Hoàn thiện quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn kiểm soát ss

139 41 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THÁI NGUYỆT HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƢ VẤN - KIỂM TOÁN S&S LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THÁI NGUYỆT HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KIỂM SỐT RỦI RO TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƢ VẤN - KIỂM TOÁN S&S Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Thị Ngọc Trai ĐÀ NẴNG – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Trần Thái Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 8 Bố cục đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm rủi ro .9 1.1.2 Định nghĩa rủi ro kiểm toán 1.1.3 Các phận cấu thành rủi ro kiểm toán 12 1.1.4 Mối quan hệ loại rủi ro .14 1.2 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO .16 1.2.1 Đánh giá rủi ro 16 1.2.2 Các mơ hình đánh giá rủi ro kiểm tốn báo cáo tài 18 1.3 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỐ 400 (VSA 400) 22 1.3.1 Xác định rủi ro kiểm toán chấp nhận .23 1.3.2 Đánh giá rủi ro tiềm tàng: 25 1.3.3 Đánh giá rủi ro kiểm soát 26 1.3.4 Xác định rủi ro phát 38 1.4 ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN THEO YÊU CẦU CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH (VSA 315) 39 1.4.1 Tìm hiểu đơn vị kiểm tốn mơi trường đơn vị 39 1.4.2 Tìm hiểu kiểm soát nội đơn vị kiểm toán 40 1.4.3 Xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu: 41 1.5 BIỆN PHÁP XỬ LÝ CỦA KTV ĐỐI VỚI RỦI RO ĐÃ ĐÁNH GIÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VSA 330) 41 1.5.1 Biện pháp xử lý tổng thể rủi ro có sai sót trọng yếu đánh giá cấp độ báo cáo tài 41 1.5.2 Thủ tục kiểm tốn rủi ro có sai sót trọng yếu đánh giá cấp độ sở dẫn liệu 42 Kết luận chương 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHHVẤN KIỂM TOÁN S&S 45 2.1 CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT RỦI RO ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM 45 2.1.1 Các quy định liên quan đến đánh giá kiểm soát rủi ro hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 46 2.1.2 Các quy định liên quan đến đánh giá kiểm soát rủi ro hệ thống chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2014 48 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VẤNKIỂM TOÁN S&S 49 2.2.1 Đặc điểm hình thành phát triển cơng ty TNHH vấn Kiểm tốn S&S 49 2.2.2 Đặc điểm hoạt động cơng ty TNHH vấn - Kiểm tốn S&S 51 2.3 KHÁI QT QUY TRÌNH KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY S&S THỰC HIỆN 53 2.3.1 Giai đoạn tiền kế hoạch 54 2.3.2 Giai đoạn lập kế hoạch 54 2.3.3 Giai đoạn thực kết thúc kiểm toán 54 2.4 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT RỦI RO TẠI CƠNG TY TNHH VẤNKIỂM TOÁN S&S 55 2.4.1 Mục tiêu khảo sát 55 2.4.2 Phương pháp khảo sát .56 2.4.3 Đối tượng khảo sát 56 2.4.4 Câu hỏi khảo sát 56 2.4.5 Kết khảo sát thực trạng quy trình đánh giá kiểm sốt rủi ro kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH vấnKiểm toán S&S 60 2.5 NHẬN XÉT CHUNG 72 2.5.1 Những kết đạt quy trình đánh giá kiểm soát rủi ro kiểm toán BCTC cơng ty TNHH vấnKiểm tốn S&S 72 2.5.2 Những hạn chế, tồn quy trình đánh giá kiểm soát rủi ro kiểm toán BCTC cơng ty TNHH vấnKiểm tốn S&S 73 Kết luận Chương 76 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KIỂM SỐT RỦI RO TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHHVẤNKIỂM TỐN S&S 77 3.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KIỂM SỐT RỦI RO 77 3.2 QUAN ĐIỂM VỀ XÁC LẬP GIẢI PHÁP 78 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH VẤNKIỂM TỐN S&S 79 3.3.1 Giải pháp đánh giá rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm tốn 80 3.3.2 Tìm hiểu mơi trường kinh doanh vận dụng mơ hình rủi ro kinh doanh đánh giá rủi ro 81 3.3.3 Giải pháp công tác đánh giá rủi ro kiểm soát thực thử nghiệm kiểm soát 83 3.3.4 Hồn thiện biện pháp xử lý kiểm tốn viên rủi ro đánh giá 84 3.3.5 Một số kiến nghị việc nâng cao chất lượng kiểm toán 85 Kết luận chương 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên đầy đủ AICPA Hội kiểm toán viên Hoa Kỳ AR Rủi ro kiểm toán BCTC Báo cáo tài CR Rủi ro kiểm soát DR Rủi ro phát GAAS Nguyên tắc kiểm toán chung chấp nhận HT KSNB Hệ thống kiểm sốt nội IFAC Liên đồn kế toán quốc tế IR Rủi ro tiềm tàng 10 ISA Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 11 KTĐL Kiểm toán độc lập 12 KTV Kiểm toán viên 13 SAS Báo cáo chuẩn mực kiểm toán (Statement of Audit Standard) 14 VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 15 VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng đánh giá rủi ro kiểm soát ban đầu 33 1.2 Bảng quan hệ rủi ro kiểm toán chứng kiểm toán cần thu nhập 39 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang sơ đồ 1.1 Trình tự đánh giá rủi ro (Theo mơ hình tài chính) 20 1.2 Trình tự đánh giá rủi ro (Theo VSA 400) 21 1.3 Đánh giá rủi ro kiểm soát 37 - Thực thử nghiệm 70 Nếu mức độ rủi ro đánh gía thấp, Công ty thực thủ tục nào: - Thử nghiệm kiểm soát 16,67 - Thủ tục phân tích 19 63,34 - Thử nghiệm 21 22 73,34 Cơng ty có thực phân tích sơ BCTC khách hàng hay khơng? - Có 30 - Khơng 100 Cơng ty có xác định thủ tục kiểm toán cho rủi ro đánh giá hay không? 29 96,67 3,33 - Nội dung thủ tục kiểm toán 12 40 - Lịch trình thủ tục kiểm toán 20 - Phạm vi thủ tục kiểm tốn 23 - Có - Khơng Khi điều chỉnh thử nghiệm kiểm tốn tiếp theo, Cơng ty điều chỉnh mặt: 76,67 Phụ lục 5: Xây dựng thang điểm cho phƣơng án lựa chọn câu hỏi khảo sát STT câu hỏi 15 16 Các phƣơng án lựa chọn Thang điểm Có Khơng -1 Tùy thuộc vào quy mô khách hàng Môi trường kinh doanh chung Môi trường pháp lý mà khách hàng hoạt động 1 Các vấn đề ngành nghề kinh doanh khách hàng 17 Tình hình chung kinh tế Biến động thị trường doanh nghiệp kinh doanh 1 18 Các quy định pháp luật ngành nghề kinh doanh Các quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Các sách hỗ trợ nhà nước cho ngành nghề kinh doanh 19 Các hoạt động tình hình kinh doanh chủ yếu khách hàng Thơng tin chủ sở hữu, bên liên quan khách hàng Sơ đồ tổ chức khách hàng 20 Sự thay đổi quy mô hoạt động khách hàng Hệ thống kế toán khách hàng Hệ thống kiểm soát nội khách hàng Kết kinh doanh Có Khơng Tùy thuộc vào mức độ đánh giá rủi ro ban đầu cho -1 khách hàng 21 Rủi ro tổng thể tồn Báo cáo tài Rủi ro liên quan đến tài khoản cụ thể 1 22 Mơi trường kiểm sốt Đánh giá rủi ro 1 Thông tin truyền thông Các hoạt động kiểm sốt Giám sát Tính trực giátrị đạo đức doanh nghiệp Năng lực nhân viên 1 Phong cách, triết lý nhà quản lý Cấu trúc tổ chức Phân chia trách nhiệm Chính sách nhân 24 Có Khơng -1 25 Có Khơng -1 26 Áp lực Ban giám đốc kết kinh doanh Mức độ ảnh hưởng kết kinh doanh đến lợi ích 1 23 cá nhân BGĐ Tính chất ngành nghề tạo hội cho việc gian lận Sự bất ổn cấu tổ chức Sự yếu Kiểm soát nội 1 27 Cấp độ báo cáo tài Cấp độ sở dẫn liệu (từng số dư, tài khoản, thuyết minh) 28 Có Khơng -1 29 Có Khơng -1 30 Tăng cường giám sát Duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp 1 Thay đổi chung thủ tục kiểm tốn Bổ nhiệm nhóm kiểm tốn có kinh nghiệm phù hợp sử dụng chuyên gia Không quan tâm đến rủi ro cấp độ -1 Điều chỉnh thủ tục kiểm toán Thực thử nghiệm kiểm soát 1 Thực thử nghiệm ản Thử nghiệm kiểm sốt Thủ tục phân tích 1 Thử nghiệm 33 Có Khơng -1 34 Có Không -1 35 Nội dung thủ tục kiểm tốn Lịch trình thủ tục kiểm tốn 1 Phạm vi thủ tục kiểm toán 31 32 Bảng 1: Mô tả giấy tờ làm việc chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toán Bảng 2: Giấy tờ làm việc phân tích sơ BCTC Bảng 3: Trích đánh giá hệ thống KSNB cấp độ doanh nghiệp Bảng 4: Giới thiệu chu trình kinh doanh bán hàng, phải thu thu tiền Bảng 5: Thử nghiệm kiểm sốt chu trình bán hàng, phải thu thu tiền Bảng 6: Đánh giárủi ro xảy sai sót trọng yếu tổng hợp kế hoạch kiểm toán ... THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TƢ VẤN – KIỂM TOÁN S&S 77 3.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT... CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro, theo cách chung... CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm rủi ro .9
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn kiểm soát ss , Hoàn thiện quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn kiểm soát ss

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn