong công tác lập dự toán nên giao quyền chủ động cân đối khoản mục chi phí cho Viễn thơng Đắk Nơng nên xây dựng đánh giá chi phí thực theo cách ứng xử 3.4.2 Về phía doanh nghiệp Phân cấp mơ hình quản lý rõ ràng để hình thành trung tâm trách nhiệm, ứng dụng công nghệ thông tin thu thập xử lý thông tin phân tích đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung Chương tiếp tục khẳng định kế toán quản trị chi phí yêu cầu cấp thiết bối cảnh kinh tế Căn thực trạng nghiên cứu chương 3, tác giả tiến hành đánh giá hai phương diện: kết đạt vấn đề tồn đồng thời phân tích rút số nguyên nhân dẫn đến điểm hạn chế Trên sở đó, tác giả đưa quan điểm định hướng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp, đề xuất số giải pháp nhằm tổ chức tốt hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí bao gồm: - Các giải pháp lập dự tốn chi phí - Các giải pháp Tổ chức chi phí thực - Các giải pháp kiểm sốt chi phí định Trong chương này, tác giả đưa đề xuất phía đơn vị cấp doanh nghiệp doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện thực giải pháp 102 KẾT LUẬN Ngành Viễn thông Việt Nam có nhiều hội phát triển phải đối mặt với nhiều thách thức trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt tới Việt Nam gia nhập TPP (Hiệp định đối tác thương mại xun Thái Bình Dương) Kiểm sốt tốt chi phí giải pháp sống cho doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam Tập đồn VNPT nói chung Viễn thơng Đắk Nơng nói riêng để tồn phát triển vững Kế tốn quản trị chi phí nhận thức công cụ tất yếu giúp nhà quản trị cấp doanh nghiệp kiểm sốt chi phí định Theo mục tiêu đặt ra, luận văn thực nội dung sau: Nghiên cứu đồng ba nội dung quan trọng kế toán quản trị chi phí, luận văn có mối liên hệ mật thiết kiểm sốt chi phí khứ (chi phí thực hiện), (phân tích chi phí) tương lai (dự tốn chi phí) Trên sở lý thuyết quản trị doanh nghiệp, luận văn tập trung làm rõ vai trò kế tốn quản trị chi phí quản trị doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu kiểm sốt chi phí, nâng cao lực cạnh tranh hội nhập Luận văn khẳng định tồn mối quan hệ kế toán quản trị chi phí hiệu quản trị doanh nghiệp Đó kế tốn quản trị chi phí tạo nên kênh thơng tin quản trị hữu ích nhà quản trị môi trường sản xuất kinh doanh ngày có nhiều biến đổi, hệ thống thông tin minh bạch trách nhiệm nội doanh nghiệp điều hành quản trị doanh nghiệp Tuy nhiên thời gian, hồn cảnh có hạn nên tác giả chưa mở rộng nghiên cứu theo hướng xây dựng hệ thống tiêu đánh giá trách nhiệm cá nhân, phận có liên quan loại chi phí Viễn thơng Đắk 103 Nơng Chưa sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đo lường đánh giá trách nhiệm cách triệt để Tổng kết lại làm chưa làm được, tác giả luận văn hy vọng đóng góp sức lực vào cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Các trang Web Bộ Tài chính, Tập đồn Bưu Viễn thơng [2] Ngơ Thế Chi (2006), Kế tốn quản trị tình cho nhà quản lý, Nhà xuất Thống [3] Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống [4] Phạm Văn Dược & TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình sở vận hành kế tốn quản trị, Nhà xuất Tài [5] Hệ thống văn hướng dẫn cơng tác Tài Kế tốn Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam – NXB Bưu điện [6] Trần Xuân Nam (2015), Kế tốn tài (tập 1), Nhà xuất tài [7] Võ Văn Nhị, Đồn Ngọc Quế, Lý thị Bích Châu (2001), Hướng dân lập – đọc – phân tích Báo cáo tài Báo cáo quản trị, Nhà xuất Thống [8] Tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp (tập 1, 2, 3, 4), NXB thông tin truyền thông [9] Thư viện trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ [10] Hanson&Mowen (1997), “Cost Management: Accounting anh Control”, SouthWestern College Publishing, Cincinnati [11] Kuln, M (1990), Từ điển kinh tế, Hamburg [12] Haberstock (1984), Cost Accounting 1, Hamburg [13] Institute of Management Accountants (1983), “Statements on Management Accounting Number 2: Management Accounting Terminology”, Montvale,N.J.: NAA, June 1983 ... KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .8 1.1.1 Khái niệm chi phí, quản trị chi phí kế tốn quản trị chi. .. trạng kế tốn quản trị chi phí tổ chức Viễn thông Đắk Nông nào? - Từ đề xuất giải pháp kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp nhằm khai thác lợi ích kế tốn quản trị chi phí công tác quản trị doanh... hưởng tới kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp? Việc tổ chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp thực mức độ nào? Từ kết đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí Viễn thông Đắk Nông đưa giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại viễn thông đăk nông , Kế toán quản trị chi phí tại viễn thông đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn