Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh đà nẵng

113 40 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY TRANG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNGNĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY TRANG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: T c n -N n n Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG N ƣờ ƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HỮU DŨNG ĐÀ NẴNGNĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn N uyễn T ị T ùy Tran MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng điện tử 1.1.3 Các dịch vụ ngân hàng điện tử 1.1.4 Vai trò dịch vụ ngân hàng điện tử xu hội nhập ngày .13 1.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 16 1.2.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử 16 1.2.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử 16 1.2.3 Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử 18 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử 21 1.2.5 Nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng 31 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 2015) 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG QUA NĂM (2013 – 2015) 36 2.2.1 Bối cảnh thị trƣờng 36 2.2.2 Các dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng 37 2.2.3 Thực trạng triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng .39 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng 44 2.2.5 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng .60 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 64 2.3.1 Kết đạt đƣợc .64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 70 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .70 3.1.1 Nhận định môi trƣờng kinh doanh 70 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới 72 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .74 3.2.1 Thành lập phận ngân hàng điện tử 74 3.2.2 Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị 75 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt 76 3.2.4 Mở rộng mạng lƣới kênh phân phối 77 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng điện tử 77 3.2.6 Nâng cao khả nhận thức khách hàng 78 3.3 KIẾN NGHỊ .79 3.3.1 Đối với Chính phủ quan chức 79 3.3.2 Đối với Eximbank 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QU ẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC ản DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 2015) 34 2.2 Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 2015) 44 2.3 Số lƣợng thẻ Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 2015) 45 2.4 Tình hình kinh doanh dịch vụ cung ứng qua thẻ Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 2015) 46 2.5 Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking, SMS Banking Internet Banking Eximbank – Chi 47 nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 2015) 2.6 So sánh danh mục dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng 48 2.7 Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng 54 2.8 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 58 2015) 2.9 Thu nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng qua năm (2013 – 2015) 59 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số liệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Giới tính 51 2.2 Độ tuổi 51 2.3 Trình độ chuyên môn 51 2.4 Nghề nghiệp 51 2.5 Dịch vụ sử dụng 52 2.6 Nguồn nhận biết thông tin 52 2.7 Tiện ích thƣờng sử dụng 53 2.8 Lý sử dụng dịch vụ 53 2.9 Lý chƣa sử dụng dịch vụ 54 Tiện ích Exim bank Sacom bank Vietcom bank BIDV Đăng ký online (phát hành thẻ, vay) Thanh toán nợ vay x x SMS Banking Tra cứu thông tin x x Nạp tiền điện thoại trả trƣớc x Nhận thông báo thay đổi số dƣ tự động x x Nhắc nợ tự động x x Truy vấn thông tin x Chuyển tiền x x x x x x x x x x x x Thanh toán hóa đơn x x x x Gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến x x x x Rút tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến x x x x x x x Internet Banking Đăng ký vay Online Trả nợ vay Online x Chuyển tiền vào ví điện tử x x Nạp tiền điện thoại di động x x x x Chi hộ lƣơng cho doanh nghiệp x x x x (Nguồn: Tổng hợp dựa website ngân hàng) Phụ lục Bảng So sánh biểu phí dịch vụ n n n đ ện tử Eximbank số ngân hàng khác (Biểu phí chưa tính thuế giá trị gia tăng) Tiện ích Exim bank Sacom bank Vietcom bank BIDV Dịch vụ cung ứng qua thẻ (thẻ ghi nợ nội địa) Truy vấn số dư, in kê ATM - Trong hệ thống - Ngồi hệ thống Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 500đ 500đ Miễn phí 500đ 500đ 1.000đ 1.000đ giao dịch Rút tiền mặt ATM - Trong hệ thống (/giao dịch) - Ngoài hệ thống (/giao dịch) 1.000đ 1.000đ Miễn phí giao dịch 3.000đ Miễn phí giao dịch 3.000đ 2.000đ 2.000đ 3.000đ 3.000đ 5.000đ 5.000đ Chuyển khoản qua ATM - Trong hệ thống (/giao dịch) - Ngoài hệ thống (/giao dịch) 0,01% số tiền (1.500đ -15.000đ) Tiện ích Exim bank Sacom bank Vietcom bank BIDV Miễn phí Miễn phí Miễn phí 30.000đ/ quý 10.000đ/ tháng Miễn phí Miễn phí Miễn phí Quý đầu Quý đầu Mobile Banking Đăng ký dịch vụ (/khách hàng) - Gói Maxi: 30.000đ/ tháng - Gói Easy: Miễn phí Phí trì dịch vụ (/khách hàng) Phí hủy dịch vụ (/lần) 50.000đ Miễn phí Chuyển khoản hệ thống từ tài khoản nhận tài khoản (/giao dịch) - Cùng tỉnh/TP Miễn phí Miễn phí Miễn phí 3.000đ 8.000đ Miễn phí 3.000đ - Khác tỉnh/TP ≤ tỷ đồng/ngày 10.000đ 0,01%/số tiền vƣợt > tỷ đồng/ngày tỷ đồng (10.000đ1.000.000đ) Tiện ích Exim bank Sacom bank Vietcom bank 0,03%/số tiền 0,018%/số tiền 10.000đ (15.000đ - (15.000đ - BIDV Chuyển khoản hệ thống (/giao dịch) - Cùng tỉnh/TP 1.000.000đ) 900.000đ) - Khác tỉnh/TP 0,05%/số tiền 0,041%/số tiền (20.000đ – (25.000đ - 10.000đ 1.000.000đ) 900.000đ) SMS Banking Đăng ký dịch vụ (/thuê bao) - Cá nhân - Doanh nghiệp Miễn phí Miễn phí Miễn phí 8.000đ/ tháng 50.000đ/quý Miễn phí 50.000đ/ tháng 27.000đ/quý 10.000đ/ + 750đ/ tin tháng (Miễn 8.000đ/ Nhận thông báo thay đổi số dư tự động - Cá nhân (/thuê bao) vƣợt 45 tin quý - Doanh nghiệp (/thuê bao) phí tháng tháng đầu) 50.000đ/ tháng Tiện ích Exim bank Sacom bank Vietcom bank BIDV Internet Banking Đăng ký dịch vụ - Gói truy vấn: 49.000đ - Gói - Cá nhân (/năm) giao dịch: Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí 30.000đ/ quý Miễn phí q đầu Gói tài chính: 50.000đ/ năm (Miễn phí năm đầu) 99.000đ Miễn phí tháng đầu - Gói truy vấn: - Doanh nghiệp (/năm) 100.000đ - Gói dịch: giao 200.000đ Phí trì dịch vụ - Cá nhân - Doanh nghiệp Miễn phí Miễn phí 100.000 đ/ năm (Dịch vụ chuyển tiền) 100.000đ/ năm Tiện ích Exim bank Sacom bank Miễn phí Miễn phí Vietcom bank BIDV Chuyển tiền cho người hưởng ngân hàng (từ tài khoản đến tài khoản) (/giao dịch) - Cá nhân Cùng Tỉnh/TP Khác Tỉnh/TP ≤ tỷ đồng/ ≤ 10.000đ: ngày: 10.000đ > tỷ đồng/ ngày: 0,01%/số tiền vƣợt tỷ đồng (10.000đ – 1.000.000đ) Miễn phí ≤ 100 triệu đồng: 3.000đ > 100 triệu đồng: 0,01%/số tiền 8.000đ 3.000đ Miễn phí 10.000đ 7.000đ - Doanh nghiệp Cùng Tỉnh/TP Khác Tỉnh/TP Chuyển tiền cho người hưởng khác ngân hàng Việt Nam(/giao dịch) Miễn phí Miễn phí - Cá nhân Cùng Tỉnh/TP 6.000đ 10.000đ 0,03%/số tiền 0,018%/sô tiền (15.000đ – (15.000đ – 1.000.000đ) 900.000đ) 10.000đ ≤ 50 triệu đồng: 6.000đ Tiện ích Khác Tỉnh/TP Exim bank Sacom bank 0,05%/số tiền 0,041%/số tiền (20.000đ – (25.000đ – Vietcom bank 10.000đ BIDV > 50 triệu đồng: 0,03%/số 1.000.000đ) 900.000đ) tiền - Doanh nghiệp 0,03%/số Cùng Tỉnh/TP tiền (20.000 – 750.000) 0,05%/số Khác Tỉnh/TP tiền (25.000 – 1.500.000) Chuyển lƣơng qua tài khoản ngân hàng (/tài 3.000đ 0,01%/số tiền (15.000đ – 500.000đ) 0,04%/số tiền (15.000đ – 500.000đ) 1.100đ < 500 triệu ≤ 500 triệu đồng: đồng: 15.000đ 15.000đ > 500 triệu ≥ 500 triệu đồng: đồng: 0.02%/số 0,03% (tối tiền đa (100.000đ700.000đ) 500.000đ) 3.000đ 3.000đ khoản) (Nguồn: Tổng hợp dựa website ngân hàng) Phụ lục Bảng So sánh hạn mức dịch vụ n n n đ ện tử Eximbank số ngân hàng khác Exim bank Tiện ích Sacom bank Vietcom Bank BIDV 20 triệu đồng 500 triệu đồng 50 triệu đồng 500 triệu đồng Chuyển khoản tron nƣớc qua Mobile Banking - Hạn mức/giao dịch - 10 triệu đồng - 50 triệu đồng - Hạn mức/ngày - 100 triệu đồng - 500 triệu đồng tỷ đồng Chuyển khoản tron nƣớc qua Internet Banking Tùy phƣơng thức xác thực Cá nhân - Hạn mức/giao dịch Ngoài hệ 500 triệu thống: 100 đồng triệu đồng - 500 triệu đồng - tỷ đồng - tỷ đồng - tỷ đồng - Hạn mức/ngày tỷ đồng 300 triệu đồng 500 triệu đồng Doanh nghiệp - Hạn mức/giao dịch - Hạn mức/ngày Thiết lập 10 tỷ đồng hạn mức tỷ đồng đối 10 tỷ đồng tƣợng (Nguồn: Tổng hợp dựa website ngân hàng) Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Xin chào Quý Anh, Chị! Tôi tên Nguyễn Thị Thùy Trang, học viên Cao học khoa TàiNgân hàng, Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Trong khuôn khổ nghiên cứu, tiến hành Khảo sát ý kiến khách hàng dịch vụ n n n đ ện tử Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) – C n án Đ Nẵng nhằm tìm giải pháp phục vụ khách hàng ngày tốt Để hồn thành đề tài, tơi mong nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ Quý Anh (Chị) việc tham gia trả lời câu hỏi Trƣớc bắt đầu trả lời, mong Quý Anh (Chị) đọc ý dƣới đây:  Trả lời tất câu hỏi (theo dẫn câu hỏi)  Tất thông tin mà Quý Anh (Chị) cung cấp câu hỏi, chúng tơi sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài, ngồi ra, chúng tơi hồn tồn khơng sử dụng cho mục đích khác  Bản câu hỏi bao gồm 04 trang Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Quý Anh (Chị)! PHẦN A: THÔNG TIN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ Anh (Chị) có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng không ? Nếu có, Anh (Chị) vui lòng tiếp tục trả lời từ câu 3, không, Anh (Chị) trả lời câu 2 Lý Anh (Chị) chƣa sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng?   Dịch vụ chƣa đƣợc biết đến Cảm thấy khơng an tồn  Có thói quen đến ngân hàng giao dịch trực tiếp    Lo ngại thủ tục phức tạp Đã sử dụng dịch vụ ngân hàng khác Khác: Anh (Chị) sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng?     Dịch vụ cung ứng qua thẻ, giao dịch ATM, POS Mobile Banking SMS Banking Internet Banking Anh (Chị) biết đến dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank– Chi nhánh Đà Nẵng qua nguồn thông tin nào?      Nhân viên ngân hàng Website Eximbank Ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp Phƣơng tiện truyền thông (báo chí, ti vi…) Tờ rơi/ Tờ bƣớm Những tiện ích dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng Anh (Chị) thƣờng sử dụng?      Kiểm tra số dƣ Rút tiền mặt Thanh toán/ Nhận lƣơng Chuyển khoản Khác: Lý Anh (Chị) sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng?     Nhanh chóng, thuận tiện Miễn/giảm phí dịch vụ Uy tín ngân hàng Khác: PHẦN B: THÔNG TIN VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA EXIMBANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Xin vui lòng cho biết ý kiến Anh (Chị) với (1) hoàn toàn khơng đồng ý (5) hồn tồn đồng ý nhận định đƣợc cho dƣới đây: 10 11 12 13 14 15 Nhân viên giao dịch với khách hàng chu đáo, nhiệt tình hỗ trợ           Đƣợc ngân hàng thơng báo có thay đổi mức phí Ngân hàng có chƣơng trình thể quan tâm đến khách hàng (chƣơng trình khuyến mãi, tặng quà vào dịp lễ…) Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng Dịch vụ đƣợc cung ứng cách nhanh chóng, xác dễ sử dụng Tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Tốc độ xử lý giao dịch hệ thống tự động nhanh chóng hầu nhƣ khơng có sai sót Khách hàng cảm thấy an toàn sử dụng dịch vụ Tên đăng nhập password, số tài khoản, số dƣ tài khoản thông tin khác đƣợc ngân hàng bảo mật Trang thiết bị ngân hàng đại Khách hàng dễ dàng tiếp cận đƣợc thông tin ngân hàng Phí đăng ký sử dụng dịch vụ hợp lý Mạng lƣới giao dịch rộng, tiện lợi cho khách hàng Thắc mắc khiếu nại đƣợc ngân hàng giải thỏa đáng Nhân viên xử lý công việc thành thạo, nhanh chóng                                                                  PHẦN C: THƠNG TIN VỀ ĐÁP VIÊN Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi Anh (Chị) :      Dƣới 25 25 - 35 35 - 45 46 – 55 Trên 55 Công việc Anh (Chị):     Cán bộ, nhân viên Học sinh, sinh viên Nội trợ Khác Trình độ chun mơn, nghiệp vụ:     Phổ thông Cao đẳng Đại học Sau đại học Ý kiến đóng góp Anh (Chị) để hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng Xin cảm ơn cộng tác Anh (Chị)! ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG... PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 70 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH. .. doanh dịch vụ ngân hàng điện tử Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới 72 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn