Hoàn thiện kế toán chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc ở công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26

137 20 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỊ LAN HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỊ LAN HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGÔ HÀ TẤN Đà Nẵng - năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Ngô Hà Tấn Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Thị Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ KẾ TỐNCHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 10 1.1 CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .10 1.1.1 Khái niệm chất chi phí 10 1.1.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất 11 1.2 PHÂN CẤP QUẢN SỰ HÌNH THÀNH CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ TRONG DN SẢN XUẤT 19 1.2.1 Phân cấp quản DN sản xuất 19 1.2.2 Sự hình thành trung tâm chi phí 20 1.3 LẬP DỰ TOÁN CHO CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ TRONG DN SẢN XUẤT 21 1.3.1 Lập dự toán sản xuất [2] 21 1.3.2 Dự toán chi phí sản xuất 22 1.3.3 Dự toán linh hoạt 25 1.4 TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH LẬP BÁO CÁO CHI PHÍ THEO CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ 26 1.4.1 Tổ chức kế tốn chi phí tính giá thành trung tâm chi phí 26 1.4.2 Lập báo cáo chi phí trung tâm chi phí .36 1.5 ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC TRUNG TÂM CHI PHÍ 38 1.5.1 Đối với trung tâm chi phí định mức [2] .38 1.5.2 Đối với trung tâm chi phí tùy ý 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG .43 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 44 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 44 2.1.1 Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần quản xây dựng đƣờng 26 44 2.1.2 Tổ chức quản Công ty Cổ phần quản xây dựng đƣờng 26 45 2.1.3 Phân cấp quản Công ty Cổ phần quản xây dựng đƣờng 26 48 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty 50 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 .55 2.2.1 Công tác lập dự tốn chi phí Cơng ty 55 2.2.2 Cơng tác kế tốn chi phí Cơng ty Cổ phần quản xây dựng đƣờng 26 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KẾ TỐNCHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 72 2.3.1 Ƣu điểm 72 2.3.2 Nhƣợc điểm 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG .74 CHƢƠNG HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 75 3.1 HỒN THIỆN DỰ TỐN CHI PHÍ KẾ TỐN CHÍ PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH CÁC ĐỘI SẢN XUẤT ĐÁ CỦA CÔNG TY 75 3.1.1 Hồn thiện dự tốn chi phí Đội sản xuất đá Cơng ty 75 3.1.2 Hồn thiện kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm đội sản xuất đá Công ty 82 3.2 HỒN THIỆN BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY 87 3.2.1 Đối với Đội sản xuất đá .88 3.2.2 Đối với Hạt quản đƣờng 95 3.3 SỬ DỤNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THƢỞNG, PHẠT HỢP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY 115 3.3.1 Đối với Đội sản xuất đá .115 3.3.2 Đối với Hạt quản 116 KẾT LUẬN CHƢƠNG 118 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp NXB Nhà xuất STT Số thứ tự SLSP Số lƣợng sản phẩm SXC Sản xuất chung TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Dự toán sản xuất 21 1.2 Dự tốn chi phí NVLTT 22 1.3 Dự tốn chi phí NCTT 23 1.4 Dự tốn chi phí máy thi cơng 24 1.5 Dự tốn chi phí SXC 25 1.6 Dự tốn linh hoạt 26 1.7 Phiếu tính giá thành sản phẩm theo hệ thống tính giá thành tồn 34 1.8 Phiếu tính giá thành sản phẩm theo hệ thống tính giá thành trực tiếp 35 1.9 Báo cáo biến động chi phí trung tâm chi phí định mức 36 1.10 Bảng phân tích biến động chi phí trung tâm chi phí định mức 37 1.11 Báo cáo trung tâm chi phí linh hoạt 38 2.1 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí NVLTT Đội sản xuất đá 52 năm 2014 61 2.2 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí NCTT Đội sản xuất đá 52 năm 2014 62 2.3 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí SXC Đội sản xuất đá 52 năm 2014 63 2.4 Sản lƣợng sản phẩm chuẩn thực tế sản xuất Đội sản 64 xuất đá 52 năm 2014 2.5 Bảng tính giá thành Đội sản xuất đá 52 năm 2014 (thực tế Công ty) 65 2.6 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí NVLTT cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng Hạt quản M’drak quý I năm 2014 66 2.7 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí NCTT cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng Hạt quản M’drak quý I năm 2014 67 2.8 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí máy thi cơng cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng Hạt quản M’drak quý I năm 2014 67 2.9 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí SXC cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng Hạt quản M’drak quý I năm 2014 68 2.10 Phiếu tính giá thành sản phẩm cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng Hạt quản M’drak quý I năm 2014 (thực tế Cơng ty) 68 2.11 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí NVLTT cơng trình sửa chữa cầu số 10 Hạt quản M’drak năm 2014 69 2.12 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí NCTT cơng trình sửa chữa cầu số 10 Hạt quản M’drak năm 2014 70 2.13 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí máy thi cơng cơng trình sửa chữa cầu số 10 Hạt quản M’drak năm 2014 70 2.14 Sổ chi phí sản xuất - Chi phí SXC cơng trình sửa chữa cầu số 10 Hạt quản M’drak năm 2014 71 2.15 Phiếu tính giá thành cơng trình sửa chữa cầu số 10 (thực tế cơng ty) 71 3.1 Bảng tính số lƣợng sản phẩm chuẩn dự kiến Đội sản xuất đá 52 năm 2014 76 3.2 Bảng phân loại chi phí Đội sản xuất đá 52 theo cách ứng xử với chi phí 77 3.3 Bảng phân loại chi phí Đội sản xuất đá 52 theo khả kiểm soát 79 3.4 Bảng tổng hợp dự toán chi phí Đội sản xuất đá 52 năm 2014 80 3.5 Bảng tính biến phí đơn vị dự tốn Đội sản xuất đá 52 năm 2014 81 3.6 Bảng dự toán linh hoạt Đội sản xuất đá 52 năm 2014 82 3.7 Bảng tổng hợp chi phí Đội sản xuất đá 52 năm 2014 84 3.8 Bảng quy đổi giá thành Đội sản xuất đá 52 năm 2014 86 3.9 Phiếu tính giá thành sản phẩm Đội sản xuất đá 52 năm 2014 87 3.10 Bảng phân tích chi phí dựa dự tốn tĩnh Đội sản xuất đá 52 năm 2014 88 3.11 Bảng tính biến phí dự tốn Đội sản xuất đá 52 theo sản lƣợng thực tế 89 3.12 Bảng tổng hợp chi phí dự tốn thực tế Đội sản xuất đá 52 năm 2014 90 3.13 Bảng phân tích biến động chi phí NVLTT Đội sản xuất đá 52 năm 2014 91 3.14 Bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Đội sản xuất đá 52 quản chi phí NVLTT năm 2014 92 109 Trong bảng trên: + Chi phí nhân cơng theo bảng khốn chi phí làm + ăn ca + máy cắt cỏ chi phí khơng kiểm sốt đƣợc Hạt quản phòng Kỹ thuật – Thi cơng tính tốn tất chi phí giao khốn cho Hạt từ đầu năm + Hạt quản khơng thể kiểm sốt đƣợc chi phí khấu hao chi phí khấu hao Cơng ty tính + Chi phí ca máy: Đối với hoạt động quản lý, bảo trì đƣờng bộ, Công ty cấp xe máy xuống để thực thi cơng, nên Hạt quản khơng kiểm sốt đƣợc chi phí + Chi phí chung khác đƣợc tính theo tỷ lệ tổng số tiền lƣơng khoán Hạt tồn quyền sử dụng chi phí cho chi phí nằm hạng mức cho phép + Tất chi phí lại chi phí mà Hạt quản kiểm sốt đƣợc mặt lƣợng khơng thể kiểm sốt đƣợc mặt giá Từ bảng 3.25 bảng phân loại chi phí trên, ta tiến hành phân tích biến động khoản mục chi phí nhƣ sau: *Phân tích biến động chi phí NVLTT Theo bảng phân loại chi phí (bảng 3.26), tất chi phí NVLTT liên quan đến hoạt động quản lý, bảo trì đƣờng chi phí Hạt kiểm sốt đƣợc mặt lƣợng Từ số liệu đƣợc lấy bảng 3.25, ta lập bảng phân tích chi phí NVLTT – trƣờng hợp Hạt quản M’drak 110 Bảng 3.27 Bảng phân tích chi phí ngun vật liệu trực tiếp Cơng trình: quản bảo trì đường quý i năm 2014 Đơn vị nhận khoán : hạt quản đường m'đrăk Đơn vị tính: đồng Số tiền TT CHI PHÍ m0*p0 m1*p0 m1*p1 Chênh lệch chi phí NVLTT (∆NVL) Ảnh hƣởng nhân tố ∆m ∆p + Vôi 249.837 - - (249.837) (249.837) - + Mỡ 1.464.000 1.440.000 1.440.000 (24.000) (24.000) - + Sơn dầu + Sơn nƣớc + Xi măng + Cát 8.416.469 14.400.000 14.400.000 5.983.531 5.983.531 - 12.573.007 6.480.000 6.480.000 (6.093.007) (6.093.007) - 1.843.007 - - (1.843.007) (1.843.007) - 426.143 - - (426.143) (426.143) - 1.086.531 - - (1.086.531) (1.086.531) - - 2.202.503 2.202.503 2.202.503 2.202.503 - - 702.499 702.499 702.499 702.499 - 1.732.500 2.000.000 1.640.000 (92.500) 267.500 (360.000) 8.135.916 9.792.696 9.792.696 1.656.780 1.656.780 - 691.959 16.451.700 16.451.700 15.759.741 15.759.741 - 5.832.640 5.120.000 5.120.000 (712.640) (712.640) - 42.452.009 58.589.398 58.229.398 15.777.388 16.137.388 (360.000) 10 11 12 13 + Đá 2x4 + Đá 1x2 + Đá 1x0,5 + Đá cấp phối + Bê tông nhựa + Nhựa đƣờng + Giấy phản quang TỔNG Qua bảng ta thấy, tổng chi phí NVLTT thực tế cao dự tốn 15.777.388 đồng Trong đó, mức tiêu hao sử dụng nguyên vật liệu loại tăng, loại giảm, nhƣng tổng hợp làm chi chi phí tăng đến 16.137.388 đồng Trong đó, nhiều nhựa đƣờng (tăng 15.759.741đồng) 111 Trách nhiệm thuộc Hạt quản M’drak kiểm sốt mức tiêu hao NVLTT Còn nhân tố giá, đá cấp phối đơn giá làm giảm chi phí NVLTT giảm 360.000 đồng, số giảm thuộc kiểm sốt Cơng ty Từ phân tích trên, ta lập bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Hạt quản M’rak quản chi phí NVLTT cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng quý I năm 2014 nhƣ sau: Bảng 3.28 Bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm hạt quản m’drak quản chi phí ngun vật liệu trực tiếp cơng trình quản lý, bảo trì đường quý i năm 2014 NỘI DUNG CHI STT PHÍ ∆NVL Đơn vị tính: Đồng Trách nhiệm Trách nhiệm thuộc thuộc Hạt Công ty (249.837) - + Vôi (249.837) + Mỡ (24.000) (24.000) - + Sơn dầu 5.983.531 5.983.531 - + Sơn nƣớc (6.093.007) (6.093.007) - + Xi măng (1.843.007) (1.843.007) - + Cát (426.143) (426.143) - + Đá 2x4 (1.086.531) (1.086.531) - + Đá 1x2 2.202.503 2.202.503 - + Đá 1x0,5 702.499 702.499 - 10 + Đá cấp phối (92.500) 267.500 (360.000) 11 + Bê tông nhựa 1.656.780 1.656.780 - 12 + Nhựa đƣờng 15.759.741 15.759.741 - 13 + Giấy phản quang TỔNG (712.640) 15.777.388 (712.640) 16.137.388 (360.000) 112 * Phân tích biến động chi phí NCTT Nhƣ bảng phân loại chi phí (bảng 3.26), ba loại chi phí NCTT chi phí nhân cơng ngồi giao khốn Hạt kiểm soát đƣợc mặt lƣợng Theo số liệu bảng 3.25, chi phí nhân cơng ngồi giao khoán thực tế 54.344.209 đồng, dự toán 53.895.370 đồng Vậy, thực tế cao dự toán 448.839 đồng Trong kỳ khơng thay đổi sách lƣơng số chi phí tăng thuộc trách nhiệm Hạt quản việc kiểm sốt chi phí nhân cơng ngồi giao khốn nói riêng chi phí NCTT nói chung * Phân tích biến động chi phí máy thi cơng Đối với hoạt động quản lý, bảo trì đƣờng chi phí máy thi cơng bao gồm chi phí nhiên liệu để chạy máy chi phí ca máy (trong bao gồm chi phí khấu hao máy lƣơng nhân cơng lái máy) Trong đó, chi phí ca máy đƣợc Công ty cấp xuống Hạt kiểm sốt đƣợc để đánh giá trách nhiệm Hạt quản chi phí máy thi cơng ta phân tích chi phí nhiên liệu (cụ thể dầu dầuDiezel) Từ số liệu bảng 3.25, ta lập bảng phân tích sau: 113 Bảng 3.29 Bảng phân tích chi phí máy thi cơng Cơng trình: quản bảo trì đường quý i năm 2015 Đơn vị nhận khoán : hạt quản đường m'đrăk Đơn vị tính: đồng Số tiền STT m0*p0 CHI PHÍ Dầu Diezel TỔNG m1*p0 10.988.460 19.220.400 10.988.460 19.220.400 m1*p1 19.292.786 19.292.786 Chên lệch chi phí máy thi cơng (∆ MTC) Ảnh hƣởng nhân tố ∆m ∆p 8.304.326 8.304.326 8.231.940 8.231.940 72.386 72.386 Chi phí dầu Diezel thực tế tăng so với dự toán 8.304.326 đồng Đối với chi phí chi phí kiểm soát đƣợc Hạt quản mức tiêu hao việc tăng mức tiêu hao sử dụng dầu Diezel so với dự tốn làm cho chi phí tăng 8.231.940 đồng thuộc trách nhiệm quản chi phí Hạt quản Mdrak Còn giá làm chi phí tăng 72.356 đồng thuộc kiểm sốt Cơng ty Từ phân tích trên, ta lập bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Hạt quản M’rak quản chi phí máy thi cơng cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng quý I năm 2014 nhƣ sau: Bảng 3.30 Bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm hạt quản m’drak quản chi phí máy thi cơng cơng trình quản lý, bảo trì đường quý i năm 2014 STT Đơn vị tính: Đồng Trách nhiệm Trách nhiệm thuộc Công thuộc Hạt ty Nội dung chi phí ∆ MTC Dầu Diezel 8.304.326 8.231.940 72.386 Tổng 8.304.326 8.231.940 72.386 114 * Phân tích biến động chi phí SXC Chi phí SXC liên quan đến hoạt động quản lý, tu đƣờng gồm khoản khấu hao TSCĐ chi phí chung khác Theo bảng phân loại chi phí (bảng 3.26), chi phí khấu hao TSCĐ chi phí Hạt khơng thể kiểm sốt đƣợc Còn chi phí quản khác (nhƣ điện, nƣớc văn phòng Hạt quản lý, văn phòng phẩm, chi phí cơng tác ) chi phí mà Hạt kiểm sốt lƣơng giá Trong bảng 3.25, chi phí chung khác thực tế 6.901.000 đồng, giảm so với dự toán 9.298.830 đồng (tƣơng ứng với 57,4%) Mức giảm thuộc quản lý, kiểm sốt chi phí Hạt M’drak Từ phân tích trên, ta lập bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Hạt quản M’rak quản chi phí SXC cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng quý I năm 2014 nhƣ sau: Bảng 3.31 Bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm hạt quản m’drak quản chi phí sản xuất chung cơng trình quản lý, bảo trì đường quý i năm 2014 NỘI DUNG CHI STT PHÍ Khấu hao TSCĐ Chi phí cung khác Tổng Đơn vị tính: Đồng Trách nhiệm Trách nhiệm ∆ SXC thuộc Công thuộc Hạt ty 0 (9.298.830) (9.298.830) (9.298.830) (9.298.830) 115 3.3 SỬ DỤNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THƢỞNG, PHẠT HỢP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY 3.3.1 Đối với Đội sản xuất đá Lấy dụ Đội sản xuất đá 52 năm 2014 để minh họa cho việc sử dụng kết phân tích chi phí để thực chế độ thƣởng, phạt hợp Qua phân tích đánh giá trách nhiệm Đội sản xuất đá 52 năm 2014 chi phí NVLTT (bảng 3.14), chi phí NCTT chi phí SXC (bảng 3.16) mục 3.2.1, tác giả lập bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Đội nhƣ sau: Bảng 3.32 Bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm đội sản xuất đá 52 năm 2014 Đơn vị tính: Đồng STT CHI PHÍ Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC Tổng TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI SẢN XUẤT ĐÁ 52 (242.773) 836.426.654 836.183.881 Trong đó, số tiền âm thể đội tiết kiện đƣợc chi phí, làm cho chi phí thực tế nhỏ so với dự tốn ngƣợc lại Qua tổng hợp, ta thấy năm 2014, trách nhiệm Đội sản xuất đá 52 để chi phí thực tế tăng so với dự tốn 836.183.881 đồng Chi phí phải bị trừ khỏi bảng tốn Đội với Cơng ty Trong phiếu tính giá thành bảng 3.9, tổng giá thành Đội sản xuất đá 52 năm 2014 4.507.010.439 đồng Số tiền trừ chi phí Cơng ty cấp lại số tiền Cơng ty tốn cho Đội Nhƣng chi phí thực tế vƣợt dự toán thuộc trách nhiệm Đội 836.183.881 đồng (bảng 3.32) Công ty cần phải xem xét số vƣợt dự toán để quy cho Đội chịu theo tỷ lệ định trừ vào khoản thu nhập tăng thêm 116 tiền thƣởng Công ty dành cho Đội Các Đội sản xuất khác tổng hợp kết phân tích đánh giá tƣơng tự Nếu Đội thành tích tốt việc tiết kiệm chi phí (tức bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm chi phí thực tế nhỏ dự tốn) Cơng ty phải khuyến khích lợi ích vật chất Công ty cần quy định mức thƣởng hợp số chi phíđơn vị tiết kiệm đƣợc Giả sử sang năm 2015, Đội sản xuất đá 52 tiết kiệm đƣợc chi phí 150.000.000 đồng (tức bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Đội chi phí thực tế nhỏ dự tốn 150.000.000 đồng), đƣợc thƣởng khoản 150.000.000 đồng nhân với tỷ lệ thƣởng đƣợc xác định Từ đó, xây dựng tinh thần thi đua Đội sản xuất đá việc tiết kiệm chi phí Lúc này, Đội đƣợc hƣởng lợi từ việc tiết kiệm đồng thời chi phí tồn Cơng ty tiết kiệm đƣợc để tăng lợi nhuận Công ty 3.3.2 Đối với Hạt quản a Đối với hoạt động sửa chữa đường Qua phân tích đánh giá trách nhiệm Hạt quản M’drak công trình sửa chữa cầu số 10 chi phí NVLTT (bảng 3.20), chi phí NCTT, chi phí máy thi cơng (bảng 3.22) chi phí SXC (bảng 3.24) mục a phần 3.2.2, tác giả lập bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Hạt cơng trình nhƣ sau: 117 Bảng 3.33 Bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm hạt quản m’drak cơng trình sửa chữa cầu số 10 STT NỘI DUNG CHI PHÍ Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí máy thi cơng Chi phí SXC Tổng Đơn vị tính: Đồng TRÁCH NHIỆM CỦA HẠT QUẢN M’DRAK 136.883.109 -5,909,552 1.123.464 132.097.021 Xét cách tổng thể, trình sửa chữa cầu số 10, Hạt quản quản chi phí khơng tốt để chi phí thực tế tăng so với dự tốn 132.097.021 đồng Cơng ty phải xem xét số vƣợt dự toán để quy cho Hạt chịu theo tỷ lệ định để bảo đảm nghiêm túc xử phạt trách nhiệm quản chi phí Hạt b Đối với hoạt động quản lý, sửa chữa đường Trong cơng trình quản lý, bảo trì đƣờng quý I năm 2014, qua phân tích đánh giá trách nhiệm Hạt quản M’drak, chi phí NVLTT (bảng 3.28), chi phí NCTT, chi phí máy thi cơng (bảng 3.30) chi phí SXC (bảng 3.31) mục b phần 3.2.2, tác giả lập bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm Hạt cơng trình nhƣ sau: Bảng 3.34 Bảng tổng hợp đánh giá trách nhiệm hạt quản m’drak cơng trình quản lý, bảo trì đường quý i năm 2014 STT NỘI DUNG CHI PHÍ Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí máy thi cơng Chi phí SXC Tổng Đơn vị tính: Đồng TRÁCH NHIỆM CỦA HẠT QUẢN M’DRAK 16.137.388 448.839 8.231.940 (9.298.830) 15.519.337 118 Trong quý I năm 2014, chi phí quản sửa chữa đƣờng tăng so với dự toán 15.519.337 đồng Số tiền kết hợp với số tiền bảng 3.33 (tăng 132.097.021 đồng), Công ty cần phải xem xét quy cho Hạt chịu theo tỷ lệ định tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp Các quý lại năm 2014, ta đánh giá trách nhiệm trƣơng tự nhƣ Kết cộng với kết việc đánh giá trách nhiệm Hạt quản việc sửa chữa đƣờng năm để Cơng ty sách thƣởng phạt thích hợp Hạt quản Hằng năm, chọn Hạt quản thành tích tốt việc kiểm sốt chi phí để thƣởng Hạt quản tiết kiệm đƣợc chi phí đƣợc thƣởng theo tỷ lệ định tổng chi phí tiết kiệm đƣợc Ngƣợc lại, để chi phí vƣợt dự tốn, gây lãng phí phải quy cho đơn vị gây lãng phí chịu theo tỷ lệ định Từ kích thích phấn đấu Hạt quản việc tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty KẾT LUẬN CHƢƠNG Nhằm để thiết lập hệ thống kế tốn chi phí phục vụ tốt cho việc đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc Nội dung chƣơng đƣa số giải pháp sau: Thứ nhất, hồn thiện dự tốn chi phí kế tốn chi phí, tính giá thành Đội sản xuất đá nhằm làm sở đánh giá trách nhiệm Đội sản xuất đá Thứ hai, thiết lập báo báo phân tích chi phí để đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc Thứ ba, đề xuất số kiến nghị sử dụng kết đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc để thực chế độ thƣởng, phạt đơn vị trực thuộc đƣợc hợp 119 KẾT LUẬN Xu hƣớng tồn cầu hóa với phát triển không ngừng kinh tế, DN phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi DN phải nâng cao lực, hiệu quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí để tồn phát triển Trong đó, cơng tác kế tốn chi phí giúp DN hệ thống cung cấp thơng tin tin cậy để kiểm sốt chặt chẽ hoạt động đơn vị DN Hiện tại, cơng tác kế tốn chi phí đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần quản xây dựng đƣờng 26 hạn chế chƣa đƣợc Cơng ty quan tâm mức Thông tin cho quản trị chi phí, đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc khơng kịp thời thiếu xác.Từ đó, khơng thể đánh giá đƣợc trách nhiệm đơn vị trực thuộc, khơng sở áp dụng sách thƣởng, phạt, kích thích đơn vị trực thuộc tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận Luận văn khái quát đƣợc sở luận kế toán chi phí, phục vụ đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc DN sản xuất: làm rõ chất chi phí, giá thành sản phẩm, tìm hiểu sâu báo cáo dự toán, báo cáo thực để phân tích, xác định nguyên nhân gây biến động chi phí Từ đó, đánh giá trách nhiệm đƣợc đắn trung tâm chi phí đƣợc xác định DN Với sở thuyết nên tảng dẫn dắt, luận văn trình bày thực trạng cơng tác kế tốn chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần quản xây dựng đƣờng 26 Qua đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc đƣợc tốt Với giải pháp mà luận văn đề xuất, Cơng ty tính giá thành đơn vị trực thuộc đƣợc xác, làm sở để đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc đắn Xây dựng hệ thống báo 120 cáo thành quả; đánh giá, phân tích đƣợc trách nhiệm đơn vị trực thuộc việc kiểm sốt chi phí.Từ làm sở để áp dụng sách kích thích đơn vị trực thuộc giảm chi phí, tăng lợi nhuận Qua làm cho kế tốn chi phí Cơng ty thực cơng cụ kiểm sốt hữu hiệu quản hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Với vấn đề nêu trên, luận văn đáp ứng đƣợc yêu cầu nghiên cứu đặt Tuy nhiên trình nghiên cứu khó khăn định nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý thầy cô, nhà nghiên cứu bạn đọc quan tâm đóng góp ý kiến cho luận văn đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2014), Bài giảng Kế toán quản trị [2] Nguyễn Thị Thanh Dung (2012), Tổ chức kế tốn trách nhiệm cơng ty phần Greenfeed Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [3] Phạm Đức Dũng (2012), Kế tốn tài chính, NXB Thống [4] Phạm Đức Dũng (2012), Kế toán giá thành sản xuất, NXB Thống [5] Phạm Văn Dƣợc, TS Trần Văn Tùng (2011), Kế toán quản trị, NXB Lao Động [6] Nguyễn Tấn Đạt (2012), Hồn thiện cơng tác kế tốn trách nhiệm Tổng Cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng 5(Cienco 5)” , Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [7] Trần Đình Khơi Ngun (2014), Bài giảng quản trị nâng cao [8] Nguyễn Thị Thanh Tâm (2012), Hồn Thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty phần đầu tư xây dựng 501 (thuộc Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng 5), Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [9] Ngô Hà Tấn, Đƣờng Nguyễn Hƣng (2013), “Quan hệ phân cấp quản kế toán trách nhiệm”, Tạp chí Kế Tốn Kiểm Tốn, (số 118), trang 10 [10] Tập thể tác giả mơn Kế tốn quản trị trƣờng đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình kế tốn chi phí [11] Đặng Anh Tuấn (2009), Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn trách nhiệm tổng cơng ty xây dựng Thăng Long”, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [12] Trƣơng Bá Thanh cộng (2007), Kế toán quản trị, NXB Giáo Dục [13] Đinh Thị Bích Thuận (2012), Tổ chức kế tốn trách nhiệm VNPT Ninh Thuận, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng Tiếng Anh [14] Robert N.Anthony & Vijay Govindarajan, Management Control Systems, Tenth edition 2000, MC Graw- Hill Publishing [15] Judy Oliver, Gilliam Vesty, Eldenbury Brooks, Aldies Brooks (2008), Contemporary Management Accoungting, John Wiley & Sons Australia, Limited Websites [16] http://www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx.?newsID=373 [17] http://quantri.vn/dict/details/4284-nguyen-tac-dinh-gia-chuyen-giao ... HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 75 3.1 HOÀN THIỆN DỰ TỐN CHI PHÍ VÀ KẾ TỐN CHÍ PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH... phí phục vụ đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc doanh nghiệp sản xuất - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần quản lý xây. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỊ LAN HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ 26 Chuyên ngành: Kế Toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc ở công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26 , Hoàn thiện kế toán chi phí phục vụ đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc ở công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn